Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2180(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0088/2016

Predkladané texty :

A8-0088/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.28
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0164

Prijaté texty
PDF 360kWORD 97k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL)
P8_TA(2016)0164A8-0088/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 (2015/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami akadémie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória akadémii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 543/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA)(5),

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0088/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej policajnej akadémie za plnenie rozpočtu akadémie za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej policajnej akadémie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 46.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 46.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 5.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 (2015/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami akadémie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória akadémii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 543/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA),

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0088/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej policajnej akadémie sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej policajnej akadémie Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 46.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 46.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 (2015/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0088/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej policajnej akadémie (ďalej len „akadémia“) za rozpočtový rok 2014 sumu 8 575 859 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 1,48 % oproti roku 2013; keďže celý rozpočet akadémie vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka akadémie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011, ktoré boli v jeho správe za rok 2012 označené ako „nevyriešené“ a v správe za rok 2013 ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a pripomienky sú teraz v správe Dvora audítorov označené ako „ukončené“; dodáva, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2012 a označené ako „nevyriešené“ resp. jeho správe za rok 2013 ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a dve pripomienky sú teraz v správe Dvora audítorov označené ako „ukončené“ a jedna ako „prebiehajúca“; poznamenáva, že z troch pripomienok v správe Dvora audítorov za rok 2013 sú teraz v jeho správe dve označené ako „prebiehajúce“ a jedna ako „bezpredmetná“;

2.  berie na vedomie, že akadémia podľa jej informácií:

   v súlade so svojou politikou prevencie a riešenia konfliktov záujmov a v súlade s vyhlásením k ochrane súkromia určeným dotknutým osobám na svojom webovom sídle zverejnila vyhlásenia o záujmoch svojho riaditeľa, zástupcu riaditeľa, vedúceho oddelenia pre podnikové služby a členov svojej správnej rady; berie na vedomie, že vyhlásenia o záujmoch podpísané zamestnancami akadémie, vyslanými národnými expertmi a ďalšími jednotlivcami priamo spolupracujúcimi s akadémiou sa nezverejňujú v záujme obmedzenia zbytočného vystavovania osobných údajov;
   bolo prijatých niekoľko opatrení po presťahovaní akadémie z Bramshillu do zrekonštruovaných priestorov ústredia v Budapešti v záujme zabezpečenia nákladovej účinnosti a ekologickosti pracovného prostredia akadémie;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,40 %, čo v porovnaní s rokom 2013 (94,89 %) predstavuje zvýšenie o 2,51 %; potvrdzuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 82,40 %, čo v porovnaní s rokom 2013 (89,14 %) predstavuje zníženie o 6,74 %;

Záväzky a prenosy

4.  berie na vedomie, že podľa konečnej účtovnej závierky akadémie bola miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov na úrovni 1 287 094 EUR, čo predstavuje 15 % z celkového rozpočtu na rok 2014 a zvýšenie o 4 % v porovnaní s rokom 2013; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov na úrovni 383 940 EUR (59 %) v hlave II (administratívne výdavky) bola vysoká a v porovnaní so sumou 145 414 EUR (30 %) v roku 2013 narástla o 29 %; berie však na vedomie, že úroveň prenosov je vyššia ako v predchádzajúcom roku najmä z dôvodu presťahovania sídla, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2014, a faktúr týkajúcich sa kurzov odbornej prípravy splatných v januári a februári 2015, ktoré neboli prijaté pred uzavretím rozpočtového roka;

5.  so znepokojením berie na vedomie mieru rušenia viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013 na úrovni 129 828 EUR (15 %); upozorňuje, že vysoká miera rušenia prostriedkov vyplývala najmä zo zrušenia projektu Matrix, ako aj z nižších než očakávaných nákladov, ktoré sa mali uhradiť na základe dohôd o grante z roku 2013; vyzýva akadémiu, aby vypracovala vhodnú analýzu používateľov pre podobné projekty a aby od svojich príjemcov zozbierala presnejšie informácie na účely odhadu nákladov na granty; poukazuje na to, že vysoká miera zrušení týkajúcich sa nižších než odhadovaných nákladov, ktoré sa majú preplácať na základe dohôd o grante z predchádzajúcich rokov, je opakovaným javom v rozpočtovom hospodárení akadémie, a akadémia by preto mala venovať ich preskúmaniu osobitnú pozornosť; dodáva, že viazanie 14 % rozpočtových prostriedkov prenesených v hlave III, ktoré boli určené najmä na kurzy a komunikačné činnosti, bolo zrušené;

6.  konštatuje, že akadémia zlepšila svoj systém monitorovania rozpočtu zavedením mesačných správ o rozpočte a pravidelných stretnutí všetkých subjektov zapojených do rozpočtového cyklu na účely analýzy a minimalizácie možných prenosov; konštatuje, že v dôsledku toho sa počas posledných päť rokov stabilne znižovala percentuálna miera prenosov a rušení rozpočtových prostriedkov; upozorňuje však akadémiu, aby ďalej znížila úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré majú byť prenesené do budúceho roku, a aby ju udržiavala na čo najnižšej možnej úrovni;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  berie na vedomie od akadémie, že prijala usmernenia týkajúce sa hodnotenia uchádzačov, ako aj matricu užšieho výberu, ktoré výberová komisia využíva vo výberových konaniach a ktoré predstavujú spojenie medzi prahmi hodnotenia a ich odôvodneniami; konštatuje, že tieto usmernenia sa uplatnili v kolách výberového konania, ktoré sa začali v apríli 2014; vyzýva akadémiu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o konečnom hodnotení usmernení ihneď po ich posúdení Dvorom audítorov a Útvarom Komisie pre vnútorný audit (IAS); vyzýva akadémiu, aby v prípade, že sú potrebné zlepšenia, ich bezodkladne začlenila do svojich usmernení;

8.  žiada akadémiu, aby dôsledne uplatňovala opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia vo verejnom obstarávaní, s vykonávaním riadneho overovania spoľahlivosti v každom štádiu a uplatňovaním kritérií vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

9.  poznamenáva, že partneri a zainteresované strany, s ktorými akadémia spolupracuje na plnení svojich cieľov, sú zastúpení orgánmi Únie v oblasti presadzovanie práva a ďalších súvisiacich oblastiach, ako aj vzdelávacími inštitúciami v Európe, pričom významnú úlohu zohrávajú národné policajné akadémie; berie na vedomie, že akadémia podľa jej informácií, berúc do úvahy povahu jej činnosti a osobitné podmienky, v ktorých pôsobí, nespolupracuje s lobistami v legislatívnych ani v iných súvisiacich činnostiach;

10.  konštatuje, že výročné správy akadémie by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva akadémiu, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

11.  žiada tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Európskeho parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

12.  požaduje prijatie jasnej stratégie interného ohlasovania a pravidiel proti tzv. javu otáčavých dverí; pripomína akadémii, že musí prijať záväzné vnútorné pravidlá týkajúce sa interných ohlasovateľov podľa článku 22c služobného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014;

Vnútorný audit

13.  berie na vedomie, že podľa výročnej správy akadémie sa zaoberala všetkými odporúčaniami vyplývajúcimi z auditu, ktoré vydal IAS; konštatuje, že po prijatí informácií o zlepšení od akadémie IAS potvrdil, že dve z jeho odporúčaní sú uzavreté, pričom odpoveď na zvyšné tri odporúčania má byť oznámená po nadchádzajúcej administratívnej kontrole alebo následnom audite; vyzýva akadémiu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o výsledkoch tohto preskúmania hneď, ako budú k dispozícii;

Výkonnosť

14.  poznamenáva, že náklady na presťahovanie akadémie zo Spojeného kráľovstva do Maďarska podľa odhadov predstavujú 1 006 515 EUR, z čoho 43 % bolo financovaných z úspor akadémie vyplývajúcich z nižšieho opravného koeficientu vzťahujúceho sa na nároky zamestnancov v Maďarsku; dodáva, že zvyšná suma bola financovaná rovnako z príspevkov Komisie a Spojeného kráľovstva;

15.  s uspokojením konštatuje, že v roku 2014 správna rada akadémie externalizovala svoje účtovnícke služby na Komisiu s cieľom znížiť administratívne výdavky; dodáva, že účtovník Komisie bol vymenovaný za účtovníka akadémie s účinnosťou od apríla 2014;

Ďalšie pripomienky

16.  vyzýva akadémiu, aby posilnila svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispievala k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

o
o   o

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia