Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2175(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0095/2016

Predkladané texty :

A8-0095/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.29
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0165

Prijaté texty
PDF 382kWORD 107k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
P8_TA(2016)0165A8-0095/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014 (2015/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(4), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0095/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 81.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 81.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014 (2015/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(4), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0095/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 81.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 81.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014 (2015/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0095/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 181 179 098 EUR, čo predstavuje nárast o 8,47 % v porovnaní s rokom 2013; keďže 21,1 % rozpočtu agentúry vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  Na základe informácií od agentúry uznáva, že:

   prijala nápravné opatrenia na formalizovanie a zdokumentovanie kritérií používaných na zadanie časti jej certifikačných služieb národným leteckým úradom a kvalifikovaným subjektom; konštatuje, že agentúra aktualizovala vzory sprievodnej dokumentácie s cieľom zlepšiť transparentnosť procesu externalizácie;
   skúmala a overovala veľký počet vyhlásení o záujmoch, aby sa zabezpečilo, že sú v súlade s jej politikou v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich riešenia; ďalej konštatuje, že neboli zaznamenané žiadne prípady javu otáčavých dverí; s poľutovaním však konštatuje, že ešte stále chýbajú alebo neboli preskúmané vyhlásenia o konflikte záujmov viacerých členov správnej rady a administratívnych zamestnancov; výslovne poukazuje na to, že v záujme zvýšenia transparentnosti treba tieto kroky neodkladne vykonať;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,1 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 0,9 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 91,1 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 6,17 %;

3.  konštatuje, že len jedna tretina rozpočtu agentúry pochádza z verejného sektora a ostatných dvoch tretín z priemyslu; vyjadruje znepokojenie, pretože tieto finančné väzby s priemyslom by mohol ovplyvniť nezávislosť agentúry; vyzýva agentúru, aby zaviedla záruky na zabezpečenie svojej nezávislosti a predchádzanie konfliktom záujmov;

Záväzky a prenosy

4.  s uspokojením berie na vedomie, že agentúra ďalej znížila celkovú úroveň prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov z 10 100 000 EUR (11 %) v roku 2012 a 7 200 000 EUR (7,7 %) v roku 2013 na 5 900 000 EUR (6,2 %) v roku 2014; poznamenáva, že prenesené rozpočtové prostriedky predstavovali 3 600 000 EUR (22 %) v hlave II (administratívne výdavky) a 2 000 000 EUR (38,1 %) v hlave III (operačné výdavky); na základe správy Dvora audítorov uznáva, že tieto prenosy súviseli s viacročnou povahou činností agentúry; konštatuje tiež, že prenosy zaradené do vzorky Dvora audítorov boli riadne odôvodnené;

5.  upozorňuje agentúru, aby aj v budúcnosti zachovala objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenášaných do nasledujúceho roka na čo najnižšej úrovni, a tak lepšie splnila povinnosť transparentnosti a zodpovednosti;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  so znepokojením berie na vedomie informácie zo správy Dvora audítorov, že agentúra by mala zlepšiť plánovanie verejného obstarávania, najmä pokiaľ ide o rámcové zmluvy; upozorňuje, že v roku 2014 začali tri postupy príliš neskoro na to, aby sa nahradili existujúce rámcové zmluvy pred ich ukončením; ďalej berie na vedomie, že s cieľom zabezpečiť pokračovanie v činnosti boli dve existujúce rámcové zmluvy predĺžené do prijatia nových a v ďalšom prípade sa začalo rokovacie konanie s cieľom preklenúť túto medzeru; so znepokojením konštatuje, že agentúra nebola v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách agentúry(1) vzhľadom na zmenu pôvodného trvania zmluvy a využívanie rokovacieho konania, čo poškodzuje spravodlivú hospodársku súťaž; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že zaviedla revidovaný plán verejného obstarávania s cieľom riešiť tieto otázky; vyzýva agentúru, aby o pokroku v tejto veci podala správu orgánu udeľujúcemu absolutórium;

7.  konštatuje, že agentúra zrevidovala svoj plán pracovných miest na rok 2014 schválený rozpočtovým orgánom na začiatku roka 2014 a usúdila, že rozdelenie pracovných miest AST/AD a rozloženie platových tried treba upraviť tak, aby lepšie odrážali potreby agentúry; konštatuje, že správna rada agentúry podľa článku 38 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry prijala zmenený plán pracovných miest, čo ovplyvnilo rozdelenie pracovných miest AD/AST a zaradenie 64 pracovných miest do platových tried, ale nie celkový počet pracovných miest ani objem rozpočtových prostriedkov vyčlenených na zamestnancov v rozpočte na rok 2014;

8.  berie na vedomie výsledky prvého referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, podľa ktorého sa 14 % pracovníkov zaoberalo administratívnou podporou a koordináciou, 78,7 % operačnými úlohami a 7,3 % kontrolnými a finančnými úlohami; domnieva sa, že rozdelenie zamestnancov podľa kategórie a sektora, ako aj podľa zdrojov financovania ich činnosti (poplatky a úhrady alebo dotácie Únie) by tiež malo byť zahrnuté v budúcej výročnej správe, aby sa ponúkol podrobnejší obraz o požadovaných zdrojoch, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ;

9.  pripomína svoju pozíciu v vyjadrenú v rámci rozpočtového postupu, ktorá sa týka zamestnancov, ktorých činnosti sú financované z poplatkov uhrádzaných príslušným odvetvím, a teda nie z rozpočtu EÚ, a to, že na týchto zamestnancov agentúry by sa nemalo vzťahovať zníženie o 2 %, ktoré každý rok uplatňuje Komisia;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

10.  konštatuje, že stratégia agentúry na boj proti podvodom ustanovuje povinnosti, ciele a činnosti agentúry v oblasti prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a odstránenia podvodov; berie na vedomie, že v roku 2014 bol vymenovaný pracovník zodpovedný za boj proti podvodom a že v rámci stratégie boja proti podvodom bol zavedený akčný plán s opatreniami, ktoré sa majú vykonať v rokoch 2015 a 2016; konštatuje, že v rámci stratégie boja proti podvodom neboli počas roku 2014 zaznamenané žiadne prípady podvodov;

11.  konštatuje, že v roku 2014 agentúra prijala postup podávania dôverných správ o bezpečnosti, ktorý sa zaoberá informáciami oznamovateľov týkajúcimi sa údajných profesijných pochybení a nezrovnalostí v oblasti bezpečnosti letectva oznámených externými jednotlivcami; konštatuje, že v roku 2014 sa vyskytlo 66 prípadov týkajúcich sa tohto postupu; berie na vedomie, že agentúra má zavedený postup pre oznamovateľov a že v roku 2014 bol zaregistrovaný jeden prípad, pričom nebolo doručené ani jedno odvolanie;

12.  konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých riaditeľov a vedúcich oddelení agentúry sú zverejnené na jej internetovej stránke; ďalej konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov odvolacej rady agentúry, ako aj členov jej správnej rady boli takisto uverejnené na internetovej stránke agentúry;

13.  konštatuje, že agentúra vo svojom „kódexe správania pre zamestnancov EASA“ už zaviedla a vykonáva komplexnú politiku predchádzania konfliktom záujmov a zmierňovania ich vplyvu, ako aj politiku o daroch a pohostení; konštatuje, že táto politika zahŕňa okrem iného zriadenie etického výboru s cieľom vyhodnotiť vyplnené vyhlásenia o záujmoch a riešiť akékoľvek otázky súvisiace s kódexom správania, ako aj zavedenie povinnej odbornej prípravy v oblasti kódexu správania pre všetkých zamestnancov agentúry; berie na vedomie, že kódex správania, ktorý zahŕňa politiku týkajúcu sa predchádzania konfliktom záujmov a jeho zmierňovania, bol prijatý aj pre odvolaciu radu agentúry a členov jej správnej rady; konštatuje, že agentúra plánuje prehodnotiť a aktualizovať svoje politiky na riešenie konfliktov záujmu, a vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o stave aktualizácie týchto politík;

14.  nabáda agentúru, aby ďalej zvyšovala informovanosť úradníkov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne rokovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti;

15.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania korupcii prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

Vnútorný audit

16.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal v roku 2014 revíziu a vydal sedem odporúčaní; poukazuje na to, že IAS počas svojich auditov neoznačil žiadne zistenia ako „kritické“ a že štyri zistenia označené ako „veľmi dôležité“ vyplynuli z troch auditov vykonaných v rokoch 2009 až 2013; konštatuje, že agentúra prijala nápravné opatrenia súvisiace odporúčaniami IAS vyplývajúcimi z auditov a v rámci prípravy následného auditu IAS ich označila ako „pripravené na preskúmanie“; berie na vedomie, že IAS v roku 2014 nevykonal formálne hodnotenie pokroku dosiahnutého agentúrou pri vykonávaní týchto odporúčaní; na základe informácií od agentúry berie na vedomie, že IAS vo februári 2016 oznámila, že všetky štyri odporúčania založené na zisteniach klasifikované ako „veľmi dôležité“ boli označené ako „vykonané“;

Vnútorné kontroly

17.  berie na vedomie, že v roku 2014 oddelenie vnútorného auditu agentúry vykonalo osem overovacích zákaziek, vydalo 56 odporúčaní a zistilo tri inherentné riziká s pravdepodobnosťou výskytu označenou ako „vysoká“ a s potenciálnym vplyvom označeným ako „významný“; okrem toho konštatuje, že zo šiestich opatrení vypracovaných agentúrou na zmiernenie úrovne rizika boli dve ukončené a zostávajúce štyri majú byť zavedené do septembra 2016; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o stave vykonávania zostávajúcich opatrení;

Výkonnosť

18.  poznamenáva, že agentúra v roku 2014 iniciovala zásadné zmeny v spôsobe svojej činnosti, aby bolo možné uplatniť primeranejší prístup k bezpečnosti orientovaný a výkon, a že prehodnotila svoju organizačnú štruktúru s cieľom pripraviť sa na mnohé výzvy, pred ktorými bude stáť v najbližších rokoch;

Ďalšie pripomienky

19.  víta iniciatívu agentúry spoločne využívať a poskytovať služby pre iné agentúry s cieľom vytvoriť synergie; konštatuje najmä, že agentúra bezplatne udeľuje licencie na rozvoj nástrojov v oblasti ľudských zdrojov a že poskytuje sídlo stálemu sekretariátu siete agentúr Únie; konštatuje, že agentúra využíva rámcové zmluvy Komisie, ako aj jej IT a súvisiace služby a že sa spolieha aj na určitý počet ďalších služieb Komisie; nabáda agentúru, aby využívala spoločné obstarávanie s inými agentúrami Únie vždy, keď je to možné, s cieľom dosiahnuť úspory nákladov;

20.  berie na vedomie opatrenia prijaté agentúrou s cieľom zvýšiť efektívnosť a dosiahnuť úspory; berie na vedomie najmä projekt reorganizácie agentúry, ktorý riadili jej interní zamestnanci počas obdobia siedmich mesiacov, kým podobný projekt riadený externou spoločnosťou by znamenal oveľa vyššie výdavky;

21.  so znepokojením konštatuje, že od roku 2004, keď agentúra začala svoju činnosť, pracuje iba na základe korešpondencie a výmen s hostiteľským členským štátom; ďalej konštatuje, že komplexná dohoda o sídle s hostiteľským členským štátom zatiaľ nebola podpísaná; poznamenáva však, že takáto dohoda by podporila transparentnosť a bezpečnosť prevádzkových podmienok agentúry a jej zamestnancov; berie na vedomie, že vláda hostiteľského členského štátu nedávno iniciovala neformálne rokovania s agentúrou v tejto veci; vyzýva agentúru a hostiteľský členský štát, aby s najväčšou naliehavosťou vyriešili túto otázku a informovali orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom pri rokovaniach;

22.  žiada agentúru o informácie o tom, či sa jej premiestnením dosiahne cieľ nákladovej efektívnosti.

23.  vyzýva Komisiu, aby využila tohtoročnú príležitosť na zmenu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/2008(2), ktorým sa zriaďuje agentúra, v záujme zabezpečenia uzavretia dohody o sídle, čo agentúre umožní nerušene vykonávať svoju činnosť; preto vyzýva agentúru, aby ho informovala o konečnom rozhodnutí o sídle agentúry;

24.  konštatuje, že úlohou agentúry je bezpečnosť letectva, ktorá sa má považovať za verejný statok; naliehavo vyzýva agentúru, aby tento úlohu zachovala vo svojej stratégii, pri zostavovaní rozpočtu na základe výkonnosti a v riadiacich rozhodnutiach ako hlavnú zásadu vo vzťahu k zúčastneným stranám, pričom by sa tejto úlohy za žiadnych okolností nemala vzdať z dôvodov konkurencieschopnosti, výkonnosti alebo deregulácie;

25.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu agentúry pri zaisťovaní čo najvyššej bezpečnosti letectva v celej Európe; berie na vedomie, že rok 2014 bol vzhľadom na zmiznutie letu MH370, dramatické nešťastie letu MH17, haváriu letu Air Asia QZ8501 a narušovanie radarov nad strednou Európou pre agentúru a pre leteckú bezpečnosť vo všeobecnosti náročným rokom, keďže agentúra musela vykonávať nové ustanovenia o obmedzení času letu a dohľad nad nimi; zdôrazňuje, že v kontexte rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia civilného letectva by sa agentúre mali poskytnúť potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje na úspešné vykonávanie svojich regulačných a výkonných úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia, pričom by sa zároveň nemala ohroziť jej nezávislosť a nestrannosť;

26.  zdôrazňuje zapojenie agentúry do podpory vývoja príslušných nástrojov, ktoré si vyžaduje praktické vykonávanie dvojstranných dohôd o bezpečnosti letectva medzi členskými štátmi a tretími krajinami;

o
o   o

27.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2014-2013%20amending%20the%20FR_Final_signed_Annex.pdf
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).
(3) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia