Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2183(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0104/2016

Teksty złożone :

A8-0104/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.35
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0171

Teksty przyjęte
PDF 500kWORD 94k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
P8_TA(2016)0171A8-0104/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2014 (2015/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(4), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8–0104/2016),

1.  udziela dyrektorowi zarządzającemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi zarządzającemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 151.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 151.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014 (2015/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(4), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8–0104/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi zarządzającemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 151.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 151.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2014 (2015/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8–0104/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2014 wyniósł 9 217 150 EUR; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2013

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do dwóch uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2013 podjęto działania naprawcze i obie uwagi są teraz opatrzone w sprawozdaniu Trybunału adnotacją „nie dotyczy”;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,09%, co świadczy o realizacji celu Agencji, a także oznacza wzrost o 0,45% w porównaniu z rokiem 2013; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 88,43%, co świadczy o realizacji celu Agencji, a także oznacza wzrost o 4,58% w porównaniu z rokiem 2013;

3.  podkreśla potrzebę oceny możliwości zwiększenia środków dla działalności Agencji w przyszłości;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  odnotowuje z zadowoleniem osiągnięte przez Agencję wskaźniki przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania; zauważa zwłaszcza, że poziom przeniesień w tytule II (wydatki administracyjne) i tytule III (wydatki operacyjne) wyniósł odpowiednio 25% i 30%, co stanowi spadek o 13% dla każdego tytułu w porównaniu z rokiem 2013;

5.  z zadowoleniem przyjmuje wskaźnik anulowanych zobowiązań przeniesionych z roku 2013, który wyniósł 4,3%, co stanowi redukcję o 46% w porównaniu ze wskaźnikiem z poprzedniego roku;

Przesunięcia

6.  bierze pod uwagę, że kwota 360 233 EUR została przesunięta z tytułu I do tytułu II; uznaje, że synergie w zakresie organizacji posiedzeń oraz zwiększenie zdalnej koordynacji i redukcja misji pracowników Agencji umożliwiły uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą można było przeznaczyć na inne linie budżetowe;

7.  zwraca uwagę Agencji, aby utrzymywała środki przenoszone na kolejny rok, na które zaciągnięto zobowiązania, na jak najniższym poziomie oraz aby ujawniała przesunięcia środków do innych linii budżetowych i wywiązywała się przy tym z obowiązku rozliczalności;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

8.  przyjmuje do wiadomości, że w październiku 2014 r. Agencja przyjęła swoją politykę dotyczącą zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi; zauważa, że polityka dotycząca konfliktów interesów wymaga, by członkowie Zarządu Agencji i osoby na stanowiskach kierowniczych składali deklarację o braku konfliktu interesów; odnotowuje, że deklaracje o braku konfliktu interesów, podpisane przez członków Zarządu Agencji i osoby na stanowiskach kierowniczych, zostały podane do wiadomości publicznej; zauważa, że publikację życiorysów osób pracujących w Agencji na stanowiskach kierowniczych uznano za nieobowiązkową w ramach polityki dotyczącej konfliktów interesów oraz że wszyscy czterej członkowie kierownictwa Agencji przedłożyli życiorysy do publikacji; zachęca członków Zarządu Agencji do niezwłocznego przedłożenia deklaracji o braku konfliktu interesów, by można je było opublikować na stronie internetowej Agencji, w celu wywiązania się z wymogu przejrzystości i rozliczalności;

9.  wzywa te instytucje oraz agencje Unii, które wprowadziły kodeksy postępowania, w tym Parlament, do nasilenia działań służących ich wdrażaniu, np. kontroli oświadczeń majątkowych;

Systemy kontroli wewnętrznej

10.  zauważa z zadowoleniem, że z myślą o zwiększeniu skuteczności procesu obsługi transakcji finansowych Agencja przeprowadziła ocenę ryzyka, w następstwie której stwierdzono, że można by połączyć procesy weryfikacji i zatwierdzania niektórych transakcji o niskiej wartości; zwraca uwagę, że w sierpniu 2014 r. wdrożono system ograniczonego zatwierdzania dla tych transakcji; odnotowuje ponadto, że Agencja opracowała metodę kwartalnej weryfikacji ex post, w ramach której transakcje finansowe, które nie zostały zweryfikowane ex ante, podlegają procedurze formalnej weryfikacji ex post; z zadowoleniem przyjmuje, że z pierwszych weryfikacji ex post zakończonych w listopadzie 2014 r. wynika prognozowany poziom błędu wynoszący 0,25%;

11.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Agencji dotyczącą monitorowania wyjątków i odstępstw od ustalonych strategii politycznych i procedur, niezależnie od kwoty, co pozwoli zadbać o to, by te wyjątki i odstępstwa były odpowiednio uzasadniane i dokumentowane;

12.  zauważa, że pod koniec 2014 r. Agencja zapewniła zgodność z dziesięcioma standardami kontroli wewnętrznej, częściową zgodność z pięcioma standardami, a nie zapewniała żadnej zgodności z jednym standardem; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o stanie wdrażania tych standardów kontroli wewnętrznej;

Audyt wewnętrzny

13.  przyjmuje do wiadomości, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt w Agencji, zgodnie ze strategicznym planem audytu IAS na lata 2013–2015, oraz że wydała sześć zaleceń, z których jedno uznano za „bardzo ważne”; stwierdza, że Agencja przygotowała kompleksowy plan działania, aby zastosować się do tych zaleceń; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o stanie wdrażania tych zaleceń;

Wyniki

14.  odnotowuje starania podjęte przez Agencję w celu zagwarantowania odpowiedniej koordynacji i odpowiedniego prowadzenia działalności kontrolnej w państwach członkowskich, zwłaszcza poprzez uzgadnianie poszczególnych etapów z państwami członkowskimi i Komisją w ramach regionalnych grup sterujących Agencji;

15.  przyjmuje do wiadomości dwa krytyczne zagrożenia zidentyfikowane przez Agencję podczas rocznej oceny ryzyka w 2014 r.; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że w odniesieniu do każdego zagrożenia przygotowała ona plan działania, aby zapewnić ograniczenie tego zagrożenia do możliwego do zaakceptowania poziomu ryzyka szczątkowego; odnotowuje z zadowoleniem, że w 2014 r. nie pojawiły się żadne istotne zagrożenia;

16.  uznaje, że Agencja musi realizować nowe zadania w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), dysponując budżetem zamrożonym na poziomie z 2013 r. oraz ograniczoną liczbą pracowników, a także podkreśla konieczność zapewnienia zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet wśród pracowników Agencji;

17.  podkreśla, że w realizacji celów zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa kluczową rolę odgrywają ich kontrola i koordynacja, w związku z czym konieczne jest zwiększenie dostępnych zasobów finansowych i ludzkich Agencji;

18.  z zadowoleniem przyjmuje starania, jakie Agencja podejmuje w kontekście rosnących wyzwań, aby umocnić swój model biznesowy poprzez racjonalizację, uproszczenie i usprawnienie organizacji;

Inne uwagi

19.  zauważa, że Agencja zobowiązała się do utworzenia na swojej stronie internetowej sekcji prezentującej Agencję we wszystkich językach urzędowych Unii; zauważa również, że z uwagi na lokalizację siedziby Agencji język galicyjski został wprowadzony jako język wernakularny; zachęca Agencję, by w ramach dostępnych zasobów podjęła działania na rzecz zwiększenia swojej widoczności i umocnienia swojej reputacji;

20.  wzywa Agencję do udoskonalenia procedur i praktyk służących ochronie interesów finansowych Unii oraz do czynnego włączenia się w proces udzielania absolutorium, który jest zorientowany na wyniki;

21.  odnotowuje starania podjęte przez Agencję na rzecz szkolenia inspektorów Unii oraz urzędników z państw członkowskich i państw trzecich, które doprowadziły do znacznego zwiększenia liczby przeszkolonych urzędników uczestniczących w inspekcjach koordynowanych przez Agencję w ramach wspólnych planów rozwoju; zwraca ponadto uwagę na wzrost liczby takich inspekcji do około 12 700, podczas których w 2014 r. wykryto ponad 700 przypadków podejrzenia naruszenia;

22.  zauważa istotny wkład Agencji w realizację celów zreformowanej WPRyb; z zadowoleniem przyjmuje bliską współpracę Agencji z państwami członkowskimi w celu organizacji kontroli obowiązku wyładunku dzięki poprawie kontroli i monitorowania działalności połowowej, ułatwianiu współpracy, promowaniu interoperacyjności i budowaniu wspólnych zdolności;

23.  przypomina o znaczeniu zwiększenia zakresu uprawnień Agencji w celu realizacji wspólnych działań operacyjnych z innymi agencjami Unii specjalizującymi się w problematyce morskiej, aby zapobiegać katastrofom na morzu i koordynować funkcje europejskiej straży przybrzeżnej;

o
o   o

24.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0159.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności