Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2177(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0103/2016

Predkladané texty :

A8-0103/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.32
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0168

Prijaté texty
PDF 361kWORD 94k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2014: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
P8_TA(2016)0168A8-0103/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 (2015/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(4), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0103/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 122.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 122.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 (2015/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(4), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0103/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 122.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 122.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 (2015/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0103/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum“) za rozpočtový rok 2014 sumu 60 486 000 EUR, čo je zvýšenie o 3,72 % oproti roku 2013; keďže 97 % rozpočtu centra je z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra za rok 2014 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  berie na vedomie, že podľa údajov centra:

   sa jeho stratégia kontrol ex-post uplatňuje a audity ex-post pokrývajúce obdobie rokov 2012 a 2013 sa uskutočnili v roku 2014 pomocou rámcovej medziinštitucionálnej zmluvy o auditoch;
   v roku 2014 boli vybrané a dokončené dva audity v rámci plánu overovania grantov; poznamenáva, že z jedného auditu vyplynula potreba získať spätne 2,9 % zaplatených výdavkov a v prípade druhého auditu táto potreba nevyplynula;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,77 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 5,81 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 80,37 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 6,23 %;

3.  berie na vedomie, že keďže vyšší váhový koeficient pre Švédsko za obdobie rokov 2010 až 2013 znamenal pre rozpočet centra na rok 2014 celkový rozpočtový dosah vo výške 5 miliónov EUR, centrum požiadalo o dodatočné 2 milióny EUR z rozpočtu Únie, aby mohlo pokryť zvýšené náklady, a že v dôsledku toho bola suma 2 milióny EUR pochádzajúca z kladného výsledku centra za rok 2013 výnimočne poskytnutá centru v roku 2014;

Záväzky a prenosy

4.  konštatuje, že úroveň prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola v hlave II (administratívne výdavky) 25 % (1 600 000 EUR) a v hlave III (operačné výdavky) 49 % (8 100 000 EUR); berie na vedomie, že prenesené rozpočtové prostriedky v hlave II súviseli najmä s plánovaným obstaraním IT hardvéru a softvéru v druhej polovici roka 2014, ktoré bolo potrebné uhradiť až v roku 2015; berie tiež na vedomie, že prenosy v hlave III sa týkajú viacročných projektov centra, IKT na podporu operačných činností a odborných konzultácií;

5.  berie na vedomie zlepšenia v rozpočtovom plánovaní a realizácii operačných zasadnutí, najmä využívanie skutočných priemerných cien leteniek namiesto stropov rozpočtov na podujatia a rýchle rušenie viazanosti prostriedkov po zasadnutiach; poznamenáva, že centrum má podrobne monitorovať výdavky na operačné zasadnutia s cieľom predchádzať zbytočným prenosom a rušeniam, a to uplatňovaním štvrťročných revízií plánu zasadnutí centra a zavedením zlepšeného postupu riadenia zmien a nových bodov v pláne zasadnutí;

6.  vyzýva centrum, aby v budúcnosti naďalej čo najviac znižovalo objem prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov, a to prostredníctvom všetkých dostupných opatrení, napríklad prijatím najlepších postupov, ktoré sa používajú v iných agentúrach;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  berie na vedomie, že v roku 2014 centrum prijalo 16 zamestnancov, pričom 10 zamestnanci odišli; poznamenáva, že ku koncu roka malo centrum 182 dočasných zamestnancov, 92 zmluvných zamestnancov a troch vyslaných národných expertov; berie na vedomie, že podľa informácií centra sú medzi jeho zamestnancami zastúpené všetky členské štáty s výnimkou Luxemburska a Chorvátska;

8.  poznamenáva, že pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania, centrum sa osobitne zameralo na zabezpečenie konzistentnosti vo všetkých súťažných podkladoch; zdôrazňuje, že pozmenený výbor centra pre verejné obstarávanie, zmluvy a granty centra poskytuje dodatočný mechanizmus kontroly kvality; vyzýva centru, aby predovšetkým vykonávalo dôkladné kontroly konfliktov záujmov v súvislosti s verejnými zákazkami, verejným obstarávaním, prijímaním zamestnancov a zmluvami s cieľom posilniť transparentnosť;

9.  žiada centrum, aby dôsledne uplatňovalo opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, s vykonávaním riadneho overovania spoľahlivosti v každom štádiu a uplatňovaním kritérií vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

10.  berie na vedomie, že celkový počet stálych zamestnancov sa v roku 2014 znížil z 287 na 277 vzhľadom na požadované zníženie počtu miest v pláne pracovných miest do roku 2018 o 10 %;

11.  konštatuje, že centrum prideľuje 75,5 % svojich ľudských zdrojov na operačné činnosti; nabáda centrum, aby v tomto smere ďalej napredovalo;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

12.  víta vypracovanie stratégie boja proti podvodom v roku 2014 na základe usmernení vydaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF);

Vnútorná kontrola

13.  poznamenáva, že centrum v roku 2014 zrevidovalo vykonávanie svojich noriem vnútornej kontroly; s uspokojením poznamenáva, že tri normy vnútornej kontroly sa vykonávajú takmer úplne a ostatné sa vykonávajú v plnej miere;

Vnútorný audit

14.  poznamenáva, že v roku 2014 Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit „odbornej prípravy v oblasti verejného zdravia“ a predložil svoju správu, ktorá obsahovala jednu poznámku označenú ako „veľmi dôležitú“ a šesť odporúčaní označených ako „dôležité“; poznamenáva, že IAS akceptoval akčný plán vypracovaný centrom a ten sa v súčasnosti vykonáva;

Ďalšie pripomienky

15.  víta vypracovanie a spustenie Atlasu pre dohľad nad infekčnými chorobami (ďalej len „atlas“) na webovom portáli centra; konštatuje, že ku koncu roka 2014 centrum prostredníctvom atlasu zverejňovalo údaje na úrovni Únie spolu s niektorými medzinárodnými údajmi v súvislosti so štyrmi chorobami, a vyzýva centrum, aby pokračovalo v tomto projekte; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že komunikácia zo strany centra bola vo veľkej miere obmedzená na publikácie na jeho webovom portáli a že médiá EÚ neurčili centrum ako hlavného poskytovateľa informácií; vyzýva centrum, aby podniklo kroky na zlepšenie prítomnosti médií;

16.  berie na vedomie, že všetky správy vypracované a zverejnené centrom boli sprístupnené ako stiahnuteľné dokumenty na webovom portáli centra, ako aj skutočnosť, že centrum zverejňuje stále viac údajov, grafov, máp a informačných grafických údajov ako dokumenty na stiahnutie; poznamenáva, že v roku 2014 bola na webom portáli centra pridaná časť „Údaje a nástroje“, čím vznikol centralizovaný vstupný bod pre interaktívne údaje, mapy a iné podobné zdroje; vyjadruje poľutovanie nad tým, že informácie nie sú na webovom portáli dostupné vo všetkých jazykoch Únie;

17.  vyzýva centrum, aby posilnilo svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispievalo k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

18.  pripomína, že ako agentúra EÚ má centrum rozpočet denominovaný v eurách, ale má veľké výdavky aj v inej mene (švédskej korune – SEK), keďže sídli mimo eurozóny; konštatuje, že začiatkom roka 2014 malo centrum zaviesť revidovaný výmenný kurz EUR – SEK a upraviť náklady v eurách na výdavky v SEK smerom nahor spätne až do roku 2011, čo viedlo k niekoľkým revíziám jeho pracovného programu; víta skutočnosť, že napriek tomu centrum do konca roku 2014 poskytlo takmer 85 % výstupov plánovaných vo svojom pracovnom programe na rok 2014 a dodalo 117 mimoriadnych výstupov v súvislosti s núdzovými opatreniami v prípade kontroly vážnych chorôb za rok 2014, najmä bezprecedentnej epidémie eboly, ktorá vznikla v západnej Afrike a následne sa stala celosvetovým problémom;

19.  berie na vedomie, že v druhej polovici roka 2014 prevládali vo všeobecnom riadení otázky kontinuity činnosti, ako je potreba uskutočniť vyvážený výber a opätovne prispôsobiť plánovanie riešeniu vysoko prioritných hrozieb, pričom bolo zároveň potrebné zabezpečiť pokračovanie kľúčových služieb a projektov; víta skutočnosť, že výstupy centra majú napriek týmto skutočnostiam celkovo vysokú kvalitu;

20.  berie na vedomie, že počas epidémie eboly pracovalo viac ako 100 zamestnancov centra na podpore odozvy na úrovni Únie týkajúcej sa eboly, a víta pružnosť centra, jeho zameranie na služby a záväzok týkajúci sa vedeckej excelentnosti, ktoré pri tejto príležitosti preukázalo;

o
o   o

21.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia