Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2183(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0104/2016

Внесени текстове :

A8-0104/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.35
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0171

Приети текстове
PDF 570kWORD 100k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP)
P8_TA(2016)0171A8-0104/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година (2015/2183(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8‑0081/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(4), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (А8‑0104/2016),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 151.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 151.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година (2015/2183(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0081/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(4), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (А8‑0104/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 151.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 151.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година (2015/2183(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (А8‑-0104/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 9 217 150 EUR; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2013 г., са предприети корективни действия и сега и двата коментара са маркирани в доклада на Сметната палата като „не е приложимо“;

Бюджетно и финансово управление

2.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,09%, което постига целта на Агенцията и представлява увеличение с 0,45% спрямо 2013 г.; отбелязва също така, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 88,43%, което постига целта на Агенцията и представлява увеличение с 4,58% спрямо 2013 г.;

3.  Подчертава необходимостта от извършване на оценка на възможността за увеличаване на бюджетните кредити за операциите на Агенцията в следващите години;

Поети задължения и преноси

4.  Отбелязва със задоволство равнището на пренесените от Агенцията бюджетни кредити за поети задължения; отбелязва по-специално, че равнището на пренесените бюджетни кредити по дял II (Административни разходи) и дял ІІІ (Оперативни разходи) е съответно 25% и 30%, което представлява намаление с 13% за всеки дял спрямо 2013 г.;

5.  Приветства равнището на освободените бюджетни кредити за поети задължения от 2013 г., което е 4,3% и представлява намаление с 46% спрямо равнището от предишната година;

Трансфери

6.  Отчита, че сума в размер на 360 233 EUR е била прехвърлена от дял І в дял ІІ; отчита, че полезните взаимодействия при организирането на заседанията, както и увеличаването на координирането от разстояние и намаляването на командировките на служителите на Агенцията са дали възможност бюджетният излишък да бъде насочен към други бюджетни редове;

7.  Обръща внимание на Агенцията в бъдеще да поддържа пренесените за следващата година бюджетни кредити, за които са поети задължения, на възможно най-ниско равнище и да оповестява трансфера на средства за други бюджетни редове с цел постигане на отчетност;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

8.  Отбелязва, че Агенцията е приела своята политика за предотвратяване и управление на конфликти на интереси през октомври 2014 г.; отбелязва, че политиката в областта на конфликтите на интереси изисква от членовете на управителния съвет на Агенцията и управленския персонал да предоставят декларация за конфликт на интереси; отбелязва, че декларациите за конфликт на интереси, подписани от членовете на управителния съвет на Агенцията и управленския персонал, са били публикувани; отбелязва, че публикуването на автобиографиите на управленския персонал на Агенцията е обявено за незадължително съгласно политиката в областта на конфликтите на интереси и че всичките четирима членове на ръководството на Агенцията са предоставили автобиографиите си за публикуване; насърчава членовете на управителния съвет на Агенцията незабавно да представят декларациите си за конфликт за интереси за по-нататъшно публикуване на уебсайта на Агенцията, за да се работи за изпълнение на задълженията за прозрачност и отчетност на Агенцията;

9.  Призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси на поведение, включително и Парламента, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

Вътрешен контрол

10.  Отбелязва със задоволство, че Агенцията е извършила оценка на риска с оглед увеличаване на ефективността при обработката на финансови операции, която е стигнала до заключението,че процесите по проверка и разрешаване на някои операции с малка стойност биха могли да бъдат слети; отбелязва, че през август 2014 г. е бил приложен редуциран работен поток за утвърждаване на такива операции; отбелязва освен това, че Агенцията е определила методология за тримесечни последващи проверки, като финансовите операции, които не са били проверени предварително, подлежат на официална процедура за последваща проверка; приветства факта, че при първите последващи проверки, приключили през ноември 2014 г., прогнозният процент грешки е 0,25%;

11.  Приветства инициативата на Агенцията да наблюдава изключенията и отклоненията от установените политики и процедури, независимо от сумите, за които става въпрос, за да се гарантира, че тези изключения и отклонения са надлежно обосновани и документирани;

12.  Отбелязва, че в края на 2014 г. Агенцията е отговаряла на 10 стандарта за вътрешен контрол (СВК), частично е отговаряла на пет СВК и не е отговаряла на един СВК; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно статуса на изпълнение на тези стандарти за вътрешен контрол;

Вътрешен одит

13.  Отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на Агенцията в съответствие със стратегическия план за одит за 2013—2015 г. на Службата за вътрешен одит и че е издала шест препоръки, една от които е оценена като „много важна“; отбелязва, че Агенцията е изработила изчерпателен план за действие с оглед на изпълнението на тези препоръки; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно статуса на изпълнение на тези препоръки;

Резултати от дейността

14.  Отбелязва усилията, положени от Агенцията с цел да обезпечи, че дейностите по контрол са координирани и структурирани по подходящ начин в държавите членки, по-конкретно чрез различни стъпки, договорени с държавите членки и Комисията в рамките на регионалните ръководни групи на Агенцията;

15.  Констатира два критични риска, идентифицирани от Агенцията в годишната ѝ оценка на риска за 2014 г.; установява въз основа на информация от Агенцията, че за всеки риск е бил определен план за действие, за да се гарантира смекчаване на остатъчния риск до приемливо равнище; отбелязва със задоволство, че през 2014 г. не са възникнали значителни рискове;

16.  Отчита, че Агенцията трябва да изпълнява новите задачи в областта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) със замразен на равнището от 2013 г. бюджет и намален персонал, и подчертава необходимостта от баланс между половете сред персонала;

17.  Подчертава, че политическите цели на реформираната ОПОР означават, че техният контрол и координация играят решаваща роля и че поради това е необходимо да се увеличат финансовите и човешките ресурси, с които разполага Агенцията;

18.  Приветства усилията, които Агенцията полага в контекста на нарастващите предизвикателства, за да укрепи своя бизнес модел посредством рационализиране, опростяване и оптимизиране на организацията;

Други коментари

19.  Отбелязва, че Агенцията е поела ангажимент да предназначи раздел от уебсайта си за представяне на Агенцията на всички официални езици на Съюза и че предвид местоположението на седалището ѝ галисийският език е включен като местен език; насърчава Агенцията да пристъпи към това, в рамките на наличните ресурси, за да засили своята видимост и репутация;

20.  Призовава Агенцията да подобри своите процедури и практики, които имат за цел да гарантират финансовите интереси на Съюза, и да допринася активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

21.  Отбелязва положените от Агенцията усилия да обучава инспектори на ЕС и длъжностни лица от държавите членки и трети държави, което е довело до значително увеличаване на броя на квалифицираните служители, участващи в координирани от Агенцията инспекции в рамките на съвместни планове за развитие; отбелязва също така, че е налице увеличение на броя на тези инспекции до около 12 700, като през 2014 г. са били установени над 700 предполагаеми нарушения;

22.  Признава важния принос, направен от Агенцията за изпълнението на целите на реформираната ОПОР; приветства тясното сътрудничество на Агенцията с държавите членки при организирането на мониторинга на задължението за разтоварване на сушата посредством подобряване на контрола и наблюдението на дейностите в областта на рибарството, улесняване на сътрудничеството, насърчаване на оперативната съвместимост и изграждане на общ капацитет;

23.  Припомня значението на укрепването на мандата на Агенцията, за да се създадат съвместни оперативни дейности с други агенции на Съюза в морския сектор с цел предотвратяване на бедствия в морето и координиране на функциите на европейските служби за брегова охрана;

o
o   o

24.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2016)0159.

Правна информация - Политика за поверителност