Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2177(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0103/2016

Předložené texty :

A8-0103/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.32
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0168

Přijaté texty
PDF 503kWORD 95k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
P8_TA(2016)0168A8-0103/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014 (2015/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí(4), a zejména na článek 23 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0103/2016),

1.  uděluje ředitelce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 122.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 122.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014 (2015/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí(4), a zejména na článek 23 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0103/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 122.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 122.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014 (2015/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0103/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (dále jen „středisko“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 celkem 60 486 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 3,72 %; vzhledem k tomu, že 97 % rozpočtu střediska plyne z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2014 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  bere na vědomí informace střediska, že:

   se již uskutečňuje jeho strategie ověřování ex post a audity ex post pokrývající období 2012–2013 byly provedeny v roce 2014 s použitím interinstitucionální rámcové smlouvy pro audity;
   pro jeho plán na ověřování grantů byly vybrány dva audity a byly dokončeny v roce 2014; konstatuje, že z jednoho auditu vyplynul nárok na zpětné získání 2,9 % proplacených výdajů a podle druhého auditu není nutno usilovat o žádné vrácení prostředků;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla vysoká míra plnění rozpočtu 98,77 %, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 5,81 %; zjistil, že míra využití prostředků na platby činila 80,37 %, což oproti předcházejícímu roku představuje zvýšení o 6,23 %;

3.  bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že zvýšený váhový koeficient pro Švédsko mezi lety 2010 a 2013 měl celkový dopad na rozpočet střediska na rok 2014 ve výši 5 milionů EUR, a středisko tudíž žádalo o další 2 miliony EUR z rozpočtu EU, aby bylo schopno nést zvýšené náklady, byly středisku dodatečné 2 miliony EUR vyplývající z kladného zůstatku střediska za rok 2013 výjimečně poskytnuty;

Závazky a přenosy

4.  konstatuje, že míra prostředků na závazky přenesených do roku 2014 činila v hlavě II (správní výdaje) 25 % (1 600 000 EUR) a v hlavě III (operační výdaje) 49 % (8 100 000 EUR); bere na vědomí, že přenosy v hlavě II se týkaly především plánovaných veřejných zakázek na pořízení hardwaru a softwaru ve druhé polovině roku 2014, u nichž budou související úhrady splatné až v roce 2015; dále bere na vědomí, že u hlavy III se přenesené prostředky týkaly víceletých projektů střediska, položek IKT na podporu operačních činností a konzultací s odborníky;

5.  bere na vědomí zlepšení v rozpočtovém plánování a při konání operačních jednání, zejména používání skutečných průměrných cen letenek namísto používání cenových stropů rozpočtu na akce a rychlého zrušení přidělení daných prostředků ihned po skončení příslušného jednání; poznamenává, že středisko musí podrobně sledovat výdaje na operační jednání, aby se vyhnulo zbytečným přenosům či rušení prostředků, a to tím, že bude provádět čtvrtletní přezkoumání plánu jednání střediska a zavede postup schvalování s cílem mít pod kontrolou změny a doplňky v plánu jednání;

6.  vyzývá středisko, aby s využitím všech dostupných možností nadále maximálně usilovalo o omezení přenosů prostředků přidělených na závazky, přičemž by například mohlo převzít postupy, které se osvědčily v jiných agenturách;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

7.  bere na vědomí, že v roce 2014 přijalo středisko 16 zaměstnanců, 10 pracovníků odešlo; konstatuje, že na konci roku mělo středisko celkem 182 dočasných zaměstnanců, 92 smluvních zaměstnanců a tři přidělené národní odborníky; od střediska se dozvídá, že mezi zaměstnanci střediska mají zastoupení všechny členské státy s výjimkou Lucemburska a Chorvatska;

8.  konstatuje, že pokud jde o zadávací řízení, středisko se specificky zaměřilo na zajištění konzistentnosti ve všech dokumentech k nabídkovému řízení; zdůrazňuje, že nově složený výbor střediska pro veřejné zakázky, smlouvy a granty působí jako další mechanismus kontroly kvality; vyzývá středisko zejména k tomu, aby v zájmu zvýšení transparentnosti pečlivě kontrolovalo, zda v souvislosti s výběrovými řízeními a zadáváním zakázek nedochází ke střetům zájmů;

9.  žádá středisko, aby důsledně uplatňovalo opatření týkající se diskrétnosti a vyloučení u zadávání veřejných zakázek, přičemž musí být v každém z takových případů prováděny náležité kontroly správnosti daného rozhodnutí, a aby uplatňovalo kritéria vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což je zásadní v zájmu zachování důvěryhodnosti institucí;

10.  bere na vědomí skutečnost, že celkový počet statutárních zaměstnanců se v roce 2014 snížil z 287 na 277 z důvodu požadovaného snižování počtu pracovních míst v plánu pracovních míst o 10 % do roku 2018;

11.  bere na vědomí skutečnost, že středisko vyčleňuje 75,5 % svých lidských zdrojů na provozní činnosti; vybízí středisko, aby v tomto procesu pokračovalo;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

12.  vítá skutečnost, že v roce 2014 byla vytvořena strategie boje proti podvodům v návaznosti na pokyny vydané úřadem OLAF;

Vnitřní kontroly

13.  konstatuje, že v roce 2014 středisko přezkoumalo uplatňování svých standardů vnitřní kontroly; s uspokojením konstatuje, že tři standardy vnitřní kontroly se uplatňují téměř v úplnosti a zbytek byl uplatňován v plném rozsahu;

Interní audit

14.  konstatuje, že v roce 2014 provedl útvar interního auditu (IAS) Komise audit s názvem „Školení v problematice veřejného zdraví“ a předložil svou zprávu, která obsahovala jednu připomínku označenou za „velmi důležitou“ a šest doporučení označených za „důležitá“; konstatuje, že akční plán, který středisko připravilo, IAS přijal a v současnosti se provádí;

Další připomínky

15.  vítá skutečnost, že na internetových stránkách střediska byl vytvořen a uveden do provozu Atlas dohledu nad infekčními chorobami (dále jen „atlas“); konstatuje, že do konce roku 2014 středisko prostřednictvím atlasu zveřejňovalo údaje na úrovni EU a rovněž na mezinárodní úrovni ke čtyřem nemocem a vybízí středisko, aby v provádění tohoto projektu pokračovalo; s politováním však konstatuje, že komunikační činnosti střediska se z valné části omezovaly na publikace na jeho internetových stránkách a že sdělovací prostředky v EU jej neidentifikovaly jako klíčového poskytovatele informací; vyzývá středisko, aby přijalo opatření ke zvýšení přítomnosti v mediálním prostoru;

16.  bere na vědomí, že veškeré zprávy zpracované a zveřejněné střediskem byly zpřístupněny na internetových stránkách střediska jako dokumenty, které si lze stáhnout, a také že středisko ve stále větší míře zveřejňuje data, grafy, mapy a infografiku ve formátu umožňujícím si je stáhnout; konstatuje, že v roce 2014 přibyl na internetových stránkách střediska nový oddíl „Data a nástroje“, jehož cílem je být centralizovaným vstupem k interaktivním datům, mapám a dalším podobným zdrojům; lituje, že informace nejsou na portálu poskytovány ve všech jazycích Unie;

17.  vyzývá středisko, aby zlepšilo své postupy a praktiky, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívalo k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

18.  připomíná, že středisko má jakožto agentura EU rozpočet vyjádřený v eurech, avšak mnoho výdajů je v jiné měně (švédské koruny (SEK)), protože sídlí v zemi mimo eurozónu; konstatuje, že na začátku roku 2014 muselo středisko uplatňovat revidovaný směnný kurz EUR na SEK a upravovat náklady v EUR na výdaje v SEK směrem nahoru, což vedlo k několika změnám v jeho pracovním programu; vítá skutečnost, že středisko i přesto do konce roku 2014 poskytlo téměř 85 % výstupů plánovaných v jeho pracovním programu na rok 2014 i 117 mimořádných výstupů v souvislosti s rozsáhlou, naléhavou krizí v oblasti kontroly nemocí, k níž došlo v roce roce 2014, tj. s bezprecedentní epidemií eboly, jež se objevila v západní Africe a následně se rozvinula v celosvětový problém;

19.  bere na vědomí, že obecné řízení ve druhé polovině roku 2014 se zaměřovalo zejména na otázky kontinuity činnosti, jako je nutnost činit vyvážená rozhodnutí a upravit plánování tak, aby se zaměřovalo na nejvýznamnější hrozby a zároveň zajišťovalo kontinuitu klíčových služeb a projektů; vítá skutečnost, že přes tyto problémy si výstupy střediska obecně zachovaly vysokou kvalitu;

20.  bere na vědomí, že během mimořádné situace v souvislosti s virem ebola pracovalo více než 100 zaměstnanců střediska na podpoře reakce na ebolu na úrovni EU, a vítá flexibilitu střediska, jeho zaměření na služby a úsilí o vědeckou excelenci, jež se při této příležitosti projevily;

o
o   o

21.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí