Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2164(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0082/2016

Predkladané texty :

A8-0082/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.27
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0163

Prijaté texty
PDF 358kWORD 90k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)
P8_TA(2016)0163A8-0082/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 (2015/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(4), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0082/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 39.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 39.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 (2015/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(4), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0082/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 39.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 39.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 (2015/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0082/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len „stredisko“) za rozpočtový rok 2014 sumu 17 275 766 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 3,62 %;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky strediska za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  víta opatrenia, ktoré stredisko zaviedlo na základe pripomienok Dvora audítorov z predchádzajúceho roka, ako aj odporúčaní Európskeho parlamentu;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,93 %, t. j. na rovnakej úrovni ako v roku 2013; okrem toho konštatuje, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 95,68 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 3,29 %;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

3.  oceňuje, že podporné služby strediska sa v roku 2014 naďalej poskytovali efektívne; poznamenáva, že 95 z 98 miest v pláne pracovných miest bolo obsadených a priemerný časový priebeh platieb bol stabilný;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

4.  konštatuje, že riadiaca rada strediska prijala v októbri 2014 politiku v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov, ktorá zodpovedá situácii v stredisku a zahŕňa príslušné situácie prípadných konfliktov záujmov, ktoré by mohli v stredisku nastať; víta pravidelné vzdelávacie kurzy, ktoré stredisko organizuje s cieľom zvýšiť informovanosť svojich zamestnancov o riadnom uplatňovaní tejto politiky; konštatuje, že prvý takýto kurz sa konal v júni 2015;

5.  konštatuje, že väčšina členov riadiacej rady strediska podpísala vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov; okrem toho konštatuje, že tieto vyhlásenia boli zverejnené na webovom sídle strediska so súhlasom príslušných členov; naliehavo vyzýva členov riadiacej rady, ktorí takéto vyhlásenie ešte nepodpísali, aby tak urobili čo najskôr;

6.  berie na vedomie, že stredisko prijalo v októbri 2014 stratégiu boja proti podvodom založenú na spoločnom prístupe k decentralizovaným agentúram EÚ, ktorý vypracovala Komisia s cieľom podporovať účinnú prevenciu a odhaľovanie rizík podvodov a posilňovať primerané interné postupy oznamovania a riešenia potenciálnych prípadov podvodov a ich dosahu;

7.  konštatuje, že výročné správy strediska by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva stredisko, aby do svojej výročnej správy zahrnulo štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

Vnútorný audit

8.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit jednej zo štyroch oblastí uvedených v strategickom pláne auditu IAS na roky 2013 – 2015; konštatuje, že IAS vydal v rámci svojej záverečnej správy o audite jedno odporúčanie, ktoré je označené ako „veľmi dôležité“, a štyri odporúčania označené ako „dôležité“; berie na vedomie, že na základe toho, že „veľmi dôležité“ odporúčanie už bolo vykonané na konci roka, hodnotenie tohto odporúčania sa znížilo na „dôležité“; berie ďalej na vedomie, že akčný plán navrhnutý na základe auditu sa vykonáva v súlade s plánom;

Vnútorná kontrola

9.  konštatuje, že stredisko pravidelne vykonáva hodnotenia rizika a vypracúva plán riadenia rizík s cieľom určiť riziká, ktoré by mohli ovplyvniť dosahovanie jeho cieľov; so znepokojením konštatuje, že podľa plánu riadenia rizík hrozí, že stredisko nebude schopné zvládať nepredvídané externé požiadavky zainteresovaných subjektov, pretože zdroje, ktoré má k dispozícii, sú už preťažené; berie na vedomie, že stredisko pozorne sleduje zmeny svojho pracovného programu s cieľom prispôsobiť ho dostupným zdrojom alebo náležite do neho začleniť činnosti vyplývajúce zo zmien;

Výkonnosť

10.  konštatuje, že pravidelné externé hodnotenie strediska obsahuje odporúčania o tom, ako by mohlo rozvíjať a posilniť svoju úlohu; ďalej konštatuje, že stredisko v apríli 2014 navrhlo akčný plán krokov nadväzujúcich na tieto odporúčania, ktorý bol predložený jeho riadiacej rade; konštatuje, že sedem z 23 odporúčaní a súvisiacich opatrení bolo uzavretých do konca roka 2014; vyzýva stredisko, aby predložilo orgánu udeľujúcemu absolutórium informácie o pokroku vo vykonávaní zostávajúcich odporúčaní;

11.  konštatuje, že pri pravidelnom externom hodnotení sa skúmali aj možné synergie medzi strediskom, Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA); berie na vedomie, že podľa záverov hodnotenia stredisko nevykonáva činnosti, ktoré by boli duplicitné vo vzťahu k činnostiam iných aktérov na úrovni Únie, na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni;

12.  berie na vedomie úzku spoluprácu strediska s nadáciami ETF a Eurofound, ktorá sa formálne opiera o dohody o spolupráci medzi týmito agentúrami, ako aj o vopred schválené ročné pracovné programy;

13.  berie na vedomie úsilie strediska o zvyšovanie viditeľnosti odborného vzdelávania a prípravy v Únii a jeho vlastnej úlohy prostredníctvom jeho webového sídla, sociálnych médií, organizovania rôznych podujatí v hostiteľských členských štátoch, ako aj prostredníctvom spolupráce s Komisiou formou rôznych publikácií a tlačovej činnosti;

Ďalšie pripomienky

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že opravné práce na budove strediska v Grécku neboli do konca roka 2014 dokončené; uznáva však, že za opravy zodpovedá vláda hostiteľského členského štátu a že príslušné stavebné práce museli byť prerušené pre hospodársku situáciu v hostiteľskom členskom štáte; konštatuje, že zostávajúce práce mali byť dokončené do konca roka 2015, a vyzýva stredisko, aby o tejto záležitosti ďalej informovalo orgán udeľujúci absolutórium;

15.  oceňuje, že stredisko zameralo svoje činnosti na prispievanie k politikám riešiacim nezamestnanosť mladých ľudí a na ich podporu; vyjadruje stredisku uznanie najmä za prognózy a analýzy týkajúce sa zručností, ako aj za prácu zameranú na rozvoj učňovskej prípravy; s uspokojením berie na vedomie, že informácie z podrobných prehľadov o politikách v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré stredisko vypracovalo pre všetky členské štáty, sa v roku 2014 zohľadnili v odporúčaniach pre jednotlivé štáty v rámci európskeho semestra;

16.  domnieva sa, že stredisko by malo pomáhať členským štátom, ktoré čelia výzve rastúceho počtu utečencov, pri využívaní príležitostí na odbornú prípravu na ich začlenenie do trhov práce;

17.  víta skutočnosť, že návštevy webovej stránky Europass, ktorú stredisko spravuje a ktorá je k dispozícii v 27 jazykoch, v roku 2014 predstavovali 21,7 milióna používateľov, čo predstavuje nárast o 8 % v porovnaní s rokom 2013;

o
o   o

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia