Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2175(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0095/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0095/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.29
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0165

Pieņemtie teksti
PDF 601kWORD 103k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
P8_TA(2016)0165A8-0095/2016
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2175(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8‑0073/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK(4), un jo īpaši tās 60. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0095/2016),

1.  sniedz Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 81. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 81. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2015/2175(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8‑0073/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK(4), un jo īpaši tās 60. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0095/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Aviācijas drošības aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 81. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 81. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2175(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0095/2016),

A.  tā kā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka tās 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 181 179 098, kas ir par 8,47 % vairāk nekā 2013. gadā; tā kā 21,1 % Aģentūras budžeta finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras gada pārskatiem par 2014. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, konstatē, ka:

   tā ir veikusi korektīvu pasākumu, lai formalizētu un dokumentētu kritērijus, ko izmanto ārpakalpojumu saņemšanai attiecībā uz daļu no sertificēšanas pakalpojumiem, kurus uztic valsts aviācijas iestādēm un kvalificētām struktūrām; norāda, ka Aģentūra atjaunināja apliecinošo dokumentu paraugus, lai uzlabotu ārpakalpojumu procesa pārredzamību;
   tā pārskatīja un pārbaudīja lielu skaitu interešu deklarāciju, lai nodrošinātu atbilstību tās politikai par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību; turklāt norāda, ka „virpuļdurvju” gadījumi netika konstatēti; tomēr pauž nožēlu par to, ka paskaidrojumi par dažādu valdes locekļu un administratīvā personāla interešu konfliktiem joprojām nav sniegti vai pārbaudīti; uzsver, ka pārredzamības palielināšanas nolūkā tas būtu jāizdara pēc iespējas ātrāk;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  konstatē, ka 2014. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 97,1 %, kas ir par 0,9 % mazāk nekā 2013. gadā; turklāt norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 91,1 %, t. i., par 6,17 % zemāks nekā 2013. gadā;

3.  norāda, ka tikai viena trešdaļa no Aģentūras budžeta nāk no publiskā sektora un divas trešdaļas no nozares; pauž bažas par to, kā šīs finansiālās saiknes ar nozari var ietekmēt Aģentūras neatkarību; aicina Aģentūru nodrošināt aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu tās neatkarību un interešu konfliktu novēršanu;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra ir vēl vairāk samazinājusi pārnesto saistību apropriāciju līmeni, proti, no EUR 10 100 000 (11 %) 2012. gadā EUR 7 200 000 (7,7 %) 2013. gadā un EUR 5 900 000 (6,2 %) 2014. gadā; norāda, ka pārnesumi bija EUR 3 600 000 (22 %) II sadaļā (administratīvie izdevumi) un EUR 2 000 000 (38,1 %) III sadaļā (pamatdarbības izdevumi); norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu šie pārnesumi bija saistīti ar Aģentūras darbības daudzgadu raksturu; turklāt norāda, ka pārnesumi, kuri bija iekļauti Revīzijas palātas izlasē, bija pienācīgi pamatoti;

5.  informē Aģentūru, ka uz nākamo gadu pārnesto saistību apropriāciju summa tai būtu jāsamazina līdz minimumam, lai nodrošinātu pārredzamību un pārskatatbildību;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūrai būtu jāuzlabo iepirkumu plānošana, it īpaši attiecībā uz pamatlīgumiem; norāda, ka 2014. gadā trīs procedūras sāka pārāk vēlu, lai esošos pamatlīgumus aizstātu līdz to termiņa beigām; turklāt norāda, ka, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību, divus esošos pamatlīgumus pagarināja, līdz stājās spēkā jaunie pamatlīgumi, un citā gadījumā pārtraukuma novēršanai izmantoja iepirkuma sarunu procedūru; ar bažām norāda, ka Aģentūra neievēroja Aģentūras finanšu regulu(1), ņemot vērā izmaiņas sākotnējā līguma ilgumā un sarunu procedūras izmantošanu, kas ietekmē godīgu konkurenci; iepazīstoties ar Aģentūras sniegto informāciju, saprot, ka tā ir izstrādājusi pārskatītu iepirkuma plānu, lai risinātu šos jautājumus; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šo darbību gaitu;

7.  norāda, ka Aģentūra pārskatīja savu 2014. gada štatu sarakstu, ko gada sākumā apstiprināja budžeta lēmējinstitūcijas, un secināja, ka AST/AD sadalījumu un iedalījumu kategorijās bija nepieciešamas pielāgot, lai labāk atspoguļotu Aģentūras vajadzības; norāda, ka Aģentūras valde saskaņā ar Aģentūras finanšu regulas 38. pantu pieņēma grozīto štatu sarakstu, kas ietekmēja AD/AST līdzsvaru un 64 štata vietu kategorijas, bet ne kopējo darbinieku skaitu vai personāla apropriāciju apjomu, kas paredzēts 2014. gada budžetā;

8.  pieņem zināšanai Aģentūras štata vietu pirmā salīdzinošā novērtējuma rezultātus, konstatējot, ka 14 % vietu ir paredzētas administratīvā atbalsta sniegšanai un koordinēšanai, 78,7 % — pamatdarbības veikšanai un 7,3 % — kontroles un finansiāliem uzdevumiem; uzskata, ka nākamajā gada pārskatā būtu jāiekļauj arī darbinieku sadalījums pēc kategorijām un nozarēm, kā arī pēc darbības finansēšanas veida (maksas un nodevas pretstatā Savienības subsīdijām), lai varētu gūt detalizētāku priekšstatu par nepieciešamajiem resursiem, kuri ietekmē ES budžetu;

9.  atgādina savu budžeta procedūrā pausto nostāju attiecībā uz darbiniekiem, kuru darbību finansē ar nozares maksātajām maksām, nevis no ES budžeta, proti, to, ka uz viņiem nevajadzētu attiecināt Komisijas piemēroto ikgadējo samazinājumu par 2 %;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

10.  norāda, ka Aģentūras stratēģija krāpšanas apkarošanai nosaka Aģentūras pienākumus, mērķus un pasākumus attiecībā uz krāpšanas nepieļaušanu, atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu; norāda, ka 2014. gadā iecēla krāpšanas apkarošanas koordinatoru un ka ir ieviests rīcības plāns saistībā ar krāpšanas apkarošanas stratēģiju, paredzot pasākumus, kas jāīsteno 2015. un 2016. gadā; norāda, ka krāpšanas apkarošanas stratēģijas ietvaros 2014. gadā neviens krāpšanas gadījums netika konstatēts;

11.  norāda, ka Aģentūra 2014. gadā pieņēma konfidenciālas drošuma ziņošanas procedūru, kas attiecas uz trauksmes cēlēju informāciju saistībā ar iespējamām ļaunprātīgām darbībām un pārkāpumiem aviācijas drošuma jomā, par ko ziņo ārējas personas; norāda, ka 2014. gadā uz šo procedūru attiecās 66 gadījumi; pieņem zināšanai, ka Aģentūrā ir ieviesta trauksmes cēlēju procedūra un ka 2014. gadā tika reģistrēts viens gadījums un netika saņemta neviena pārsūdzība;

12.  norāda, ka visu Aģentūras direktoru un nodaļu vadītāju CV un interešu deklarācijas ir publicētas tās tīmekļvietnē; turklāt norāda, ka Aģentūras Apelācijas padomes locekļu un valdes locekļu CV un interešu deklarācijas arī ir publicētas Aģentūras tīmekļvietnē;

13.  norāda, ka Aģentūra jau izveidoja un īstenoja visaptverošu politiku interešu konflikta novēršanai un mazināšanai, kā arī attiecībā uz „dāvanām un viesmīlības apliecinājumiem” savā „EASA darbinieku rīcības kodeksā”; norāda, ka šī politika cita starpā paredz izveidot Ētikas komiteju, lai novērtētu aizpildītās interešu deklarācijas un nodarbotos ar jebkuriem ar rīcības kodeksu saistītiem jautājumiem, kā arī visiem Aģentūras darbiniekiem veikt obligātu apmācību par rīcības kodeksu; norāda, ka rīcības kodekss, kurā iekļauta politika attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un mazināšanu, ir pieņemts arī attiecībā uz Aģentūras Apelācijas padomes un valdes locekļiem; norāda, ka Aģentūra plāno pārskatīt un atjaunināt savu politiku attiecībā uz interešu konfliktu pārvaldību un aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par stāvokli šīs politikas atjaunināšanā;

14.  mudina Aģentūru turpmāk palielināt darbinieku izpratni par interešu konfliktu politiku līdztekus pašreizējiem izpratnes veidošanas pasākumiem un noteikt, ka darbā pieņemšanas procedūrās un darbības novērtēšanā kā viens no izskatāmajiem jautājumiem obligāti ir jāiekļauj integritāte un pārredzamība;

15.  prasa, izmantojot holistisku pieeju un uzlabojot sadarbību starp dalībvalstīm un ar attiecīgajām trešām valstīm, kopumā uzlabot korupcijas novēršanu un apkarošanu un šajā jomā sākt ar dokumentu publiskas pieejamības uzlabošanu, stingrākiem noteikumiem par interešu konfliktu, pārredzamības reģistru ieviešanu vai pastiprināšanu un pietiekamu resursu piešķiršanu tiesību aktu izpildes nodrošināšanas pasākumiem;

Iekšējā revīzija

16.  ņem vērā, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2014. gadā veica pārbaudi un sniedza septiņus ieteikumus; norāda, ka IAS veiktajā revīzijā netika izvirzīti konstatējumi, kas klasificēti kā „kritiski svarīgi”, un trijās revīzijās laikā no 2009. līdz 2013. gadam tika izvirzīti četri konstatējumi, kas klasificēti kā „ļoti svarīgi”; norāda, ka Aģentūra ir veikusi korektīvus pasākumus saistībā ar ieteikumiem, kas sniegti pēc IAS revīzijām, un ir atzīmējusi tos kā „gatavs pārbaudei”, gatavojoties IAS pēcpārbaudes revīzijai; norāda, ka 2014. gadā IAS neveica oficiālu novērtējumu par Aģentūras sasniegto progresu šo ieteikumu īstenošanā; pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju norāda, ka IAS 2016. gada februārī ziņoja, ka visi četri ieteikumi saistībā ar konstatējumiem, kas klasificēti kā „ļoti svarīgi”, tika apzīmēti kā izpildīti;

Iekšējā kontrole

17.  norāda, ka 2014. gadā Aģentūras Iekšējās revīzijas dienests veica astoņus apliecinājuma uzdevumus, sniedza 56 ieteikumus un konstatēja trīs raksturīgos riskus, kuru īstenošanās varbūtība ir atzīmēta kā „augsta” un iespējamā ietekme apzīmēta kā „būtiska”; turklāt norāda, ka no sešām Aģentūras sagatavotajām darbībām riska līmeņa mazināšanai divas bija pabeigtas un atlikušās četras plānots īstenot līdz 2016. gada septembrim; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par atlikušo darbību īstenošanas statusu;

Darbības rezultāti

18.  norāda, ka 2014. gadā Aģentūra sāka veikt fundamentālas izmaiņas savā darbībā, lai varētu pielietot proporcionālāku un uz rezultātiem vērstu pieeju drošības jautājumos, un ir pārskatījusi savu organizatorisko struktūru, lai sagatavotos daudzajiem izaicinājumiem, ar kuriem tai nāksies saskarties tuvākajos gados;

Citi komentāri

19.  atzinīgi vērtē Aģentūras iniciatīvu dalīties pieredzē un sniegt pakalpojumus citām aģentūrām, lai radītu sinerģijas; jo īpaši norāda, ka Aģentūra izsniedz bezmaksas licences attiecībā uz cilvēkresursu attīstības instrumentiem un ka tā uzņem pie sevis Savienības Aģentūru tīkla pastāvīgo sekretariātu; norāda, ka Aģentūra izmanto Komisijas pamatlīgumus, IT un saistītos pakalpojumus un ka tā izmanto vairākus citus Komisijas pakalpojumus; mudina Aģentūru izmantot kopīgus iepirkumus ar citām Savienības aģentūrām, lai ietaupītu izmaksas, kad tas ir iespējams;

20.  atzinīgi vērtē Aģentūras īstenotos pasākumus nolūkā palielināt efektivitāti un panākt ietaupījumus; īpaši uzsver Aģentūras reorganizācijas projektu, ko septiņus mēnešus veica tās iekšējie darbinieki, jo ārēja uzņēmuma īstenots līdzvērtīgs projekts būtu radījis daudz augstākas izmaksas;

21.  ar bažām norāda, ka kopš 2004. gada, kad Aģentūra sāka darbu, tā ir strādājusi, balstoties tikai uz saraksti un apmaiņām ar uzņēmēju dalībvalsti; turklāt norāda, ka visaptverošs mītnes nolīgums ar uzņēmēju dalībvalsti vēl nav parakstīts; tomēr norāda, ka šāds nolīgums veicinātu pārredzamību un drošību attiecībā uz Aģentūras un tās darbinieku darbības nosacījumiem; ņem vērā, ka uzņēmējas dalībvalsts valdība nesen uzsāka neformālas sarunas ar Aģentūru par šo jautājumu; aicina Aģentūru un uzņēmēju dalībvalsti īpaši steidzami atrisināt šo jautājumu un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par sarunu gaitu;

22.  aicina Aģentūru sniegt informāciju par to, vai tās pārvietošana sasniegs mērķi panākt izmaksu efektivitāti;

23.  aicina Komisiju izmantot šogad radušos iespēju grozīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008(2) par Aģentūras izveidi, lai nodrošinātu mītnes nolīguma noslēgšanu, kas tai ļautu netraucēti strādāt; tādēļ aicina Aģentūru informēt Parlamentu par galīgo lēmumu attiecībā uz Aģentūras mītni;

24.  norāda, ka Aģentūras mērķis ir aviācijas drošums, kas ir jāuzskata par sabiedrisku labumu; mudina Aģentūru ievērot šo mērķi kā Aģentūras stratēģijas, uz darbības rezultātiem balstītas budžeta izstrādes un vadības lēmumu pamatprincipu attiecībā pret ieinteresētajām personām, un šo pamatprincipu nekad nedrīkstētu pārkāpt ar konkurētspēju, efektivitāti vai deregulāciju saistītu iemeslu dēļ;

25.  uzsver Aģentūras svarīgo lomu, jo tā nodrošina augstāko iespējamo aviācijas drošību visā Eiropā; atzīst, ka, ņemot vērā MH370 pazušanu, MH17 dramatisko avāriju, Air Asia QZ8501 avāriju un radaru traucējumus Centrāleiropā, 2014. gads Aģentūrai un aviodrošībai kopumā ir bijis grūts un Aģentūrai ir nācies nodrošināt jaunu noteikumu par lidojuma laika ierobežojumiem īstenošanu un uzraudzību; ņemot vērā aviācijas nozares straujo attīstību, uzsver, ka ir jāpiešķir Aģentūrai nepieciešamie finanšu, materiālie un cilvēku resursi, lai tā veiksmīgi varētu pildīt savus regulatīvos un vadības uzdevumus drošības un vides aizsardzības jomās un lai netiktu ietekmēta tās neatkarība un objektivitāte;

26.  uzsver Aģentūras iesaistīšanos tādu attiecīgo instrumentu izstrādes atbalstīšanā, kuri nepieciešami starp dalībvalstīm un trešām valstīm noslēgtu divpusējo aviācijas drošības nolīgumu praktiskajai īstenošanai;

o
o   o

27.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(3).

(1) https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2014-2013%20amending%20the%20FR_Final_signed_Annex.pdf
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.).
(3) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0159.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika