Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2180(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0088/2016

Внесени текстове :

A8-0088/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.28
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0164

Приети текстове
PDF 574kWORD 102k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL)
P8_TA(2016)0164A8-0088/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година (2015/2180(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Колежа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Колежа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0078/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3)на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) и за отмяна на Решение 2000/820/ПВР(4), и по-специално член 16 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 543/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Решение 2005/681/ПВР на Съвета за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК)(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0088/2016),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейския полицейски колеж във връзка с изпълнението на бюджета на Колежа за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския полицейски колеж, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1)OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 46.
(2)OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 46.
(3)OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4)OВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.
(5) ОВ L 163, 29.5.2014 г., стр. 5.
(6)OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7)OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година (2015/2180(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Колежа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Колежа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0078/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) и за отмяна на Решение 2000/820/ПВР(4), и по-специално член 16 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 543/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Решение 2005/681/ПВР на Съвета за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК)(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0088/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския полицейски колеж, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1)OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 46.
(2)OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 46.
(3)OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4)OВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.
(5) ОВ L 163, 29.5.2014 г., стр. 5.
(6)OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7)OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година (2015/2180(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0088/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския полицейски колеж („Колежа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 8 575 859 EUR, което представлява увеличение с 1,48% спрямо 2013 г.; като има предвид, че целият бюджет на Колежа се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Сметната палата“) в нейния доклад относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Колежа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и означени като „предстоящи“ в доклада на Сметната палата за 2012 г. и като „текущи“ в доклада на Сметната палата за 2013 г., са предприети корективни действия и двете препоръки са означени понастоящем като „завършени“ в доклада на Сметната палата; отбелязва освен това, че по отношение на три коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г. и означени като „предстоящи“ или „текущи“ в доклада на Сметната палата за 2013 г., са предприети корективни действия и понастоящем в доклада на Сметната палата два коментара са означени като „завършени“, а един е означен като „текущ“; отбелязва, че от трите коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2013 г., два са означени като „текущи“ в доклада на Сметната палата, а за един е посочено „не е приложимо“;

2.  Потвърждава въз основа на информация от Колежа, че:

   в съответствие с политиката на Колежа за предотвратяване и управление на конфликти на интереси и с изявлението относно неприкосновеността на личния живот, съобщено на субектите на данни, Колежът публикува на своя уебсайт декларациите за интереси на своя директор, заместник-директор, началника на „Корпоративни услуги“ и членовете на управителния съвет; потвърждава, че декларациите за интереси, подписани от членовете на персонала на Колежа, командированите национални експерти и други лица в пряко сътрудничество с Колежа, не са оповестени публично с цел ограничаване на ненужното разкриване на лични данни;
   потвърждава, че са въведени редица мерки след преместването на Колежа от Брамсхил в новообзаведеното му седалище в Будапеща, за да се гарантира икономическата ефективност и екологосъобразността на работната среда на Колежа;

Бюджетно и финансово управление

3.  Отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 97,40%, което представлява увеличение с 2,51% спрямо отчетените през 2013 г. 94,89%; констатира, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 82,40%, което представлява намаление с 6,74% спрямо отчетените през 2013 г. 89,14%;

Поети задължения и преноси

4.  Отбелязва, че според окончателните отчети на Колежа равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е в размер на 1 287 094 EUR, което представлява 15% от общия бюджет за 2014 г. и увеличение с 4% спрямо 2013 г.; отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че равнището на пренесените бюджетни кредити е високо за дял II („Административни разходи“) в размер на 383 940 EUR (59%), което показва увеличение с 29% в сравнение със 145 414 EUR (30%) през 2013 г.; потвърждава при все това, че равнището на пренесените бюджетни кредити е по-високо в сравнение с предходната година главно поради преместването на седалището, осъществено през октомври 2014 г., и фактурите за курсове за обучение, дължими през януари – февруари 2015 г., които не са били получени преди приключването на финансовата година;

5.  Отбелязва със загриженост процента анулирани бюджетни кредити за поети задължения, пренесени от 2013 г. и възлизащи на 129 828 EUR (15%); изтъква, че високият процент анулирани бюджетни кредити се дължи главно на отмяната на проект „Матрица“ (Matrix), както и на по-ниските от предвиденото разходи за възстановяване на разноски по споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства от 2013 г.; призовава Колежа да изготвя подобаващ потребителски анализ за подобни проекти и да получава по-точна информация от своите бенефициенти, когато прави приблизителна оценка на разходите по отпускане на безвъзмездни средства; посочва, че високото равнище на анулирани бюджетни кредити във връзка с по-ниски от предвиденото разходи, които трябва да се възстановят в рамките на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства от предходните години, е повтарящо се явление в управлението на бюджета на Колежа и по тази причина следва да се разгледа от Колежа с допълнително внимание; отбелязва освен това, че 14% от пренесените бюджетни кредити по дял ІII, предназначени предимно за курсове и комуникационни дейности, са отменени;

6.  Отбелязва, че Колежът подобри своята система за контрол на бюджета, като въведе месечни отчети за бюджета и периодични срещи между всички участници във финансовата верига с цел анализ и свеждане до минимум на евентуалните преноси; отбелязва, че в резултат на това през последните пет години се отчита непрекъснато намаляване в процентни пунктове на равнището на преносите и на анулираните бюджетни кредити; призовава Колежа да намали още повече равнището на пренасяните за следващата година бюджетни кредити, за които са поети задължения, и да поддържа това равнище възможно най-ниско;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  Констатира въз основа на информация от Колежа приемането на насоки за оценяване на кандидатите, както и матрица за предварителен подбор, като и двете се използват от комисията за подбор в рамките на процедурите за набиране на персонал и установяват връзка между праговете в балообразуването и тяхната обосновка; отбелязва, че тези насоки са приложени за процедурите за набиране на персонал, започнали през април 2014 г.; призовава Колежа да информира органа по освобождаване от отговорност за окончателната оценка на насоките веднага щом те бъдат оценени от Сметната палата и Службата за вътрешен одит на Комисията; призовава Колежа при необходимост от подобрения незабавно да ги включва в своите насоки;

8.  Изисква Колежа да прилага стриктно мерките, отнасящи се до преценката и изключването при възлагането на обществени поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, така че да не се допускат дружества в случай на конфликт на интереси, което е от съществено значение за защитата на финансовите интереси на Съюза;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

9.  Отбелязва, че партньорите и заинтересованите лица, с които си сътрудничи Колежът с оглед на постигането на своите цели, са представлявани от органи на Съюза в областта на правоприлагането и други свързани области, както и от образователни институции в Европа, като ролята на националните учебни заведения за обучение на полицейски служители е значителна; потвърждава въз основа на информация от Колежа, че предвид естеството на неговата дейност и специфичния контекст, в който той работи, Колежът няма контакти с лобисти в областта на законодателната или други свързани дейности;

10.  Заявява, че годишните доклади на Колежа биха могли да играят важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Колежа да включва стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

11.  Призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси за поведение, включително Парламента, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

12.  Изисква приемането на ясна стратегия за подаването на сигнали за нередности, както и на правила срещу кадровата въртележка между държавния и частния сектор; припомня на Колежа, че трябва да приеме задължителни вътрешни правила относно лицата, които подават сигнали за нередности в съответствие с член 22в от Правилника за персонала, който влезе в сила на 1 януари 2014 г.;

Вътрешен одит

13.  Отбелязва въз основа на годишния доклад на Колежа, че по всички препоръки, отправени от Службата за вътрешен одит в рамките на одита, са били предприети действия; отбелязва, че след като е получила информация за извършените от Колежа подобрения, Службата за вътрешен одит потвърждава, че две от нейните препоръки са изпълнени, а по отношение на другите три препоръки информация ще бъде подадена след приключването на следващата документна проверка или последващ одит; призовава Колежа да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите от прегледа веднага щом бъдат готови;

Резултати от дейността

14.  Отбелязва, че разходите за преместването на Колежа от Обединеното кралство в Унгария се оценява, че възлизат на 1 006 515 EUR, от които 43% са финансирани от Колежа благодарение на икономиите, произтичащи от по-ниския корекционен коефициент, прилаган по отношение на възнагражденията на служителите в Унгария; констатира, че останалата част от сумата е финансирана поравно от вноски от Комисията и Обединеното кралство;

15.  Отбелязва със задоволство, че през 2014 г. управителният съвет на Колежа повери счетоводството му на Комисията, за да намали административните разходи; отбелязва, че назначаването на счетоводителя на Комисията като счетоводител на Колежа влезе в сила през април 2014 г.;

Други коментари

16.  Призовава Колежа да подобри своите процедури и практики, които имат за цел да защитават финансовите интереси на Съюза, и да допринася активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

o
o   o

17.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0159.

Правна информация - Политика за поверителност