Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2183(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0104/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0104/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.35
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0171

Pieņemtie teksti
PDF 501kWORD 92k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
P8_TA(2016)0171A8-0104/2016
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai(4), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0104/2016),

1.  sniedz Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 151. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 151. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2015/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai(4), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0104/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 151. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 151. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0104/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras („Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 9 217 150; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka attiecībā uz Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā iekļautajiem diviem komentāriem ir veikti koriģējoši pasākumi un tie abi tagad ir ar atzīmi „neattiecas”;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  norāda, ka 2014. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,09 %, panākot Aģentūras mērķi un nodrošinot 0,45 % palielinājumu salīdzinājumā ar 2013. gadu; turklāt atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 88,43 %, panākot Aģentūras mērķi un nodrošinot 4,58 % palielinājumu salīdzinājumā ar 2013. gadu;

3.  uzsver, ka ir jāizvērtē iespēja piešķirt vairāk līdzekļu Aģentūras darbībai turpmākajos gados;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  ar gandarījumu norāda uz to apropriāciju līmeni, par kurām uzņemtas saistības un kuras Aģentūra pārnesusi; jo īpaši norāda uz to, ka pārnesto apropriāciju līmenis II sadaļā (administratīvie izdevumi) un III sadaļā (pamatdarbības izdevumi) bija attiecīgi 25 % un 30 %, kas ir samazinājums par 13 % attiecībā uz katru sadaļu, salīdzinot ar 2013. gadu;

5.  atzinīgi vērtē to, ka to atcelto saistību līmenis, kas pārnestas no 2013. gada, bija 4,3 %, veidojot samazinājumu par 46 % salīdzinājumā ar iepriekšējā gada līmeni;

Pārvietojumi

6.  ņem vērā to, ka no I sadaļas uz II sadaļu tika pārvietota summa EUR 360 233 apmērā; atzīst, ka sinerģija sanāksmju organizēšanā, attālinātas koordinācijas palielinājums un Aģentūras personāla komandējumu samazināšana ļāva budžeta pārpalikumu atvēlēt citām budžeta pozīcijām;

7.  aicina Aģentūru turpmāk saglabāt iespējami zemu uz nākamo gadu pārnesto saistību līmeni un atklāt informāciju par apropriāciju pārnesumiem uz citām budžeta pozīcijām, lai tādējādi pildītu pārskatatbildības pienākumu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

8.  atzīmē, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tā 2014. gada oktobrī pieņēma politiku interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai; pieņem zināšanai, ka Aģentūras politika attiecībā uz interešu konfliktiem paredz, ka tās valdes locekļi un vadības personāls iesniedz interešu deklarācijas; norāda, ka valdes locekļu un vadības personāla parakstītās interešu deklarācijas tika darītas publiski pieejamas; pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Aģentūras politiku attiecībā uz interešu konfliktiem tās vadības personāla CV publicēšana nebija obligāta, taču visi četri Aģentūras vadošie darbinieki iesniedza savu CV publicēšanai; mudina Aģentūras valdes locekļus nekavējoties iesniegt interešu deklarācijas turpmākai publicēšanai Aģentūras tīmekļa vietnē, lai pildītu Aģentūras saistības nodrošināt pārredzamību un pārskatatbildību;

9.  aicina Savienības iestādes un aģentūras, kas ir ieviesušas rīcības kodeksus, tostarp Parlamentu, paātrināt īstenošanas pasākumu, piemēram, finansiālo interešu deklarāciju pārbaužu, veikšanu;

Iekšējā kontrole

10.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra veica riska novērtējumu ar mērķi palielināt finanšu darījumu apstrādes efektivitāti, un tajā secināts, ka varētu apvienot noteiktu nelielas vērtības darījumu pārbaudes un atļaušanas procesus; norāda, ka attiecībā uz minētajiem darījumiem 2014. gada augustā tika ieviests ierobežots pārbaužu režīms; turklāt norāda, ka Aģentūra ir noteikusi ik ceturksni veicamu ex post pārbaužu metodiku, ar kuru saskaņā finanšu darījumiem, kam nav veikta ex ante pārbaude, piemēro oficiālu ex post pārbaudes procedūru; atzinīgi vērtē to, ka pirmajās ex post pārbaudēs, ko pabeidza 2014. gada novembrī, prognozētais kļūdu īpatsvars bija 0,25 %;

11.  atzinīgi vērtē Aģentūras iniciatīvu uzraudzīt izņēmumus un atkāpes no politikas nostādnēm un procedūrām neatkarīgi no attiecīgajām summām, šādā veidā nodrošinot, ka minētie izņēmumi un atkāpes ir pienācīgi pamatotas un dokumentētas;

12.  atzīmē, ka 2014. gada beigās Aģentūra bija nodrošinājusi pilnīgu atbilstību 10 iekšējās kontroles standartiem (IKS) un daļēju atbilstību pieciem IKS un neatbilda vienam IKS; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par minēto IKS īstenošanas līmeni;

Iekšējā revīzija

13.  atzīmē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) ir veicis Aģentūras darba revīziju saskaņā ar IAS stratēģisko revīzijas plānu 2013.–2015. gadam un sniedzis sešus ieteikumus, no kuriem viens atzīts par ļoti svarīgu; atzīmē, ka Aģentūrair izstrādājusi visaptverošu rīcības plānu šo ieteikumu īstenošanai; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par minēto ieteikumu īstenošanas līmeni;

Darbības rezultāti

14.  norāda uz Aģentūras centieniem nodrošināt, lai kontroles darbības tiktu pienācīgi koordinētas un strukturētas visās dalībvalstīs, jo īpaši, veicot dažādus pasākumus, par kuriem notikusi vienošanās ar dalībvalstīm un Komisiju saistībā ar Aģentūras reģionālajām koordinācijas grupām;

15.  pieņem zināšanai divus ārkārtīgi svarīgus riskus, ko Aģentūra konstatējusi savā 2014. gada riska novērtējumā; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka attiecībā uz katru risku Aģentūra ir paredzējusi rīcības plānu, lai līdz pieņemamam līmenim mazinātu atlikušo risku; ar gandarījumu konstatē, ka 2014. gadā būtiski riski neiestājās;

16.  atzīst, ka Aģentūrai saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (KZP) ir jāīsteno jauni uzdevumi, lai gan tās budžets ir iesaldēts 2013. gada līmenī un darbinieku skaits tiek samazināts, un uzsver, ka ir jāpievērš uzmanība arī nepieciešamībai nodrošināt dzimumu līdzsvaru darbinieku vidū;

17.  norāda, ka reformētās KZP mērķi paredz, ka galvenā loma ir šo mērķu izpildes kontrolei un koordinēšanai un tādēļ turpmākajos gados ir jāpalielina Aģentūrai pieejamais finansējums un cilvēkresursi;

18.  ņemot vērā aizvien sarežģītāko situāciju, atzinīgi vērtē Aģentūras centienus nostiprināt uzņēmējdarbības modeli, izmantojot racionalizāciju, vienkāršošanu un organizācijas pilnveidošanu;

Citi komentāri

19.  atzīmē, ka Aģentūra ir apņēmusies savā tīmekļa vietnē ieviest sadaļu, kas iepazīstina ar Aģentūru visās oficiālajās Savienības valodās, un ka, ņemot vērā Aģentūras mītnes atrašanās vietu, galīciešu valoda ir iekļauta kā vietējā valoda; mudina Aģentūru rīkoties, nepārsniedzot pieejamos resursus, lai uzlabotu tās darba pamanāmību un reputāciju;

20.  aicina Aģentūru pilnveidot tās procedūras un praksi, kas vērsta uz Savienības finanšu interešu aizsardzību, un aktīvi sekmēt uz rezultātiem orientētu budžeta izpildes apstiprināšanas procesu;

21.  pieņem zināšanai Aģentūras centienus sagatavot Savienības inspektorus un dalībvalstu un trešo valstu amatpersonas, kā rezultātā ir ievērojami pieaudzis apmācītu amatpersonu skaits, kuras piedalās Aģentūras koordinētajās pārbaudēs saskaņā ar kopējiem attīstības plāniem; turklāt norāda, ka šādu pārbaužu skaits 2014. gada laikā pieauga līdz aptuveni 12 700 un tajās konstatēja vairāk nekā 700 iespējamus pārkāpumus;

22.  atzīst Aģentūras nozīmīgo ieguldījumu reformētās kopējās KZP mērķu īstenošanā; atzinīgi vērtē Aģentūras ciešo sadarbību ar dalībvalstīm, lai sagatavotos izkraušanas pienākuma uzraudzībai, uzlabojot zivsaimniecības pasākumu kontroli un uzraudzību, sekmējot sadarbību, veicinot sadarbspēju un veidojot kopīgas spējas;

23.  atgādina, ka ir svarīgi stiprināt Aģentūras pilnvaras ar mērķi īstenot kopīgus pamatdarbības pasākumus ar citām Savienības aģentūrām jūrniecības nozarē, lai novērstu katastrofas jūrā un koordinētu Eiropas krasta apsardzes funkcijas;

o
o   o

24.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0159.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika