Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2164(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0082/2016

Esitatud tekstid :

A8-0082/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.27
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0163

Vastuvõetud tekstid
PDF 260kWORD 75k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
P8_TA(2016)0163A8-0082/2016
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2164(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(4), eriti selle artiklit 12 a,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6) eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0082/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktori tegevusele keskuse 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 39.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 39.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2164(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(4), eriti selle artiklit 12 a,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6) eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0082/2016),

1.  märgib, et Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 39.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 39.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2164(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2014 aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0082/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (edaspidi „keskus“) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2014. aasta lõplik eelarve 17 275 766 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 3,62 % suurust vähenemist;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes keskuse 2014. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  tunneb heameelt meetmete üle, mida keskus on kontrollikoja eelmise aasta kommentaaride ja Euroopa Parlamendi soovituste põhjal võtnud;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib rahuloluga, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemuseks oli eelarve täitmise määr 98,93 % ehk sama mis 2013. aastal; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 95,68 %, mis oli 2013. aastaga võrreldes 3,29 % suurem;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

3.  peab kiiduväärseks asjaolu, et keskuse tugiteenused olid aastal 2014 jätkuvalt tõhusad; märgib, et ametikohtade loetelus olevast 98 ametikohast oli täidetud 95 ja üldiselt sooritati keskuse maksed jätkuvalt õigeaegselt;

Huvide konflikti ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

4.  märgib, et 2014. aasta oktoobris võttis keskuse haldusnõukogu vastu huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika, mis on kohandatud keskuse olukorrale ja mis hõlmab asjakohaseid mõeldavate võimalike huvide konfliktide olukordi keskuses; väljendab heameelt seoses keskuse korraldatavate korrapäraste koolitustega töötajate teadlikkuse tõstmiseks selle poliitika nõuetekohasest rakendamisest; täheldab, et esimesed sellealased koolitused toimusid juunis 2015;

5.  märgib, et enamik keskuse haldusnõukogu liikmetest on esitanud allkirjastatud deklaratsiooni huvide konflikti puudumise kohta; märgib lisaks, et pärast asjaomastelt liikmetelt saadud nõusolekut avaldati need deklaratsioonid keskuse veebisaidil; nõuab tungivalt, et need haldusnõukogu liikmed, kes ei ole veel sellist deklaratsiooni allkirjastanud, teeksid seda võimalikult kiiresti;

6.  võtab teadmiseks selle, et keskus võttis 2014. aasta oktoobris vastu pettustevastase strateegia, mis põhineb komisjoni väljatöötatud ELi detsentraliseeritud asutusi käsitleval ühisel lähenemisviisil, et toetada pettuseohtude tulemuslikku ennetamist ja tuvastamist ning tugevdada asjakohaseid sisemenetlusi, mis puudutavad võimalikest pettusejuhtumitest ja nende tagajärgedest teatamist ja nende käsitlemist;

7.  märgib, et keskuse aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et keskus lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

Siseaudit

8.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus viis läbi auditi ühel neljast teemast, mis sisalduvad talituse strateegilises auditikavas aastateks 2013–2015; märgib, et komisjoni siseauditi talitus andis oma lõplikus auditiaruandes ühe soovituse märkega „väga oluline“ ja neli soovitust märkega „oluline“; võtab teadmiseks, et tulenevalt sellest, et „väga oluline“ soovitus oli aasta lõpuks juba rakendatud, vähendati selle soovituse tähtsus „oluliseks“; võtab ka teadmiseks, et auditi tulemusel koostatud tegevuskava rakendamine toimub kavakohaselt;

Sisekontroll

9.  märgib, et keskus viib regulaarselt läbi riskihindamise ja koostab riskijuhtimiskava selliste riskide kindlaksmääramiseks, mis võiksid kahjustada keskuse eesmärkide saavutamist; märgib murega, et riskijuhtimiskava viitab riskile, et keskus ei pruugi toime tulla ettenägematute välisnõuetega sidusrühmadelt, kuna olemasolevad ressursid on juba niigi ülekoormatud; võtab teadmiseks, et keskus jälgib tähelepanelikult muutusi oma töökavas, et kohandada seda vastavalt olemasolevatele ressurssidele või integreerida asjakohaselt muutustest tulenevad tegevused;

Tulemuslikkus

10.  märgib, et keskuse korrapärane välishindamine sisaldas soovitusi selle kohta, kuidas keskus saaks oma rolli arendada ja tugevdada; märgib ühtlasi, et 2014. aasta aprillis koostas keskus nende soovituste järelemeetmete võtmiseks tegevuskava, mis esitati haldusnõukogule; täheldab, et 23 soovitusest ja seotud meetmest oli 2014. aasta lõpuks täidetud 7; palub keskusel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni ülejäänud soovituste täitmisel tehtud edusammudest;

11.  täheldab, et korrapärases välishindamises uuriti ka võimalikku sünergiat keskuse, Euroopa Koolitusfondi (ETF), Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) vahel; võtab teadmiseks, et vastavalt välishindamise järeldusele ei dubleerinud keskus ühegi teise liidu, riikliku või rahvusvahelise tasandi asutuse tegevust;

12.  võtab teadmiseks keskuse tiheda koostöö ETFi ja Eurofoundiga, mis on vormistatud nende ametite vahelistes koostöölepingutes ning eelnevalt kokku lepitud iga-aastastes töökavades;

13.  võtab teadmiseks keskuse tegevuse liidu kutsehariduse ja -koolituse ning oma rolli nähtavuse suurendamisel oma veebisaidi, sotsiaalmeedia, vastuvõtvas liikmesriigis erinevate ürituste korraldamise ning koostöö kaudu komisjoniga mitmetes väljaannetes ja pressitöös;

Muud kommentaarid

14.  väljendab kahetsust, et keskuse hoone remonditööd Kreekas ei olnud 2014. aasta lõpuks veel lõpetatud; võtab siiski teadmiseks selle, et remonditööd kuuluvad vastuvõtva liikmesriigi valitsuse vastutusalasse ning et asjaomased ehitustööd tuli peatada vastuvõtva liikmesriigi majandusolukorra tõttu; märgib, et järelejäänud tööd oli kavas lõpetada 2015. aasta lõpuks, ning palub keskusel eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle küsimuse kohta aru anda;

15.  tunneb heameelt selle üle, et keskus keskendus oma tegevuses noorte töötust käsitleva poliitika edendamisele ja toetamisele; kiidab eriti keskuse kutseoskuste vajaduste prognoose ja analüüse ning tööd praktika edendamisel; võtab rahuloluga teadmiseks asjaolu, et keskuse poolt kõigi liikmesriikide kohta koostatud üksikasjalikes teabedokumentides sisalduv teave kutseharidus- ja koolituspoliitika kohta kajastus Euroopa poolaasta 2014. aasta riigipõhistes soovitustes;

16.  on veendunud, et keskus peaks abistama järjest suurema arvu pagulastega seonduvate probleemidega kimpus olevaid liikmesriike kutseõppe võimaluste kasutamisel pagulaste tööturule lõimimiseks;

17.  tunneb heameelt selle üle, et keskuse hallatava ja 27 keeles kättesaadava veebisaidi Europass kasutajate arv kasvas 2014. aastal 21,7 miljonini, mida on 8 % rohkem kui 2013. aastal;

o
o   o

18.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0159.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika