Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2164(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0082/2016

Předložené texty :

A8-0082/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.27
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0163

Přijaté texty
PDF 497kWORD 90k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)
P8_TA(2016)0163A8-0082/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014 (2015/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016)

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0082/2016),

1.  uděluje řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 39.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 39.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014 (2015/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0082/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 39.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 39.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014 (2015/2164(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0082/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „středisko“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 celkem 17 275 766 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje pokles o 3,62 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce střediska za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka střediska je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  vítá opatření, která středisko přijalo v návaznosti na připomínky Účetního dvora z předcházejícího roku a na doporučení Parlamentu;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2014 byla míra plnění rozpočtu 98,93 %, tj. na stejné úrovni jako v roce 2013; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 95,68 %, což představuje nárůst o 3,29 % ve srovnání s rokem 2013;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

3.  oceňuje setrvalou efektivitu podpůrných služeb střediska v roce 2014; konstatuje, že obsazeno bylo 95 z 98 pozic uvedených v plánu pracovních míst a včasnost plateb zůstala v průměru stabilní;

Prevence a řešení případů střetu zájmů a transparentnost

4.  konstatuje, že v říjnu 2014 přijala správní rada střediska politiku prevence a řešení případů střetu zájmů přizpůsobenou situaci střediska a zahrnující odpovídající situace možného střetu zájmu, jež si lze ve středisku představit; vítá pravidelná školení pořádaná střediskem s cílem zvýšit povědomí o řádném uplatňování této politiky mezi zaměstnanci; připomíná, že první školení proběhlo v červnu 2015;

5.  konstatuje, že většina členů správní rady podepsala prohlášení o neexistenci střetu zájmů; konstatuje dále, že tato prohlášení byla po souhlasu příslušných členů zveřejněna na internetových stránkách střediska; naléhavě vyzývá členy správní rady, kteří prohlášení dosud nepodepsali, aby tak učinili co nejdříve;

6.  bere na vědomí, že středisko přijalo v říjnu 2014 strategii boje proti podvodům založenou na společném přístupu k decentralizovaným agenturám EU, kterou Komise vyvinula s cílem podpořit účinnou prevenci a odhalování rizik podvodů a na posílení vhodných interních postupů pro podávání zpráv a řešení možných případů podvodů a jejich dopadů;

7.  prohlašuje, že výroční zprávy střediska by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá středisko, aby učinilo součástí svých výročních zpráv standardní kapitolu věnovanou těmto složkám;

Interní audit

8.  bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl audit jednoho ze čtyř témat zařazených do strategického plánu auditu IAS na období 2013–2015; připomíná, že IAS vydal ve své závěrečné zprávě o auditu jedno doporučení označené jako „velmi důležité“ a čtyři doporučení označená jako „důležitá“; bere na vědomí, že jelikož „velmi důležité“ doporučení již bylo provedeno koncem roku, byl rating tohoto doporučení snížen na „důležité“; uznává dále, že akční plán navržený na základě auditu je prováděn podle plánu;

Vnitřní kontroly

9.  konstatuje, že středisko pravidelně provádí posouzení rizik a připravuje plán řízení rizik s cílem stanovit rizika, jež by mohla ohrozit dosažení cílů střediska; se znepokojením konstatuje, že plán řízení rizik uvádí riziko, že středisko nebude schopné uspokojit nepředvídanou vnější poptávku zúčastněných stran, vzhledem k tomu, že jeho dostupné zdroje jsou již nyní přetíženy; vítá skutečnost, že středisko úzce sleduje změny pracovního programu s cílem přizpůsobit jej dostupným zdrojům nebo do něj řádně začlenit činnosti vyplývající z těchto změn;

Výkonnost

10.  konstatuje, že periodické vnější hodnocení střediska obsahuje doporučení, jak by mohlo rozvinout a posílit svou úlohu; dále konstatuje, že v dubnu 2014 navrhlo středisko akční plán kroků v návaznosti na tato doporučení, jenž byl předložen jeho správní radě; konstatuje, že 7 z 23 doporučení a následných kroků bylo provedeno do konce roku 2014; vyzývá středisko, aby informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria o pokrocích při provádění zbývajících doporučení;

11.  konstatuje, že periodické externí hodnocení také zkoumalo možné synergie mezi střediskem, Evropskou nadací odborného vzdělávání, Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA); vítá skutečnost, že podle závěrů tohoto hodnocení středisko nedublovalo činnost žádného z dalších aktérů na úrovni Unie, na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni;

12.  bere na vědomí úzkou spolupráci střediska s ETF a nadací EUROFOUND, která je formalizována v dohodách o spolupráci mezi těmito agenturami i v předem schválených ročních programech;

13.  bere na vědomí činnost střediska na zviditelnění odborného vzdělávání a přípravy v Unii i jeho vlastní úlohy prostřednictvím internetových stránek, sociálních médií i prostřednictvím spolupráce s Komisí na několika publikacích a tištěných pracích;

Další připomínky

14.  vyjadřuje politování nad tím, že práce na opravě budovy střediska v Řecku nebyly do konce roku 2014 dokončeny; uznává však, že za tyto opravy nese odpovědnost vláda hostitelského členského státu a že v důsledku hospodářské situace v hostitelském členském státě musely být příslušné stavební práce pozastaveny; konstatuje, že zbývající práce by měly být dokončeny do roku 2015, a vyzývá středisko, aby v této věci nadále informovalo orgán pro udělení absolutoria o vývoji situace;

15.  oceňuje, že se činnost střediska soustředila na podporu politik v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí; chválí zejména prognózy a analýzy poptávky po dovednostech zpracovávané střediskem a jeho činnost zaměřenou na rozvoj učňovské přípravy; s uspokojením bere na vědomí, že informace z podrobných přehledů politik odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých zemích, které středisko vypracovalo pro všechny členské státy, se odrazily v doporučeních pro jednotlivé země vydaných v rámci evropského semestru 2014;

16.  je přesvědčen, že středisko by mělo pomáhat členským státům, které se potýkají s narůstajícím počtem uprchlíků, s využíváním možností odborné přípravy za účelem začlenění těchto osob na pracovní trh;

17.  vítá skutečnost, že internetové stránky Europass, které středisko spravuje a které jsou k dispozici ve 27 jazycích, v roce 2014 navštívilo 21,7 milionu uživatelů, což je o 8 % více než v roce 2013;

o
o   o

18.  pokud jde o další připomínky, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí