Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2177(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0103/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0103/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.32
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0168

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 508kWORD 103k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
P8_TA(2016)0168A8-0103/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(4), και ιδίως το άρθρο 23,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0103/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 122.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 122.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(4), και ιδίως το άρθρο 23,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0103/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 122.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 122.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0103/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (το «Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2014 ήταν 60 486 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 3,72 % σε σύγκριση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 97 % του προϋπολογισμού του Κέντρου προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2014 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2013

1.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι:

   η στρατηγική εκ των υστέρων επαλήθευσης έχει τεθεί σε εφαρμογή και οι εκ των υστέρων έλεγχοι που καλύπτουν την περίοδο 2012-2013 πραγματοποιήθηκαν το 2014 με χρήση της διοργανικής σύμβασης πλαισίου για τους ελέγχους·
   δύο έλεγχοι επιλέχθηκαν για το σχέδιο επαλήθευσης επιχορηγήσεων του Κέντρου και ολοκληρώθηκαν το 2014· σημειώνει ότι για έναν έλεγχο τέθηκε θέμα ανάκτησης του 2,9 % των καταβληθέντων εξόδων, ενώ για τον άλλον δεν ήταν αναγκαία καμία ανάκτηση·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  παρατηρεί ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 98,77 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 5,81 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· γνωρίζει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 80,37 %, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 6,23 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

3.  αναγνωρίζει ότι, καθώς ο αυξημένος συντελεστής στάθμισης για τη Σουηδία μεταξύ 2010 και 2013 είχε συνολικό δημοσιονομικό αντίκτυπο ύψους 5 εκατομμύρια EUR στον προϋπολογισμό του Κέντρου για το 2014, το Κέντρο ζήτησε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμύρια EUR από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες, και ότι, ως εκ τούτου, χορηγήθηκε κατ’ εξαίρεση στο Κέντρο, το 2014, ένα πρόσθετο ποσό ύψους 2 εκατομμύρια EUR, το οποίο προερχόταν από το θετικό αποτέλεσμα του Κέντρου για το 2013·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος

4.  σημειώνει ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν ήταν 25% (1 600 000 EUR) για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και 49 % (8 100 000 EUR) για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες)· αναγνωρίζει ότι οι μεταφορές πιστώσεων του τίτλου ΙΙ στο επόμενο οικονομικό έτος αφορούσαν κυρίως την προγραμματισμένη προμήθεια υλικού εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, για την οποία δεν ήταν αναγκαίο να πραγματοποιηθούν πληρωμές πριν από το 2015· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι οι μεταφορές πιστώσεων του τίτλου ΙΙΙ αφορούσαν τα πολυετή σχέδια του Κέντρου, τις ΤΠΕ για την υποστήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και τη διαβούλευση με τους εμπειρογνώμονες·

5.  αναγνωρίζει τις βελτιώσεις στον προγραμματισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού που αφορά τις επιχειρησιακές συνεδριάσεις, και συγκεκριμένα την χρήση του πραγματικού μέσου όρου των τιμών των πτήσεων αντί για ανώτατα όρια στον προϋπολογισμό για εκδηλώσεις και την εφαρμογή αποδεσμεύσεων αμέσως μετά τις συνεδριάσεις· σημειώνει ότι το Κέντρο προβλέπεται να παρακολουθεί στενά τις δαπάνες των επιχειρησιακών συνεδριάσεων προκειμένου να αποφεύγονται περιττές μεταφορές πιστώσεων και ακυρώσεις, μέσω της εφαρμογής τριμηνιαίων αναθεωρήσεων του προγράμματος συνεδριάσεων του Κέντρου και μέσω της θέσπισης διαδικασίας έγκρισης για τη διαχείριση τροποποιήσεων και προσθηκών στα προγράμματα συνεδριάσεων·

6.  καλεί το Kέντρο να συνεχίσει κατά το δυνατόν να μειώνει το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρονται στο μέλλον, με όλα τα διαθέσιμα μέτρα, όπως για παράδειγμα μέσω της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλους οργανισμούς·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

7.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το 2014, το Κέντρο προσέλαβε 16 υπαλλήλους ενώ 10 υπάλληλοι αποχώρησαν· σημειώνει ότι στο τέλος του έτους το Κέντρο είχε συνολικά 182 έκτακτους υπαλλήλους, 92 συμβασιούχους υπαλλήλους και τρεις αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες· γνωρίζει από το Κέντρο ότι όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο και την Κροατία, εκπροσωπούνται στο προσωπικό του Κέντρου·

8.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εφαρμόζει, το Κέντρο έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση της συνέπειας σε όλα τα έγγραφα των διαγωνισμών· τονίζει ότι η αναθεωρημένη Επιτροπή Προμηθειών, Συμβάσεων και Επιδοτήσεων του Κέντρου παρέχει έναν πρόσθετο μηχανισμό ελέγχου της ποιότητας· καλεί ειδικότερα το Kέντρο να διενεργήσει προσεκτικούς ελέγχους με αντικείμενο τις συγκρούσεις συμφερόντων σε συνάρτηση με τις προκηρύξεις διαγωνισμών, τη σύναψη συμβάσεων, την πρόσληψη και τις συμβάσεις ούτως ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια·

9.  ζητεί από το Κέντρο να εφαρμόσει αυστηρά τα μέτρα που αφορούν τη διακριτική ευχέρεια και τον αποκλεισμό όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων, διενεργώντας σε όλες τις περιπτώσεις κατάλληλους ελέγχους του ιστορικού, και να εφαρμόσει τα κριτήρια αποκλεισμού προκειμένου να αποκλείονται εταιρίες σε περίπτωση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, πράγμα ουσιώδες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

10.  σημειώνει ότι ο συνολικός αριθμός του μόνιμου και λοιπού προσωπικού μειώθηκε από 287 σε 277 το 2014, λόγω του γεγονότος ότι έχει ζητηθεί να μειωθούν κατά 10% οι θέσεις στον πίνακα προσωπικού έως το 2018·

11.  σημειώνει ότι το Κέντρο διαθέτει το 75,5% του ανθρώπινου δυναμικού του σε επιχειρησιακά καθήκοντα· ενθαρρύνει το Κέντρο να συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση·

Πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη, το 2014, στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Kαταπολέμησης της Aπάτης (OLAF)·

Εσωτερικοί έλεγχοι

13.  σημειώνει ότι, το 2014, το Κέντρο προέβη σε αναθεώρηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου του (ICS)· σημειώνει με ικανοποίηση ότι διαπιστώθηκε σχεδόν πλήρης εφαρμογή τριών ICS και πλήρης εφαρμογή όλων των υπόλοιπων·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

14.  σημειώνει ότι το 2014, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διεξήγαγε έλεγχο με αντικείμενο την κατάρτιση στον τομέα της δημόσιας υγείας και υπέβαλε την έκθεσή της, η οποία περιείχε μία παρατήρηση που χαρακτηρίστηκε «πολύ σημαντική» και έξι συστάσεις που χαρακτηρίστηκαν «σημαντικές»· σημειώνει ότι το σχέδιο δράσης που κατήρτισε το Κέντρο έγινε δεκτό από την IAS και έχει στο μεταξύ τεθεί σε εφαρμογή·

Λοιπά σχόλια

15.  εκφράζει επιδοκιμασία για την ανάπτυξη και την έναρξη λειτουργίας του Άτλαντα παρακολούθησης λοιμωδών νόσων («Άτλας») στη διαδικτυακή πύλη του Κέντρου· σημειώνει ότι γύρω στα τέλη του 2014, το Κέντρο δημοσίευσε μέσω του Άτλαντα στοιχεία που αφορούσαν την Ένωση μαζί με ορισμένα διεθνή στοιχεία για τέσσερις ασθένειες και ενθαρρύνει το Kέντρο να συνεχίσει αυτό το έργο· εκφράζει παράλληλα την λύπη του για το γεγονός ότι οι επικοινωνιακές δραστηριότητες του Κέντρου περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε δημοσιεύσεις στη διαδικτυακή πύλη του Kέντρου και ότι το Κέντρο δεν είχε εντοπιστεί από τα μέσα ενημέρωσης της ΕΕ ως βασικός πάροχος πληροφόρησης· καλεί το Κέντρο να λάβει μέτρα για να βελτιωθεί η παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης·

16.  αναγνωρίζει ότι όλες οι εκθέσεις που εκπόνησε και δημοσίευσε το Κέντρο τέθηκαν στη διάθεση του κοινού ως έγγραφα που μπορούν να ανακτηθούν με ηλεκτρονικά μέσα στη διαδικτυακή πύλη του Κέντρου, καθώς και ότι το Κέντρο δημοσιεύει ολοένα και πιο συχνά δεδομένα, διαγράμματα, χάρτες και ενημερωτικά γραφήματα ως έγγραφα που μπορούν να ανακτηθούν με ηλεκτρονικά μέσα· σημειώνει ότι το 2014 προστέθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Κέντρου νέο τμήμα με την ονομασία «Δεδομένα και Εργαλεία», με σκοπό την παροχή ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης σε διαδραστικά δεδομένα, χάρτες και άλλες παρόμοιες πηγές· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι στη διαδικτυακή πύλη δεν διατίθενται πληροφορίες σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης·

17.  καλεί το Κέντρο να ενισχύσει τις διαδικασίες και πρακτικές του που αποσκοπούν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συμβάλει ενεργά σε μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα διαδικασία απαλλαγής·

18.  υπενθυμίζει ότι, ως οργανισμός της ΕΕ, το Κέντρο διαθέτει προϋπολογισμό σε ευρώ, αλλά έχει πολλές δαπάνες σε άλλο νόμισμα (σουηδική κορώνα (SEK)), καθώς η έδρα του βρίσκεται σε χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ· σημειώνει ότι, στις αρχές του 2014, το Κέντρο έπρεπε να υλοποιήσει μια αναθεωρημένη συναλλαγματική ισοτιμία EUR σε SEK και να προσαρμόσει προς τα πάνω το κόστος σε EUR των δαπανών σε SEK που χρονολογούνται από το 2011, γεγονός που προκάλεσε πολλαπλές αναθεωρήσεις του προγράμματος εργασίας του· εκφράζει ικανοποίηση διότι, παρά το γεγονός αυτό, μέχρι το τέλος του 2014, το Κέντρο είχε παραδώσει περίπου το 85% των παραδοτέων που είχαν οριστεί στο πρόγραμμα εργασίας του για το 2014, καθώς και 117 παροχές έκτακτης ανάγκης για τη σοβαρή έκτακτη ανάγκη που παρουσιάστηκε το 2014 για τον έλεγχο νόσων, και συγκεκριμένα της άνευ προηγουμένου επιδημίας του ιού Έμπολα που προέκυψε στη Δυτική Αφρική και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πρόβλημα·

19.  αναγνωρίζει ότι στη γενική διαχείριση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, κυριάρχησαν θέματα συνέχισης δραστηριοτήτων, όπως η ανάγκη για ισόρροπες επιλογές και εκ νέου ευθυγράμμιση του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση απειλών υψηλής προτεραιότητας και για ταυτόχρονη εξασφάλιση της συνέχειας των βασικών υπηρεσιών και έργων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σε γενικές γραμμές, η ποιότητα των αποτελεσμάτων του Κέντρου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα παρά τα εν λόγω ζητήματα·

20.  σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του ιού Έμπολα, πολύ περισσότερα από 100 μέλη του προσωπικού του Κέντρου εργάστηκαν για να υποστηρίξουν τις δράσεις της Ένωσης για την αντιμετώπιση του ιού, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευελιξία του Κέντρου, τον προσανατολισμό στην παροχή υπηρεσιών και τη δέσμευση για επιστημονική αριστεία που επέδειξε σε αυτήν την περίπτωση·

o
o   o

21.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0159.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου