Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2164(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0082/2016

Texte depuse :

A8-0082/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.27
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0163

Texte adoptate
PDF 348kWORD 93k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
P8_TA(2016)0163A8-0082/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2164(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(4), în special articolul 12a,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0082/2016),

1.  acordă directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 39.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 39.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2164(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(4), în special articolul 12a,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0082/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 39.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 39.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2164(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0082/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (denumit în continuare „Centrul”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 17 275 766 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 3,62 % comparativ cu 2013;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în Raportul său privind conturile anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  salută măsurile adoptate de Centru în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiul precedent, precum și în urma recomandărilor Parlamentului;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  constată cu satisfacție că, pe durata exercițiului financiar 2014, eforturile de monitorizare a bugetului au dus la o rată de execuție bugetară de 98,93 %, atingând același nivel ca în 2013; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 95,68 %, ceea ce reprezintă o creștere de 3,29 % în comparație cu 2013;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

3.  salută faptul că serviciile de sprijin ale Centrului s-au dovedit în continuare eficiente în 2014; ia act de faptul că 95 dintre cele 98 de posturi din schema de personal au fost completate, iar plățile au rămas în medie punctuale;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

4.  remarcă faptul că, în octombrie 2014, Consiliul de conducere al Centrului a adoptat o politică de prevenire și gestionare a conflictelor de interese adaptată situației din Centru și care abordează situațiile corespunzătoare unui posibil conflict de interese care poate apărea în cadrul Centrului; salută sesiunile periodice de formare organizate de Centru pentru a informa personalul în legătură cu punerea corectă în aplicare a acestei politici; constată că primele sesiuni de formare au avut loc în iunie 2015;

5.  remarcă faptul că majoritatea membrilor Consiliului de conducere al Centrului au semnat declarațiile privind absența conflictelor de interese; observă, de asemenea, că declarațiile respective au fost publicate pe site-ul web al Centrului cu consimțământul membrilor în cauză; îndeamnă membrii Consiliului de conducere care încă nu au semnat o astfel de declarație să facă acest lucru cât mai curând posibil;

6.  ia act de faptul că, în octombrie 2014, Centrul a adoptat o strategie antifraudă bazată pe Abordarea comună privind agențiile descentralizate ale UE elaborată de Comisie pentru a susține prevenirea și detectarea eficientă a riscurilor de fraudă și pentru a consolida procedurile interne de raportare și tratare a eventualelor cazuri de fraudă și a rezultatelor acestora;

7.  afirmă că rapoartele anuale ale Centrului ar putea juca un rol important în asigurarea respectării transparenței, responsabilității și integrității; invită Centrul să includă în raportul său anual un capitol standard privind respectivele componente;

Auditul intern

8.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei („IAS”) a realizat un audit privind una din cele patru teme incluse în planul său strategic de audit pentru perioada 2013-2015; observă că IAS a formulat în raportul său final de audit o recomandare cu mențiunea „foarte importantă” și patru recomandări cu mențiunea „importante”; constată că recomandarea considerată ca „foarte importantă” fusese pusă în aplicare până la sfârșitul anului, ceea ce a determinat reclasificarea recomandării cu mențiunea „importantă”; constată, de asemenea, că planul de acțiune elaborat în urma auditului este pus în aplicare după cum s-a prevăzut;

Controale interne

9.  remarcă faptul că Centrul efectuează în mod periodic o evaluare a riscurilor și pregătește un plan de gestionare a riscurilor pentru a identifica elementele care pot afecta realizarea obiectivelor Centrului; constată cu îngrijorare că din planul respectiv reiese faptul că există riscul ca Centrul să nu poată trata cererile externe neprevăzute prezentate de diferite părți interesate din cauza suprasolicitării resurselor disponibile; observă că Centrul monitorizează îndeaproape modificările programului său de lucru pentru a-l adapta la resursele disponibile sau pentru a integra corespunzător activitățile care apar ca urmare a modificărilor;

Performanță

10.  constată că evaluarea externă periodică a Centrului conținea recomandări privind modalitățile de dezvoltare și consolidare a rolului său; observă, de asemenea, că în aprilie 2014 Centrul a elaborat un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor, care a fost prezentat Consiliului său de conducere; remarcă faptul că 7 din 23 de recomandări și acțiuni aferente fuseseră puse în aplicare până la sfârșitul anului 2014; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția aplicării recomandărilor rămase;

11.  observă faptul că evaluarea periodică externă a examinat și posibilele sinergii dintre Centru, Fundația Europeană de Formare („ETF”), Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă („EU-OSHA”); ia act de faptul că, în conformitate cu concluziile evaluării, activitățile Centrului nu s-au suprapus peste activitățile niciunui alt organism la nivel național, internațional sau al Uniunii Europene;

12.  ia act de strânsa cooperare a Centrului cu ETF și Eurofound, care a fost oficializată prin acorduri de cooperare între aceste agenții, precum și prin programe anuale de lucru acordate anterior;

13.  remarcă activitatea Centrului în scopul creșterii vizibilității învățământului și formării profesionale în cadrul Uniunii Europene și a rolului său prin intermediul site-ului web, al platformelor de comunicare socială, al organizării de diverse evenimente în statele membre gazdă, precum și prin colaborarea cu Comisia în cadrul mai multor publicații și articole în presă;

Alte observații

14.  constată cu regret că până la sfârșitul anului 2014 încă nu se finalizaseră lucrările de reparații la clădirea Centrului din Grecia; cu toate acestea, remarcă faptul că reparațiile țin de responsabilitatea guvernului statului membru gazdă, precum și că lucrările aferente de construcție au trebuit să fie suspendate din cauza situației economice din statul membru gazdă; observă că restul lucrărilor urmau a fi finalizate până la sfârșitul anului 2015 și invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune în legătură cu acest aspect;

15.  salută faptul că Centrul și-a axat activitățile pe contribuții la politicile de combatere a șomajului în rândul tinerilor și pe sprijinirea acestor politici; salută îndeosebi previziunile și analizele referitoare la competențe ale Centrului, precum și activitatea sa care se axează pe dezvoltarea uceniciilor; constată cu satisfacție că informațiile din fișele de țară detaliate privind politicile în materie de educație și formare profesională elaborate de Centru pentru toate statele membre s-au regăsit în recomandările specifice fiecărei țări pentru anul 2014 în cadrul semestrului european;

16.  consideră că Centrul ar trebui să le ofere asistență statelor membre care se confruntă cu provocarea de a face față unui număr tot mai mare de refugiați pentru ca acestea să poată recurge la oportunitățile de formare profesională în scopul integrării refugiaților pe piața muncii;

17.  salută faptul că pagina de internet Europass gestionată de Centru și disponibilă în 27 de limbi a fost vizitată de 21,7 milioane de utilizatori în 2014, ceea ce reprezintă o creștere cu 8 % față de 2013;

o
o   o

18.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate