Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2176(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0086/2016

Внесени текстове :

A8-0086/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.36
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0172

Приети текстове
PDF 661kWORD 119k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)
P8_TA(2016)0172A8-0086/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година (2015/2176(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8‑0074/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(4), и по-специално член 44 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0086/2016),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 160.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 160.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година (2015/2176(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0074/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(4), и по-специално член 44 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0086/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 160.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 160.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година (2015/2176(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0086/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 79 701 222 EUR, което представлява увеличение от 2,11% спрямо 2013 г.; като има предвид, че целият бюджет на Органа се осигурява от бюджета на Съюза,

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата („Сметната палата“) заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджет и финансово управление

1.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година доведоха до степен на изпълнение на бюджета от 99,69%, което представлява увеличение с 0,86% в сравнение с 2013 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 89,31%, което представлява намаление с 1,48% в сравнение с 2013 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

2.  Отбелязва, че към края на 2014 г. са били заети 449 от наличните 474 длъжности, което е включвало длъжностни лица, срочно наети служители, договорно наети служители, както и командировани национални експерти; отбелязва, че средната годишна степен на запълване на бройките в щатното разписание за 2014 г. (срочно наети служители и длъжностни лица) е 95,1%, докато за договорно наетите служители тя достига 92,4%;

3.  Отправя искане към Органа да прилага стриктно мерките, отнасящи се до преценката и изключването при възлагането на обществените поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, така че не се допускат дружества в случай на конфликт на интереси, което е от съществено значение за защитата на финансовите интереси на Съюза;

4.  Напомня на Органа, че първата цел на неговата политика за независимост следва да бъде добрата му репутация и че следователно трябва да се увери в отсъствието на всякакви реални или предполагаеми конфликти на интереси, по-специално по отношение на икономическите сектори, които фактически регулира;

5.  Отбелязва, че Органът е стартирал проект за подобряване на ефективността и съответствието при обработката на операциите чрез централизирана стратегия, въвеждането на процеси и структури за планиране, мониторинг и докладване, както и чрез централизирани процеси и структури за финансиране и обществени поръчки; отбелязва със задоволство, че този проект ще даде възможност на Органа да изпълни мандата си по-ефективно, като намали необходимото за получаване на резултати време и броя на ангажираните лица, в резултат на което броят на еквивалентите на пълно работно време ще намалее с 14 служители през 2015 г.;

6.  Приветства факта, че през 2014 г. Органът въведе програма за управление на талантите с цел оптимизиране на използването на неговите човешки ресурси (персонал и експерти);

7.  Добре съзнава обществения интерес към процеса на вземане на решения в Органа, който протича в рамките на ролята му съгласно законодателството и неговите отговорности; изтъква факта, че едни пораждащи доверие правила за интегритет са от съществено значение и освен това комуникацията и откритостта спрямо медиите са от първостепенно значение в това отношение; отбелязва, че Органът отделя 74% от своите човешки ресурси за научноизследователска дейност, оценка и събиране на данни и комуникация; насърчава Органа да продължи напредъка си в тази насока;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

8.  Признава, че Органът е стартирал проект с цел да промени начина на преглед и обработка на годишните декларации за интереси, за да осигури по-добра съгласуваност и цялостно съответствие с правилата си относно декларациите за интереси; отбелязва освен това, че тази нова система, която трябва да бъде завършена през 2016 г., предвижда централизиран преглед на годишните декларации за интереси и прехвърляне на отговорност от научните отдели на Органа към неговия правен и регулаторен отдел;

9.  Отбелязва със загриженост, че за да може да работи с водещите учени в сектора и да разполага с възможно най-ефективната политика за конфликтите на интереси, Органът използва система за оценка на интересите на експертите, която взема предвид ролята на експертите и мандата на научната работна група или експертната група, чийто член ще бъде експертът, според редица различни критерии; отбелязва освен това, че през 2016 г. Органът ще направи преглед на съществуващите системи за откриване на конфликти на интереси като част от редовния цикъл на преглед на политиката си за независимост; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите от прегледа и да предприеме необходимите мерки за адаптиране при подбора и проверката на експертите;

10.  Призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси на поведение, включително и Парламента, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

11.  Отново призовава Органа да прилага двегодишен период на прекъсване; не приема обосновката на Органа на отказа му да изпълни многократните искания на органа по освобождаване от отговорност за такъв двегодишен период на прекъсване по отношение на всички съществени интереси, свързани с дружествата, които регулира;

12.  Приветства факта, че за да подобри своята политика за независимостта и конфликтите на интереси по отношение на експертните групи, през 2014 г. Органът е извършил последващ анализ на правилата си относно декларациите за интереси; отбелязва, че този анализ е довел до преразглеждането и приемането на нова, по-опростена и по-усъвършенствана версия на тези правила; призовава Органа редовно да прави анализи на политиките си, за да гарантира непрекъснатото развитие на своята независимост;

13.  Напомня на Органа решението на европейския омбудсман, в което се заявява, че Органът „следва да преразгледа своите правила по отношение на конфликтите на интереси“, за да гарантира, че експертите, които работят в академичните среди, декларират цялата съответна информация на Органа; счита, че в случай че това би засегнало около една трета от експертите, както твърди Органът, то тогава той следва да отдели специално внимание на въпроса и да работи върху конкретни мерки заедно със заинтересованите академични институции с цел да гарантира интегритета на институциите и от двете страни;

14.  Отбелязва, че през 2015 г. е разработен пилотен проект, чиято цел е да проучи най-добрия начин за изпълнение на препоръката на органа по освобождаване от отговорност за централизиране на процеса на валидиране на декларациите за интереси; отбелязва, че този пилотен проект беше успешно приключен през същата година и че пълната централизация се очакваше да приключи до края на първото полугодие на 2016 г.; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност за успешното осъществяване на тази централизация;

15.  Отбелязва, че през 2014 г. Органът е получил редица коментари по свързани с независимостта въпроси от заинтересовани страни и неправителствени организации; отбелязва освен това, че тези коментари са допринесли за прегледа на правилата за прилагане на политиката за независимост;

16.  Призовава за цялостно подобряване на предотвратяването на корупцията и борбата с нея в публичния сектор чрез възприемане на цялостен подход, като се започне с по-добър публичен достъп до документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждането или подобряването на регистри за прозрачност и предоставянето на достатъчно средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между държавите членки, а също и със съответни трети държави;

17.  Насърчава Органа да повишава в по-голяма степен осведомеността във връзка с политиката относно конфликтите на интереси сред длъжностните си лица, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

18.  Посочва, че няколко правила на Съюза, включително, наред с другото, Хартата на основните права на Европейския съюз, предоставят на лицата правото на достъп до обществени документи; припомня на Органа, че научната прецизност се гарантира с прозрачност и отчетност на резултатите; подчертава, че следователно Органът следва да направи всички данни, използвани за достигане на дадено научно заключение, публично достояние, като те бъдат достъпни в подходящ за машинна обработка формат, за да се даде възможност за научен контрол и непрекъснат напредък;

19.  Признава усилията на Органа за подобряване на прозрачността на своята работа, както и на данните, които използва за посочената работа; признава съществуващите правни ограничения за увеличаване на прозрачността на данните; подчертава, че целта за оповестяване на данните е да се направи възможно възпроизвеждането на работата на Органа и че следователно стъпките, предприети за подобряване на прозрачността на процесите при оценката на риска, са добре дошли като начало, но че трябва да се гарантира и прозрачността на данните; във връзка с това приветства стартирането през януари 2013 г. на инициативата за прозрачност; приветства в този контекст подобреното представяне и достъпността на информацията и документите на уеб страницата на Органа и останалите действия, като становищата за оценка на рисковете и въздействието, което последните имат за гражданите на Съюза, предприети в посока на превръщането на ЕОБХ в отворена институция; насърчава Органа да продължи напредъка си в тази насока;

20.  Отбелязва, че служителите на Органа са правно задължени да спазват Правилника за длъжностните лица по отношение на бъдещата заетост; освен това отбелязва, че оценката на бъдещата заетост на служители се извършва систематично и че когато дадено назначаване може да се разглежда като потенциален източник на конфликт на интереси, назначаването се отлага докато проблемът с конфликта на интереси не бъде разрешен съгласно ясни, прозрачни и подлежащи на проверка критерии; отбелязва, че през 2013 г. от общо 29-те постоянни служители, които са напуснали работа в Органа, трима са се насочили към химическия/фармацевтичния сектор, като за тези лица са въведени редица ограничения; признава, че Органът счита, че вече съществува ясна правна и управленска рамка относно „кадровата въртележка“;

21.  Признава, че Органът е извършил вътрешна оценка на въздействието от премахването на възможността експертите да декларират анонимно някои интереси в своите декларации за интереси; отбелязва въз основа на информация от Органа, че практиката на анонимно деклариране на интересите е била използвана в много редки случаи в миналото; отбелязва освен това, че при последното подновяване на членовете на експертната група през 2015 г. нито един научен експерт не е решил да декларира анонимно интересите си; отбелязва със задоволство, че Органът вече не признава анонимно декларираните интереси и е премахнал тази възможност за експертите при попълването на техните декларации за интереси; отправя искане към Органа да направи проверка на вече назначените експерти, които преди 2015 г. са се възползвали от възможността за анонимно деклариране на своите интереси;

22.  Изисква Органът да приложи член 16 от Правилника за длъжностните лица, като публикува ежегодно информация относно висшите служители, които са напуснали служба и списък с конфликтите на интереси;

23.  Очаква с нетърпение резултатите от системния преглед, който Органът извършва на политиката си по отношение на своята независимост и на процеса на вземане на научни решения през 2016 г.; приветства ангажимента на Органа да обмисли възможността за публикуване на възнагражденията за декларираните дейности на експертите;

24.  Призовава Органа да разшири използването на новия статут за „експерти, поканени на изслушванията“ по примера на Международната агенция за изследвания в областта на раковите заболявания към Световната здравна организация; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност относно използването на експерти, поканени на изслушванията;

25.  Подчертава, че експертите в регулаторните агенции трябва да получават възнаграждение за работата си, така че да се осигури независимостта им от сектора, който регулират; призовава Комисията да предостави на Органа финансови средства за плащане на външни експерти и за развитие на вътрешна структура за изследвания, за да се гарантира независимост;

26.  Отправя искане до отговорната структура на Органа да приложи стратегията за борба с измамите в най-кратки срокове;

Вътрешен одит

27.  Отбелязва, че в началото на 2014 г. не са изпълнени шест препоръки, отправени от Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) и маркирани като „много важни“; отбелязва, че според сведенията четири от тези много важни препоръки са изпълнени от Органа и понастоящем очакват последващи действия от страна на IAS; отбелязва, че останалите две препоръки бяха приключени от IAS след въвеждането на новия Правилник за длъжностните лица през финансовата 2014 година; очаква следващия преглед на IAS относно статута на изпълнените препоръки;

28.  Отбелязва, че Органът е направил симулация, за да оцени въздействието на прилагането на двугодишен период на прекъсване за някои интереси на експертите, които работят в експертните групи на Органа; отбелязва със задоволство, че Органът ще въведе двугодишен период на прекъсване във връзка с горепосочените интереси навреме за следващото подновяване на експертните групи; отбелязва, че по отношение на периода на прекъсване за финансирането на научни изследвания Органът вече е въвел система, която ограничава частните източници на финансиране за научни изследвания до максимум 25% от общия бюджет за научни изследвания под контрола на експерт на Органа;

Вътрешен контрол

29.  Признава, че заключението от извършеното през 2014 г. преразглеждане на стандартите за вътрешен контрол на Органа е, че системата му за вътрешен контрол е в съответствие с тези стандарти; отбелязва обаче, че има области, където биха могли да се постигнат подобрения с цел повишаване на качеството на системата за вътрешен контрол, по-специално по отношение на оценяването и развитието на персонала, организационната структура и оценката на дейностите; призовава Органа да предостави на органа по освобождаване от отговорност доклад за планираните действия за решаването на този проблем и напредъка, постигнат в това отношение;

30.  Констатира, че структурата за вътрешен одит (IAC) на Органа счита, че въведената система за вътрешен контрол дава достатъчна увереност относно постигането на определените за одитираните процеси бизнес цели, с изключение на мониторинга на потребителските права за достъп, предоставени в счетоводната система ABAC, и официалното назначаване на финансовите участници; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност относно напредъка, постигнат в това отношение;

31.  Отбелязва, че IAC е проследила всички нерешени корективни действия в областта на управлението на данни, непрекъснатостта на процесите и сигурността на информационните технологии; отбелязва по-специално, че действията във връзка с управлението на данни и сигурността на информационните технологии са напълно изпълнени; отбелязва, че по отношение на непрекъснатостта на процесите по-голямата част от действията са изпълнени, а оставащите действия е предвидено да бъдат изпълнени до края на 2016 г.;

Други коментари

32.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че след изменението на Правилника за длъжностните лица през 2004 г. с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета(1), той включва разпоредби, предвиждащи, че бъдещите възнаграждения на длъжностни лица, назначени преди 1 май 2004 г., не следва да бъдат по-малки от тези, заложени в предходния правилник; отбелязва, че одитът на Сметната палата е разкрил нарушение на тази разпоредба, като при 8 от 71-те длъжностни лица, назначени към този момент, се наблюдава намаление на възнагражденията с 87 000 EUR за периода 2005 – 2014 г.; отбелязва, че Органът ще предприеме необходимите действия, за да разреши този въпрос своевременно;

33.  Отбелязва със задоволство, че Органът е разработил редица мерки за насърчаване на целите по отношение на откритостта и прозрачността, както и диалога със заинтересованите страни, включително представителите на гражданското общество; отбелязва, че Органът е стартирал нови инициативи с цел да ангажира обществото в още по-голяма степен в процеса на оценка на риска на Органа, като например пленарни заседания в Брюксел със специална сесия за взаимодействие с наблюдатели и заинтересовани страни, обществени консултации за определяне на обхвата на документи с насоки, публични консултации относно проектостановища, последвани от специални срещи със заинтересованите страни и присъствие в социалните медии;

34.  Отчита, че голяма част от трудностите, с които Органът се сблъсква при гарантирането на своята независимост, произтичат от факта, че Комисията постоянно отказва да му предостави достатъчно средства, за да работи за защита на безопасността на храните за гражданите на Съюза независимо от влиянието на регулирания сектор;

35.  Приветства усилията на Органа за изпълнение на корективни действия вследствие на предходни забележки на Сметната палата, и по-специално подобренията, внесени в неговата годишна работна програма, така че тя да включва повече подробности относно планираните процедури за възлагане на обществени поръчки и безвъзмездни средства;

o
o   o

36.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г. (2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на условията на труд на другите служители на Европейските общности (ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1).
(2) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2016)0159.

Правна информация - Политика за поверителност