Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2183(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0104/2016

Předložené texty :

A8-0104/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.35
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0171

Přijaté texty
PDF 496kWORD 91k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
P8_TA(2016)0171A8-0104/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2014 (2015/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0104/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 151.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 151.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2014 (2015/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0104/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro kontrolu rybolovu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 151.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 151.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2014 (2015/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0104/2016),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2014 činil podle její účetní závěrky 9 217 150 EUR; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na rok 2013

1.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že pokud jde o dvě připomínky ze zprávy Účetního dvora za rok 2013, byla přijata nápravná opatření a u obou připomínek je ve zprávě Účetního dvora nyní označení „není relevantní“;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 dosáhla míra plnění rozpočtu 99,09 %, čímž byl dosažen cíl agentury a oproti roku 2013 došlo k nárůstu o 0,45 %; dále konstatuje, že míra plnění prostředků na platby činila 88,43 %, čímž byl dosažen cíl agentury a oproti roku 2013 došlo k nárůstu o 4,58 %;

3.  zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit možnost navýšení prostředků na činnosti agentury v budoucích letech;

Závazky a přenesené prostředkyy

4.  s uspokojením bere na vědomí míry přenesených prostředků na závazky, jichž agentura dosáhla; zejména bere na vědomí míru přenesených prostředků u hlavy II (správní výdaje) ve výši 25 % a u hlavy III (operační výdaje) ve výši 30 %, což oproti roku 2013 představuje u každé hlavy snížení o 13 %;

5.  vítá míru přenesených zrušených závazků z roku 2013, která činila 4,3 %, a snížila se tedy oproti minulému roku o 46 %;

Převody

6.  bere na vědomí, že z hlavy I do hlavy II byla převedena částka 360 233 EUR; uvědomuje si, že synergie v pořádání schůzí a větší uplatňování koordinace na dálku a snížení výdajů za služební cesty zaměstnanců agentury umožnily, aby byl přebytek rozpočtových prostředků využit ve prospěch jiných rozpočtových položek;

7.  vyzývá agenturu, aby omezila objem prostředků přidělených na závazky přenášených do následujícího rozpočtového roku na nejnutnější minimum, zveřejnila přenos prostředků do jiných rozpočtových položek, a plnila tak svou povinnost zodpovídat se;

Prevence a řešení střetu zájmu a transparentnost

8.  bere na vědomí, že agentura přijala v říjnu 2014 politiku zaměřenou na prevenci a řešení střetů zájmů; konstatuje, že politika týkající se střetu zájmů vyžaduje, aby členové správní rady a vedoucí zaměstnanci agentury předkládali prohlášení o střetu zájmů; bere na vědomí, že byla zveřejněna prohlášení o střetu zájmů členů správní rady a vedoucích zaměstnanci agentury; bere na vědomí, že politika týkající se střetu zájmů stanovuje nepovinné zveřejnění životopisů vedoucích zaměstnanců agentury a že všichni členové vedení agentury poskytli své životopisy ke zveřejnění; vybízí členy správní rady agentury, aby neprodleně předložili svá prohlášení o střetu zájmů za účelem jejich zveřejnění na internetových stránkách agentury, aby se vyhovělo požadavku transparentnosti a odpovědnosti agentury;

9.  vyzývá ty orgány, instituce a agentury Unie, které zavedly kodexy chování, a to i Parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

Vnitřní kontroly

10.  s uspokojením konstatuje, že agentura provedla posouzení rizika v zájmu zvýšení účinnosti zpracovávání finančních transakcí, jehož závěrem bylo, že některých transakcí nízké hodnoty lze sloučit postupy ověřování a schvalování; bere na vědomí, že u těchto transakcí byl v srpnu 2014 uplatněn zjednodušený postup ověření; dále bere na vědomí, že agentury vymezila metodiku pro čtvrtletní ověřování ex post, podle níž podléhají finanční transakce, které nebyly ověřeny ex ante, oficiálnímu postupu ověřování ex post; vítá skutečnost, že výsledek prvního realizovaného ověření ex post, které bylo dokončeno v listopadu 2014, odpovídal předpokládané míry chyb ve výši 0,25 %;

11.  vítá podnět agentury, který má monitorovat výjimky a odchylky od zavedených politik a postupů bez ohledu na dotčenou částku a zajistit, aby tyto výjimky a odchylky byly řádně zdůvodněny a zdokumentovány;

12.  konstatuje, že na konci roku 2014 agentura splňovala 10 standardů vnitřní kontroly, částečně splňovala pět z nich a jeden standard nesplňovala; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o stavu plnění těchto standardů;

Interní audit

13.  konstatuje, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl audit agentury v souladu se strategickým plánem auditu IAS na období 2013–2015 a že tento útvar vydal šest doporučení, přičemž jedno z nich bylo označeno za „velmi důležité“; konstatuje, že agentura navrhla komplexní akční plán pro splnění těchto doporučení; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o stavu plnění těchto doporučení;

Výkonnost

14.  bere na vědomí, že agentura vyvinula úsilí, aby zajistila vhodnou koordinaci a skladbu kontrolních činností v členských státech, zejména prostřednictvím různých fází, které byly sjednány mezi členskými státy a Komisí v rámci regionálních řídicích skupin agentury;

15.  bere na vědomí dvě závažná rizika, která agentura zjistila při svém každoročním posuzování rizik v roce 2014; od agentury se dozvídá, že pro každé z rizik vymezila akční plán, který má zajistit jeho zmírnění na přijatelnou úroveň zbytkového rizika; s uspokojením konstatuje, že se v průběhu roku 2014 nevyskytlo žádné vážné riziko;

16.  bere na vědomí, že agentura musí v rámci společné rybářské politiky (SRP) provádět nové úkoly, ačkoliv byl její rozpočet zmrazen na úroveň roku 2013 a musela snižovat stavy, a zdůrazňuje, že je nutné rovnoměrné zastoupení pohlaví mezi zaměstnanci;

17.  poukazuje na to, že cíle politiky u reformované SRP znamenají, že kontrola a koordinace těchto cílů hrají klíčovou roli, a že je proto nutné zvýšit finanční a lidské zdroje, které má agentura k dispozici;

18.  vítá úsilí, které agentura v situaci stále rostoucích problémů vyvinula, aby racionalizací, zjednodušením a zefektivněním organizace posílila svůj obchodní model;

Další připomínky

19.  konstatuje, že agentura jer odhodlána zajistit, aby měla na svých internetových stránkách oddíl představující agenturu ve všech úředních jazycích Unie, a že vzhledem k tomu, kde má sídlo, byla jako místní jazyk zahrnuta i galicijština; vybízí agenturu, aby v rámci zdrojů, které má k dispozici, pokračovala v této činnosti v zájmu zvýšení své viditelnosti a prestiže;

20.  vyzývá agenturu, aby zlepšila své postupy a metody, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívala k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

21.  bere na vědomí, že agentura usilovala o odbornou přípravu inspektorů Unie a úředníků členských států a třetích zemí, díky čemuž se značně zvýšil počet odborně připravených úředníků, kteří se účastní inspekcí, které agentura koordinuje; dále bere na vědomí, že byl zaznamenán nárůst počtu těchto inspekcí na přibližně 12 700, přičemž bylo zjištěno více než 700 případů podezření na porušení předpisů;

22.  bere na vědomí, že agentura významně přispěla k plnění cílů reformované SRP; vítá skutečnost, že agentura úzce spolupracuje s členskými státy na organizaci sledování povinnosti vykládky tím, že zlepšuje kontrolu a dohled nad rybolovnými činnostmi, a to cestou zprostředkování spolupráce, podpory interoperability a budování společných kapacit;

23.  připomíná, že je důležité posílit mandát agentury tak, aby mohly být společně s ostatními unijními agenturami v námořním odvětví prováděny operační činnosti, které by měly za cíl zabránit katastrofám na moři a koordinovat působnost evropské pobřežní stráže;

o
o   o

24.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí