Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2177(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0103/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0103/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.32
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0168

Pieņemtie teksti
PDF 502kWORD 94k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
P8_TA(2016)0168A8-0103/2016
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2177(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2014. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru(4), un jo īpaši tās 23. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0103/2016),

1.  sniedz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 122. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 122. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2015/2177(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2014. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru(4), un jo īpaši tās 23. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0103/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 122. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 122. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2177(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0103/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra („Centrs”) finanšu pārskatiem tā 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 60 486 000, t. i., par 3,72 % lielāks nekā 2013. gadā; tā kā 97 % Centra budžeta finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2014. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra 2014. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka:

   ex post verifikācijas stratēģija ir ieviesta un ka ex post revīzijas par 2012. un 2013. gadu 2014. gadā tika veiktas, izmantojot iestāžu pamatlīgumu par revīziju;
   divas revīzijas tika atlasītas saistībā ar tā dotāciju pārbaudes plānu un tika pabeigtas 2014. gadā; atzīmē, ka saistībā ar vienu no revīzijām tika ierosināta līdzekļu atgūšana 2,9 % apmērā no samaksātajiem izdevumiem un ka saistībā ar otro revīziju līdzekļu atgūšana nebija nepieciešama;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  atzīmē, ka 2014. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija augsts — 98,77 %, t. i., par 5,81 % augstāks nekā iepriekšējā gadā; pieņem zināšanai, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 80,37 %, t. i., par 6,23 % augstāks nekā iepriekšējā gadā;

3.  pieņem zināšanai to, ka, tā kā Zviedrijas svēruma koeficienta palielināšana laikposmā no 2010. līdz 2013. gadam kopumā radīja EUR 5 miljonu lielu ietekmi uz Centra 2014. gada budžetu, Centrs pieprasīja papildu EUR 2 miljonus no Savienības budžeta, lai varētu segt izmaksu pieaugumu, un ka rezultātā Centram 2014. gadā izņēmuma kārtā tika piešķirti papildu EUR 2 miljoni, kas tika iegūti no Centra 2013. gada budžeta pozitīvā izpildes rezultāta;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  atzīmē, ka to pārnesto apropriāciju īpatsvars, par kurām ir uzņemtas saistības, II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija 25 % (EUR 1 600 000) un III sadaļā (pamatdarbības izdevumi) — 49 % (EUR 8 100 000); pieņem zināšanai, ka II sadaļā apropriāciju pārnesumi galvenokārt bija saistīti ar 2014. gada otrajā pusē plānoto IT datortehnikas un programmnodrošinājuma publisko iepirkumu, jo ar to saistītie maksājumi bija jāveic tikai 2015. gadā; pieņem zināšanai arī to, ka III sadaļā apropriāciju pārnesumi attiecās uz Centra daudzgadu projektiem, pamatdarbību atbalstam paredzētajām IKT un ekspertu konsultācijām;

5.  pieņem zināšanai uzlabojumus operatīvajām sanāksmēm paredzētā budžeta plānošanā un izpildē, it īpaši faktisko vidējo lidojuma cenu izmantošanu pasākumiem paredzēto izdevumu maksimālās summas vietā un tūlītēju apropriāciju atcelšanu pēc sanāksmes; atzīmē — lai izvairītos no nevajadzīgiem apropriāciju pārnesumiem un atcelšanas, Centram, reizi ceturksnī pārskatot savu sanāksmju plānu un ieviešot apstiprināšanas procedūru sanāksmju plānu izmaiņu un papildinājumu pārvaldībai, ir cieši jāuzrauga ar operatīvajām sanāksmēm saistītie izdevumi;

6.  aicina Centru arī turpmāk ar visiem pieejamajiem līdzekļiem, piemēram, pieņemot citu aģentūru izmantoto paraugpraksi, cik vien iespējams samazināt to pārnesto apropriāciju apmēru, par kurām ir uzņemtas saistības;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

7.  pieņem zināšanai, ka 2014. gadā Centrs pieņēma darbā 16 darbiniekus, bet 10 darbinieki aizgāja no darba; atzīmē, ka gada beigās Centrā strādāja 182 pagaidu darbinieki, 92 līgumdarbinieki un trīs norīkotie valsts eksperti; pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka Centra darbinieku vidū ir pārstāvētas visas dalībvalstis, izņemot Luksemburgu un Horvātiju;

8.  attiecībā uz iepirkuma procedūrām atzīmē, ka Centrs īpašu uzmanību ir veltījis konsekvences nodrošināšanai visos piedāvājumu konkursa dokumentos; uzsver, ka Centra pārveidotā Iepirkuma, līgumu un dotāciju komiteja nodrošina vēl vienu kvalitātes kontroles mehānismu; aicina Centru pārredzamības uzlabošanas nolūkā it īpaši rūpīgi pārbaudīt, vai nav interešu konflikta saistībā ar piedāvājumiem, iepirkumu, pieņemšanu darbā un līgumiem;

9.  prasa Centram publiskā iepirkuma jomā stingri piemērot pasākumus, kas attiecas uz rīcības brīvību un izslēgšanu, katrā atsevišķā gadījumā veicot pienācīgu iepriekšējās darbības pārbaudi un piemērojot izslēgšanas kritērijus nolūkā izslēgt uzņēmumus jebkāda interešu konflikta gadījumā, jo tas ir būtiski Savienības finanšu interešu aizsardzībai;

10.  pieņem zināšanai, ka kopējais štata darbinieku skaits 2014. gadā ir samazinājies no 287 līdz 277 darbiniekiem atbilstoši prasībai līdz 2018. gadam par 10 % samazināt vietu skaitu štatu sarakstā;

11.  atzīmē, ka Centrs 75,5 % cilvēkresursu izmanto pamatdarbības veikšanai; mudina Centru turpināt uzlabot šo rādītāju;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība un pārredzamība

12.  atzinīgi vērtē to, kā 2014. gadā saskaņā ar Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izdotajām pamatnostādnēm ir izstrādāta krāpšanas novēršanas stratēģija;

Iekšējā kontrole

13.  atzīmē, ka Centrs 2014. gadā pārskatīja savu iekšējās kontroles standartu (IKS) piemērošanu; ar gandarījumu atzīmē, ka trīs IKS ir gandrīz pilnībā ieviesti, savukārt pārējie standarti ir ieviesti pilnībā;

Iekšējā revīzija

14.  atzīmē, ka 2014. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju attiecībā uz apmācību sabiedrības veselības jomā un iesniedza ziņojumu, kurā bija iekļauts viens konstatējums ar atzīmi “ļoti svarīgs” un seši ieteikumi ar atzīmi “svarīgs”; atzīmē, ka IAS apstiprināja Centra sagatavoto rīcības plānu un tas pašlaik tiek īstenots;

Citi komentāri

15.  atzinīgi vērtē to, ka Centra tīmekļa vietnē ir izstrādāts un darīts pieejams Infekcijas slimību uzraudzības atlants; atzīmē, ka līdz 2014. gada beigām Centrs ar šī atlanta palīdzību publicēja Savienības līmeņa datus un dažus starptautiska līmeņa datus par četrām slimībām, un mudina Centru turpināt šo projektu; tajā pašā laikā pauž nožēlu, ka Centra darbība komunikācijas jomā lielā mērā aprobežojas ar publikācijām Centra tīmekļa vietnē un ka ES plašsaziņas līdzekļi nav atzinuši Centru par svarīgu informācijas sniedzēju; aicina Centru veikt pasākumus, lai uzlabotu klātbūtni plašsaziņas līdzekļos;

16.  pieņem zināšanai, ka visi Centra sagatavotie un publicētie ziņojumi tika darīti pieejami Centra tīmekļa vietnē kā lejuplādējami dokumenti, kā arī to, ka tas aizvien vairāk publicē datus, attēlus, kartes un infografikas kā lejuplādējamus materiālus; atzīmē, ka 2014. gadā Centra tīmekļa vietnē tika izveidota jauna sadaļa “Dati un instrumenti”, lai nodrošinātu centralizētu piekļuves punktu interaktīviem datiem, kartēm un citiem līdzīgiem resursiem; pauž nožēlu, ka tīmekļa vietnē informācija netiek publicēta visās Savienības valodās;

17.  aicina Centru uzlabot savas procedūras un praksi, kas vērstas uz Savienības finanšu interešu aizsardzību, un aktīvi veicināt uz rezultātiem orientētu budžeta izpildes apstiprināšanu;

18.  atgādina — tā kā Centrs ir ES aģentūra, tā budžets ir sagatavots euro, bet daudzi izdevumi ir citā valūtā (Zviedrijas kronās), jo Centrs atrodas valstī, kas neietilpst eurozonā; atzīmē, ka 2014. gada sākumā Centram bija jāievieš pārskatīts euro maiņas kurss pret Zviedrijas kronu un visi izdevumi Zviedrijas kronās, kas veikti, sākot no 2011. gada, jāizsaka euro, noapaļojot uz augšu, kā rezultātā Centram bija vairākas reizes jāpārskata sava darba programma; atzinīgi vērtē to, ka, neraugoties uz iepriekš minēto, līdz 2014. gada beigām Centrs bija sasniedzis 85 % no 2014. gada darba programmā plānotajiem rezultātiem, kā arī sekmīgi iesaistījies 117 ārkārtas gadījumos saistībā ar steidzamiem slimību kontroles pasākumiem 2014. gadā, proti, bezprecedenta Ebolas vīrusslimības epidēmiju, kas uzliesmoja Rietumāfrikā un pakāpeniski izvērtās par globālu problēmu;

19.  pieņem zināšanai, ka 2014. gada otrajā pusē vispārējās pārvaldes jomā galvenā uzmanība tika pievērsta darbības nepārtrauktības jautājumiem, piemēram, nepieciešamībai izdarīt līdzsvarotu izvēli un pieskaņot plānošanu, lai novērstu augstas prioritātes apdraudējumus, vienlaikus nodrošinot pamatpakalpojumu un projektu īstenošanas nepārtrauktību; atzinīgi vērtē to, ka, neraugoties uz iepriekšminētajiem jautājumiem, Centra rezultātu kvalitāte kopumā joprojām ir augsta;

20.  atzīmē, ka Ebolas vīrusslimības epidēmijas radītajā ārkārtas situācijā vairāk nekā 100 no Centra darbiniekiem strādāja pie tā, lai atbalstītu Savienības līmeņa pasākumus, reaģējot uz šo epidēmiju, un atzinīgi vērtē Centra elastīgumu, orientāciju uz pakalpojumu sniegšanu un apņemšanos nodrošināt izcilību zinātnes jomā, kas tika apliecināta šajā ārkārtas situācijā;

o
o   o

21.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0159.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika