Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2177(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0103/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0103/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.32
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0168

Usvojeni tekstovi
PDF 426kWORD 93k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
P8_TA(2016)0168A8-0103/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014. (2015/2177(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014. s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(4), a posebno njezin članak 23.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0103/2016),

1.  daje razrješnicu direktorici Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 409, 9.12.2015., str. 122.
(2) SL C 409, 9.12.2015., str. 122.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 142, 30.4.2004., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014. (2015/2177(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014. s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(4), a posebno njezin članak 23.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0103/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 409, 9.12.2015., str. 122.
(2) SL C 409, 9.12.2015., str. 122.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 142, 30.4.2004., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014. (2015/2177(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0103/2016),

A.  budući da je, prema njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti („Centar”) za financijsku godinu 2014. iznosio 60 486 000 EUR, što je povećanje od 3,72 % u odnosu na 2013. godinu; budući da 97 % proračuna Centra dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio da je stekao razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra za financijsku godinu 2014. pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  na temelju navoda Centra potvrđuje sljedeće:

   Centar ima strategiju za naknadne provjere, a naknadne revizije za razdoblje 2012. – 2013. provedene su 2014. uz primjenu međuinstitucijskog okvirnog ugovora za revizije;
   tijekom 2014. odabrane su i provedene dvije revizije u okviru plana provjere bespovratnih sredstava; napominje da je za jednu reviziju ostvaren povrat od 2,9 % plaćenih troškova, a da za drugu povrat nije bio potreban;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo visokom stopom izvršenja proračuna od 98,77 %, što je povećanje od 5,81 % u odnosu na prethodnu godinu; prima na znanje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 80,37 %, što je povećanje od 6,23 % u odnosu na prethodnu godinu;

3.  uviđa da je, zbog toga što je povećani faktor ponderiranja za Švedsku između 2010. i 2013. utjecao na proračun Centra za 2014. u ukupnom iznosu od 5 milijuna EUR, Centar zatražio dodatna 2 milijuna EUR iz proračuna Unije kako bi mogao pokriti povećane troškove te da su, kao rezultat toga, Centru za 2014. iznimno pružena dodatna 2 milijuna EUR koja su omogućena pozitivnim proračunskim rezultatom Centra u 2013. godini;

Obveze i prijenosi

4.  prima na znanje da je razina prenesenih odobrenih sredstava za koje su preuzete obveze za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila 25 % (1 600 000 EUR), a za glavu III. (operativni rashodi) 49 % (8 100 000 EUR); napominje da su se prijenosi iz glave II. pretežno odnosili na planiranu nabavu hardvera i softvera u drugoj polovici 2014. godine za koje su plaćanja dospjela tek 2015. godine; napominje, osim toga, da su se prijenosi za glavu III. odnosili na višegodišnje projekte Centra, informatičko-komunikacijsku potporu za operativne poslove i stručna savjetovanja;

5.  prima na znanje poboljšanja u planiranju proračuna i održavanju operativnih sastanaka te posebno primjenu stvarnih prosječnih cijena letova umjesto gornje proračunske granice za događanja i promptni opoziv odobrenih sredstava nakon sjednica; napominje da Centar treba pažljivo nadzirati troškove za operativne sastanke kako bi se provođenjem kvartalnih kontrola planova sastanaka i uvođenjem postupka odobrenja za vođenje izmjena i dodataka planovima sastanaka izbjegli nepotrebni prijenosi ili ukidanja;

6.  poziva Centar da u budućnosti upotrijebi sve raspoložive mjere kako bi što više smanjio iznos prenesenih odobrenih sredstava za koje su preuzete obveze, primjerice usvajanjem najboljih praksi korištenih u drugim agencijama;

Postupci nabave i zapošljavanja

7.  napominje da je Centar 2014. zaposlio 16 djelatnika, a da ih je 10 napustilo Centar; napominje da je krajem godine Centar imao ukupno 182 privremena djelatnika, 92 ugovorna djelatnika i tri upućena nacionalna stručnjaka; napominje da su među zaposlenicima Centra zastupljeni državljani svih država članica osim Luksemburga i Hrvatske;

8.  napominje da se u vezi s postupcima nabave Centar posebno usredotočio na konzistentnost svih dokumenata u vezi s javnim nadmetanjem; naglašava da obnovljeni Odbor Centra za nabavu, ugovore i bespovratna sredstva osigurava dodatni mehanizam kontrole kvalitete; konkretno, poziva Centar da provede detaljne provjere slučajeva sukoba interesa u vezi s natječajima, nabavom, zapošljavanjem i ugovorima kako bi se ojačala transparentnost;

9.  traži od Centra da primjenjuje isključivo mjere koje se odnose na diskreciju i isključenje u javnoj nabavi, s odgovarajućim provjerama podobnosti koje bi se provodile u svakoj situaciji i da primjenjuje kriterije za isključenje kako bi se poduzeća isključila u slučaju svakog sukoba interesa, što je od ključne važnosti za zaštitu financijskih interesa Unije;

10.  prima na znanje da je tijekom 2014. ukupan broj statutarnog osoblja smanjen s 287 na 277 zbog traženog smanjenja broja radnih mjesta za 10 % do 2018. u planu radnih mjesta;

11.  napominje da je 75,5 % ljudskih resursa Centra namijenjeno operativnim aktivnostima; potiče Centar da nastavi u tom smjeru;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

12.  pozdravlja to što je 2014. osmišljena strategija protiv prijevare u skladu sa smjernicama koje je objavio Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF);

Unutarnja kontrola

13.  napominje da je Centar 2014. preispitao provedbu svojih standarda unutarnje kontrole; sa zadovoljstvom napominje da su tri standarda unutarnje kontrole gotovo u potpunosti provedena, a da su ostali provedeni u cijelosti;

Unutarnja revizija

14.  napominje da je 2014. Služba Komisije za unutarnju reviziju provela reviziju o „Osposobljavanju o javnom zdravstvu” i podnijela izvještaj u kojem je uz jednu primjedbu stavila oznaku „vrlo važno”, a uz šest preporuka oznaku „važno”; napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju prihvatila akcijski plan Centra i da se taj plan trenutačno provodi;

Ostale primjedbe

15.  pozdravlja razvoj i pokretanje Atlasa za nadzor zaraznih bolesti (eng. Surveillance Atlas of Infectious Diseases, dalje u tekstu: „Atlas”) na internetskom portalu Centra; napominje da je do kraja 2014. Centar u okviru Atlasa objavio podatke na razini Unije i neke međunarodne podatke za četiri bolesti te potiče Centar da nastavi s tim projektom; istovremeno žali zbog činjenice što su se komunikacijske aktivnosti Centra uglavnom svodile na objave na njegovu internetskom portalu i što mediji iz EU-a nisu prepoznali Centar kao ključnog pružatelja informacija; poziva Centar da poduzme korake kako bi poboljšao svoju prisutnost u medijima;

16.  prima na znanje da su sva izvješća koja je Centar sastavio i objavio dostupna na internetskom portalu Centra kao dokumenti za preuzimanje, kao i činjenicu da se sve veći broj podataka, grafikona, karata i infografika objavljuje kao materijal koji se može preuzeti; napominje da je 2014. na internetski portal Centra dodan dio o podacima i alatima (eng. Data and Tools) kako bi se osigurao centralizirani pristup interaktivnim podacima, kartama i drugim sličnim resursima; žali zbog toga što na internetskom portalu nisu dostupne informacije na svim jezicima Unije;

17.  poziva Centar da unaprijedi postupke i prakse kojima se nastoje zaštititi financijski interesi Unije i da aktivno doprinose postupku davanja razrješnice usmjerenom na rezultate;

18.  podsjeća na to da kao agencija EU-a Centar ima proračun u eurima, ali ima mnogo rashoda u drugoj valuti (švedska kruna (SEK)) jer se sjedište Centra nalazi u državi koja nije u europodručju; napominje da je u prvom dijelu 2014. Centar morao primijeniti revidirani devizni tečaj eura i švedske krune, a troškove nastale u švedskim krunama od 2011. preračunati u eure i zaokružiti na viši iznos, što je dovelo do nekoliko revizija njegova programa rada; pozdravlja činjenicu da je, usprkos tome, do kraja 2014. Centar izvršio gotovo 85 % projekata planiranih u svojem programu rada za 2014., te 117 hitnih aktivnosti povezanih s izvanrednom situacijom velikih razmjera u vezi s kontrolom bolesti iz 2014., tj. dosad nezabilježenom epidemijom ebole koja je započela u zapadnoj Africi, a potom postala svjetski problem;

19.  uviđa da je opće upravljanje u drugoj polovici 2014. bilo prožeto problemima kontinuiteta poslovanja, poput potrebe za donošenjem uravnoteženih odluka i preusmjeravanja planova kako bi se odgovorilo na prijetnje s visokim prioritetom, istovremeno osiguravajući kontinuitet ključnih usluga i projekata; pozdravlja to što je kvaliteta rada Centra općenito ostala na visokoj razini usprkos tim problemima;

20.  prima na znanje da je tijekom epidemije ebole više od 100 zaposlenika Centra pomagalo u pružanju odgovora na problem ebole na razini EU-a te pozdravlja fleksibilnost Centra, njegovu usmjerenost prema pružanju usluga i predanost znanstvenoj izvrsnosti koje je pokazao tom prilikom;

o
o   o

21.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi s tim datumom, P8_TA(2016)0159.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti