Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2164(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0082/2016

Pateikti tekstai :

A8-0082/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.27
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0163

Priimti tekstai
PDF 422kWORD 88k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)
P8_TA(2016)0163A8-0082/2016
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2164(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo(4), ypač į jo 12a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0082/2016),

1.  patvirtina Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, kad Centro 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 409, 2015 12 9, p. 39.
(2) OL C 409, 2015 12 9, p. 39.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 39, 1975 2 13, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2015/2164(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo(4), ypač į jo 12a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0082/2016),

1.  pažymi, kad Europos profesinio mokymo plėtros centro galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos profesinio mokymo plėtros centro 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 409, 2015 12 9, p. 39.
(2) OL C 409, 2015 12 9, p. 39.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 39, 1975 2 13, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2015/2164(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0082/2016),

A.  kadangi, atsižvelgiant į Europos profesinio mokymo plėtros centro (toliau – Centras) finansines ataskaitas, Centro 2014 finansinių metų galutinį biudžetą sudarė 17 275 766 EUR, t. y. 3,62 proc. mažiau, palyginti su 2013 m.;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Centro 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, jog gavo pagrįstą patikinimą, kad Centro metinės ataskaitos yra patikimos ir jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  teigiamai vertina priemones, kurių ėmėsi Centras, reaguodamas į Audito Rūmų praėjusių metų pastabas, taip pat į Parlamento rekomendacijas;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,93 proc., kaip ir 2013 m.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 95,68 proc., t. y. 3,29 proc. daugiau nei 2013 m.;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

3.  vertina tai, kad 2014 m. Centro paramos paslaugos nuolat buvo veiksmingos; pažymi, kad 95 iš 98 etatų plane numatytų pareigybių buvo užimtos ir mokėjimų atlikimo laiku vidurkis išliko stabilus;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

4.  pažymi, kad 2014 m. spalio mėn. Centro valdančioji taryba patvirtino politiką dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo, kuri pritaikyta Centro padėčiai ir apima atitinkamas Centre įmanomų galimų interesų konfliktų aplinkybes; palankiai vertina Centro organizuojamus reguliarius mokymo kursus, kad būtų padidintas jo darbuotojų informuotumas tinkamo šios politikos įgyvendinimo srityje; pažymi, kad pirmieji mokymo kursai vyko 2015 m. birželio mėn.;

5.  pažymi, kad dauguma Centro valdančiosios tarybos narių pasirašė interesų konflikto nebuvimo deklaracijas; be to, pažymi, kad gavus atitinkamų narių sutikimą, tos deklaracijos buvo paskelbtos Centro interneto svetainėje; primygtinai ragina deklaracijos dar nepasirašiusius valdančiosios tarybos narius kuo greičiau tai padaryti;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. spalio mėn. Centras priėmė kovos su sukčiavimu strategiją, pagrįstą Komisijos parengtu bendru požiūriu į ES decentralizuotas agentūras, kuriuo siekiama remti veiksmingą sukčiavimo rizikos prevenciją ir nustatymą ir stiprinti atitinkamas galimų sukčiavimo atvejų nagrinėjimo ir jų rezultatų bei ataskaitų apie juos teikimo vidaus procedūras;

7.  teigia, kad Centro metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Centrą į savo metinę ataskaitą įtraukti tiems principams skirtą standartinį skyrių;

Vidaus auditas

8.  pripažįsta, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (toliau – VAT) atliko auditą dėl vienos iš keturių temų, įtrauktų į 2013–2015 m. VAT strateginį audito planą; pažymi, kad VAT savo galutinėje audito ataskaitoje paskelbė vieną „labai svarbią“ rekomendaciją ir keturias „svarbias“ rekomendacijas; taip pat pripažįsta, kad metų pabaigoje įgyvendinus „labai svarbią“ rekomendaciją, jos statusas buvo priskirtas žemesnei „svarbios“ rekomendacijos kategorijai; be to, pripažįsta, kad po audito parengtas veiksmų planas įgyvendinamas, kaip suplanuota;

Vidaus kontrolė

9.  pažymi, kad Centras reguliariai atlieka rizikos vertinimą ir rengia rizikos valdymo planą (toliau – RVP), kad nustatytų riziką, kuri galėtų daryti įtaką Centro tikslų įgyvendinimui; susirūpinęs pažymi, kad RVP nurodyta, kad esama rizikos, jog Centras dėl jau pernelyg aktyviai naudojamų turimų išteklių gali nesugebėti patenkinti nenumatytų išorinių suinteresuotųjų subjektų reikalavimų; pripažįsta, kad Centras atidžiai stebi savo darbo programos pokyčius, kad pritaikytų ją prie turimų išteklių arba tinkamai įtrauktų su pokyčiais susijusią veiklą;

Veikla

10.  pažymi, kad periodiniame Centro išorės vertinime pateiktos rekomendacijos dėl to, kaip jis galėtų tobulinti ir stiprinti savo vaidmenį; be to, pažymi, kad 2014 m. balandžio mėn. Centras parengė veiksmų planą dėl rekomendacijų įgyvendinimo, kuris buvo pristatytas jo valdančiajai tarybai; pažymi, kad iki 2014 m. pabaigos įgyvendintos 7 iš 23 rekomendacijų ir susiję veiksmai; ragina Centrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie pažangą, pasiektą įgyvendinant likusias rekomendacijas;

11.  pažymi, kad periodiniuose išorės vertinimuose taip pat nagrinėjama galima Centro, Europos mokymo fondo (toliau – ETF), Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (toliau – EUROFOUND) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) sąveika; pripažįsta, kad remiantis vertinimo išvadomis, Centras neatkartoja jokių kitų Sąjungos subjektų veiksmų nacionaliniu ar tarptautiniu lygmenimis;

12.  atkreipia dėmesį į glaudų Centro bendradarbiavimą su ETF ir EUROFOUND, kuris įformintas šių agentūrų bendradarbiavimo susitarimuose, taip pat anksčiau sutartose metinėse darbo programose;

13.  atkreipia dėmesį į Centro darbą didinant profesinio švietimo ir mokymo matomumą Sąjungoje ir jo vaidmenį pasitelkiant interneto svetainę, socialinius tinklus, organizuojant įvairius renginius priimančiojoje valstybėje narėje, taip pat bendradarbiaujant su Komisija rengiant keletą leidinių ir vykdant spaudos veiklą;

Kitos pastabos

14.  apgailestauja dėl to, kad Graikijoje esančio Centro pastato remonto darbai nebuvo baigti iki 2014 m. pabaigos; vis dėlto pripažįsta, kad remontas priklauso priimančiosios valstybės narės vyriausybės atsakomybei ir kad šie statybos darbai turėjo būti sustabdyti dėl ekonominės padėties priimančiojoje valstybėje narėje; pažymi, kad likę darbai turėjo būti baigti iki 2015 m. pabaigos, ir ragina Centrą toliau teikti ataskaitas šiuo klausimu biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

15.  vertina tai, kad Centras daug dėmesio skyrė veiklai, kurią vykdant prisidedama prie jaunimo nedarbo įveikimo politikos ir tokia politika remiama; ypač teigiamai vertina Centro gebėjimą prognozuoti ir analizuoti, taip pat darbą, susijusį su gamybinės praktikos plėtojimu; su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad Centro visoms valstybėms narėms parengtose detaliose šalių suvestinėse, kuriose nurodomos profesinio švietimo ir mokymo politikos kryptys, pateikiama informacija buvo atspindėta 2014 m. konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose, pateiktose vykdant Europos semestro veiklą;

16.  mano, kad Centras turėtų padėti valstybėms narėms, kurioms iškyla problemų dėl padidėjusio pabėgėlių skaičiaus, pasinaudoti profesinio mokymo galimybėmis, kad integruotų pabėgėlius į darbo rinką;

17.  palankiai vertina tai, kad Europass interneto svetainėje, kurią tvarko Centras ir kuri prieinama 27 kalbomis, 2014 m. apsilankė 21,7 mln. naudotojų, t. y. jų skaičius, palyginti su 2013 m., padidėjo 8 proc.;

o
o   o

18.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2016 m. balandžio 28 d.(1) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2016)0159.

Teisinė informacija - Privatumo politika