Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2180(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0088/2016

Esitatud tekstid :

A8-0088/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.28
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0164

Vastuvõetud tekstid
PDF 267kWORD 94k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
P8_TA(2016)0164A8-0088/2016
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Politseikolledži 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust kolledži tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/820/JSK)(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 543/2014, millega muudetakse nõukogu otsust 2005/681/JSK, millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0088/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Politseikolledži direktori tegevusele kolledži 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Politseikolledži direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 46.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 46.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.
(5) ELT L 163, 29.5.2014, lk 5.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Politseikolledži 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust kolledži tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/820/JSK)(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 543/2014, millega muudetakse nõukogu otsust 2005/681/JSK, millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0088/2016),

1.  märgib, et Euroopa Politseikolledži lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Politseikolledži 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Politseikolledži direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 46.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 46.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.
(5) ELT L 163, 29.5.2014, lk 5.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Politseikolledži 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Politseikolledži 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0088/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Politseikolledži (edaspidi „kolledž“) finantsaruannete kohaselt oli selle 2014. aasta lõplik eelarve 8 575 859 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes 1,48 % suurust kasvu; arvestades, et kolledži kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et kolledži raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ning mille seisuks oli 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „alustamata“ ja 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes „pooleli“, on võetud parandusmeetmeid ning kommentaaride seisuks on nüüd kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetatud“; võtab ühtlasi teadmiseks, et seoses kolme kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „alustamata“ või „pooleli“, on võetud parandusmeetmeid ning kahe kommentaari seisuks on nüüd kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetatud“, samas kui ühe seisuks on märgitud „pooleli“; märgib, et kontrollikoja poolt 2013. aastat käsitlevas aruandes esitatud kolmest kommentaarist on kontrollikoja aruandes kahe seisuks märgitud „pooleli“, samas kui ühe seisuks on märgitud „ei kohaldata“;

2.  võtab kolledži esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et

   kooskõlas kolledži huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikaga ning andmesubjektidele edastatud avaldusega isikuandmete puutumatuse kohta avaldas kolledž oma veebisaidil oma direktori, asedirektori, korporatiivteenuste juhataja ja juhatuse liikmete huvide deklaratsioonid; võtab teadmiseks, et isikuandmete tarbetu kättesaadavaks tegemise piiramise eesmärgil ei avalikustata huvide deklaratsioone, mille on allkirjastanud kolledži töötajad, lähetatud riiklikud eksperdid ja muud isikud, kes teevad kolledžiga otsest koostööd;
   pärast kolledži ümberpaigutamist Bramshillist selle Budapestis asuvasse äsja renoveeritud peakorterisse on võetud mitmeid meetmeid kolledži töökeskkonna keskkonnasõbralikkuse ja kulutasuvuse tagamiseks;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib rahuloluga, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 97,40 %, mis kujutab endast 2,51 % suurust kasvu 2013. aastaga võrreldes, mil see määr oli 94,89 %; tõdeb, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 82,40 %, mis kujutab endast 6,74 % suurust kahanemist 2013. aastaga võrreldes, mil see määr oli 89,14 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  võtab kolledži lõpliku raamatupidamisaruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr oli kõrge – 1 287 094 eurot ehk 15 % 2014. aasta kogu eelarvest ja see tõusis 2013. aastaga võrreldes 4 %; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ülekandmiste määr oli kõrge II jaotises (halduskulud) – 383 940 eurot ehk 59 %, mis teeb 2013. aasta 145 414 euroga (30 %) võrreldes kasvuks 29 %; võtab siiski teadmiseks, et ülekandmiste määr on eelnevast aastast kõrgem peamiselt 2014. aasta oktoobris toimunud peakorteri ümberpaigutamise tõttu ja 2015. aasta jaanuariks/veebruariks ette nähtud koolituskursuste arvete tõttu, mis ei jõudnud kohale enne eelarveaasta lõppemist;

5.  võtab murelikult teadmiseks 2013. aastast üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute tühistamise määra, milleks oli 15 % ehk 129 828 eurot; juhib tähelepanu asjaolule, et tühistamise kõrge määr tulenes peamiselt projekti Matrix tühistamisest ning 2013. aasta toetuslepingute alusel hüvitatavate kulude prognoositust väiksemast summast; kutsub kolledžit üles valmistama sarnaste projektide jaoks ette asjakohase kasutajate analüüsi ja koguma oma toetusesaajatelt täpsemat teavet toetuskulude hindamisel; juhib tähelepanu asjaolule, et tühistamise kõrge määr, mis on seotud eelmiste aastate toetuslepingute alusel hüvitatavate kulude prognoositust väiksemast summaga, on kolledži eelarve haldamisel sageli korduv nähtus, mistõttu kolledž peaks seda tähelepanelikumalt uurima; märgib lisaks, et 14 % III jaotises üle kantud assigneeringutest, mis seisnesid peamiselt koolitustes ja teabevahetustegevuses, vabastati;

6.  juhib tähelepanu asjaolule, et kolledž parandas oma eelarve jälgimise süsteemi, kasutades selleks igakuiseid eelarvearuandeid ja perioodilisi kohtumisi kõikide raharingluses osalejate vahel, et analüüsida ja minimeerida potentsiaalseid assigneeringute ülekandmisi; märgib, et selle tulemusel on viimase viie aasta jooksul assigneeringute ülekandmiste ja tühistamiste tase protsendipunktides järjepidevalt langenud; palub kolledžil veelgi vähendada järgmisse aastasse ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute taset ja hoida seda võimalikult madalal;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  tõdeb kolledži esitatud andmete põhjal, et kolledž on võtnud vastu suunised kandidaatide hindamise ja maatriksi nimekirja koostamise kohta, kusjuures valikukomisjon kasutab mõlemat töölevõtmismenetlustes ja nende abil seostatakse hindamiskünnised nende aluseks olevate selgitustega; märgib, et neid suuniseid kohaldati 2014. aasta aprillis alanud töölevõtmisvoorude puhul; kutsub kolledžit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni suuniste lõplikust hindamisest kohe, kui kontrollikoda ja komisjoni siseauditi talitus on viinud läbi nende hindamise; kutsub kolledžit üles lisama mis tahes vajalikud parandused viivitamata oma suunistesse;

8.  kutsub kolledžit üles avalike hangete puhul täpselt rakendama meetmeid, mis on seotud kaalutlusõiguse ja menetlusest kõrvalejätmisega, korraldama igal juhtumil asjakohaseid taustakontrolle ning kohaldama menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumit, et ettevõtteid huvide konflikti korral kõrvale jätta – kõik need sammud on olulised liidu finantshuvide kaitsmiseks;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.  märgib, et partnerid ja sidusrühmad, kellega kolledž teeb koostööd oma eesmärkide saavutamiseks, on esindatud liidu organite poolt õiguskaitse valdkonnas ja muudes asjaomastes valdkondades ning Euroopa koolitusasutuste poolt, kusjuures märkimisväärset rolli omavad riiklikud politsei koolitusasutused; võtab kolledži esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et selle tegevuse olemust ja selle erilist tegevuskeskkonda arvesse võttes ei tee ta lobistidega koostööd seadusandlikus või muus sellega seotud tegevuses;

10.  märgib, et kolledži aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; kutsub kolledžit üles lisama oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

11.  kutsub liidu institutsioone ja ameteid, sealhulgas Euroopa Parlamenti, kes on käitumisjuhendi kehtestanud, üles tõhustama selle rakendamise meetmeid, nt majanduslike huvide deklaratsioonidega seotud kontrolle;

12.  palub võtta vastu selge rikkumisest teatamise strateegia ja nn pöördukse efekti vastased eeskirjad; tuletab kolledžile meelde, et ta peab võtma vastu siduvad sise-eeskirjad rikkumisest teatajate kohta vastavalt 1. jaanuaril 2014. aastal jõustunud personalieeskirjade artiklile 22c;

Siseaudit

13.  võtab kolledži aastaaruande põhjal teadmiseks, et kõiki siseauditi talituse esitatud auditisoovitusi on käsitletud; märgib, et pärast kolledžilt parandusi käsitleva teabe saamist kinnitas siseauditi talitus oma soovitustest kaks soovitust suletuks, samas kui tagasiside ülejäänud kolme soovituse kohta tuleb esitada pärast järgmist dokumentaalset kontrolli või järelauditit; palub kolledžil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kontrolli tulemustest, niipea kui need on kättesaadavad;

Tulemuslikkus

14.  märgib, et kolledži Ühendkuningriigist Ungarisse ümberpaigutamise hinnanguliseks maksumuseks on arvestatud 1 006 515 eurot, millest 43 % on kolledž rahastanud säästudest, mis on tulenenud Ungaris töötajate õiguste suhtes madalama paranduskoefitsiendi kohaldamisest; tõdeb, et ülejäänud summa on võrdselt rahastatud komisjoni ja Ühendkuningriigi osamaksust;

15.  märgib rahuloluga, et 2014. aastal tellis kolledži juhatus halduskulude vähendamiseks oma raamatupidamisteenused komisjonilt; märgib, et komisjoni peaarvepidaja määramine kolledži peaarvepidajaks jõustus 2014. aasta aprillis;

Muud märkused

16.  kutsub kogu kolledžit üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

o
o   o

17.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0159.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika