Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2180(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0088/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0088/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.28
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0164

Pieņemtie teksti
PDF 502kWORD 95k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
P8_TA(2016)0164A8-0088/2016
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Policijas akadēmijas 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2180(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Policijas akadēmijas 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas akadēmijas 2014. finanšu gada pārskatiem ar Akadēmijas atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Akadēmijai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Lēmumu 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL) un atceļ Lēmumu 2000/820/TI(4), un jo īpaši tā 16. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 543/2014, ar kuru groza Lēmumu 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL)(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0088/2016),

1.  sniedz Eiropas Policijas akadēmijas direktoram apstiprinājumu par Akadēmijas 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Policijas akadēmijas direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 46. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 46. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 256, 1.10.2005., 63. lpp.
(5) OV L 163, 29.5.2014., 5. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Policijas akadēmijas 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2015/2180(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Policijas akadēmijas 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas akadēmijas 2014. finanšu gada pārskatiem ar Akadēmijas atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Akadēmijai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Lēmumu 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL) un atceļ Lēmumu 2000/820/TI(4), un jo īpaši tā 16. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 543/2014, ar kuru groza Lēmumu 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL)(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0088/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Policijas akadēmijas galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Policijas akadēmijas 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Policijas akadēmijas direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 46. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 46. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 256, 1.10.2005., 63. lpp.
(5) OV L 163, 29.5.2014., 5. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Policijas akadēmijas 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2180(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Policijas akadēmijas 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0088/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Policijas akadēmijas („Akadēmija”) finanšu pārskatiem tās 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 8 575 859, kas ir par 1,48 % vairāk nekā 2013. gadā; tā kā Akadēmijas budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Policijas akadēmijas gada pārskatiem par 2014. finanšu gadu („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Akadēmijas gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka ir veikti koriģējoši pasākumi saistībā ar diviem Revīzijas palātas 2011. gada ziņojumā iekļautajiem komentāriem, kas Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā bija atzīmēti kā tādi, kuru ieviešana nav sākta, un Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā — kā tādi, kuru ieviešana ir sākta, un tagad Revīzijas palātas ziņojumā ir ar piezīmi „ieviests”; turklāt ņem vērā, ka attiecībā uz trim Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā formulētajiem komentāriem, kas tās 2013. gada ziņojumā bija atzīmēti kā tādi, kuru ieviešana ir vai nav sākta, ir veikti koriģējoši pasākumi un par diviem komentāriem tagad ir norādīts, ka tie ir ieviesti, bet par vienu — ka ir sākta tā ieviešana; ņem vērā, ka attiecībā uz trim Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā formulētajiem komentāriem divi Revīzijas palātas ziņojumā ir atzīmēti kā tādi, kuru ieviešana ir sākta, bet viens — kā tāds, uz kuru ieviešana neattiecas;

2.  pēc iepazīšanās ar Akadēmijas sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka:

   saskaņā ar Akadēmijas politiku interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības jomā un datu subjektiem nosūtīto paziņojumu par privātumu Akadēmija savā tīmekļa vietnē publiskoja direktora, direktora vietnieka, Korporatīvo pakalpojumu nodaļas vadītāja un valdes locekļu interešu deklarācijas; pieņem zināšanai to, ka Akadēmijas darbinieku, norīkoto valsts ekspertu un citu personu, kas nepastarpināti sadarbojas ar Akadēmiju, parakstītās interešu deklarācijas netiek publiskotas, lai ierobežotu personas datu nelietderīgu atklāšanu;
   pēc Akadēmijas pārcelšanās no Bramshilas uz jauniekārtoto mītni Budapeštā ir veikta virkne pasākumu, lai nodrošinātu Akadēmijas darba vides izmaksu lietderību un ekoloģiskumu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  ar gandarījumu konstatē, ka 2014. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 97,40 %, t. i., par 2,51 % augstāks nekā 2013. gadā (94,89 %); pieņem zināšanai to, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 82,40 %, t. i., par 6,74 % zemāks nekā 2013. gadā (89,14 %);

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  no Akadēmijas galīgajiem pārskatiem secina, ka bijis liels to pārnesto apropriāciju apmērs, par kurām ir uzņemtas saistības, — EUR 1 287 094 jeb 15 % no kopēja 2014. gada budžeta (par 4 % vairāk nekā 2013. gadā); konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu pārnesto apropriāciju apmērs bija liels II sadaļā (administratīvie izdevumi) — EUR 383 940 jeb 59 % un tas ir par 29 % vairāk nekā 2013. gadā, kad šis apmērs bija EUR 145 414 jeb 30 %; tomēr atzīst, ka pārnesto apropriāciju apmēra pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem galvenokārt ir skaidrojams ar to, ka 2014. gada oktobrī Akadēmija pārcēlās uz jauno mītni un pirms finanšu gada beigām netika saņemti rēķini par 2015. gada janvārī un februārī plānotajām mācībām;

5.  ar bažām konstatē, ka tika atcelti 15 % (EUR 129 828) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras bija pārnestas no 2013. gada; norāda, ka atcelto apropriāciju lielais īpatsvars ir galvenokārt skaidrojams ar to, ka tika anulēta projekta Matrix īstenošana un saskaņā ar 2013. gada dotāciju nolīgumiem atmaksājamās summas bija mazākas, nekā aplēsts; aicina Akadēmiju līdzīgiem projektiem, aplēšot dotāciju izmaksas, sagatavot pienācīgu lietotāju analīzi un iegūt precīzāku informāciju no līdzekļu saņēmējiem; norāda, ka atcelto apropriāciju lielais īpatsvars, kas saistīts ar to, ka saskaņā ar iepriekšējo gadu dotāciju nolīgumiem atmaksājamās summas bija mazākas, nekā sākotnēji aplēsts, nav jauna parādība Akadēmijas budžeta pārvaldībā un tādēļ Akadēmijai šis jautājums būtu jāizskata īpaši rūpīgi; turklāt norāda, ka tika atcelti 14 % no pārnestajām III sadaļas apropriācijām, kas bija paredzētas galvenokārt kursiem un komunikācijas darbībām;

6.  norāda, ka Akadēmija ir uzlabojusi savu budžeta uzraudzības sistēmu, ieviešot ikmēneša ziņojumus par budžetu un organizējot regulāras sanāksmes, kurās piedalās visi finansiālās aprites dalībnieki, lai analizētu un mazinātu iespējamo pārnesto apropriāciju apmēru; konstatē, ka tā rezultātā pēdējo piecu gadu laikā ir vērojama pastāvīga pārnesto un atcelto apropriāciju īpatsvara samazināšanās; aicina Akadēmiju vēl vairāk samazināt to uz nākamo gadu pārnesto apropriāciju īpatsvaru, par kurām ir uzņemtas saistības, un saglabāt to pēc iespējas zemākā līmenī;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

7.  pēc iepazīšanās ar Akadēmijas sniegto informāciju secina, ka tā ir pieņēmusi vadlīnijas kandidātu novērtēšanai, kā arī matricu sarakstu sastādīšanai, kuras Atlases komiteja izmanto darbā pieņemšanas procedūrās un kuras sasaista iegūto punktu robežvērtības ar to piešķiršanas pamatojumu; ņem vērā, ka šīs vadlīnijas darbā pieņemšanas kārtās sāka piemērot no 2014. gada aprīļa; aicina Akadēmiju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par vadlīniju galīgo novērtējumu, tiklīdz to ir sniegusi Revīzijas palāta un Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS); aicina Akadēmiju nekavējoties iekļaut vadlīnijās jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;

8.  prasa Akadēmijai stingri piemērot pasākumus attiecībā uz rīcības brīvību un izslēgšanu publiskā iepirkuma jomā, katrā atsevišķā gadījumā veicot pienācīgas iepriekšējās darbības pārbaudes un piemērojot izslēgšanas kritērijus nolūkā izslēgt uzņēmumus jebkāda interešu konflikta gadījumā, jo tas ir ļoti svarīgi Savienības finanšu interešu aizsardzībai;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

9.  ņem vērā, ka partneri un ieinteresētās personas, ar kurām Akadēmija sadarbojas, lai sasniegtu savus mērķus, ir Savienības struktūras tiesībaizsardzības jomā un citās saistītās jomās, kā arī Eiropas mācību iestādes, jo īpaši valstu policijas mācību iestādes; pēc iepazīšanās ar Akadēmijas sniegto informāciju secina, ka, ņemot vērā tās darbības veidu un specifisko kontekstu, kurā tā darbojas, Akadēmija nesadarbojas ar lobistiem leģislatīvās un citu saistīto darbību jomās;

10.  norāda, ka Akadēmijas gada ziņojumiem varētu būt nozīmīga loma attiecībā uz pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes regulējuma ievērošanu; aicina Akadēmiju gada ziņojumā iekļaut standarta sadaļu par šiem elementiem;

11.  prasa Savienības iestādēm un aģentūrām, kas ir ieviesušas rīcības kodeksus, tostarp Eiropas Parlamentam, pastiprināti veikt īstenošanas pasākumus, piemēram, finansiālo interešu deklarāciju pārbaudes;

12.  prasa pieņemt skaidru trauksmes celšanas stratēģiju un noteikumus „virpuļdurvju efekta” novēršanai; atgādina Akadēmijai, ka saskaņā ar 22.c pantu Civildienesta noteikumos, kuri stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī, tai ir jāpieņem saistoši iekšējie noteikumi par trauksmes cēlējiem;

Iekšējā revīzija

13.  pēc iepazīšanās ar Akadēmijas gada pārskatu secina, ka tā ir izpildījusi visus IAS ieteikumus, ko tas sniedzis pēc revīzijas; ņem vērā, ka IAS, saņēmis no Akadēmijas informāciju par veiktajiem uzlabojumiem, apstiprināja, ka divu tā ieteikumu īstenošana ir pabeigta, bet atbildes par atlikušajiem trim ieteikumiem tiks paziņotas pēc nākamās dokumentu pārbaudes vai pēcpārbaudes revīzijas; aicina Akadēmiju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par minētās pārbaudes rezultātiem, tiklīdz tie būs pieejami;

Darbības rezultāti

14.  ņem vērā, ka saskaņā ar aplēsēm Akadēmijas pārcelšana no Apvienotās Karalistes uz Ungāriju izmaksāja EUR 1 006 515, no kuriem 43 % finansēja Akadēmija, izmantojot ietaupījumus, kas tika gūti, piemērojot zemāku korekcijas koeficientu darbinieku tiesībām Ungārijā; pieņem zināšanai to, ka atlikušo summu vienlīdzīgās daļās sedza Komisija un Apvienotā Karaliste;

15.  ar gandarījumu konstatē, ka 2014. gadā Akadēmija grāmatvedības pakalpojumus uzticēja Komisijai, lai samazinātu savus administratīvos izdevumus; ņem vērā, ka 2014. gada aprīlī Komisijas grāmatvedis tika iecelts par Akadēmijas grāmatvedi;

Citi komentāri

16.  aicina Akadēmiju pilnveidot procedūras un praksi, kas vērstas uz Savienības finanšu interešu aizsardzību, un aktīvi sekmēt uz rezultātiem orientētu budžeta izpildes apstiprināšanas procesu;

o
o   o

17.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2016. gada 28.°aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0159.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika