Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2183(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0104/2016

Predkladané texty :

A8-0104/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.35
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0171

Prijaté texty
PDF 363kWORD 95k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
P8_TA(2016)0171A8-0104/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014 (2015/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0104/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 151.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 151.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014 (2015/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0104/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 151.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 151.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014 (2015/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0104/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov konečný rozpočet Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 predstavoval sumu 9 217 150 EUR; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie,

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v súvislosti s dvoma poznámkami uvedenými v správe Dvora audítorov za rok 2013 boli prijaté nápravné opatrenia a obe poznámky sú už v správe Dvora audítorov označené ako "neuplatňuje sa";

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,09 %, čím sa dosiahol cieľ agentúry a čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 0,45 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 88,43 %, čím sa dosiahol cieľ agentúry a čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 4,58 %;

3.  zdôrazňuje potrebu posúdiť možnosť zvýšenia rozpočtových prostriedkov na činnosť agentúry v nasledujúcich rokoch;

Záväzky a prenosy

4.  s uspokojením berie na vedomie mieru viazaných rozpočtových prostriedkov, ktorých prenos zrealizovala agentúra; konštatuje najmä, že miera prenosov v hlave II (administratívne výdavky) a hlave III (operačné výdavky) bola na úrovni 25 %, resp. 30 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 13 % v každej hlave;

5.  víta mieru zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013, ktorá bola na úrovni 4,3 %, čo v porovnaní s mierou z predchádzajúceho roka predstavuje zníženie o 46 %;

Presuny

6.  berie do úvahy, že suma 360 233 EUR bola presunutá z hlavy I do hlavy II; oceňuje, že vďaka súčinnosti pri organizovaní schôdzí a posilneniu diaľkovej koordinácie a obmedzeniu počtu služobných ciest zamestnancov agentúry sa rozpočtový prebytok mohol vyčleniť do iných rozpočtových riadkov;

7.  vyzýva agentúru, aby zachovala objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenášaných do nasledujúceho roka na čo najnižšej úrovni, zverejnila presuny prostriedkov do iných rozpočtových okruhov, a plnila tak svoju povinnosť zodpovedať sa;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

8.  berie na vedomie informáciu, že agentúra v októbri 2014 prijala politiku prevencie a riadenia konfliktov záujmov; poznamenáva, že politika konfliktu záujmov si vyžaduje, aby členovia správnej rady agentúry a jej riadiaci pracovníci predložili vyhlásenie o konflikte záujmov; konštatuje, že vyhlásenia o konflikte záujmov, ktoré podpísali členovia správnej rady a riadiaci pracovníci agentúry sa zverejnili; berie na vedomie, že zverejňovanie životopisov riadiacich pracovníkov agentúry v rámci politiky konfliktu záujmov je dobrovoľné a že všetci štyria členovia vedenia agentúry poskytli svoje životopisy na zverejnenie; vyzýva členov správnej rady agentúry, aby bezodkladne predložili vyhlásenia o konflikte záujmov v záujme ich zverejnenia na internetovej stránke agentúry, aby sa tak dosiahla transparentnosť agentúry a splnila svoju povinnosť zodpovednosti;

9.  žiada tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Európskeho parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

Vnútorná kontrola

10.  s uspokojením konštatuje, že agentúra vypracovala hodnotenie rizika vo veci zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní finančných operácií, v ktorom dospela k záveru, že postupy overovania a povoľovania niektorých operácií s nízkou hodnotou by sa mohli zlúčiť; konštatuje, že obmedzený validačný postup pre tieto operácie za začal uplatňovať v auguste 2014; ďalej konštatuje, že agentúra definovala metodiku štvrťročného overovania ex post, pričom finančné operácie, ktoré nie sú overené ex ante, sa stávajú predmetom formálneho overovacieho postupu ex post; víta skutočnosť, že prvé overovanie ex post, ktoré sa dokončilo v novembri 2014, vyústilo do očakávanej miery chybovosti 0,25 %;

11.  víta iniciatívu agentúry na monitorovanie výnimiek a odchýlok od zavedených politík a postupov bez ohľadu na výšku príslušnej sumy, pričom zabezpečí, aby sa tieto výnimky a odchýlky riadne odôvodnili a zdokumentovali;

12.  konštatuje, že agentúra ku koncu roka 2014 splnila 10 noriem vnútornej kontroly a že čiastočne splnila päť noriem a nesplnila jednu; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o uplatňovaní týchto noriem vnútornej kontroly;

Vnútorný audit

13.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit agentúry v súlade so strategickým plánom auditu IAS na roky 2013 – 2015, a že vydal šesť odporúčaní, pričom jedno je kvalifikované ako „veľmi dôležité“; konštatuje, že agentúra vypracovala komplexný akčný plán na riešenie týchto odporúčaní; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o aktuálnom stave plnenia týchto odporúčaní;

Výkonnosť

14.  berie na vedomie úsilie agentúry o zabezpečenie toho, aby sa kontrolné činnosti primerane koordinovali a členili v členských štátoch, najmä prostredníctvom rôznych krokov, na ktorých sa dohodlo s členskými štátmi a Komisiou v rámci regionálnych riadiacich skupín agentúry;

15.  berie na vedomie dve hlavné riziká, ktoré agentúra definovala v ročnom hodnotení rizika za rok 2014; berie na vedomie informácie agentúry, že definovala akčný plán pre každé riziko, aby sa zabezpečilo zníženie na prijateľnú úroveň zvyškového rizika; s uspokojením konštatuje, že v roku 2014 sa nezhmotnili nijaké výrazné riziká;

16.  uznáva, že agentúra musí v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP) vykonávať nové úlohy, a to napriek tomu, že jej rozpočet bol zmrazený na úroveň roku 2013 a musela znížiť počet zamestnancov, a zdôrazňuje potrebu zabezpečenia rodovej rovnováhy medzi zamestnancami;

17.  poukazuje na kľúčovú úlohu kontroly a koordinácie politických cieľov reformovanej SRP a upozorňuje, že je preto potrebné posilniť finančné a ľudské zdroje, ktoré má agentúra k dispozícii;

18.  víta úsilie agentúry posilňovať svoj obchodný model prostredníctvom racionalizácie, zjednodušovania a zvyšovania efektívnosti organizácie, a to v čase narastajúcich výziev;

Ďalšie pripomienky

19.  konštatuje, že agentúra sa zaviazala, že na webovom sídle umiestni sekciu, kde predstaví svoju činnosť vo všetkých úradných jazykoch Únie; a že vzhľadom na jej hlavné sídlo sa použila aj galícijčina, keďže je miestnym jazykom; vyzýva agentúru, aby v tom v rámci limitov dostupných zdrojov pokračovala s cieľom viac sa zviditeľniť a zlepšiť svoju povesť;

20.  vyzýva agentúru, aby posilnila svoje postupy a praktiky zamerané na zabezpečenie finančných záujmov Únie a aktívne prispievala k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

21.  berie na vedomie úsilie agentúry zamerané na školenie inšpektorov Únie, členských štátov a úradníkov tretích krajín, čo viedlo k výraznému nárastu počtu vyškolených úradníkov, ktorí sa zúčastňujú na inšpekciách koordinovaných agentúrou v rámci spoločných rozvojových plánov; okrem toho konštatuje, že sa zaznamenalo zvýšenie týchto inšpekcií na približne 12 700, pričom počas roku 2014 sa zistilo vyše 700 podozrení na porušenia;

22.  uznáva dôležitý prínos agentúry z hľadiska plnenia cieľov reformovanej SRP; víta úzku spoluprácu agentúry s členskými štátmi v oblasti organizácie monitorovania povinnosti vylodiť úlovky, a to zlepšovaním kontroly a dohľadu nad rybolovnými činnosťami, sprostredkovaním spolupráce, podporou interoperability a budovaním spoločných kapacít;

23.  pripomína, že je potrebné posilniť mandát agentúry, aby sa mohli spoločne s ďalšími agentúrami Únie v námornom sektore vykonávať operačné činnosti s cieľom predchádzať katastrofám na mori a koordinovať fungovanie európskej pobrežnej stráže;

o
o   o

24.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia