Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2188(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0090/2016

Předložené texty :

A8-0090/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.31
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0167

Přijaté texty
PDF 506kWORD 101k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
P8_TA(2016)0167A8-0090/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2014 (2015/2188(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 - C8-0086/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0090/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 111.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 111.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2014 (2015/2188(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 - C8-0086/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0090/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského orgánu pro bankovnictví odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 111.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 111.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2014 (2015/2188(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0090/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského orgánu pro bankovnictví (dále jen „orgán“) jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 činil 33 599 863 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 29,39 %, který je důsledkem toho, že náplň činnosti orgánu byla stanovena teprve nedávno; vzhledem k tomu, že orgán je financován z příspěvků Unie (40 %) a z příspěvků členských států (60 %);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky orgánu za rozpočtový rok 2014 („zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu za rozpočtový rok 2014 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na rok 2013

1.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že u jedné z připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, která byla ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označena jako „probíhající“, byla učiněna nápravná opatření, jež byla z velké části dokončena, a tato připomínka je nyní označena jako „probíhající“; konstatuje dále, že dvě připomínky uvedené ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 jsou nyní označeny jako „nerelevantní“;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  s uspokojením bere na vědomí, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2014 byla míra plnění rozpočtu 99,81 %, což představuje nárůst o 2,28 % oproti roku 2013, a že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 83,94 %, což představuje nárůst o 8,60 %; z informací poskytnutých orgánem zjišťuje, že zvýšení míry plnění rozpočtu bylo výsledkem lepšího plánování a monitorování rozpočtu;

Závazky a přenesené prostředky

3.  konstatuje, že se orgánu podařilo dále snížit celkovou míru přenesených prostředků na závazky z 16,50 % v roce 2013 na 15,90 % v roce 2014; zjišťuje, že částka přenosů u prostředků přidělených na závazky v hlavě II činila 3 431 070 EUR a souvisela hlavně s přestěhováním orgánu do nových prostor v prosinci 2014;

4.  s uspokojením konstatuje, že orgán více sladil své smlouvy v oblasti IT s rozpočtovým rokem, aby snížil objem přenesených prostředků v souvislosti s plánovaným pořizováním infrastruktury a služeb IT; poukazuje na to, že míra přenesených prostředků v souvislosti se smlouvami v oblasti IT klesla v porovnání s rokem 2013 o 9 %;

5.  vyzdvihuje míru čerpání prostředků na závazky přenesených z roku 2013, která činila 92 %; poukazuje na to, že 95% cíle, který si orgán vytýčil, nebylo dosaženo pouze z důvodu snížení cen u služeb v oblasti infrastruktury IT;

Převody

6.  z roční účetní závěrky orgánu zjišťuje, že jeho správní rada schválila pět rozpočtových převodů provedených během roku 2014, které překročily hranici uvedenou v článku 27 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(1);

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

7.  na základě roční účetní závěrky orgánu konstatuje, že je obsazeno 146 pracovních míst; vítá důraz orgánu na to, aby své zdroje alokoval do hlavních oblastí své činnosti; poukazuje na to, že na každá čtyři místa spojená s přímým plněním mandátu orgánu připadá pouze jeden administrativní post;

8.  žádá orgán, aby důsledně uplatňoval opatření týkající se diskrece a vyloučení při zadávání veřejných zakázek, přičemž musí být v každém z takových případů prováděny náležité kontroly správnosti daného rozhodnutí, a aby uplatňoval kritéria vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což má zásadní význam pro ochranu finančních zájmů Unie;

Prevence a řešení střetu zájmů a transparentnost

9.  bere na vědomí, že prohlášení o záměru a prohlášení o zájmech členů a pozorovatelů dozorčí rady, správní rady a vedení orgánu byla zveřejněna na jeho internetových stránkách; bere na vědomí, že prohlášení zaměstnanců o zájmech jsou předkládána každoročně a vyhodnocována poradcem pro záležitosti profesní etiky;

10.  vybízí orgán, aby u svých zaměstnanců více zvyšoval povědomí o politice předcházení střetu zájmů, souběžně s již probíhajícími činnostmi zvyšování informovanosti, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

11.  vyzývá k celkovému zlepšení předcházení korupci a boje proti ní na základě celostního přístupu, a to lepším přístupem veřejnosti k dokumentům a přísnějšími pravidly pro střety zájmů, zavedením nebo zkvalitněním rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření pro vymáhání práva a rovněž lepší spoluprací mezi členskými státy a s příslušnými třetími zeměmi;

12.  bere na vědomí, že v dubnu 2015 orgán přijal strategii boje proti podvodům, která bude prováděna v období let 2015–2017;

13.  bere na vědomí, že orgán zavedl postupy pro provádění politiky v oblasti nezávislosti a rozhodování s cílem zajistit, aby noví členové a pozorovatelé předkládali potřebná prohlášení; dále konstatuje, že členové a pozorovatelé, kteří odstoupili z funkce, jsou upozorňováni na své přetrvávající povinnosti;

14.  požaduje, aby orgán naplňoval článek 16 služebního řádu každoročním zveřejňováním informací o vysokých úřednících, kteří z orgánu odešli, a seznamu případů střetu zájmů;

Interní audit

15.  konstatuje, že v roce 2014 provedl útvar interního auditu Komise v orgánu omezený přezkum řízení projektů IT; dále konstatuje, že ze čtyř zjištění nebylo žádné označeno jako kritické; bere na vědomí, že dohodnutý akční plán pro nápravu těchto zjištění již orgán splnil; bere na vědomí, že v průběhu roku 2014 nebyla vydána ani uzavřena žádná kritická doporučení a že k 1. lednu 2015 nezůstala žádná kritická doporučení nedořešena;

Výkonnost

16.  bere na vědomí, že orgán úzce spolupracuje s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy při všech podpůrných činnostech, aby se snížily správní náklady, kdekoli je to možné, byly podníceny synergie a sdíleny osvědčené postupy; očekává od orgánu další úsilí k prohloubení spolupráce s jinými decentralizovanými agenturami;

17.  bere na vědomí, že orgán používá účetní systémy poskytované Komisí, které byly validovány účetním na základě práce odvedené nezávislou účetní firmou, jež pokrývá tyto systémy, finanční toky a přezkum účetnictví; mimoto konstatuje, že v roce 2014 byly s cílem zvýšit efektivitu těchto systémů učiněny změny v provádění hromadných plateb za služební cesty a bylo zavedeno a úspěšně otestováno elektronické přijímání faktur;

Ostatní připomínky

18.  připomíná, že Parlament byl klíčovým aktérem v rámci úsilí o vytvoření nového, komplexního evropského systému finančního dohledu (ESFS) v období po finanční krizi a při zřizování orgánu jakožto součásti ESFS v roce 2011;

19.  zdůrazňuje, že úloha orgánu při prosazování společného režimu dohledu v rámci vnitřního trhu má zásadní význam pro zajištění finanční stability, integrovanějšího, účinnějšího a bezpečnějšího finančního trhu i vyšší úrovně ochrany spotřebitelů v Unii, a to podporou rovných podmínek a transparentnosti, pokud jde o trh produktů a finančních služeb;

20.  zdůrazňuje, že činnost orgánu má čistě technický charakter a že klíčová politická rozhodnutí jsou výsadou normotvůrce Unie;

21.  zdůrazňuje, že orgán musí při provádění svých činností věnovat zvláštní pozornost zajištění bezpečnosti a stability finančního sektoru, dodržování právních předpisů Unie, zásady proporcionality a základních principů vnitřního trhu s finančními službami; podtrhuje, že orgán musí s ohledem na výše uvedené usilovat o dosahování jednoznačných, konzistentních a soudržných cílů, které nejsou příliš komplexní;

22.  zdůrazňuje, že je velmi důležité, aby orgán navrhoval ustanovení tak, aby je mohly stejným způsobem uplatňovat i menší subjekty;

23.  zdůrazňuje, že u všech záležitostí spojených se zdroji orgánu musí být zajištěno, aby byl důsledně naplňován mandát orgánu a aby v důsledku rozpočtových omezení nebyl po praktické stránce omezován nezávislý, spolehlivý a účinný dohled;

24.  bere na vědomí závěr Účetního dvora, k němuž dospěl ve své zvláštní zprávě č. 2014/05, že celkově nebyly zdroje orgánu v počáteční fázi jeho existence dostatečné na to, aby mu umožnily plnit jeho mandát; uvědomuje si, že zřizovací fáze systému ESFS stále není dokončena, a připomíná proto, že úkoly již svěřené orgánu stejně jako jeho dodatečné úkoly, s nimiž se počítá v probíhajícím legislativním procesu, vyžadují odpovídající stav zaměstnanců, a to jak z hlediska jejich počtu, tak z hlediska jejich kvalifikace, a finanční prostředky, které umožní uspokojivý dohled; zdůrazňuje, že má-li být udržena kvalita činností v oblasti dohledu, je ve většině případu nutné, aby rozšíření úkolů doprovázelo navýšení zdrojů; zdůrazňuje však, že veškeré případné zvyšování objemu prostředků pro orgán musí být důkladně zdůvodněno a musí jej doprovázet racionalizační opatření všude tam, kde to bude možné;

25.  zdůrazňuje, že orgán se musí důsledně zaměřovat na úkoly, které mu svěřil normotvůrce Unie, přičemž musí zajistit plnění svých pověření v celém rozsahu, avšak nesmí se snažit fakticky rozšiřovat svůj mandát nad rámec těchto činností; zdůrazňuje, že při výkonu své činnosti a zejména při přípravě technických norem a technických doporučení musí orgán včas, pravidelně a souhrnně informovat Parlament o svých krocích; vyjadřuje politování nad tím, že v minulosti tomu tak ne vždy bylo;

26.  zdůrazňuje, že při přípravě prováděcích právních předpisů, obecných zásad, otázek a odpovědí či obdobných opatření musí orgán vždy dodržovat mandát, který mu svěřil normotvůrce Unie, a nesmí stanovovat normy v oblastech, kde dosud probíhá legislativní proces;

27.  s politováním konstatuje, že orgán normotvůrce Unie neinformoval dostatečným a komplexním způsobem o všech jednotlivostech své probíhající činnosti;

28.  s politováním konstatuje, že v některých případech byly dokumenty normotvůrci Unie předány až poté, co unikly na veřejnost, což považuje za nepřijatelné;

29.  dospívá k závěru, že smíšený způsob financování orgánu, který z velké části závisí na příspěvcích příslušných vnitrostátních orgánů, je nedostatečný, nepružný, zatěžující a představuje potenciální hrozbu pro jeho nezávislost; vyzývá proto Komisi, aby v rámci bílé knihy plánované na 2. čtvrtletí roku 2016 a legislativního návrhu, který má být předložen do roku 2017, zavedla jiný způsob financování založený na samostatné rozpočtové položce v rozpočtu Unie a úplném nahrazení příspěvků vnitrostátních orgánů poplatky odváděnými účastníky trhu;

30.  vyzývá orgán, aby při komunikaci s Parlamentem ohledně návrhů doporučení nebo technických norem týkajících se nastavení obezřetnostních vzorců uváděla rovněž úplný popis údajů a metod, z kterých toto nastavení vychází;

31.  vítá zvýšení transparentnosti schůzek orgánu se zúčastněnými stranami;

o
o   o

32.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(2) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí