Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2180(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0088/2016

Predložena besedila :

A8-0088/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.28
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0164

Sprejeta besedila
PDF 348kWORD 94k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj
Razrešnica za leto 2014: Evropska policijska akademija (CEPOL)
P8_TA(2016)0164A8-0088/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2014 (2015/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2014 z odgovorom akademije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice akademiji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ(4), zlasti člena 16,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 543/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL)(5),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0088/2016),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropske policijske akademije glede izvrševanja proračuna akademije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske policijske akademije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 46.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 46.
(3)UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4)UL L 256, 1.10.2005, str. 63.
(5) UL L 163, 29.5.2014, str. 5.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2014 (2015/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2014 z odgovorom akademije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice akademiji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ(4), zlasti člena 16,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 543/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL)(5),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0088/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske policijske akademije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske policijske akademije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 46.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 46.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 256, 1.10.2005, str. 63.
(5) UL L 163, 29.5.2014, str. 5.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2014 (2015/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0088/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropske policijske akademije (v nadaljevanju: akademija) kažejo, da je končni proračun akademije v proračunskem letu 2014 znašal 8 575 859 EUR, kar je povečanje za 1,48 % v primerjavi z letom 2013; ker celotni proračun akademije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu akademije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov akademije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bila v zvezi z dvema pripombama iz poročila Računskega sodišča za leto 2011, ki sta bili v poročilu za leto 2012 označeni kot „neuresničeni“, v poročilu za leto 2013 pa kot „se izvajata“, sprejeta popravljalna ukrepa in sta v najnovejšem poročilu označeni kot „zaključeni“; ugotavlja še, da so bili v zvezi s tremi pripombami iz poročila Računskega sodišča za leto 2012, ki so bile v poročilu za leto 2013 označene kot „nezaključene“ oziroma „se izvajajo“, sprejeti popravljalni ukrepi, tako da sta v najnovejšem poročilu dve pripombi označeni kot „zaključeni“, ena pa kot „se izvaja“; ugotavlja, da je imelo Računsko sodišče v poročilu za leto 2013 tri pripombe, od katerih sta v zadnjem poročilu dve označeni kot „se izvajata“, ena pa kot „ni relevantno“;

2.  je seznanjen s trditvami akademije, da:

   je v skladu s svojo politiko preprečevanja in upravljanja navzkrižja interesov in v skladu z izjavo o zasebnosti, ki jo je posredovala subjektom, na katere se nanašajo podatki, na svojem spletnem mestu objavila izjave o interesih direktorja, njegovega namestnika, vodje skupnih služb in članov upravnega odbora; je seznanjen, da izjave o interesih, ki so jih podpisali zaposleni na akademiji, napoteni nacionalni strokovnjaki in drugi posamezniki, ki neposredno sodelujejo z akademijo, niso bile objavljene, da bi omejili nepotrebno razkrivanje osebnih podatkov;
   je po selitvi iz Bramshilla na novoopremljeni sedež v Budimpešti začela izvajati številne ukrepe, da bi zagotovila stroškovno učinkovitost in ekološkost delovnega okolja;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 97,40 %, kar je 2,51 % več kot leta 2013, ko je znašala 94,89 %; potrjuje, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 82,40 %, kar je 6,74 % manj kot leta 2013, ko je znašala 89,14 %;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  iz podatkov v končnem zaključnem računu akademije ugotavlja, da je bil v naslednje proračunsko leto prenesen visok znesek odobrenih sredstev, za katera so bile že prevzete obveznosti, in sicer 1 287 094 EUR, kar je 15 % celotnega proračuna v letu 2014 in 4 % več kot v letu 2013; je seznanjen z navedbo iz poročila Računskega sodišča, da je bil znesek sredstev, prenesenih v naslednje leto, v naslovu II (upravni odhodki) velik in je dosegel 383 940 EUR (59 %), kar je 29 % več kot v letu 2013, ko je znašal 145 414 EUR (30 %); vseeno priznava, da je preneseni znesek večji kot v preteklem letu predvsem zaradi selitve, ki je potekala oktobra 2014, in računov za usposabljanje, ki bi jih bilo treba poravnati januarja in februarja 2015, vendar niso bili prejeti pred iztekom proračunskega leta;

5.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo storniranih 129 828 EUR (15 %) odobrenih sredstev, za katera so bile že prevzete obveznosti, prenesenih iz leta 2013; poudarja, da je visoka stopnja storniranih sredstev v glavnem posledica odpovedi projekta Matrix, pa tudi dejstva, da so bili stroški, ki so bili povrnjeni po pogodbah o nepovratnih sredstvih v letu 2013, nižji od pričakovanih; poziva akademijo, naj pripravi ustrezno analizo uporabnikov za podobne projekte in od upravičencev pridobi bolj točne podatke za ocenjevanje stroškov v zvezi z nepovratnimi sredstvi; poudarja, da je visoka raven storniranih sredstev, ki je posledica tega, da so bili stroški, ki jih je bilo treba povrniti v okviru sporazumov o nepovratnih sredstvih iz preteklih let, nižji od ocenjenih, ponavljajoč se pojav pri proračunskem upravljanju akademije, zato bi jih morala ta obravnavati zelo pozorno; ugotavlja tudi, da so bile preklicane obveznosti za 14 % prenesenih odobrenih sredstev v naslovu III, iz katerega se financirajo predvsem tečaji in komunikacijske dejavnosti;

6.  poudarja, da je akademija izboljšala sistem za spremljanje proračuna, tako da pripravlja mesečna poročila o izvrševanju proračuna in organizira redna srečanja med vsemi udeleženci v finančni verigi, da bi analizirala stanje in zmanjšala morebitne prenose v naslednje leto; ugotavlja, da se je zato delež prenesenih in storniranih sredstev v zadnjih petih letih redno zmanjševal; želi spomniti akademijo, da mora obseg v naslednje leto prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v prihodnje še naprej zmanjševati in jih ohraniti na najnižji možni ravni;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

7.  je seznanjen z odgovorom akademije, da je sprejela smernice za točkovanje kandidatov in vzorec za ožji izbor ter da jih izbirna komisija uporablja pri zaposlovanju, točkovni prag za izbor pa prilaga obrazložitvam v tem postopku; ugotavlja, da so se te smernice začele uporabljati v postopkih zaposlovanja v aprilu 2014; poziva akademijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o končni oceni teh smernic, takoj ko jih bosta ocenila Računsko sodišče in služba Komisije za notranjo revizijo; poziva akademijo, naj ugotovljene pomanjkljivosti nemudoma vnese v smernice;

8.  poziva akademijo, naj dosledno uporablja ukrepe, ki se nanašajo na diskrecijo in izključitev v zvezi z javnimi naročili, tako da preveri ozadje vsakega posameznega primera, poleg tega pa naj uporablja merila za izključitev in tako izloči podjetja, ki so v kakršnem koli navzkrižju interesov, kar je bistvenega pomena za zaščito finančnih interesov Unije;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

9.  ugotavlja, da partnerje in deležnike, s katerimi akademija sodeluje pri uresničevanju svojih ciljev, zastopajo organi Unije na področju kazenskega pregona in sorodnih področjih, pa tudi organi za usposabljanje v Evropi, pri čemer imajo pomembno vlogo državne policijske akademije; je seznanjen s pojasnilom akademije, da zaradi narave svojih dejavnosti in posebnih okoliščin, v katerih deluje, ne sodeluje z lobisti na zakonodajnem in drugih sorodnih področjih;

10.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila akademije pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva akademijo, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

11.  poziva tiste institucije in agencije Unije, ki so sprejele kodeks ravnanja, vključno s Parlamentom, naj pospešijo svoje izvedbene ukrepe, npr. preverjanje izjav o finančnih interesih;

12.  poziva k sprejetju jasne strategije o prijaviteljih nepravilnosti in pravil za preprečevanje izmeničnega zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju; spominja akademijo, da mora sprejeti zavezujoča notranja pravila o prijaviteljih nepravilnosti, kot zahteva člen 22c kadrovskih predpisov, ki so začeli veljati 1. januarja 2014;

Notranja revizija

13.  na osnovi letnega poročila akademije ugotavlja, da je upoštevala vsa revizijska priporočila službe za notranjo revizijo; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo po tem, ko jo je akademija obvestila o izboljšavah, dve izmed svojih priporočil označila kot zaključeni, povratne informacije o preostalih treh priporočilih pa naj bi bile posredovane po naslednjem pregledu dokumentacije oziroma naslednji naknadni reviziji; poziva akademijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih revizije, takoj ko bodo na voljo;

Uspešnost

14.  ugotavlja, da so bili stroški selitve akademije iz Združenega kraljestva na Madžarsko ocenjeni na 1 006 515 EUR, od česar bo 43 % krila akademija s prihranki na račun nižjega korekcijskega količnika, ki se uporablja za prejemke zaposlenih na Madžarskem; ugotavlja, da je bil preostanek v enakopravnem deležu pokrit s prispevki Komisije in Združenega kraljestva;

15.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je upravni odbor akademije v letu 2014 računovodske storitve prepustil v zunanje izvajanje Komisiji, da bi zmanjšal upravne odhodke; ugotavlja, da je imenovanje računovodja Komisije za računovodjo akademije začelo veljati aprila 2014;

Druge pripombe

16.  poziva akademijo, naj izboljša postopke in prakse za zaščito finančnih interesov Unije ter naj dejavno prispeva k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice;

o
o   o

17.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1)Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov