Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2175(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0095/2016

Texte depuse :

A8-0095/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.29
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0165

Texte adoptate
PDF 373kWORD 111k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
P8_TA(2016)0165A8-0095/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2175(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE(4), în special articolul 60,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0095/2016),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 81.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p.81.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2175(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE(4), în special articolul 60,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0095/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 81.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 81.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2175(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0095/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 181 179 098 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 8,47 % față de bugetul pentru 2013; întrucât 21,1% din bugetul Agenției provine de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2014 („raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  ia act, din informațiile furnizate de Agenție, de următoarele:

   aceasta a luat măsuri corective de formalizare și documentare a criteriilor folosite pentru externalizarea parțială a serviciilor de certificare către autoritățile de aviație naționale și către unele entități calificate; constată că Agenția și-a actualizat modelele de documente justificative pentru îmbunătățirea transparenței procesului de externalizare;
   a revizuit și a verificat un număr ridicat de declarații de interese pentru a asigura conformitatea cu propria politică privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese; constată, totodată, că nu au fost înregistrate cazuri de „uși turnante”; regretă totuși că încă nu au fost publicate sau verificate declarațiile de interese ale mai multor membri ai Consiliului de administrație și ale personalului de conducere; insistă ca acest lucru să se întâmple cât mai curând pentru a crește transparența;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,1 %, reprezentând o reducere de 0,9 % față de 2013; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 91,1 %, ceea ce reprezintă o descreștere de 6,17 % în comparație cu 2013;

3.  constată că doar o treime din bugetul Agenției provine de la sectorul public și că celelalte două treimi provin de la companiile din sectorul aviatic; își exprimă îngrijorarea deoarece aceste legături financiare cu companiile din sectorul aviatic ar putea afecta independența Agenției; invită Agenția să prevadă garanții care să asigure independența sa și evitarea conflictelor de interese;

Credite angajate și reportări

4.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția a redus și mai mult nivelul general al creditelor angajate reportate, de la 10 100 000 EUR (11 %) în 2012 la 7 200 000 EUR (7,7 %) în 2013 și la 5 900 000 EUR (6,2 %) în 2014; constată că reportările s-au cifrat la 3 600 000 EUR (22 %) pentru titlul II (cheltuieli administrative) și la 2 000 000 EUR (38,1 %) pentru titlul III (cheltuieli operaționale); înțelege din raportul Curții că aceste reportări erau asociate naturii multianuale a activității Agenției; constată, totodată, că reportările din eșantionul de audit al Curții erau perfect justificate;

5.  invită Agenția ca și pe viitor să mențină cât mai scăzut volumul creditelor angajate reportate în exercițiul următor, pentru a respecta mai bine obligațiile privind transparența și răspunderea;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.  constată cu îngrijorare din raportul Curții că planificarea achizițiilor publice ale Agenției ar trebui îmbunătățită, mai ales cu privire la contractele-cadru; subliniază că, în 2014, trei proceduri au fost lansate prea târziu pentru a înlocui contractele-cadru existente înainte de expirarea acestora; constată, totodată, că, pentru a asigura continuitatea activităților, două astfel de contracte au fost prelungite până la data intrării în vigoare a noilor contracte, iar într-un alt caz Agenția a lansat o procedură de negociere pentru perioada interimară; constată cu îngrijorare că Agenția nu a respectat Regulamentul financiar propriu(1), din cauză că a modificat durata inițială a contractului și a recurs la procedura negociată, ceea ce afectează concurența loială; înțelege că Agenția a introdus un plan revizuit de achiziții publice pentru soluționarea acestor probleme; invită Agenția să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport cu privire la această chestiune;

7.  constată că Agenția și-a revizuit schema de personal din 2014, aprobată de autoritățile bugetare la începutul exercițiului respectiv, și a conchis că repartizarea posturilor AST/AD și cea a gradelor trebuie adaptate pentru a corespunde mai bine nevoilor Agenției; constată că Consiliul de administrație al Agenției, în temeiul articolului 38 din Regulamentul financiar al Agenției, a adoptat schema de personal modificată, prin care se operau schimbări în echilibrul posturilor AD/AST și în gradele celor 64 de posturi, dar nu se modifica numărul total de posturi sau volumul creditelor alocate cheltuielilor cu personalul în bugetul 2014;

8.  ia act de rezultatele primului exercițiu de evaluare comparativă privind posturile Agenției, potrivit cărora 14 % dintre locurile de muncă au fost dedicate sprijinului administrativ și coordonării, 78,7 %, sarcinilor operaționale și 7,3 %, sarcinilor de control și celor financiare; consideră că o defalcare a personalului pe categorii și sectoare, precum și pe surse de finanțare a activității (taxe și tarife față de subvenții din partea Uniunii) ar trebui să fie, de asemenea, inclusă în următorul raport anual, pentru a oferi o imagine mai detaliată a resurselor necesare care au un impact asupra bugetului UE;

9.  își reamintește poziția, enunțată în cadrul procedurii bugetare, cu privire la personalul ale cărui activități sunt finanțate din taxele plătite de sector și nu din bugetul UE, potrivit căreia personalul în cauză al Agenției nu ar trebui să fie afectat de reducerea de 2 % aplicată în fiecare an de Comisia Europeană;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

10.  constată că strategia antifraudă a Agenției stabilește responsabilitățile, obiectivele și acțiunile Agenției în ceea ce privește prevenirea, detectarea, investigarea și combaterea fraudelor; ia act de numirea unui funcționar responsabil de strategia antifraudă în 2014 și de instituirea unui plan de acțiune în contextul strategiei antifraudă, conținând măsuri ce urmează a fi introduse în 2015 și 2016; constată că nu s-au identificat cazuri de fraudă în cadrul strategiei antifraudă în 2014;

11.  constată că, în 2014, Agenția a adoptat o procedură confidențială de raportare privind siguranța, referitoare la informațiile furnizate de avertizori de integritate privind presupuse nereguli și neglijențe în domeniul siguranței aviatice raportate de persoane din afara sistemului; ia act de cele 66 de cazuri în care s-a aplicat această procedură în 2014; ia act de procedura privind avertizorii de integritate instituită de Agenție, cu un caz înregistrat în 2014 și fără înregistrarea vreunui apel;

12.  constată că CV-urile și declarațiile de interese ale tuturor directorilor Agenției și ale șefilor de departament sunt publicate pe site-ul web al acesteia; remarcă, de asemenea, că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Comisiei de apel a Agenției și ai Consiliului de administrație au fost publicate pe site-ul web al Agenției;

13.  constată că Agenția a instituit și a pus deja în aplicare, în Codul de conduită a personalului AESA pe care l-a elaborat, o politică amplă privind prevenirea și atenuarea conflictelor de interese, precum și primirea de cadouri și ospitalitate; constată că această politică presupune, printre altele, înființarea unei Comisii de etică care să evalueze declarațiile de interese completate și să trateze orice subiect legat de codul de conduită, precum și introducerea unei formări obligatorii privind codul de conduită pentru întregul personal al Agenției; recunoaște că a fost adoptat un cod de conduită ce prevede o politică de prevenire și atenuare a conflictelor de interese și pentru membrii Comisiei de apel a Agenției, precum și pentru membrii Consiliului de administrație; constată că Agenția și-a propus revizuirea și actualizarea politicilor sale privind gestionarea conflictelor de interese și solicită acesteia să raporteze autorității de descărcare de gestiune cu privire la progresele realizate în actualizarea politicilor;

14.  încurajează Agenția să sensibilizeze într-o măsură mai mare personalul propriu cu privire la politica în materie de conflicte de interese, în paralel cu activitățile de sensibilizare aflate în curs și cu includerea integrității și transparenței printre punctele obligatorii de luat în discuție în cadrul procedurilor de recrutare și de evaluare a performanțelor;

15.  cere să se facă progrese la nivel general în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, printr-o abordare holistică, începând cu îmbunătățirea accesului public la documente și înăsprirea normelor privind conflictele de interese, introducerea sau consolidarea registrelor de transparență și furnizarea unor resurse suficiente pentru măsurile de asigurare a respectării legii, precum și prin îmbunătățirea cooperării dintre statele membre și a cooperării cu țările terțe relevante;

Auditul intern

16.  ia act de auditul realizat în 2014 de Serviciul de Audit Intern al Comisiei și de cele șapte recomandări emise; remarcă că acesta nu a făcut constatări „critice” în auditul realizat și că doar patru constatări de nivel „foarte important” au fost identificate în cele trei audituri efectuate între 2009 și 2013; constată că Agenția a întreprins acțiuni corective ca urmare a recomandărilor emise în auditurile IAS și le-a marcat drept „pregătite pentru revizuire” în pregătirea auditului de urmărire subsecventă al IAS; constată că, în 2014, IAS nu a efectuat o evaluare formală a progresului înregistrat de Agenție în aplicarea acestor recomandări; constată, din informațiile furnizate de Agenție, că în februarie 2016 IAS a raportat că toate cele patru recomandări bazate pe constatările clasificate drept „foarte importante” au fost marcate ca „puse în aplicare”;

Controale interne

17.  constată că, în 2014, structura de audit intern a Agenției a realizat opt misiuni de asigurare, a emis 56 de recomandări și a identificat trei riscuri inerente cu o probabilitate marcată ca „ridicată” și un potențial impact „semnificativ”; constată, totodată, că dintre cele șase acțiuni pregătite de Agenție pentru atenuarea nivelului de risc, două au fost declarate închise, iar cele patru pendinte urmează a fi puse în practică până în septembrie 2016; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la stadiul punerii în aplicare a acestor măsuri;

Performanță

18.  observă că, în 2014, Agenția a inițiat o serie de schimbări fundamentale în ceea ce privește modul său de funcționare, pentru a permite o abordare mai proporțională și bazată pe performanțe față de siguranță și și-a revizuit structura organizațională în scopul de a se pregăti pentru numeroasele provocări cu care se va confrunta în anii imediat următori;

Alte observații

19.  salută inițiativa Agenției de a furniza servicii altor agenții pentru a crea astfel sinergii; remarcă mai ales că Agenția acordă licențe gratuite pentru dezvoltarea de instrumente destinate resurselor umane și că aceasta găzduiește secretariatul permanent al Rețelei agențiilor Uniunii; constată că Agenția recurge la contractele-cadru ale Comisiei, la servicii de TI și servicii conexe, precum și alte servicii asigurate de Comisie; încurajează Agenția să recurgă la achiziții grupate împreună cu alte agenții ale Uniunii acolo unde este posibil, pentru a genera astfel economii de costuri;

20.  ia act de măsurile luate de Agenție pentru eficientizare și pentru realizarea de economii; ia act îndeosebi de proiectul de reorganizare a Agenției, derulat pe o perioadă de șapte luni de personalul acesteia, în timp ce un proiect similar desfășurat de o companie externă ar fi generat costuri mult mai mari;

21.  ia act cu îngrijorare de faptul că, începând cu 2004, când Agenția a devenit operațională, aceasta a funcționat pe bază de corespondență și schimburi derulate cu statul membru gazdă; remarcă, totodată, că încă nu a fost semnat cu statul membru gazdă niciun acord cuprinzător cu privire la sediu; observă însă că un astfel de acord ar aduce mai multă transparență și securitate în ceea ce privește condițiile de funcționare a Agenției și a personalului acesteia; ia act de discuțiile informale recent lansate de statul membru gazdă cu Agenția în această privință; invită Agenția și statul membru gazdă să remedieze cu maximă urgență această problemă și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate privind negocierile;

22.  solicită Agenției să indice dacă schimbarea sediului va îndeplini obiectivul de eficiență din punctul de vedere al costurilor;

23.  invită Comisia să profite de oportunitatea, survenită anul acesta, de a modifica Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției(2), pentru ca aceasta să încheie un acord privind sediul care să îi permită să funcționeze normal; solicită Agenției, prin urmare, să îi notifice decizia finală privind sediul său;

24.  menționează că obiectivul Agenției îl reprezintă siguranța aviației, care trebuie considerată drept bun public; îndeamnă Agenția să țină seama de acest obiectiv în strategia proprie, la întocmirea bugetului în funcție de performanțe și la luarea deciziilor sale de management, menținându-l drept principiu călăuzitor în raport cu părțile interesate, care nu ar trebui să fie sacrificat vreodată din motive de competitivitate, eficiență sau de reglementare;

25.  reamintește rolul esențial jucat de Agenție în asigurarea unui nivel maxim de siguranță a aviației pe întreg teritoriul Europei; recunoaște că, din cauza dispariției avionului MH370, a accidentului dramatic al avionului MH17, a prăbușirii avionului Air Asia QZ8501 și a interferențelor radar din Europa Centrală, anul 2014 a reprezentat un an dificil pentru Agenție și pentru siguranța aviației în general, Agenția fiind nevoită să gestioneze punerea în aplicare și supravegherea noilor dispoziții privind limitările timpului de zbor; subliniază că, în contextul unui sector al aviației civile care se dezvoltă rapid, Agenția ar trebui să dispună de resursele financiare, materiale și umane necesare pentru a-și îndeplini cu succes sarcinile normative și executive din domeniile siguranței și protecției mediului, fără a-și compromite independența și imparțialitatea;

26.  subliniază implicarea Agenției în sprijinirea dezvoltării instrumentelor relevante necesare pentru implementarea practică a acordurilor bilaterale în materie de siguranță a aviației dintre statele membre și țările terțe;

o
o   o

27.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2014-2013%20amending%20the%20FR_Final_signed_Annex.pdf
(2) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (JO L 79, 19.3.2008, p. 1).
(3) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate