Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2168(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0100/2016

Внесени текстове :

A8-0100/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.34
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0170

Приети текстове
PDF 571kWORD 105k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за околната среда
P8_TA(2016)0170A8-0100/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година (2015/2168(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0066/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(4), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0100/2016),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 143.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 143.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година (2015/2168(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8‑0066/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(4), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0100/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 143.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 143.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския Парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година (2015/2168(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0100/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за околна среда („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 52 573 071 EUR, което представлява увеличение с 6,70% спрямо 2013 г.; като има предвид, че 76,81% от бюджета на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза; като има предвид, че увеличението е свързано предимно с оперативни разходи за стратегически действия,

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че през 2014 г. Агенцията е стартирала поръчка за предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните технологии и географските информационни системи (ГИС) за изпълнението на компонента, свързан с достъп до референтните данни (RDA), и за подпомагане на Агенцията при другите ѝ дейности, свързани с програма „Коперник“; отбелязва, че според доклада на Сметната палата един важен аспект на тръжната процедура, посочен като „вече известен недостатък“, не е бил определен в техническите спецификации; установява въз основа на информация от Агенцията, че „вече известният недостатък“ все пак е бил описан в точка 6.3.2 от тръжните спецификации;

Бюджет и финансово управление

2.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,19% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,19%;

Поети задължения и преноси

3.  Признава, че при годишния одит на Сметната палата не са констатирани съществени проблеми по отношение на равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения през 2014 г.; отбелязва, че въпреки че общият размер на преносите от 2014 към 2015 г. е по-висок отколкото през предходната година, 69,36% от тази сума се отнася до окончателното плащане на вноската за 2014 г. в полза на Европейските тематични центрове (ЕТЦ), която съгласно споразуменията е трябвало да бъде платена след представянето на четвъртия тримесечен доклад за напредъка през 2015 г.;

Трансфери

4.  Отбелязва, че през 2014 г. са извършени общо 24 трансфера; отбелязва, че тези трансфери са под ограничението от 10% от бюджетните кредити за финансовата година, записани в бюджетния ред, от който се прави трансферът, и възлизат на 268 128 EUR (0,64% от общия размер на бюджетните кредити); отбелязва, че 40% от броя на трансферите са извършени с многогодишни бюджетни кредити и следователно не са включени в изчисляването на тези 10%;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.  Отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че е намалила броя на своите служители в съответствие с принципите, установени в Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина(1), и че това е довело до съкращаване на три временни длъжности за 2014 г.; установява въз основа на информация от Агенцията, че адаптирането на организационната ѝ структура с цел постигане на необходимите съкращения без отрицателно въздействие върху способността ѝ да изпълнява основната част от многогодишната си работна програма става все по-трудно, по-специално с оглед на очакваното допълнително съкращаване на персонала над границата, определена в Междуинституционалното споразумение; отбелязва, че в последната външна оценка на Агенцията се твърди, че административните ѝ разходи са по-ниски от разходите на други подобни агенции;

6.  Изисква Агенцията да прилага стриктно мерките, отнасящи се до преценката и изключването при възлагането на обществени поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, така че да не се допускат дружества в случай на конфликт на интереси, което е от съществено значение за защитата на финансовите интереси на Съюза;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

7.  Отбелязва, че стратегията за борба с измамите на Агенцията е била приета от управителния ѝ съвет през ноември 2014 г. с цел гарантиране на подходящо решение на свързаните с конфликти на интереси въпроси и разработване на дейности за борба с измамите, особено чрез предотвратяване, откриване, повишаване на осведомеността и по-тясно сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (OLAF); отбелязва, че в съответствие с Методологията и насоките за стратегиите за борба с измамите за децентрализираните агенции на ЕС на Европейската служба за борба с измамите Агенцията е извършила оценка на риска от измама за своите дейности въз основа на прогнозната вероятност и възможното въздействие на измамите;

8.  Изисква Агенцията да приложи член 16 от Правилника за персонала, като публикува ежегодно информация относно висшите служители, които са напуснали служба, и списък с конфликтите на интереси;

9.  Насърчава Агенцията да повишава в по-голяма степен осведомеността сред своите служители във връзка с политиката относно конфликтите на интереси, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

10.  Призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси за поведение, включително Парламента, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

11.  Призовава за цялостно подобряване на предотвратяването на корупцията и борбата с нея чрез възприемане на всеобхватен подход, който започва с осигуряването на по-добър публичен достъп до документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждането или подобряването на регистри за прозрачност и предоставянето на достатъчно средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между държавите членки, а също и със съответни трети държави;

12.  Отбелязва, че Агенцията е публикувала на уебсайта си декларациите за интереси на своето ръководство в допълнение към вече публикуваните автобиографии; отбелязва, че управителният съвет на Агенцията е осигурил достъп до автобиографиите на членовете на съвета, които са се съгласили да ги предоставят;

Вътрешен контрол

13.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че Агенцията е започнала да прилага нова политика за предварителен и последващ контрол на безвъзмездните средства; отбелязва, че към момента на извършването на одита от Сметната палата процедурите за проверка все още не са били документирани; установява въз основа на информация от Агенцията, че когато е започнала да прилага новата политика за контрол през май 2014 г., е отдала приоритетно значение на указанията за бенефициентите относно изготвянето на декларациите за разходи; освен това потвърждава, че тези указания са били разработени и изпратени до финансовите служители, които извършват предварителни проверки на безвъзмездните средства, и се прилагат от финансовата 2016 година;

14.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата установените слабости в предварителните и последващите проверки на Агенцията; отбелязва, че в един случай поисканите документи не са били предоставени, а в друг случай са били включени недопустими разходи, но въпреки това е бил одобрен пълният размер на заявената сума; установява въз основа на информация от Агенцията, че вследствие на констатациите на Сметната палата Агенцията е започнала процедура по възстановяване на разходите от въпросния бенефициент във втория случай; потвърждава, че Агенцията ще документира стриктно всички евентуално възникнали в бъдеще случаи на неспазване на правилата за проверка или отклонения от установените политики и процедури;

15.  Отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Сметната палата, че, въпреки че предварителната и последващата проверка са несъвместими задачи, вътрешният одитор е участвал и в дветe; установява въз основа на информация от Агенцията, че предстои разработването на официална стратегия за последващите проверки, която ще гарантира съвместимостта със задачите на структурата на Агенцията за вътрешен одит; признава, че вътрешният одитор на Агенцията ще извършва единствено последващи проверки, включително проверки на място, и ще проверява ефективността на процедурата за предварителни проверки на Агенцията; очаква Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка, постигнат по отношение на прилаганите мерки във връзка с политиката за предварителен и последващ контрол;

Вътрешен одит

16.  Отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит на управлението на данни/информация, включващ свързания с ИТ компонент, който е започнал през 2014 г. и е приключил през 2015 г.; очаква резултатите от одита, които ще бъдат представени в годишния доклад на Агенцията за 2015 г.;

17.  Отбелязва, че поради изменението на финансовия регламент на Агенцията е съставена нова Харта за вътрешен одит, която е одобрена от управителния съвет на Агенцията; отбелязва, че управителният съвет е новият получател на докладите на структурата за вътрешен одит (IAC) и че той също така ще одобри годишния работен план и ще предприеме последващи действия във връзка с препоръките на IAC;

Други коментари

18.  Отбелязва, че Агенцията е сключила договор за услуги по осигуряване на резервни копия на информацията, в т.ч. на електронната поща, с дружество, предоставящо компютърни услуги в облак, като за целта е използвала междуинституционален договор, предоставен от Комисията; отбелязва, че условията на договора не определят достатъчно добре къде се съхраняват данните на Агенцията, което означава, че съществува риск привилегиите и имунитетите на Европейските общности, под чието действие попада Агенцията, да не са гарантирани и доставчикът на услугите да не спазва изцяло гаранциите за поверителност, определени в член 7 на Хартата на основните права на Европейския съюз; установява въз основа на информация от Агенцията, че след получаването на разяснения и гаранции от доставчика на услуги тя счита, че идентифицираните остатъчни рискове са приемливи и разгледани подходящо в уговорените клаузи на договора; отбелязва, че въпреки това Агенцията ще извършва периодични проверки на изпълнението на договора с оглед повторна оценка на рисковете и предприемане на съответни мерки и корективни действия, ако бъде счетено за необходимо;

o
o   o

19.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(2) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2016)0159.

Правна информация - Политика за поверителност