Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2180(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0088/2016

Texte depuse :

A8-0088/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.28
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0164

Texte adoptate
PDF 353kWORD 98k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2014: Colegiul European de Poliţie (CEPOL)
P8_TA(2016)0164A8-0088/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2180(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Colegiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Colegiului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) și de abrogare a Deciziei 2000/820/JAI(4), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 543/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)(5),

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0088/2016),

1.  acordă directorului Colegiului European de Poliție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Colegiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 46.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 46.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 256, 1.10.2005, p. 63.
(5) JO L 163, 29.5.2014, p. 5.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2180(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Colegiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Colegiului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) și de abrogare a Deciziei 2000/820/JAI(4), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 543/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)(5),

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0088/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliție care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Colegiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 46.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 46.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 256, 1.10.2005, p. 63.
(5) JO L 163, 29.5.2014, p. 5.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2180(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0088/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Colegiului European de Poliție („Colegiul”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 8 575 859 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 1,48 % comparativ cu 2013; întrucât bugetul Colegiului provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Colegiului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  constată din raportul Curții că, în ceea ce privește două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcate ca fiind „nerezolvate” în raportul Curții pentru exercițiul 2012 și ca fiind „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2013, au fost întreprinse acțiuni corective și ambele recomandări sunt marcate în prezent în raportul Curții ca fiind „finalizate”; mai constată că, în ceea ce privește trei observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012 și marcate ca fiind „nerezolvate” sau „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2013, au fost întreprinse acțiuni corective și în prezent în raportul Curții două recomandări sunt marcate ca fiind „finalizate” și una ca „în desfășurare”; observă că dintre cele trei observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2013, în raportul Curții două sunt marcate ca fiind „în desfășurare” și una ca „nu se aplică”;

2.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Colegiu, de următoarele aspecte:

   în conformitate cu politica Colegiului de prevenire și gestionare a conflictelor de interese și cu declarația de confidențialitate comunicate persoanelor vizate, Colegiul a publicat pe site-ul său web declarațiile de interese ale directorului, directorului adjunct, șefului departamentului servicii pentru corporații și membrilor Consiliului de administrație; ia act de faptul că declarațiile de interese semnate de membrii personalului Colegiului, de experții naționali detașați și de alte persoane fizice care colaborează direct cu Colegiul nu sunt date publicității pentru a limita expunerea inutilă a datelor cu caracter personal;
   au fost puse în practică o serie de măsuri după mutarea Colegiului de la Bramshill în sediul recent modernizat din Budapesta pentru a asigura un mediu de lucru eficient din punct de vedere economic și ecologic;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,40 %, reprezentând o creștere de 2,51 % față de exercițiul 2013, când a fost de 94,89 %; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 82,40 %, ceea ce reprezintă o creștere de 6,74 % față de 2013, când a fost de 89,14 %;

Angajamente și reportări

4.  constată din situațiile financiare definitive ale Colegiului că nivelul creditelor angajate reportate, de 1 287 094 EUR, a fost ridicat, reprezentând 15 % din bugetul total pe 2014 și o creștere de 4 % față de 2013; constată, din raportul Curții, volumul ridicat al reportărilor la titlul II (cheltuieli administrative), de 383 940 EUR (59 %), care a crescut cu 29 % față de nivelul din 2013, de 145 414 EUR (30 %); recunoaște totuși că creșterea față de anul trecut se datorează în principal mutării sediului, care a avut loc în octombrie 2014, și facturilor aferente cursurilor de formare, scadente în ianuarie-februarie 2015, care nu au fost primite înainte de închiderea exercițiului financiar;

5.  constată cu îngrijorare că rata de anulare a creditelor angajate reportate din 2013 a fost de 15%, la o valoare totală de 129 828 EUR; evidențiază faptul că rata mare de anulare se datorează în principal anulării proiectului Matrix și costurilor mai mici decât cele estimate care au trebuit rambursate în baza acordurilor de grant din 2013; roagă Colegiul să pregătească o analiză corespunzătoare a utilizatorilor în cazul unor proiecte similare și să obțină informații mai exacte din partea beneficiarilor atunci când estimează costurile aferente granturilor; subliniază că nivelul ridicat al anulărilor cauzate de supraestimarea costurilor aferente rambursărilor de efectuat în temeiul acordurilor de grant din exercițiul precedent reprezintă un fenomen recurent în gestiunea bugetului Colegiului și, prin urmare, situația respectivă ar trebui examinată cu deosebită atenție de către Colegiu; observă, în plus, că 14% din creditele reportate la Titlul III, constând în principal din cursuri și activități de comunicare, au fost dezangajate;

6.  subliniază că Colegiul și-a îmbunătățit sistemul de monitorizare bugetară prin implementarea unor rapoarte bugetare lunare și prin reuniuni periodice cu toți actorii din circuitul financiar pentru a analiza și reduce la minimum potențialele reportări; constată că urmarea acestor eforturi a fost scăderea continuă, în ultimii cinci ani, în puncte procentuale, a nivelului reportărilor și anulărilor; invită Colegiul să reducă în continuare volumul creditelor angajate reportate în exercițiul următor, menținându-l cât mai scăzut;

Proceduri de achiziții publice și de recrutare

7.  Colegiul i-a confirmat că a adoptat orientări privind acordarea de puncte candidaților, precum și o grilă pentru înscrierea lor pe lista scurtă, ambele fiind folosite de Comitetul de selecție în proceduri de recrutare și stabilind legătura dintre baremurile de punctare și justificarea care stă la baza lor; constată că aceste orientări au fost aplicate pentru rundele de recrutări care au început în aprilie 2014; solicită Colegiului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evaluarea finală a orientărilor de îndată ce vor fi evaluate de Curte și de Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei; invită Colegiul să includă în orientările sale, fără întârziere, eventualele îmbunătățiri necesare.

8.  solicită Colegiului să aplice cu strictețe măsurile referitoare la discreție și excludere în achizițiile publice, realizând verificări adecvate de fond în toate cazurile, și să aplice criteriile de excludere pentru a elimina companiile în cazul oricărui conflict de interese, acest lucru fiind esențial pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

9.  observă că partenerii și părțile interesate cu care colaborează Colegiul pentru îndeplinirea obiectivelor sale sunt reprezentați de organisme ale Uniunii care își desfășoară activitatea în domeniul asigurării respectării legii și în alte domenii conexe și de instituții de formare din Europa, un rol semnificativ fiind jucat de colegiile de formare ale polițiilor naționale; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Colegiu, de faptul că, prin natura activități sale și ținând seama de contextul specific în care operează, nu lucrează cu lobbyiști în cadrul activităților legislative sau de tip similar;

10.  afirmă că rapoartele anuale ale Colegiului ar putea juca un rol important în asigurarea respectării transparenței, responsabilității și integrității; invită Colegiul să includă în raportul său anual un capitol standard privind aceste elemente;

11.  invită instituțiile și agențiile Uniunii care au introdus coduri de conduită, inclusiv Parlamentul, să accelereze măsurile de punere în aplicare a codurilor, cum ar fi verificarea declarațiilor de interese financiare;

12.  solicită adoptarea unei strategii clare privind denunțarea neregulilor și a unor norme de combatere a practicii „ușilor turnante”; reamintește Colegiului că trebuie să adopte norme interne obligatorii privind avertizorii de integritate, astfel cum se prevede la articolul 22c din Statutul funcționarilor UE, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014;

Auditul intern

13.  află din raportul anual al Colegiului că s-au luat măsuri în vederea soluționării tuturor recomandărilor din auditul făcut de IAS; observă că informațiile primite din partea Colegiului privind îmbunătățirile realizate au fost confirmate prin închiderea de către IAS a două dintre recomandări, urmând ca feedbackul privind celelalte trei recomandări rămase să fie comunicat după următorul control al documentelor sau după următorul audit de urmărire subsecventă; solicită Colegiului să transmită autorității care acordă descărcarea de gestiune rezultatele acestui control de îndată ce vor fi disponibile;

Performanță

14.  ia act de faptul că costurile mutării Colegiului din Regatul Unit în Ungaria a fost estimat la 1 006 515 EUR, din care 43 % au fost finanțate de Colegiu prin economii derivate din coeficientul corector mai mic aplicat drepturilor salariale în Ungaria; confirmă că suma restantă a fost finanțată prin contribuții egale din partea Comisiei și a Regatului Unit;

15.  constată cu satisfacție că în 2014 Consiliul de administrație al Colegiului și-a externalizat serviciile de contabilitate către Comisie pentru a-și reduce cheltuielile administrative; ia act de faptul că numirea contabilului Comisiei ca și contabil al Colegiului a intrat în vigoare în aprilie 2014;

Alte observații

16.  solicită Colegiului să își perfecționeze procedurile și practicile menite să apere interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare de gestiune orientat spre rezultate;

o
o   o

17.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate