Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2177(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0103/2016

Predložena besedila :

A8-0103/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.32
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0168

Sprejeta besedila
PDF 345kWORD 93k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2014: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
P8_TA(2016)0168A8-0103/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 (2015/2177(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni(4), zlasti člena 23,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0103/2016),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 122.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 122.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 142, 30.4.2004, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 (2015/2177(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni(4), zlasti člena 23,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0103/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 122.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 122.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 142, 30.4.2004, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 (2015/2177(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0103/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljevanju: center) kažejo, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2014 znašal 60 486 000 EUR, kar je 3,72 % več kot leta 2013; ker 97 % proračuna centra izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra za proračunsko leto 2014 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  je seznanjen s trditvami centra, da:

   ima strategijo za naknadna preverjanja, in da so bile naknadne revizije za obdobje 2012–2013 izvedene leta 2014 ob uporabi medinstitucionalnega okvirnega sporazuma za revizije;
   sta bili dve reviziji izbrani za načrt za preverjanje nepovratnih sredstev in zaključeni leta 2014; ugotavlja, je bila za eno revizijo izvedena izterjava 2,9 % plačanih odhodkov, za drugo revizijo pa izterjava ni bila potrebna;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 visoka, saj je znašala 98,77 %, kar pa je 5,81 % več kot leto prej; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 80,37 %, kar je 6,23 % več kot leto prej;

3.  priznava, da je povečan utežni faktor za Švedsko v obdobju 2010–2013 imel na proračun centra v letu 2014 skupni proračunski vpliv v višini 5 milijonov EUR in da je center zahteval dodatna 2 milijona EUR iz proračuna Unije, da bi lahko pokril večje stroške, zaradi česar sta mu bila v letu 2014 izjemoma na voljo dodatna 2 milijona EUR iz pozitivne realizacije v letu 2013;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  ugotavlja, da je bila raven prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, za naslov II (upravni odhodki) 25 % (1 600 000 EUR), za naslov III (odhodki iz poslovanja) pa 49 % (8 100 000 EUR); potrjuje, da so se prenosi za naslov II večinoma nanašali na načrtovano javno naročilo za strojno in programsko opremo IT v drugi polovici leta 2014, za katero je bil rok plačila v letu 2015; poleg tega potrjuje, da so se prenosi za naslov III nanašali na večletne projekte centra, IKT za podporo operativnih dejavnosti in posvetovanja s strokovnjaki;

5.  potrjuje izboljšave pri proračunskem načrtovanju in izvrševanju operativnih izdatkov za seje, zlasti uporabo dejanskih povprečnih cen letalskih vozovnic in ne zgornje meje proračuna za dogodke ter izvajanje takojšnje razveljavitve pravic po seji; ugotavlja, da mora center pozorno spremljati operativne izdatke za seje, da bi preprečil nepotrebne prenose in stornacije sredstev, tako da izvaja četrtletne preglede načrta sej centra in uvede postopek za odobritev sprememb načrta sej in dodatkov k njemu;

6.  poziva center, naj v prihodnje z vsemi ukrepi, ki so na razpolago, na primer z uporabo najboljše prakse drugih agencij, še naprej po najboljših zmožnostih zmanjšuje obseg v naslednje leto prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bila prevzete obveznosti;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

7.  je seznanjen s tem, da je center v letu 2014 zaposlil 16 uslužbencev, 10 pa jih je odšlo; ugotavlja, da je ob koncu leta v centru bilo skupno 182 začasnih uslužbencev, 92 pogodbenih uslužbencev in 3 napoteni nacionalni strokovnjaki; je seznanjen s trditvami centra, da so med uslužbenci centra zastopane vse države članice, razen Luksemburga in Hrvaške;

8.  ugotavlja, da je v zvezi s postopki javnih naročil center namenil posebno pozornost zagotavljanju usklajenosti vse razpisne dokumentacije; poudarja, da center s spremenjenim odborom za javna naročila, pogodbe in nepovratna sredstva zagotavlja dodatni mehanizem za nadzor kakovosti; poziva center, naj pri razpisih, naročilih, zaposlovanju in pogodbah zlasti preveri možnost navzkrižja interesov, da bi tako povečal preglednost;

9.  poziva center, naj dosledno uporablja ukrepe, ki se nanašajo na diskrecijo in izključitev v zvezi z javnimi naročili, tako da preveri ozadje vsakega posameznega primera, poleg tega pa naj uporablja merila za izključitev in tako izloči podjetja, ki so v kakršnem koli navzkrižju interesov, kar je bistvenega pomena za zaščito finančnih interesov Unije;

10.  ugotavlja, da se je skupno število statutarnih uslužbencev v letu 2014 zmanjšalo z 287 na 277 zaradi zahtevanega 10-odstotnega zmanjšanja delovnih mest v kadrovskem načrtu do leta 2018;

11.  ugotavlja, da 75,5 % vseh človeških virov centra izvaja operativne naloge; spodbuja center, naj nadaljuje po tej poti;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov ter preglednost

12.  pozdravlja, da je center leta 2014 oblikoval strategijo boja proti goljufijam na podlagi smernic, ki jih je izdal Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF);

Notranje kontrole

13.  ugotavlja, da je center v letu 2014 pregledal izvajanje svojih standardov notranje kontrole; z zadovoljstvom opaža, da se tri standardi skoraj v celoti izvajajo, ostali pa so bili v celoti izvedeni;

Notranja revizija

14.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2014 izvedla revizijo usposabljanja na področju javnega zdravja in predložila poročilo, ki je vsebovalo eno „zelo pomembno“ priporočilo in šest „pomembnih“ priporočil; ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo sprejela akcijski načrt, ki ga je pripravil center in se trenutno izvaja;

Druge pripombe

15.  pozdravlja razvoj in uvedbo nadzornega atlasa nalezljivih bolezni (v nadaljevanju: atlas) na spletnem portalu centra; ugotavlja, da je ob koncu leta 2014 center v atlasu objavljal podatke na ravni Unije ter nekatere mednarodne podatke za štiri bolezni, in ga spodbuja, naj ta projekt nadaljuje; istočasno obžaluje, da so bile komunikacijske dejavnosti centra pretežno omejene na objave na njegovem spletnem portalu in da mediji iz EU centra niso prepoznali kot ponudnika bistvenih informacij; poziva center, naj sprejme ukrepe za izboljšanje svoje prisotnosti v medijih;

16.  priznava, da je center pripravil in objavil vsa poročila kot prenosljive dokumente, ki so na voljo na spletnem portalu centra, in tudi dejstvo, da vedno pogosteje objavlja podatke, grafe, zemljevide in informativno grafiko kot prenosljive dokumente; ugotavlja, da je bil leta 2014 na spletnem portalu centra dodan nov oddelek „podatki in orodja“, da bi se zagotovil centraliziran dostop do interaktivnih podatkov, zemljevidov in drugih podobnih virov; obžaluje, da informacije na spletnem portalu niso na voljo v vseh jezikih Unije;

17.  poziva center, naj izboljša postopke in prakse za zaščito finančnih interesov Unije ter naj dejavno prispeva k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice;

18.  ugotavlja, da ima center kot agencija EU proračun izražen v EUR, ima pa veliko odhodkov v drugi valuti (švedska krona (SEK)), saj ima sedež v državi, ki ni del euroobmočja; ugotavlja, da je center v začetku leta 2014 začel uporabljati spremenjen menjalni tečaj (iz EUR v SEK) in je za nazaj (od leta 2011 dalje) prilagodil navzgor stroške v EUR za odhodke v SEK, kar je povzročilo številne popravke delovnega programa; pozdravlja, da je center kljub temu do konca leta 2014 izvedel skoraj 85 % obveznosti, načrtovanih v delovnem programu za leto 2014, in posredoval v 117 nujnih primerih ob potrebi po obvladovanju bolezni v letu 2014, zlasti ob nepredvideni epidemiji ebole, ki se je pojavila v zahodni Afriki in je kasneje postala svetovno vprašanje;

19.  priznava, da je pri splošnem upravljanju v drugi polovici leta 2014 prevladovalo vprašanje nemotenega poslovanja, kot tudi potreba po uravnoteženih izbirah in ponovnem usklajevanju načrtovanja, da bi se obravnavalo najnujnejše grožnje, pri čemer se je želelo istočasno zagotoviti neprekinjenost ključnih storitev in projektov; pozdravlja, da je kakovost rezultatov centra ostala na visoki ravni kljub zgoraj navedenim zadevam;

20.  ugotavlja, da je v času epidemije ebole več kot 100 uslužbencev centra pomagalo pri odzivanju EU na ebolo, in pozdravlja prilagodljivost centra, usmerjenost v storitve in zavezanost strokovni odličnosti

o
o   o

21.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov