Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2175(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0095/2016

Předložené texty :

A8-0095/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.29
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0165

Přijaté texty
PDF 596kWORD 105k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
P8_TA(2016)0165A8-0095/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2014 (2015/2175(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení(2) o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES(4), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0095/2016),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 81.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s.81.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2014 (2015/2175(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení(2) o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES(4), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0095/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost letectví odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 81.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 81.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2014 (2015/2175(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0095/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 181 179 098 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 8,47 %; vzhledem k tomu, že 21,1 % rozpočtu agentury pochází z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  bere na vědomí informace poskytnuté agenturou, podle nichž agentura:

   přijala nápravná opatření s cílem formalizovat a zdokumentovat kritéria používaná pro externalizaci části jejích certifikačních služeb vnitrostátním leteckým úřadům a kvalifikovaným subjektům; konstatuje, že agentura aktualizovala šablony podkladů s cílem zvýšit transparentnost procesu externalizace;
   přezkoumala a ověřila vysoký počet prohlášení o zájmech s cílem zajistit, aby tato prohlášení byla v souladu s její politikou v oblasti prevence a řešení střetů zájmů; dále konstatuje, že nebyly zjištěny žádné případy praktik „otočných dveří“; lituje nicméně toho, že dosud nebyla předložena či ověřena prohlášení o střetu zájmů členů správní rady a administrativních pracovníků; výslovně poukazuje na to, že v zájmu zvýšené transparentnosti se tak musí stát co nejdříve;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že díky monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2014 dosáhla míra plnění rozpočtu 97,1 %, což ve srovnání s rokem 2013 představuje snížení o 0,9 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 91,1 %, což ve srovnání s rokem 2013 představuje snížení o 6,17 %;

3.  poukazuje na to, že třetina rozpočtu agentura pochází z veřejného sektoru a dvě třetiny od podniků v odvětví; vyjadřuje znepokojení nad tím, že tyto finanční vazby na podniky v odvětví mohou ohrozit nezávislost agentury; vyzývá agenturu, aby přijala opatření k zajištění své nezávislosti a zamezení střetům zájmů;

Závazky a přenosy

4.  s uspokojením konstatuje, že agentura dále snížila celkovou míru přenosů prostředků na závazky z 10 100 000 EUR (11 %) v roce 2012 a 7 200 000 EUR (7,7 %) v roce 2013 na 5 900 000 EUR (6,2 %) v roce 2014; konstatuje, že přenosy prostředků představovaly 3 600 000 EUR (22 %) v případě hlavy II (správní výdaje) a 2 000 000 EUR (38,1 %) v případě hlavy III (provozní výdaje); konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora tyto přenosy prostředků souvisely s víceletou povahou činnosti agentury; dále konstatuje, že přenosy prostředků zařazené do vzorku Účetního dvora byly řádně odůvodněné;

5.  informuje agentury, že napříště měla v duchu požadavků na transparentnost a odpovědnost co nejvíce omezit objem prostředků na závazky přenášených do dalšího roku;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

6.  je znepokojen informací obsaženou ve zprávě Účetního dvora, podle níž musí agentura zlepšit své plánování veřejných zakázek, zejména pokud jde o rámcové smlouvy; konstatuje, že v roce 2014 byla tři zadávací řízení zahájena příliš pozdě na to, aby bylo možné nahradit stávající rámcové smlouvy předtím, než vyprší jejich platnost; dále konstatuje, že v zájmu zajištění kontinuity činnosti byly dvě stávající rámcové smlouvy prodlouženy do doby, než budou uzavřeny nové, a v dalším případě bylo na překlenutí tohoto období zahájeno vyjednávací řízení; se znepokojením konstatuje, že agentura jednala v rozporu s finančním nařízením agentury(1), jelikož změnila dobu platnosti původní smlouvy a použila vyjednávací řízení, což mělo negativní dopad na spravedlivou soutěž; z informací poskytnutých agenturou se dozvídá, že agentura zavedla revidovaný plán zadávání veřejných zakázek, který tyto problémy řeší; žádá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v této oblasti;

7.  konstatuje, že agentura přezkoumala svůj plán pracovních míst na rok 2014 schválený rozpočtovými orgány na začátku roku a dospěla k závěru, že rozložení pracovních míst AST/AD a rozložení platových tříd je třeba uzpůsobit tak, aby lépe odpovídalo potřebám agentury; konstatuje, že správní rada agentury v souladu s článkem 38 finančního nařízení agentury přijala upravený plán pracovních míst, jehož změny se týkaly rozložení míst AD/AST a zařazení 64 pracovních míst do platových tříd, avšak nikoli celkového počtu pracovních míst ani objemu prostředků na zaměstnance stanoveného v rozpočtu na rok 2014;

8.  bere na vědomí výsledek první srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, podle nějž je 14 % pracovních míst vyhrazeno na administrativní podporu a koordinaci, 78,7 % na operační úkoly a 7,3 % na kontrolní a finanční úkoly; domnívá se, že příští výroční zpráva by měla zahrnovat i rozdělení pracovních míst podle kategorií, podle sektorů a podle zdroje prostředků na jejich činnosti (poplatky a platby vs. unijní dotace), aby se získal podrobnější přehled o požadovaných zdrojích, jež mají dopad na rozpočet EU;

9.  připomíná svůj postoj, který formuloval v rámci rozpočtového procesu, podle něhož by se zaměstnanců agentury, jejichž činnost je financována z poplatků, které hradí příslušné odvětví, a tedy nikoli z rozpočtu EU; neměly dotknout 2% škrty, jež každoročně provádí Komise;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

10.  konstatuje, že strategie agentury pro boj proti podvodům stanoví povinnosti, cíle a opatření agentury, pokud jde o prevenci, odhalování, vyšetřování a nápravu podvodů; bere na vědomí skutečnost, že v roce 2014 byl jmenován pracovník pro boj proti podvodům a že byl vypracován akční plán v souvislosti se strategií pro boj proti podvodům obsahující opatření, která mají být provedena v letech 2015 a 2016; konstatuje, že v rámci strategie pro boj proti podvodům nebyly během roku 2014 zaznamenány žádné případy podvodů;

11.  konstatuje, že agentura v roce 2014 přijala postup pro důvěrné podávání zpráv o bezpečnosti, který se zaměřuje na informace oznamovatelů týkající se údajných nekalých praktik a nesrovnalostí v oblasti letecké bezpečnosti oznámené osobami z vnějšku; konstatuje, že v roce 2014 bylo v souvislosti s tímto postupem zaznamenáno 66 případů; bere na vědomí skutečnost, že agentura zavedla postup pro oznamovatele a že v roce 2014 byl registrován jeden případ bez dalších odvolání;

12.  konstatuje, že na webových stránkách agentury jsou zveřejněny životopisy a prohlášení o zájmech všech ředitelů agentury a vedoucích oddělení; dále konstatuje, že na webových stránkách agentury jsou zveřejňovány také životopisy a prohlášení o zájmech členů odvolacího senátu agentury i členů její správní rady;

13.  konstatuje, že agentura již zavedla a provádí komplexní politiku v oblasti prevence a zmírňování střetů zájmů i politiku týkající se „darů a pohostinnosti“ v rámci svého „kodexu chování zaměstnanců agentury EASA“; konstatuje, že tato politika zahrnuje mimo jiné zřízení etického výboru, který posuzuje předložená prohlášení o zájmech a řeší veškeré otázky související s kodexem chování, i zavedení povinného školení o kodexu chování pro všechny zaměstnance agentury; bere na vědomí, že byl rovněž přijat kodex chování pro členy odvolacího senátu agentury a členy její správní rady, jehož součástí je i politika pro prevenci a zmírňování střetů zájmů; konstatuje, že by agentura měla přezkoumat a aktualizovat své politiky v oblasti řešení střetů zájmů, a vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o stavu aktualizace této politiky;

14.  vybízí agenturu, aby u svých zaměstnanců lépe zvyšovala povědomí o politice předcházení střetům zájmů, souběžně s již probíhajícími činnostmi zvyšování informovanosti, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

15.  vyzývá k celkovému zlepšení předcházení korupci ve veřejném sektoru a boje proti ní na základě komplexního přístupu, počínaje zlepšením přístupu veřejnosti k dokumentům a zpřísněním pravidel pro střety zájmů, zavedením nebo posílením rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření pro vymáhání práva a rovněž lepší spoluprací mezi členskými státy a s příslušnými třetími zeměmi;

Interní audit

16.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (dále jen „útvar IAS“) provedl v roce 2014 přezkum a vydal sedm doporučení; konstatuje, že útvar IAS během svých auditů nedospěl k žádným zjištěním označeným jako „kritická“ a že během tří auditů provedených mezi roky 2009 a 2013 byla čtyři zjištění označena jako „velmi důležitá“; konstatuje, že agentura přijala nápravná opatření v návaznosti na doporučení, která vyplynula z auditů útvaru IAS, a při přípravě navazujícího auditu útvaru IAS je označila jako „připravená k přezkumu“; konstatuje, že útvar IAS v roce 2014 neprovedl formální posouzení pokroku agentury při provádění těchto doporučení; z informací poskytnutých agenturou zjišťuje, že v únoru 2016 útvar interního auditu oznámil, že všechna čtyři doporučení vycházející ze závěrů klasifikovaných jako „velmi důležité“ byla označena za „provedená“;

Interní kontroly

17.  konstatuje, že v roce 2014 provedl útvar interního auditu agentury osm ověřovacích zakázek, vydal 56 doporučení a zjistil tři rizika s pravděpodobností výskytu označenou jako „vysoká“ a potenciálním dopadem označeným jako „významný“; dále konstatuje, že ze šesti akcí připravených agenturou ke zmírnění úrovně rizika byly dvě uzavřeny a zbývající čtyři mají být podle plánu provedeny do září 2016; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o stavu provádění zbývajících opatření;

Výkonnost

18.  bere na vědomí, že agentura zahájila v roce 2014 proces vedoucí k zásadním změnám ve svém fungování, aby byla schopna zaujímat k bezpečnosti přiměřenější přístup vycházející z výkonnosti, a že revidovala svou organizační strukturu tak, aby byla připravena na četné výzvy, kterým bude čelit v bezprostředně následujících letech;

Ostatní připomínky

19.  vítá nabídku agentury, že bude sdílet a poskytovat služby pro další agentury s cílem dosáhnout součinnosti; zejména bere na vědomí skutečnost, že agentura bezplatně uděluje licence na rozvoj nástrojů v oblasti lidských zdrojů a že poskytuje sídlo stálému sekretariátu sítě agentur Unie; konstatuje, že agentura využívá rámcové smlouvy Komise, informační a související služby, jako i na některé další služby Komise; vyzývá agenturu, aby využívala společné zadávání zakázek s ostatními agenturami Unie všude tam, kde je to možné, aby dosáhla úspor nákladů;

20.  bere na vědomí opatření přijímaná agenturou k dosažení zvýšené účinnosti a úspor; zejména bere na vědomí projekt reorganizace agentury, který po dobu sedmi měsíců řídili její interní zaměstnanci, přičemž srovnatelný projekt prováděný externí společností by vedl k mnohem vyšším nákladům;

21.  se znepokojením bere na vědomí, že od roku 2004, kdy agentura zahájila činnost, funguje pouze na základě korespondence a výměn s hostitelským členským státem; dále konstatuje, že dosud nebyla s hostitelským členským státem podepsána komplexní dohoda o sídle; konstatuje však, že taková dohoda by podpořila transparentnost a jistotu, pokud jde o provozní podmínky agentury a jejích zaměstnanců; bere na vědomí, že vláda hostitelského členského státu nedávno dala podnět k neformálním diskusím s agenturou o této otázce; vyzývá agenturu a hostitelský členský stát, aby tento problém se vší naléhavostí řešily a informovaly orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v této věci;

22.  žádá agenturu o sdělení, zda přesun jejího sídla povede k dosažení cíle zajištění nákladové efektivity.

23.  vyzývá Komisi, aby využila příležitosti, která se naskytla tento rok, ke změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(2), kterým byla agentura zřízena, s cílem uzavřít dohodu o sídle, jež agentuře umožní normálně vykonávat činnost; žádá proto agenturu, aby jej informovala o konečném rozhodnutí o sídle agentury;

24.  prohlašuje, že úkolem agentury je zajišťovat bezpečnost letecké dopravy, kterou je třeba považovat za veřejný zájem; žádá agenturu, aby tento cíl zachovala ve strategii agentury, v sestavování rozpočtu na základě výkonnosti a v manažerských rozhodnutích jako vůdčí princip vůči svým zúčastněným stranám, který by nikdy neměl být obětován ve jménu konkurenceschopnosti, efektivity nebo deregulace;

25.  připomíná, že agentura hraje klíčovou úlohu při dosahování maximální úrovně bezpečnosti letectví v celé Evropě; uznává, že s ohledem na zmizení letounu při letu MH370, dramatickou nehodu letu MH17, havárii letu AirAsia QZ8501 a radarové výpadky nad střední Evropou byl rok 2014 pro agenturu i pro leteckou bezpečnost jako takovou značně obtížný a že agentura musela provádět nová ustanovení o omezení doby letové služby a dohlížet na jejich dodržování; zdůrazňuje, že má-li agentura – v souvislosti s rychle se rozvíjejícím odvětvím civilního letectví – úspěšně plnit své regulatorní a exekutivní úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí a nemá-li být přitom narušena její nezávislost a nestrannost, měly by jí být dány nezbytné finanční, materiální a lidské zdroje;

26.  podtrhuje význam zapojení agentury do podpory vývoje příslušných nástrojů, které jsou potřebné k praktickému provádění dvoustranných dohod o bezpečnosti letectví mezi členskými státy a třetími zeměmi;

o
o   o

27.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2014-2013%20amending%20the%20FR_Final_signed_Annex.pdf
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1).
(3) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí