Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2183(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0104/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0104/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.35
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0171

Usvojeni tekstovi
PDF 417kWORD 92k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles
Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
P8_TA(2016)0171A8-0104/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014. (2015/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(4), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0104/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 409, 9.12.2015., str. 151.
(2) SL C 409, 9.12.2015., str. 151.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 128, 21.5.2005., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014. (2015/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(4), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0104/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europske agencije za kontrolu ribarstva odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 409, 9.12.2015., str. 151.
(2) SL C 409, 9.12.2015., str. 151.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 128, 21.5.2005., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014. (2015/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0104/2016),

A.  budući da je prema njezinim financijskim izvještajima konačni proračun Europske agencije za kontrolu ribarstva („Agencija”) za financijsku godinu 2014. iznosio 9 217 150 EUR; budući da se proračun Agencije u cijelosti financira iz proračuna Unije,

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjim financijskim izvještajima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno jamstvo da su godišnji financijski izvještaji Agencije pouzdani te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  prima na znanje na temelju navoda iz izvješća Revizorskog suda da su poduzete korektivne mjere u vezi s dvjema primjedbama koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda za 2013. te se stoga obje u novom izvješću navode pod oznakom „nije primjenjivo”;

Proračunsko i financijsko upravljanje

2.  prima na znanje da je uslijed uloženih napora u praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. ostvarena stopa izvršenja proračuna od 99,09 %, što predstavlja povećanje od 0,45 % u usporedbi s 2013. i čime je ostvaren zadani cilj Agencije; nadalje prima na znanje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 88,43 %, što predstavlja povećanje od 4,58 % u usporedbi s 2013. godinom i čime je ostvaren zadani cilj Agencije;

3.  ističe da je potrebno razmotriti mogućnost povećanja sredstava za rad Agencije u narednim godinama;

Obveze i prijenosi

4.  sa zadovoljstvom prima na znanje stope prenesenih odobrenih sredstava za preuzete obveze koja je Agencija ostvarila; posebno prima na znanje da je stopa prijenosa za glave II. (administrativni troškovi) i III. (operativni troškovi) bila 25 %, odnosno 30 %, što za svaku glavu pojedinačno predstavlja smanjenje od 13 % u odnosu na 2013. godinu;

5.  pozdravlja činjenicu da je stopa storniranih obveza prenesenih iz 2013. iznosila 4,3 %, odnosno da je smanjena za 46 % u odnosu na stopu iz prethodne godine;

Prijenosi

6.  uzima u obzir je iznos od iznos od 360 233 EUR prenesen iz glave I. u glavu II.; potvrđuje da su sinergija u organizaciji sastanaka te pojačana koordinacija na daljinu i smanjenje broja službenih putovanja osoblja Agencije omogućili da se proračunski višak prenese u druge proračunske linije;

7.  poziva Agenciju da zadrži iznos prenesenih odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze na što nižoj razini i da objavi prijenose odobrenih sredstava u druge naslove proračuna, kako bi na taj način ispunila obvezu odgovornosti;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

8.  prima na znanje da je Agencija u listopadu 2014. usvojila politiku za sprječavanje sukoba interesa i upravljanje njima; primjećuje da se politikom sprječavanja sukoba interesa članove upravnog odbora Agencije i njezino rukovodeće osoblje obvezuje da izdaju izjave o sukobu interesa; prima na znanje da su potpisane izjave o sukobu interesa članova upravnog odbora Agencije i rukovodećeg osoblja objavljene; prima na znanje da je, u skladu s politikom sprječavanja sukoba interesa, objavljivanje životopisa rukovodećeg osoblja Agencije dobrovoljno te da su sva četiri člana rukovodstva Agencije dala svoje životopise na objavu; potiče članove upravnog odbora Agencije da bez odlaganja dostave svoje izjave o sukobu interesa kako bi se objavile na internetskim stranicama Agencije što je u skladu sa obvezom Agencije da bude transparenta i odgovorna;

9.  poziva institucije i agencije Unij koje imaju kodeks ponašanja, uključujući Europski parlament, da unaprijede provedbene mjere kao što su provjere izjava o financijskom interesu;

Unutarnje kontrole

10.  sa zadovoljstvom napominje da je Agencija izvršila procjenu rizika u cilju povećanja učinkovitosti financijskih transakcija kojom je zaključeno da bi se postupci provjere i odobrenja za pojedine transakcije niske vrijednosti mogli spojiti; napominje da je skraćeni postupak potvrđivanja tih transakcija implementiran u kolovozu 2014.; nadalje prima na znanje da je Agencija utvrdila metodologiju za kvartalne provjere ex post i time sve financijske transakcije koje se ne provjeravaju ex ante obuhvatila formalnim postupkom provjere ex post; pozdravlja činjenicu da je prvi postupak provjere ex post završen u studenom 2014. rezultirao planiranom stopom pogreške od 0,25 %;

11.  pozdravlja inicijativu Agencije za praćenje iznimki i odstupanja od utvrđenih politika i postupaka neovisno visini iznosa, čime se jamči da se te iznimke i odstupanja na odgovarajući način opravdavaju i dokumentiraju;

12.  napominje da je Agencija krajem 2014. u potpunosti ispunjavala deset standarda unutarnje kontrole (ICS), njih pet djelomično, a da jedan standard nije bio ispunjen; poziva Agenciju da obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice o statusu provedbe tih standarda unutarnje kontrole;

Unutarnja revizija

13.  potvrđuje na temelju podataka Agencije da je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju provela reviziju poslovanja Agencije u skladu sa svojim strateškim planom revizije za razdoblje od 2013. do 2015. te da je izdala šest preporuka među kojima je i jedna s oznakom „vrlo važno”; potvrđuje na temelju podataka Agencije da je pripremljen sveobuhvatan akcijski plan za rješavanje pitanja navedenih u tim preporukama; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavješćuje o tijeku provedbe tih preporuka;

Uspješnost

14.  prima na znanje napore koje je Agencija uložila kako bi se zajamčilo da nadzorne djelatnosti u državama članicama budu adekvatno strukturirane i koordinirane, posebice raznim mjerama koje su u okviru regionalnih upravljačkih skupina Agencije dogovoreni s državama članicama i Komisijom;

15.  prima na znanje da je Agencija tijekom provedbe svoje godišnje procjene rizika za 2014. utvrdila dva kritična rizika; potvrđuje da je prema informacijama Agencije za svaki od tih rizika utvrđen akcijski plan kako bi se zajamčilo da se njegove potencijalne posljedice svedu na prihvatljivu razinu preostalog rizika; sa zadovoljstvom prima na znanje da se tijekom 2014. potencijalni rizici nisu materijalizirali;

16.  uzima u obzir činjenicu da Agencija mora provesti nove zadaće iz zajedničke ribarstvene politike s proračunom zamrznutim na razinama iz 2013. i s manjim brojem zaposlenih te naglašava potrebu za postizanjem ravnoteže spolova među osobljem Agencije;

17.  naglašava da ciljevi reformirane zajedničke ribarstvene politike podrazumijevaju ključnu ulogu nadzora i koordinacije tih ciljeva te da je stoga potrebno povećati raspoloživost financijskih i ljudskih resursa Agencije;

18.  pozdravlja napore koje je Agencija uložila u kontekstu sve većih izazova kako bi ojačala svoj poslovni model racionalizacijom, pojednostavljenjem i modernizacijom organizacije;

Ostale napomene

19.  prima na znanje da je Agencija preuzela obvezu da će se na svojim internetskim stranicama predstaviti na svim službenim jezicima Unije te, uzimajući u obzir njezinu lokaciju, galješki je uključen kao lokalni jezik; potiče Agenciju da u okviru raspoloživih sredstava nastavi jačati svoju medijsku vidljivost i reputaciju;

20.  poziva Agenciju da unaprijedi postupke i prakse kojima se nastoje zaštititi financijski interesi Unije i da aktivno doprinosi postupku davanja razrješnice usmjerenom na rezultate;

21.  prima na znanje napore koje Agencija uložila kako bi osposobila inspektore Unije te službenike država članica i trećih zemalja, čime je znatno povećan broj osposobljenog osoblja koje sudjeluje u inspekcijama koje Agencija koordinira u okviru zajedničkih razvojnih planova; prima nadalje na znanje da je broj tih inspekcija tijekom 2014. povećan na 12 700 te da je u više od 700 slučajeva ustanovljena sumnja u kršenje pravila;

22.  potvrđuje da je Agencija znatno doprinijela provedbi ciljeva reformirane zajedničke ribarstvene politike; pozdravlja blisku suradnju Agencije s državama članicama u organizaciji nadzora obveze iskrcavanja poboljšanjem kontrole ribolovnih aktivnosti i nadzora nad njima, posredovanjem u suradnji, promicanjem interoperabilnosti i izgradnjom zajedničkih kapaciteta;

23.  podsjeća na važnost jačanja mandata Agencije kako bi ona s drugim agencijama Unije specijaliziranima u pomorskom sektoru provela zajednička operativna djelovanja s ciljem sprečavanja katastrofa na moru i koordiniranja funkcija europskih obalnih straža;

o
o   o

24.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2016)0159.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti