Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2164(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0082/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0082/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.27
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0163

Usvojeni tekstovi
PDF 416kWORD 89k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles
Razrješnica za 2014.: Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP)
P8_TA(2016)0163A8-0082/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja za financijsku godinu 2014. (2015/2164(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2014. s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(4), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0082/2016),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 9.12.2015., str. 39.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 39.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2014. (2015/2164(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2014. s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(4), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0082/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 9.12.2015., str. 39.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 39.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2014. (2015/2164(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0082/2016),

A.  budući da je prema financijskim izvještajima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja („Centar”) njegov konačni proračun za financijsku godinu 2014. iznosio 17 275 766 EUR, što je smanjenje od 3,62 % u odnosu na 2013.;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Centra za financijsku godinu 2014. („Izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  pozdravlja mjere koje je Centar usvojio slijedom komentara Revizorskog suda iz prošle godine i preporuka Parlamenta;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  sa zadovoljstvom napominje da su napori uloženi u praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 98,93 %, na istoj razini kao i 2013.; osim toga, napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 95,68 %, što je povećanje od 3,29 % u odnosu na 2013.;

Postupci nabave i zapošljavanja

3.  cijeni činjenicu da je Centar tijekom 2014. kontinuirano i učinkovito pružao usluge podrške; napominje da je popunjeno 95 od 98 radnih mjesta u planu radnih mjesta, a prosječno vrijeme potrebno za isplate ostalo je stabilno;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

4.  prima na znanje da je upravljački odbor Centra u listopadu 2014. usvojio politiku sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa koja je prilagođena položaju Centra, a obuhvaća moguće situacije sukoba interesa do kojih bi u Centru moglo doći; pozdravlja redovito osposobljavanje koje Centar organizira kako bi se među osobljem podigla razina osviještenosti o ispravnoj provedbi te politike; napominje da se prvo osposobljavanje održalo u lipnju 2015.;

5.  prima na znanje da je većina članova upravljačkog odbora Centra potpisala izjave o nepostojanju sukoba interesa; osim toga, prima na znanje da su te izjave objavljene na internetskoj stranici Centra nakon suglasnosti dotičnih članova; potiče članove upravljačkog odbora koji još nisu potpisali izjavu da to učine što prije;

6.  prima na znanje činjenicu da je Centar u listopadu 2014. donio strategiju za borbu protiv prijevara, koja se temelji na zajedničkom pristupu za decentralizirane agencije EU-a koji je razvila Komisija kako bi se poduprlo učinkovito sprečavanje i otkrivanje rizika prijevare te ojačali odgovarajući unutarnji postupci za izvješćivanje i postupanje s mogućim slučajevima prijevare i njihovim ishodima;

7.  navodi da bi godišnja izvješća Centra mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Centar da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

Unutarnja revizija

8.  primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela reviziju jedne od četiriju tema uvrštenih u strateški revizijski plan Službe za unutarnju reviziju za razdoblje od 2013. do 2015.; napominje da je Služba za unutarnju reviziju u svojem završnom izvješću o reviziji jednu preporuku označila kao „vrlo važnu” te četiri preporuke kao „važne”; prima na znanje da je, nakon što je preporuka s oznakom „vrlo važna” provedena krajem godine, ta preporuka označena kao „važna”; nadalje, konstatira da se akcijski plan sastavljen nakon revizije provodi kako je planirano;

Unutarnja kontrola

9.  prima na znanje da Centar redovito provodi procjenu rizika te priprema plan za upravljanje rizičnim situacijama kako bi se utvrdili rizici koji bi mogli utjecati na postizanje ciljeva Centra; sa zabrinutošću prima na znanje da plan za upravljanje rizičnim situacijama pokazuje da postoji rizik da Centar nije u stanju riješiti nepredviđene vanjske zahtjeve dionika jer su njegovi raspoloživi resursi već preopterećeni; konstatira da Centar pomno prati promjene u svojem programu rada kako bi ga uskladio s raspoloživim resursima ili na odgovarajući način obuhvatio aktivnosti koje su posljedica promjena;

Uspješnost

10.  napominje da je redovita vanjska procjena Centra sadržavala preporuke o tome kako se može razviti i ojačati njegova uloga; osim toga, napominje da je Centar u skladu s preporukama sastavio akcijski plan, koji je predstavljen upravljačkom odboru u travnju 2014.; konstatira da je do kraja 2014. ispunjeno 7 od 23 preporuka i djelovanja povezanih s njima; poziva Centar da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u provedbi preostalih preporuka;

11.  primjećuje da je periodičnim vanjskim ocjenjivanjem također ispitana moguća sinergija između Centra, Europske zaklade za osposobljavanje („ETF”), Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta („EUROFOUND”) i Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu („EU-OSHA”); uviđa da se prema zaključcima ocjene aktivnosti Centra nisu preklapale s aktivnostima drugih dionika na razini Unije te na nacionalnoj ili međunarodnoj razini;

12.  prima na znanje blisku suradnju Centra s ETF-om i EUROFOUND-om, koja je formalizirana u sporazumima o suradnji između tih agencija te u prethodno dogovorenim godišnjim programima rada;

13.  prima na znanje rad Centra na povećanju vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Uniji te vlastite uloge s pomoću internetske stranice, društvenih medija, organizacije različitih događanja u državi članici domaćinu te suradnje s Komisijom na nekoliko publikacija i suradnji s medijima;

Ostale primjedbe

14.  žali zbog toga što radovi na popravku zgrade Centra u Grčkoj nisu dovršeni do kraja 2014.; međutim, uviđa da je za radove na popravku odgovorna vlada države članice domaćina te da su se odgovarajući radovi morali obustaviti zbog gospodarske situacije u državi članici domaćinu; prima na znanje da su preostali radovi trebali biti dovršeni do kraja 2015. te poziva Centar da i dalje izvješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o tom pitanju;

15.  cijeni to što je Centar usredotočio svoje aktivnosti na doprinošenje politikama kojima se odgovara na problem nezaposlenosti mladih i na podržavanje tih politika; posebno pohvaljuje predviđanja i analize Centra u pogledu vještina te rad usmjeren na razvijanje pripravništva; sa zadovoljstvom prima na znanje činjenicu da su informacije iz detaljnih sažetaka o politikama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje je Centar pripremio za sve države članice preuzete i za preporuke za pojedine države za 2014. u okviru europskog semestra;

16.  smatra da bi Centar trebao pomoći državama članicama koje su suočene s izazovom povećanog broja izbjeglica da iskoriste mogućnosti strukovnog osposobljavanja za njihovu integraciju na tržište rada;

17.  pozdravlja činjenicu da je internetske stranice Europassa, kojima upravlja Centar i koje su dostupne na 27 jezika, tijekom 2014. posjetilo 21,7 milijuna korisnika, što je porast od 8 % u odnosu na 2013.;

o
o   o

18.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1)Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2016)0159.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti