Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2175(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0095/2016

Predložena besedila :

A8-0095/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.29
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0165

Sprejeta besedila
PDF 356kWORD 103k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj
Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)
P8_TA(2016)0165A8-0095/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014 (2015/2175(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES(4), zlasti člena 60,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0095/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 81.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 81.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 79, 19.3.2008, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014 (2015/2175(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0073/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES(4), zlasti člena 60,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0095/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 81.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 81.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 79, 19.3.2008, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014 (2015/2175(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0095/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za varnost v letalstvu (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je proračun agencije v proračunskem letu 2014 znašal 181 179 098 EUR, kar je 8,47 % več kot leta 2013; ker 21,1 % proračuna agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  na podlagi informacij agencije je seznanjen, da:

   je ta izvedla popravljalne ukrepe, da bi formalizirala in dokumentirala merila, ki jih uporablja pri posredovanju dela svojih dejavnosti v zvezi z izdajanjem potrdil v zunanje izvajanje nacionalnim letalskim organom in kvalificiranim subjektom; ugotavlja, da je agencija posodobila predlogo za podporno dokumentacijo, da bi povečala preglednost postopka za zunanje izvajanje;
   je ta pregledala in potrdila precejšnje število izjav o interesih, da bi zagotovila skladnost s svojo politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov; ugotavlja še, da ni bil odkrit niti en primer izmeničnega zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju (vrtljiva vrata); vseeno obžaluje, da še vedno niso bila predložena oziroma preverjena pojasnila o navzkrižju interesov več članov upravnega odbora in zaposlenih v upravi; poudarja, da je treba zaradi večje preglednosti to storiti čim prej;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 97,1 %, kar pa je vseeno 0,9 % manj kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 91,1 %, kar je 6,17 % manj kot leta 2013;

3.  ugotavlja, da samo tretjino proračuna agencije prispeva javni sektor, preostali dve tretjini pa industrija; je zaskrbljen, da bi finančne vezi z industrijo lahko vplivale na neodvisnost agencije; agencijo poziva, naj uvede varovala, ki bodo zagotovila njeno neodvisnost in preprečila navzkrižja interesov;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija še zmanjšala skupni znesek odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, prenesenih v naslednje leto, in sicer z 10 100 000 EUR (11 %) v letu 2012 in 7 200.000 EUR (7,7 %) v letu 2013 na 5 900 000 EUR (6,2 %) v letu 2014; ugotavlja, da je bilo v naslovu II (upravni odhodki) prenesenih 3 600 .000 EUR (22 %) odobrenih proračunskih sredstev, v naslovu III (odhodki za poslovanje) pa 2 000 000 EUR (38,1 %); je seznanjen s trditvijo v poročilu Računskega sodišča, da so bila sredstva prenesena zaradi večletne narave operacij agencije; ugotavlja tudi, da je bil prenos sredstev, obravnavan v tem poročilu, ustrezno utemeljen;

5.  obvešča agencijo, da bi si morala zaradi preglednosti in odgovornosti prizadevati, da bi bil znesek v naslednje leto prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, čim nižji;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu navedlo, da bi morala agencija izboljšati načrtovanje javnih naročil, zlasti v zvezi z okvirnimi pogodbami; poudarja, da so se v letu 2014 trije postopki začeli prepozno, da bi nadomestili obstoječe okvirne pogodbe, preden so se iztekle; prav tako ugotavlja, da sta bili dve obstoječi okvirni pogodbi podaljšani do sklenitve novih, v drugem primeru pa je bil za premostitev vrzeli začet postopek javnega naročila s pogajanji, da bi zagotovili neprekinjeno poslovanje; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija s tem, ko je podaljšala ti pogodbi in uporabila postopek s pogajanji, ki omejuje pošteno konkurenco, kršila finančno uredbo, ki velja zanjo(1); je seznanjen z njenim pojasnilom, da je spremenila načrt javnega naročanja, da bi odpravila te težave; poziva jo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

7.  je seznanjen, da je agencija pregledala kadrovski načrt za leto 2014, ki sta ga proračunska organa potrdila na začetku leta 2014, in sklenila, da je treba prilagoditi razmerje med skupinama AST/AD in med razredi, da bo bolj usklajeno z njenimi potrebami; ugotavlja, da je upravni odbor agencije v skladu s členom 38 finančne uredbe, ki velja zanjo, potrdil novi kadrovski načrt, ki je spremenil razmerje med skupinama AD/AST in razred za 64 delovnih mest, ne pa skupnega števila delovnih mest in zneska odhodkov za zaposlene v proračunu za leto 2014;

8.  je seznanjen z rezultati prve primerjalne analize kadrovskega načrta agencije, ki so pokazali, da je 14 % delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 78,7 % operativnim nalogam, 7,3 % pa nadzoru in finančnim nalogam; meni, da bi bilo treba v naslednje letno poročilo vključiti tudi razčlenitev zaposlenih po kategorijah in vseh sektorjih ter razčlenitev prihodkov glede na vir (pristojbine in takse, subvencije EU), da bo bolj jasno, kolikšni so potrebni viri, ki vplivajo na proračun EU;

9.  želi spomniti na svoje stališče v proračunskem postopku glede uslužbencev, katerih dejavnosti se financirajo s pristojbinami industrije, ne iz proračuna EU, in sicer da zanje ne bi smeli veljati 2-odstotni kadrovski rezi, ki jih vsako leto izvaja Komisija;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.  ugotavlja, da je agencija v strategiji za boj proti goljufijam opredelila odgovornosti, cilje in ukrep za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in odpravo posledic goljufij; je seznanjen, da je bil leta 2014 imenovan uradnik za boj proti goljufijam in da je bil v sklopu strategije proti goljufijam sprejet akcijski načrt z ukrepi, ki naj bi bili izvedeni v letih 2015 in 2016; ugotavlja, da na osnovi te strategije v letu 2014 ni bila odkrita nobena goljufija;

11.  ugotavlja, da je agencija leta 2014 sprejela postopek za zaupno in varno poročanje, ki obravnava informacije prijaviteljev domnevnega slabega upravljanja in nepravilnosti na področju varnosti v letalstvu, ki jih posredujejo posamezniki, ki niso zaposleni v agenciji; ugotavlja, da je bilo v letu 2014 obravnavanih 66 primerov, povezanih s tem postopkom; je seznanjen, da ima agencija postopke za prijavljanje nepravilnosti in da je bil v letu 2014 registriran en primer, v katerem pritožba ni bila prejeta;

12.  ugotavlja, da je agencija na svojem spletnem mestu objavila življenjepise in izjave o interesih vseh direktorjev in vodij oddelkov; prav tako ugotavlja, da je na tem spletnem mestu objavila tudi življenjepise in izjave o interesih članov odbora za pritožbe in upravnega odbora;

13.  ugotavlja, da je agencija že oblikovala in sprejela obsežno politiko o preprečevanju navzkrižja interesov in blažitvi njegovih posledic ter o darilih in gostoljubnosti, ki je del kodeksa ravnanja njenih zaposlenih; je seznanjen, da ta politika med drugim predvideva ustanovitev etičnega odbora, ki naj bi ocenjeval izjave o interesih in obravnaval vprašanja v zvezi s kodeksom ravnanja, pa tudi uvedbo obveznega usposabljanja o kodeksu ravnanja za vse uslužbence agencije; je seznanjen, da je bil tudi za člane odbora za pritožbe in upravnega odbora agencije sprejet kodeks ravnanja, ki vsebuje politiko preprečevanja navzkrižja interesov in blažitve njegovih posledic; ugotavlja, da naj bi agencija pregledala in posodobila svojo politiko o obvladovanju navzkrižja interesov, in jo poziva, naj organu za podelitev razrešnice poroča o stanju tega procesa;

14.  spodbuja agencijo še naprej k ozaveščanju svojih zaposlenih o politiki v zvezi z navzkrižjem interesov, skupaj z obstoječimi dejavnostmi ozaveščanja ter vključevanjem integritete in preglednosti kot obveznih točk v postopke zaposlovanja in preglede uspešnosti;

15.  poziva, naj se s celostnim pristopom na splošno izboljšata preprečevanje korupcije in boj proti njej, za kar je najprej treba izboljšati dostop javnosti do dokumentov in uvesti strožja pravila glede navzkrižja interesov, uvesti ali okrepiti registre za preglednost in zagotoviti zadostne vire za ukrepe kazenskega pregona, tudi z izboljšanjem sodelovanja med državami članicami in z ustreznimi tretjimi državami;

Notranja revizija

16.  je seznanjen, da je služba Komisije za notranjo revizijo v letu 2014 opravila revizijo in dala sedem priporočil; ugotavlja, da ta služba pri revizijah ni imela nobene „kritične“ pripombe, pri treh revizijah v obdobju 2009–2013 pa so bile štiri pripombe „zelo pomembne“; ugotavlja, da je agencija na osnovi revizijskih priporočil te službe izvedla popravljalne ukrepe in jih med pripravami na naknadno revizijo označila kot „pripravljene za pregled“; ugotavlja, da služba za notranjo revizijo v letu 2014 ni uradno ocenila napredka agencije pri izvajanju teh priporočil; je na podlagi informacij agencije seznanjen, da je ta služba februarja 2016 poročala, da so bila vsa štiri priporočila, ki so bila na podlagi ugotovitev uvrščena med „zelo pomembna“, označena kot „uresničena“;

Notranje kontrole

17.  ugotavlja, da je skupina agencije za notranjo revizijo v letu 2014 dala osem zagotovil, izdala 56 priporočil in odkrila tri tveganja pri delovanju, katerih verjetnost je označila z „visoko“, njihov morebitni učinek pa z „velik“; prav tako ugotavlja, da je agencija izmed šestih ukrepov, ki jih je predvidela za zmanjšanje tveganja, dva zaključila, štiri pa naj bi dokončala septembra 2016; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o stanju izvajanja teh preostalih ukrepov;

Uspešnost

18.  ugotavlja, da je začela agencija v letu 2014 uvajati korenite spremembe v načinu poslovanja, da bi omogočila bolj sorazmeren in na uspešnosti temelječ pristop k varnosti, ter je znova preučila svojo organizacijsko strukturo, da bi se pripravila na številne izzive, s katerimi se bo soočila v prihodnjih letih;

Druge pripombe

19.  pozdravlja pobudo agencije za souporabo storitev z drugimi agencijami, da bi tako ustvarila sinergije; je seznanjen zlasti s tem, da agencija podeljuje brezplačne licence za orodje za človeške vire in da gosti stalni sekretariat mreže agencij Unije; ugotavlja, da agencija uporablja okvirne pogodbe ter računalniške in druge storitve Komisije, poleg tega pa se zanaša na več drugih služb Komisije; spodbuja agencijo, naj izvaja skupne javne razpise z drugimi agencijami, kadar je to mogoče, da bi zmanjšala stroške;

20.  je seznanjen z ukrepi, ki jih je sprejela agencija, da bi povečala učinkovitost in ustvarila prihranke; je seznanjen predvsem s projektom reorganizacije, ki so ga sedem mesecev izvajali uslužbenci agencije, saj bi bili stroški enakega projekta v izvedbi zunanjega podjetja občutno višji;

21.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija vse od leta 2004, ko je začela delovati, z državo članico gostiteljico sodeluje samo v obliki korespondence in izmenjav; ugotavlja, da z državo gostiteljico še ni bil podpisan celovit sporazum o sedežu; meni, da bi tak sporazum povečal preglednost in varnost razmer, v katerih delujejo agencija in njeni zaposleni; priznava, da je gostiteljska država članica nedavno začela neuradne pogovore z agencijo o tej zadevi; poziva agencijo in državo gostiteljico, naj to vprašanje rešita in organ za podelitev razrešnice obveščata o poteku pogajanj;

22.  poziva agencijo, naj posreduje informacije o tem, ali bo njena selitev prispevala k stroškovni učinkovitosti;

23.  poziva Komisijo, naj izkoristi priložnost, ki se je pojavila v tem letu, da spremeni Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(2) o ustanovitvi agencije, da bi slednja lahko sklenila sporazum o sedežu, kar bi ji omogočalo nemoteno delovanje; zato poziva agencijo, naj obvesti Parlament o dokončni odločitvi glede sedeža;

24.  poudarja, da je cilj agencije varnost zračnega prometa, kar je treba šteti kot javno dobro; poziva agencijo, naj ta cilj ohrani v svoji strategiji, pri oblikovanju proračuna na podlagi smotrnosti in pri odločitvah vodstva kot vodilno načelo v odnosih z deležniki, ki ga nikoli ne bi smeli žrtvovati zaradi konkurenčnosti, učinkovitosti ali deregulacije;

25.  opozarja na osrednjo vlogo agencije pri zagotavljanju največje možne letalske varnosti po vsej Evropi; se zaveda, da je bilo leto 2014 zaradi izginotja letala MH370, hudih nesreč letal MH17 in Air Asia QZ8501 ter radarske interference nad srednjo Evropo posebej težavno za agencijo in varnost v letalstvu nasploh, saj je morala izvajati in nadzirati nove določbe o časovni omejitvi letenja; poudarja, da je treba agenciji glede na hitro razvijajoči se sektor civilnega letalstva zagotoviti potrebne finančne, materialne in človeške vire, ki ji bodo omogočili uspešno izvajanje regulativnih in izvajalskih nalog na področjih varnosti in varstva okolja, ne da bi bili pri tem ogroženi njena neodvisnost in nepristranskost;

26.  poudarja udeležbo agencije pri podpiranju razvoja ustreznih instrumentov, potrebnih za praktično izvajanje dvostranskih sporazumov o varnosti v letalstvu, ki so jih države članice sklenile s tretjimi državami;

o
o   o

27.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) https://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20MB%20Decision%2014-2013%20amending%20the%20FR_Final_signed_Annex.pdf
(2) Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1).
(3) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov