Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2183(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0104/2016

Texte depuse :

A8-0104/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.35
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0171

Texte adoptate
PDF 349kWORD 95k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
P8_TA(2016)0171A8-0104/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(4), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0104/2016),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 151.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 151.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 128, 21.5.2005, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(4), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0104/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 151.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 151.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 128, 21.5.2005, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0104/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 9 217 150 EUR; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  constată din raportul Curții că, în ceea ce privește două comentarii formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2013, au fost întreprinse acțiuni corective, iar în prezent în raportul curții apare, în cazul ambelor comentarii, mențiunea „nu se aplică”;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,09 %, fiind astfel realizat obiectivul Agenției; această rată de execuție bugetară reprezintă o creștere de 0,45 % față de 2013; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 88,43 %, fiind astfel realizat obiectivul Agenției; această rată de execuție bugetară reprezintă o creștere de 4,58 % în comparație cu 2013;

3.  subliniază că este necesar să se examineze posibilitatea de a majora în viitor creditele alocate acțiunilor desfășurate de Agenție;

Credite angajate și reportări

4.  ia act cu satisfacție de ratele creditelor angajate reportate realizate de Agenție; constată în special faptul că ratele reportărilor de la titlul II (cheltuieli administrative) și titlul III (cheltuieli operaționale) au fost de 25 % și, respectiv, 30 %, reprezentând o scădere de 13 % pentru fiecare titlu în comparație cu exercițiul 2013;

5.  salută rata de angajamente anulate reportate din anul 2013, care a fost de 4,3%, ceea ce reprezintă o scădere de 46 % comparativ cu rata din exercițiul anterior;

Transferuri

6.  ia în considerare faptul că suma de 360 233 EUR a fost transferată de la titlul I la titlul II; recunoaște faptul că organizarea de reuniuni în sinergie, precum și creșterea coordonării la distanță și reducerea numărului de misiuni ale personalului Agenției au permis ca excedentul bugetar să fie alocat altor linii bugetare;

7.  invită Agenția să mențină cât mai scăzut volumul creditelor angajate reportate în exercițiul următor și să prezinte transferurile de credite către alte linii bugetare, respectând astfel obligația privind răspunderea;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

8.  ia act de faptul că Agenția a adoptat o politică proprie de prevenire și gestionare a conflictelor de interese în octombrie 2014; remarcă faptul că politica privind conflictele de interese impune membrilor Consiliului de administrație și personalului de conducere al Agenției să semneze o declarație privind conflictele de interese; constată că declarațiile privind conflictele de interese semnate membrii Consiliului de administrație și ai personalului de conducere al Agenției au fost făcute publice; ia act de faptul că publicarea CV-urilor personalului de conducere al Agenției a fost declarată ca fiind opțională în conformitate cu politica privind conflictele de interese și că toți cei patru membri ai conducerii Agenției și-au pus la dispoziție CV-urile spre a fi publicate; încurajează membrii Consiliului de administrație al Agenției să-și prezinte fără întârziere declarațiile privind conflictele de interese pentru a fi publicate ulterior pe site-ul internet al Agenției, pentru ca aceasta să își respecte obligațiile privind transparența și răspunderea;

9.  invită instituțiile și agențiile Uniunii care au introdus coduri de conduită, inclusiv Parlamentul, să accelereze măsurile de punere în aplicare a codurilor, cum ar fi verificarea declarațiilor de interese financiare;

Controale interne

10.  constată cu satisfacție că Agenția a efectuat o evaluare a riscului pentru a crește eficiența prelucrării tranzacțiilor financiare, iar concluzia acestei evaluări a fost că procesele de verificare și de autorizare a anumitor tranzacții cu valoare mică ar putea fi comasate; ia act de faptul că pentru validarea acestor tranzacții în august 2014 s-a pus în aplicare un flux de lucru redus; constată, în plus, faptul că Agenția a definit o metodologie de verificare trimestrială ex post, tranzacțiile financiare care nu au fost verificate ex ante fiind supuse unei proceduri oficiale de verificare ex post; salută faptul că primul exercițiu de verificare ex post încheiat în noiembrie 2014 a condus la o rată de eroare extrapolată de 0,25 %;

11.  salută inițiativa Agenției de a monitoriza excepțiile și abaterile de la politicile și procedurile stabilite indiferent de sumele în cauză, prin care se asigură justificarea și documentarea în mod corespunzător a acestor excepții și abateri;

12.  ia act de faptul că la sfârșitul lui 2014 Agenția îndeplinise zece standarde de control intern, îndeplinise parțial cinci standarde de control intern și nu îndeplinise un standard de control intern; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a standardelor respective;

Auditul intern

13.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a auditat Agenția în conformitate cu planul său strategic de audit 2013-2015 și că a formulat șase recomandări, una dintre acestea fiind calificată ca fiind „foarte importantă”; ia act de faptul că Agenția a elaborat un plan de acțiune cuprinzător pentru a da curs recomandărilor respective; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la stadiul punerii în aplicare a standardelor respective;

Performanță

14.  remarcă eforturile depuse de Agenție pentru a se asigura că activitățile de control sunt coordonate și organizate în mod corespunzător în statele membre, în special prin intermediul a diferite demersuri convenite cu statele membre și cu Comisia în cadrul grupurilor de coordonare regionale ale Agenției;

15.  ia act de două riscuri majore identificate de către Agenție în cadrul exercițiului său anual de evaluare a riscurilor din 2014; este informat de Agenție cu privire la faptul că, pentru fiecare risc, aceasta a elaborat un plan de acțiune, pentru a asigura reducerea până la un nivel acceptabil a riscului rezidual; constată cu satisfacție că pe parcursul lui 2014 nu s-a concretizat niciun risc major;

16.  ia act de faptul că Agenția trebuie să execute noile sarcini aferente politicii comune din domeniul pescuitului (PCP) cu un buget înghețat la nivelul din 2013 și cu personal mai redus și reamintește necesitatea asigurării echilibrului de gen în rândul personalului;

17.  subliniază că obiectivele PCP reformate conferă un rol crucial controalelor și coordonării acestora și că este, prin urmare, necesară consolidarea resurselor financiare și umane puse la dispoziția Agenției;

18.  salută eforturile depuse de Agenție, într-un context în care dificultățile devin tot mai mari, pentru a-și întări modelul de activitate prin raționalizare, simplificare și optimizare;

Alte observații

19.  ia act de faptul că Agenția s-a angajat să creeze o secțiune a site-ului său internet care să facă o prezentare a agenției în toate limbile oficiale ale Uniunii, precum și de faptul că, având în vedere amplasarea sediului său, a introdus galiciana ca limbă locală; încurajează Agenția să acționeze în această direcție, în limitele resurselor disponibile, în scopul de a îmbunătăți vizibilitatea și reputația sa;

20.  solicită Agenției să își perfecționeze procedurile și practicile menite să apere interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare de gestiune orientat spre rezultate;

21.  ia act de eforturile depuse de Agenție în scopul de a forma inspectori ai Uniunii, funcționari ai statelor membre și ai țărilor terțe, lucru care a condus la o creștere considerabilă a numărului de funcționari formați care participă la inspecții coordonate de Agenție în cadrul planurilor de dezvoltare comune; remarcă, totodată, că a existat o creștere a numărului acestor inspecții până la aproximativ 12 700, cu peste 700 de cazuri de suspiciuni de încălcări detectate în 2014;

22.  ia act de contribuția importantă a Agenției la punerea în aplicare a obiectivelor PCP în urma reformării acesteia; salută colaborarea strânsă a Agenției cu statele membre pentru a organiza monitorizarea obligației de debarcare, prin îmbunătățirea controlului și supravegherii activităților de pescuit, intermedierea cooperării, promovarea interoperabilității și dezvoltarea de capacități comune;

23.  reamintește importanța consolidării mandatului Agenției pentru inițierea de acțiuni operative comune cu alte agenții ale Uniunii specializate în domeniul maritim, pentru a preveni catastrofele maritime și a coordona activitățile de pază de coastă la nivel european;

o
o   o

24.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate