Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2175(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0095/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0095/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.29
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0165

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 529kWORD 118k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
P8_TA(2016)0165A8-0095/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2175(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(4), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0095/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 81.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 81.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2175(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(4), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0095/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 81.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 81.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2175(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0095/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 181 179 098 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση της τάξης του 8,47 % σε σχέση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 21,1 % του προϋπολογισμού του Οργανισμού προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2013

1.  αντιλαμβάνεται, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι

   ο Οργανισμός έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να τυποποιήσει και να καταγράψει τα κριτήρια που χρησιμοποιεί κατά την εξωτερική ανάθεση τμήματος των υπηρεσιών πιστοποίησης σε εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας και σε λοιπούς ειδικευμένους φορείς· παρατηρεί εξάλλου ότι ο Οργανισμός έχει επικαιροποιήσει τα πρότυπα των δικαιολογητικών εγγράφων προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης·
   ο Οργανισμός έχει εξετάσει και έχει επαληθεύσει μεγάλο αριθμό δηλώσεων ενδιαφέροντος προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτές συμμορφώνονται με την πολιτική του στον τομέα της πρόληψης και της διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει επιπλέον την απουσία περιπτώσεων μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα· εκφράζει εντούτοις τη λύπη του διότι επεξηγήσεις από διάφορα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του διοικητικού προσωπικού σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων εξακολουθούν να μην έχουν προσκομιστεί ή επαληθευτεί· επισημαίνει ότι, για λόγους αυξημένης διαφάνειας, τούτο πρέπει να συμβεί το συντομότερο δυνατό·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 κατέληξαν σε ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 97,1 % και σε μείωση της τάξης του 0,9 % σε σύγκριση με το 2013· σημειώνει επιπλέον ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 91,1 % και σηματοδοτεί μείωση της τάξης του 6,17 % σε σύγκριση με το 2013·

3.  παρατηρεί ότι μόλις το ένα τρίτο του προϋπολογισμού του Οργανισμού προέρχεται από τον δημόσιο τομέα και τα υπόλοιπα δύο τρίτα προέρχονται από τον κλάδο· εκφράζει την ανησυχία του ως προς το ενδεχόμενο να επηρεάσουν τούτοι οι οικονομικοί δεσμοί με τον κλάδο την ανεξαρτησία του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να θεσπίσει ρήτρες διασφάλισης προκειμένου να διαφυλάξει την ανεξαρτησία του και προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός μείωσε περαιτέρω το συνολικό ύψος των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων, οι οποίες ήταν 10 100 000 EUR (11 %) το 2012, 7 200 000 EUR (7,7 %) το 2013 και 5 900 000 EUR (6,2 %) το 2014· παρατηρεί επίσης ότι οι μεταφορές ανήλθαν σε 3 600 000 EUR (22 %) για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και σε 2 000 000 EUR (38,1 %) για τον Τίτλο III (λειτουργικές δαπάνες)· αντιλαμβάνεται, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι εν λόγω μεταφορές έχουν σχέση με τον πολυετή χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού· παρατηρεί επιπλέον ότι οι μεταφορές που περιλαμβάνονται στο δείγμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν δεόντως αιτιολογημένες·

5.  γνωστοποιεί στον Οργανισμό ότι οφείλει να περιορίζει το ποσό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρονται στο επόμενο έτος στο ελάχιστο δυνατό, για λόγους διαφάνειας και της λογοδοσίας·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

6.  επισημαίνει με ανησυχία, βασισμένο στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο σχεδιασμός των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων χρήζει βελτίωσης, ιδίως δε όσον αφορά τις συμβάσεις-πλαίσιο· επισημαίνει ότι, το 2014, τρεις διαδικασίες δρομολογήθηκαν υπερβολικά αργά για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν υφιστάμενες συμβάσεις-πλαίσιο όταν αυτές έληξαν· επισημαίνει επίσης ότι δύο υφιστάμενες συμβάσεις-πλαίσιο παρατάθηκαν έως ότου τεθούν σε ισχύ οι νέες συμβάσεις, ενώ σε μια άλλη περίπτωση κινήθηκε διαδικασία σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση προκειμένου να γεφυρωθεί το κενό και να εξασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων· παρατηρεί με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν τήρησε τον δημοσιονομικό του κανονισμό(1) λόγω της τροποποίησης της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και της χρήσης διαδικασίας με διαπραγμάτευση, γεγονός που έχει επίπτωση στον ισότιμο ανταγωνισμό· αντιλαμβάνεται, με βάση πληροφορίες του Οργανισμού, ότι αυτός έχει θεσπίσει αναθεωρημένο μηχανισμό σύναψης συμβάσεων για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο τούτης της προσέγγισης·

7.  παρατηρεί ότι ο Οργανισμός αναθεώρησε το οργανόγραμμά του για το 2014, το οποίο είχε εγκριθεί από τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές στην αρχή του 2014, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατανομή AST/AD υπαλλήλων βαθμών έχρηζε προσαρμογής προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του Οργανισμού· σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, βάσει του άρθρου 38 του δημοσιονομικού κανονισμού του, ενέκρινε τροποποίηση του οργανογράμματος η οποία μετέβαλε την κατανομή AD και AST και την διαβάθμιση 64 θέσεων απασχόλησης αλλά δεν επηρέασε τον συνολικό αριθμό των θέσεων ή τον όγκο των πιστώσεων προσωπικού που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 2014·

8.  σημειώνει τα αποτελέσματα της πρώτης συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά τις θέσεις εργασίας στον Οργανισμό, σύμφωνα με την οποία το 14 % των θέσεων αφορά τη διοικητική υποστήριξη και τον συντονισμό, το 78,7 % επιχειρησιακά καθήκοντα και το 7,3 % ελεγκτικά και οικονομικά καθήκοντα· θεωρεί ότι η επόμενη ετήσια έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης κατανομή του προσωπικού ανά κατηγορία και τομέα καθώς και ανά πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του (τέλη και επιβαρύνσεις έναντι επιδοτήσεων της Ένωσης), ούτως ώστε να παρέχεται λεπτομερέστερη εικόνα των απαιτούμενων πόρων που έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

9.  υπενθυμίζει τη θέση του, όπως διατυπώθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού και σε σχέση με το προσωπικό οι δραστηριότητες του οποίου χρηματοδοτούνται από τα τέλη που καταβάλλει ο κλάδος και άρα όχι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ότι αυτού του τύπου το προσωπικό του Οργανισμού δεν θα πρέπει να θιγεί από την περικοπή του 2 % που εφαρμόζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

10.  σημειώνει ότι η στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης περιγράφει τις αρμοδιότητες, τους στόχους και τις ενέργειες του Οργανισμού σε σχέση με την πρόληψη, τον εντοπισμό, την διερεύνηση της απάτης και την αποκατάσταση της βλάβης· σημειώνει ότι το 2014 διορίστηκε υπάλληλος αρμόδιος για την καταπολέμηση της απάτης και ότι τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της στρατηγικής κατά της απάτης, το οποίο προβλέπει μέτρα που θα εφαρμοστούν τα έτη 2015 και 2016· παρατηρεί ότι κανένα κρούσμα απάτης δεν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της στρατηγικής κατά της απάτης το 2014·

11.  παρατηρεί ότι ο Οργανισμός ενέκρινε το 2014 εμπιστευτική διαδικασία υποβολής αναφορών ασφαλείας, προοριζόμενη για την επεξεργασία πληροφοριών προερχόμενων από ανώνυμες εξωτερικές καταγγελίες σχετικά με εικαζόμενες αθέμιτες πρακτικές και παρατυπίες στο πεδίο της αεροπορικής ασφάλειας· επισημαίνει ότι από την διαδικασία αυτή προέκυψαν 66 υποθέσεις το 2014· σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει θέσει σε λειτουργία διαδικασία για τις ανώνυμες καταγγελίες και ότι υπήρξε μία υπόθεση το 2014 χωρίς να υποβληθούν προσφυγές·

12.  επισημαίνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων όλων των διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων του Οργανισμού έχουν δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπό του· επισημαίνει περαιτέρω ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του Τμήματος Προσφυγών καθώς και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού έχουν επίσης δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπό του·

13.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός θέσπισε και έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει ολοκληρωμένη πολιτική σχετικά με την πρόληψη και τον μετριασμό των συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και σχετικά με τα δώρα και την φιλοξενία, βάσει του «Κώδικα Δεοντολογίας για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας»· επισημαίνει ότι η εν λόγω πολιτική προβλέπει, μεταξύ άλλων, σύσταση επιτροπής δεοντολογίας επιφορτισμένης με την αξιολόγηση των συμπληρωμένων δηλώσεων συμφερόντων και με τον χειρισμό οποιουδήποτε ζητήματος άπτεται του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και με την θέσπιση υποχρεωτικής κατάρτισης σχετικά με τον Κώδικα για όλους τους υπαλλήλους του Οργανισμού· αντιλαμβάνεται ότι έχει επίσης εγκριθεί κώδικας δεοντολογίας που συμπεριλαμβάνει πολιτική πρόληψης και μετριασμού των συγκρούσεων συμφερόντων για τα μέλη του Τμήματος Προσφυγών και για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού· παρατηρεί ότι ο Οργανισμός προτίθεται να αναθεωρήσει και να επικαιροποιήσει τις πολιτικές του ως προς τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει εκθέσεις στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εξέλιξη της αναθεώρησης των πολιτικών·

14.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να μεριμνήσει περαιτέρω ώστε το προσωπικό του να συνειδητοποιήσει καλύτερα την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις εν εξελίξει δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στις αξιολογήσεις των επιδόσεων·

15.  ζητεί συνολική βελτίωση στο θέμα της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με αφετηρία τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα και αυστηρότερους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, την καθιέρωση ή την ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και την πρόβλεψη επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με τις σχετικές τρίτες χώρες·

Εσωτερικός έλεγχος

16.  παρατηρεί ότι η η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής διενήργησε επιθεώρηση το 2014 και εξέδωσε επτά συστάσεις· παρατηρεί ότι κανένα από τα προβλήματα που εντόπισε η IAS κατά τη διάρκεια των ελέγχων της δεν χαρακτηρίζεται «κρίσιμο» και ότι τέσσερα από τα προβλήματα που χαρακτηρίζονται «πολύ σημαντικά» εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια τριών ελέγχων που διενεργήθηκαν μεταξύ 2009 και 2013· παρατηρεί ότι ο Οργανισμός προέβη σε διορθωτικές ενέργειες βάσει των συστάσεων που προέκυψαν από τους ελέγχους της IAS και τις χαρακτήρισε «έτοιμες προς επανεξέταση» κατά την προπαρασκευή του επόμενου ελέγχου της IAS· παρατηρεί ότι, το 2014, η IAS δεν προέβη σε επίσημη αποτίμηση της προόδου που πραγματοποίησε ο Οργανισμός κατά την υλοποίηση των εν λόγω συστάσεων· παρατηρεί, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι, τον Φεβρουάριο του 2016, η IAS ανέφερε ότι και οι τέσσερις συστάσεις που βασίζονταν στα συμπεράσματά της και έφεραν τον χαρακτηρισμό «πολύ σημαντικές» θεωρούντο πλέον «υλοποιηθείσες»·

Εσωτερικοί έλεγχοι

17.  επισημαίνει ότι, το 2014, το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού πραγματοποίησε 8 εργασίες διασφάλισης, εξέδωσε 56 συστάσεις και εντόπισε 3 εγγενείς κινδύνους, των οποίων η πιθανότητα εμφάνισης χαρακτηρίστηκε «υψηλή» και ο ενδεχόμενος αντίκτυπος «σημαντικός»· επισημαίνει επίσης ότι, από τις έξι δράσεις που προετοίμασε ο Οργανισμός για να μετριάσει το ενδεχόμενο του κινδύνου, δύο έκλεισαν και οι υπόλοιπες τέσσερις έχουν προγραμματιστεί για να τεθούν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2016· καλεί τον Οργανισμό να τηρεί την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ενήμερη ως προς το στάδιο εκτέλεσης των υπολοίπων δράσεων·

Επιδόσεις

18.  σημειώνει ότι το 2014 ο Οργανισμός δρομολόγησε ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του, ώστε να καταστεί δυνατή μια αναλογικότερη και βασισμένη στις επιδόσεις προσέγγιση ως προς την ασφάλεια, και επανεξέτασε την οργανωτική δομή του προκειμένου να προετοιμαστεί για τις πολλές προκλήσεις που αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια·

Λοιπά σχόλια

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την πρωτοβουλία του Οργανισμού να μοιραστεί και να προσφέρει υπηρεσίες σε άλλους οργανισμούς με σκοπό τη δημιουργία συνεργιών· επισημαίνει συγκεκριμένα ότι ο Οργανισμός δίνει τη συγκατάθεσή του δωρεάν για την ανάπτυξη εργαλείων ανθρωπίνων πόρων και στεγάζει τη μόνιμη γραμματεία του Δικτύου των Οργανισμών της Ένωσης· παρατηρεί ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τις συμβάσεις-πλαίσιο και τις υπηρεσίες πληροφορικής της Επιτροπής, ενώ εξαρτάται από την Επιτροπή σε σχέση και με άλλες υπηρεσίες· παροτρύνει τον Οργανισμό να χρησιμοποιεί κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με άλλες υπηρεσίες της Ένωσης οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατό προκειμένου να εξοικονομούνται πόροι·

20.  ευελπιστεί ότι τα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός θα συμβάλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στην επίτευξη οικονομιών· επισημαίνει ιδίως την επί επτά μήνες διαχείριση του σχεδίου αναδιοργάνωσης του Οργανισμού από μέλη του προσωπικού του, δεδομένου ότι η διαχείριση ενός τέτοιου σχεδίου από εξωτερική επιχείρηση θα είχε ως αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερες δαπάνες·

21.  παρατηρεί με ανησυχία ότι, από τότε που ξεκίνησε η επιχειρησιακή του λειτουργία το 2004, ο Οργανισμός εργάζεται στη βάση μιας απλής ανταλλαγής επιστολών και επαφών με το κράτος μέλος υποδοχής του· σημειώνει περαιτέρω ότι συνολική συμφωνία όσον αφορά την έδρα εξακολουθεί να μην έχει υπογραφεί μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους υποδοχής· παρατηρεί εντούτοις ότι μία τέτοια συμφωνία μπορεί να προωθήσει τη διαφάνεια και την ασφάλεια όσον αφορά τις συνθήκες επιχειρησιακής λειτουργίας του Οργανισμού και του προσωπικού του· αντιλαμβάνεται ότι η κυβέρνηση του κράτους μέλους υποδοχής ξεκίνησε πρόσφατα ανεπίσημες συζητήσεις με τον Οργανισμό στο θέμα αυτό· καλεί τον Οργανισμό και το κράτος μέλος υποδοχής να ασχοληθούν επειγόντως με το θέμα αυτό και να ενημερώσουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων·

22.  ζητεί από τον Οργανισμό στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο η μετεγκατάστασή του θα επιτύχει τον στόχο της βελτιωμένης αποδοτικότητας·

23.  καλεί την Επιτροπή να αδράξει την ευκαιρία που ανέκυψε φέτος και να τροποποιήσει τον κανονισμό (EK) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) για τη σύσταση του Οργανισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συμφωνία για την έδρα του και συνεπώς να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη συνέχιση της λειτουργίας του Οργανισμού· ζητεί, ως εκ τούτου, από τον Οργανισμό να του γνωστοποιήσει την τελική απόφαση σχετικά με την έδρα του·

24.  δηλώνει ότι σκοπός του Οργανισμού είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας των αεροπορικών πτήσεων που πρέπει να θεωρείται δημόσιο αγαθό· παροτρύνει τον Οργανισμό, στο πλαίσιο της στρατηγικής του, της βάσει επιδόσεων κατάρτισης του προϋπολογισμού του και της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων διαχείρισής του, να κρατήσει τον σκοπό αυτό ως καθοδηγητική αρχή έναντι των ενδιαφερόμενων μερών και να μην τον θυσιάσει ποτέ στον βωμό της ανταγωνιστικότητας, της αποδοτικότητας ή της απορρύθμισης·

25.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο του Οργανισμού στην προσπάθεια εξασφάλισης της μέγιστης δυνατής αεροπορικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη· αναγνωρίζει ότι, λόγω της εξαφάνισης της πτήσης MH370, του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος της πτήσης MH17, της συντριβής του αεροσκάφους της Air Asia QZ8501 και των παρεμβολών στα ραντάρ της Κεντρικής Ευρώπης, το 2014 ήταν έτος πρόκληση για τον Οργανισμό και για την ασφάλεια της αεροπορίας εν γένει, καθώς ο Οργανισμός κλήθηκε να επιληφθεί της εφαρμογής και εποπτείας νέων διατάξεων για τους περιορισμούς του χρόνου πτήσης· τονίζει ότι, στο πλαίσιο του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα της πολιτικής αεροπορίας, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για να διεκπεραιώνει επιτυχώς τα ρυθμιστικά και εκτελεστικά του καθήκοντα στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς να περιορίζονται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του·

26.  υπογραμμίζει τη συμμετοχή του Οργανισμού στη στήριξη της ανάπτυξης των μέσων που απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή των διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών σχετικά με την αεροπορική ασφάλεια·

o
o   o

27.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2014-2013%20amending%20the%20FR_Final_signed_Annex.pdf
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0159.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου