Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2175(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0095/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0095/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.29
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0165

Usvojeni tekstovi
PDF 507kWORD 106k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles
Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
P8_TA(2016)0165A8-0095/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014. (2015/2175(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014. s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ(4), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0095/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 409, 9.12.2015., str. 81.
(2) SL C 409, 9.12.2015., str. 81.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 79, 19.3.2008., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014.(2015/2175(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014. s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ(4), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0095/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europske agencije za sigurnost zračnog prometa odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 409, 9.12.2015., str. 81.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 81.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 79, 19.3.2008., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014. (2015/2175(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0095/2016),

A.  budući da je prema financijskim izvještajima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) za financijsku godinu 2014. njezin konačni proračun iznosio 181 179 098 EUR, što je povećanje od 8,47 % u odnosu na 2013. godinu; budući da 21,1 % proračuna Agencije proizlazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjim financijskim izvještajima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da su godišnji financijski izvještaji Agencije pouzdani te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  Na temelju informacija dobivenih od Agencije:

   prima na znanje da je Agencija poduzela korektivne mjere kako bi formalizirala i dokumentirala kriterije koji su upotrijebljeni pri eksternalizaciji dijela njezinih usluga certificiranja nacionalnim tijelima za zračni promet i kvalificiranim subjektima; napominje da je Agencija ažurirala predloške za popratnu dokumentaciju ne bi li se povećala transparentnost postupka eksternalizacije;
   prima na znanje da je Agencija ispitala i provjerila velik broj izjava o financijskim interesima kako bi zajamčila da su u skladu s njezinom politikom sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa; nadalje, prima na znanje da nije bilo uočenih slučajeva kružnih vrata; međutim, žali zbog toga što još nisu zaprimljena ni provjerena objašnjenja slučajeva sukoba interesa u vezi s različitim članovima odbora i administrativnim osobljem; naglašava činjenicu da u interesu povećanja transparentnosti do toga mora doći što je prije moguće;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 97,1 %, što je smanjenje od 0,9 % u odnosu na 2013.; nadalje, napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 91,1 %, što je smanjenje od 6,17 % u usporedbi s 2013.;

3.  napominje da se samo jedna trećina proračuna Agencije financira iz javnog sektora, dok preostale dvije trećine financira industrija; izražava zabrinutost jer bi te financijske veze s industrijom mogle utjecati na neovisnost Agencije; poziva Agenciju da uvede zaštitne mehanizme kojima bi zajamčila svoju neovisnost i izbjegla sukobe interesa;

Obveze i prijenosi

4.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Agencija dodatno smanjila ukupnu razinu prenesenih odobrenih sredstava za koje su preuzete obveze s 10 100 000 EUR (11 %) 2012. i 7 200 000 EUR (7,7 %) 2013. na 5 900 000 EUR (6,2 %) 2014; prima na znanje da su prijenosi za glavu II. (administrativni rashodi) iznosili 3 600 000 EUR (22 %), a za glavu III. (operativni rashodi) 2 000 000 EUR (38,1 %); iz izvješća Revizorskog suda prima na znanje da su ti prijenosi povezani s višegodišnjom prirodom poslovanja Agencije; nadalje, prima na znanje da su prijenosi sredstava iz uzorka koji je Revizorski sud ispitao bili opravdani;

5.  obavještava Agenciju da bi se, u interesu transparentnosti i odgovornosti, količina sredstava za koje su preuzete obveze i koja su prenesena u narednu godinu trebala svesti na minimum;

Postupci nabave i zapošljavanja

6.  na temelju izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću primjećuje da bi se način na koji Agencija planira nabavu trebao poboljšati, osobito u pogledu okvirnih ugovora; ističe da su tijekom 2014. istekla tri okvirna ugovora za koje je postupak ponovnog sklapanja prekasno pokrenut; nadalje, prima na znanje da je, kako bi se zajamčio kontinuitet poslovanja, trajanje dvaju okvirnih ugovora produljeno do zaključenja novih ugovora, a u jednom se slučaju taj jaz premostio pokretanjem pregovaračkog postupka nabave; sa zabrinutošću primjećuje da se Agencija nije pridržavala svoje Financijske uredbe(1) zbog promjene početnog trajanja ugovora i primjene pregovaračkog postupka, što je utjecalo na pošteno tržišno natjecanje; na temelju podataka Agencije prima na znanje da je uvela revidirani postupak nabave kako bi riješila navedene probleme; poziva Agenciju da o napretku obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice;

7.  prima na znanje da je Agencija preispitala svoj plan radnih mjesta za 2014., koji su proračunska tijela odobrila na početku 2014., te da je zaključila da treba prilagoditi raspodjelu kategorija AD i AST te raspodjelu razreda kako bi bolje odražavala potrebe Agencije; napominje da je upravni odbor Agencije, u skladu s člankom 38. Financijske uredbe Agencije, donio izmijenjeni plan radnih mjesta koji je utjecao na ravnotežu između kategorija AD i AST te razrede za 64 radna mjesta, ali ne i na ukupni broj radnih mjesta i količinu odobrenih sredstava za osoblje predviđenu u proračunu za 2014.;

8.  prima na znanje rezultate prve komparativne analize o radnim mjestima Agencije prema kojoj je 14 % radnih mjesta namijenjeno za administrativnu potporu i koordinaciju, 78,7 % za operativne zadaće, a 7,3 % za kontrolne i financijske zadaće; smatra da bi se u idućem godišnjem izvješću trebala uzeti u obzir i raščlamba osoblja po kategorijama i sektoru te po izvoru financiranja njihovih aktivnosti (naknade i troškovi u usporedbi sa subvencijama EU-a) u cilju dobivanja detaljnije slike o potrebnim sredstvima koja utječu na proračun EU-a;

9.  podsjeća na svoje stajalište, izneseno u okviru proračunskog postupka, o osoblju čije se aktivnosti financiraju iz naknada koje plaća industrija, a ne iz proračuna EU-a, u kojem stoji da se na to osoblje Agencije ne bi trebalo odnositi smanjenje od 2 % koje svake godine provodi Europska komisija;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

10.  napominje da se strategijom Agencije za borbu protiv prijevara utvrđuju odgovornosti, ciljevi i mjere koje Agencija poduzima radi sprječavanja, otkrivanja, istrage i ispravljanja prijevara; prima na znanje da je 2014. imenovan službenik za borbu protiv prijevara te da je u kontekstu strategije za borbu protiv prijevara uveden plan djelovanja s mjerama koje će biti provedene 2015. i 2016.; napominje da u okviru strategije za borbu protiv prijevara tijekom 2014. nije otkriven nijedan slučaj prijevare;

11.  napominje da je Agencija 2014. usvojila povjerljivi postupak za izvještavanje o sigurnosti koji se odnosi na informacije zviždača povezane s navodnim zloupotrebama i nepravilnostima u području zračne sigurnosti koje prijavljuju osobe koje nisu djelatnici Agencije; primjećuje da je 2014. bilo 66 slučajeva povezanih s tim postupkom; prima na znanje da je Agencija uvela postupak za zviždače i da je 2014. registriran jedan slučaj u kojem nisu zaprimljene žalbe;

12.  prima na znanje da su životopisi i izjave o financijskim interesima svih direktora i načelnika odjela u Agenciji objavljeni na njezinoj internetskoj stranici; nadalje, prima na znanje da su životopisi i izjave o financijskim interesima članova žalbenog odbora Agencije kao i članova njezina upravnog odbora također objavljeni na njezinoj internetskoj stranici;

13.  napominje da je Agencija u okviru svojeg kodeksa ponašanja za osoblje već donijela i provela sveobuhvatnu politiku o sprječavanju i ublažavanju sukoba interesa kao i o darovima i gostoprimstvu; napominje da ta politika među ostalim obuhvaća uspostavu etičkog povjerenstva za ocjenjivanje popunjenih izjava o financijskim interesima te postupanje s bilo kojim pitanjem u vezi s kodeksom ponašanja, kao i uvođenje obveznih seminara o kodeksu ponašanja za sve članove osoblja Agencije; prima na znanje da je kodeks ponašanja, koji uključuje politiku o sprječavanju i ublažavanju sukoba interesa, također usvojen za članove žalbenog odbora i upravnog odbora Agencije; napominje da će Agencija preispitati i ažurirati svoje politike postupanja u slučaju sukoba interesa te poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavješćuje o stanju ažuriranja tih politika;

14.  potiče Agenciju da dalje radi na podizanju razine osviještenosti o politici sukoba interesa među svojim osobljem te da istodobno radi na podizanju razine osviještenosti i na tome da integritet i transparentnost budu neizostavne stavke u okviru postupaka zapošljavanja i provjera uspješnosti;

15.  poziva na opće poboljšanje kad je riječ o sprečavanju i borbi protiv korupcije primjenom holističkoga pristupa, počevši od bolje javne dostupnosti dokumenata i strožih pravila o sukobima interesa, uvođenja ili jačanja registara transparentnosti i pružanja dostatnih sredstava za mjere provođenja zakona te preko unaprijeđene suradnje među državama članicama i s relevantnim trećim zemljama;

Unutarnja revizija

16.  prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) 2014. provela reviziju i izdala sedam preporuka; prima na znanje da IAS tijekom svojih revizija nijedan zaključak nije označio oznakom „kritično” te da su tijekom triju revizija provedenih između 2009. i 2013. četiri označena oznakom „vrlo važno”; napominje da je Agencija poduzela korektivne mjere u vezi s preporukama proizašlima iz revizija IAS-a te ih je označila oznakom „spremne za pregled” u pripremi za popratnu reviziju IAS-a; napominje da IAS 2014. nije proveo službenu ocjenu napretka koji je Agencija ostvarila u provedbi tih preporuka; na temelju informacija dobivenih od Agencije napominje da je u veljači 2016. IAS izvijestio da su sve četiri preporuke na osnovi zaključaka iz kategorije „vrlo važno” označene oznakom „provedeno”;

Unutarnja kontrola

17.  prima na znanje da je 2014. Odjel za unutarnju reviziju Agencije proveo osam postupaka izražavanja jamstva, izdao 56 preporuka i otkrio tri inherentna rizika za koje je vjerojatnost pojave označena oznakom „visoko”, a mogući učinak oznakom „znatno”; nadalje, napominje da su u cijelosti provedene dvije od šest mjera koje je Agencija pripremila u svrhu ublažavanja razine rizika te da je provedba preostalih četiriju mjera predviđena u razdoblju do rujna 2016.; poziva Agenciju da o napretku u provedbi preostalih mjera obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Uspješnost

18.  napominje da je Agencija 2014. započela s temeljnim promjenama u načinu svoga djelovanja kojima bi se omogućio pristup sigurnosti temeljen na većoj proporcionalnosti i rezultatima te je preispitala svoju organizacijsku strukturu kako bi se pripremila za brojne izazove s kojima će se suočiti u predstojećim godinama;

Ostale primjedbe

19.  pozdravlja inicijativu Agencije da razmjenjuje i pruža usluge drugim agencijama kako bi se stvorile sinergije; posebno napominje da Agencija besplatno izdaje licence za razvoj alata za ljudske resurse te da je u svojim prostorijama ugostila trajno tajništvo Mreže agencija Unije; napominje da se Agencija koristi okvirnim ugovorima, informatičkim i drugim povezanim uslugama Komisije te da se oslanja na određen broj drugih usluga Komisije; potiče Agenciju da, kad god je to moguće, provodi postupke nabave zajedno s drugim agencijama Unije kako bi se ostvarile uštede;

20.  prima na znanje mjere koje je Agencija poduzela kako bi povećala učinkovitost i ostvarila uštede; posebno prima na znanje projekt reorganizacije Agencije kojim je sedam mjeseci upravljalo njezino interno osoblje, dok bi istovjetan projekt u izvedbi vanjskog poduzeća stvorio mnogo veće troškove;

21.  sa zabrinutošću prima na znanje da se djelovanje Agencije od 2004. godine, otkad je počela s radom, temelji isključivo na pismenoj komunikaciji i razmjeni s državom članicom domaćinom; nadalje, prima na znanje da još nije potpisan sveobuhvatni sporazum između Agencije i države članice domaćina o sjedištu; međutim, napominje da bi se takvim sporazumom promicala transparentnost i sigurnost u pogledu uvjeta u kojima Agencija i njezino osoblje djeluju; prima na znanje da je vlada države članice domaćina nedavno započela neslužbene razgovore s Agencijom o tom pitanju; poziva Agenciju i državu članicu domaćina da hitno započnu rješavati to pitanje i da o napretku u okviru tih pregovora izvješćuju tijelo nadležno za davanje razrješnice;

22.  poziva Agenciju da dostavi informacije o tome hoće li se preseljenjem postići cilj troškovne učinkovitosti;

23.  poziva Komisiju da iskoristi ovogodišnju priliku za izmjenu Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(2) o osnivanju Agencije kako bi Agencija mogla sklopiti sporazum o sjedištu i neometano poslovati; stoga poziva Agenciju da ga obavijesti o konačnoj odluci o sjedištu Agencije;

24.  navodi da je cilj Agencije sigurnost zračnog prometa, što se treba smatrati javnim dobrom; potiče Agenciju da zadrži taj cilj u strategiji, izradi proračuna na temelju uspješnosti te odlukama rukovodstva Agencije kao vodeće načelo u odnosu prema njezinim dionicima koje se nikad ne bi smjelo žrtvovati u korist konkurentnosti, učinkovitosti ili deregulacije;

25.  naglašava ključnu ulogu Agencije u jamčenju najveće moguće razine sigurnosti zračnog prometa diljem Europe; uviđa da je zbog nestanka zrakoplova MH370, teške nesreće zrakoplova MH17 i pada zrakoplova QZ8501 prijevoznika Air Asia i radarskih smetnji nad središnjom Europom, 2014. godina bila prepuna izazova za Agenciju i općenito za sigurnost zračnog prometa, uključujući i provedbu novih odredbi o ograničenju trajanja leta i nadzor nad njima; u svjetlu brzog razvoja sektora civilnog zrakoplovstva ističe da bi se Agenciji trebali dodijeliti potrebni financijski, materijalni i ljudski resursi kako bi mogla uspješno izvršavati svoje regulatorne i izvršne zadaće u području sigurnosti i zaštite okoliša, a da pritom nisu ugrožene njezina neovisnost i nepristranost;

26.  ističe sudjelovanje Agencije u pružanju podrške razvoju relevantnih instrumenata potrebnih za praktičnu provedbu bilateralnih sporazuma o sigurnosti zračnog prometa između država članica i trećih zemalja;

o
o   o

27.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2014-2013%20amending%20the%20FR_Final_signed_Annex.pdf
(2) Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (SL L 79, 19.3.2008., str. 1.).
(3) Usvojeni tekstovi s tim datumom, P8_TA(2016)0159.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti