Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2183(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0104/2016

Predložena besedila :

A8-0104/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.35
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0171

Sprejeta besedila
PDF 344kWORD 91k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj
Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
P8_TA(2016)0171A8-0104/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014 (2015/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike(4), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0104/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 151.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 151.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 128, 21.5.2005, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014 (2015/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0081/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike(4), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0104/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 151.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 151.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 128, 21.5.2005, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014 (2015/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0104/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za nadzor ribištva (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2014 znašal 9 217 150 EUR; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije,

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bila v zvezi z dvema pripombama iz poročila za leto 2013 sprejeta popravljalna ukrepa in da sta sedaj pripombi v poročilu označeni z „ni relevantno“;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 99,09 %, kar je v skladu s ciljem agencije in je 0,45 % več kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 88,43 %, kar je v skladu s ciljem agencije in 4,58 % več kot leta 2013;

3.  poudarja, da je treba oceniti, ali bi bilo mogoče proračunska sredstva za poslovanje agencije v prihodnjih letih povečati;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  se z zadovoljstvom seznanja s stopnjo odobrenih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki jih je agencija prenesla v naslednje leto; ugotavlja predvsem, da je stopnja prenesenih sredstev v naslovu II (upravni odhodki) in naslovu III (odhodki za poslovanje) znašala 25 % oziroma 30 %, kar je v obeh primerih 13 % manj kot leta 2013;

5.  pozdravlja stopnjo razveljavljenih prenesenih obveznosti iz leta 2013, ki je znašala 4,3 %, kar je 46 % manj kot prejšnje leto;

Prerazporeditve

6.  je seznanjen z dejstvom, da je bil iz naslova I v naslov II prerazporejen znesek 360 233 EUR; priznava, da je bilo mogoče presežna sredstva, ustvarjena s sinergijami pri organizaciji sestankov, pogostejšim usklajevanjem na daljavo ter zmanjšanjem števila službenih potovanj uslužbencev agencije, prerazporediti v druge proračunske vrstice;

7.  želi spomniti agencijo, da mora obseg v naslednje leto prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, ohraniti na najnižji možni ravni, prav tako pa navajati prenos sredstev v druge proračunske vrstice, saj bo tako zagotovila večjo odgovornost;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

8.  na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je agencija oktobra 2014 sprejela politiko o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov; ugotavlja, da politika v zvezi z navzkrižjem interesom zahteva, da člani upravnega odbora agencije in njeno vodstveno osebje podajo izjave o interesih; ugotavlja, da je agencija objavila izjave o interesih, ki so jih podpisali člani upravnega odbora in vodstveno osebje; je seznanjen s tem, da je objava življenjepisov vodstvenega osebja agencije v skladu s politiko o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov neobvezna ter da so vsi štirje vodstveni delavci agencije posredovali svoje življenjepise v objavo; spodbuja člane upravnega odbora agencije, naj nemudoma predložijo svoje izjave o interesih za nadaljnjo objavo na spletnem mestu agencije, da bi agencija izpolnila zahteve glede preglednosti in odgovornosti;

9.  poziva tiste institucije in agencije Unije, ki so sprejele kodeks ravnanja, vključno z Evropskim parlamentom, naj pospešijo svoje izvedbene ukrepe, npr. preverjanje izjav o finančnih interesih;

Notranje kontrole

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija opravila oceno tveganja, saj si želi povečati učinkovitost pri obdelavi finančnih transakcij, s tem pa je bilo mogoče združiti postopke za preverjanje in potrjevanje nekaterih transakcij nižje vrednosti; ugotavlja, da je začela agencija avgusta 2014 izvajati skrajšan postopek potrjevanja teh transakcij; prav tako ugotavlja, da je agencija opredelila četrtletno metodologijo naknadnega preverjanja, s katero finančne transakcije, ki jih predhodno ne preveri, uradno preveri naknadno; pozdravlja dejstvo, da je pri prvem naknadnem ocenjevanju, opravljenem novembra 2014, predvidena stopnja napake znašala 0,25 %;

11.  pozdravlja pobudo agencije, da bo spremljala izjeme in odstopanja od uveljavljenih politik in postopkov ne glede na višino zneska, s čimer bo zagotovila, da bodo primeri izjem in odstopanja ustrezno upravičeni in dokumentirani;

12.  ugotavlja, da je agencija ob koncu leta 2014 izpolnjevala 10 standardov notranje kontrole, pet standardov je izpolnjevala delno, enega pa ni izpolnjevala; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o stanju v zvezi s standardi notranje kontrole;

Notranja revizija

13.  potrjuje, da je služba Komisije za notranjo revizijo v agenciji opravila revizijo v skladu s strateškim revizijskim načrtom za obdobje 2013–2015, pri tem pa izdala šest priporočil, med katerimi je bilo eno zelo pomembno; ugotavlja, da je agencija pripravila celovit akcijski načrt za obravnavo teh priporočil; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o stanju izvajanja priporočil;

Uspešnost

14.  je seznanjen s tem, da si agencija prizadeva zagotoviti, da bodo kontrolne dejavnosti v državah članicah ustrezno usklajene in strukturirane, zlasti z različnimi ukrepi, o katerih so se dogovorile države članice in Komisija v okviru regionalnih usmerjevalnih skupin agencije;

15.  je seznanjen z dvema ključnima tveganjema, ki ju je pri letnem ocenjevanju tveganja leta 2014 odkrila agencija; je seznanjen s trditvami agencije, da je za obe tveganji pripravila akcijski načrt, da bi ju ublažila in dosegla sprejemljivo raven preostalega tveganja; z zadovoljstvom ugotavlja, da se v letu 2014 ni uresničilo nobeno pomembnejše tveganje;

16.  se zaveda, da mora agencija nove naloge iz skupne ribiške politike izvajati s proračunom, ki je zamrznjen na ravni iz leta 2013, in manjšim številom zaposlenih, in poudarja potrebo po uravnoteženi zastopanosti spolov med osebjem;

17.  poudarja, da v okviru političnih ciljev reformirane skupne ribiške politike igrata nadzor in usklajevanje teh ciljev osrednjo vlogo, in bo zato treba povečati finančne in človeške vire agencije;

18.  pozdravlja prizadevanja agencije, da bi kljub vse večjim izzivom izboljšala svoj poslovni model z racionalizacijo in poenostavitvijo organizacije;

Druge pripombe

19.  ugotavlja, da si agencija na svojem spletnem mestu prizadeva vzdrževati razdelek, ki jo predstavlja v vseh uradnih jezikih Unije; ugotavlja tudi, da je bila glede na kraj sedeža agencije kot jezik komunikacije vključena tudi galicijščina; spodbuja agencijo, naj v okviru razpoložljivih sredstev še naprej poskuša povečevati svojo prepoznavnost in ugled;

20.  poziva agencijo, naj izboljša postopke in prakse za zaščito finančnih interesov Unije ter naj dejavno prispeva k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice;

21.  je seznanjen s prizadevanji agencije, da bi usposobila inšpektorje Unije ter uradnike iz držav članic in tretjih držav, zaradi česar se je bistveno povečalo število usposobljenih uradnikov, ki sodelujejo pri inšpekcijah, ki jih v okviru skupnih razvojnih načrtov usklajuje agencija; ugotavlja tudi, da se je v letu 2014 število inšpekcij povečalo na približno 12 700, pri njih pa je bilo odkritih več kot 700 domnevnih kršitev;

22.  se zaveda pomembnega prispevka agencije k izvajanju ciljev reformirane skupne ribiške politike; pozdravlja tesno sodelovanje agencije z državami članicami pri organizaciji spremljanja obveznosti iztovarjanja, in sicer z izboljšanjem nadzora in spremljanja ribolovnih dejavnosti, s posredovanjem pri sodelovanju, spodbujanjem interoperabilnosti ter z gradnjo skupnih zmogljivosti;

23.  poudarja, da je treba okrepiti mandat agencije, da vzpostavi skupne operativne dejavnosti z drugimi agencijami Unije v pomorskem sektorju, da se tako preprečijo nesreče na morju in se uskladijo funkcije evropske obalne straže;

o
o   o

24.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov