Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2176(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0086/2016

Předložené texty :

A8-0086/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.36
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0172

Přijaté texty
PDF 507kWORD 109k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
P8_TA(2016)0172A8-0086/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014 (2015/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(4), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0086/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 160.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 160.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014 (2015/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(4), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0086/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského úřadu pro bezpečnost potravin odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 160.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 160.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014 (2015/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0086/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 výše 79 701 222 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 2,11 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet úřadu pochází z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce úřadu za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu 99,69 %, čímž oproti roku 2013 došlo k nárůstu o 0,86 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 89,31 %, což představuje nárůst o 1,48 % ve srovnání s rokem 2013;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

2.  bere na vědomí, že na konci roku 2014 bylo z celkových 474 pracovních míst obsazeno 449, přičemž šlo o úředníky, dočasné zaměstnance a smluvní zaměstnance, ale i vyslané národní odborníky; bere na vědomí, že průměrná roční obsazenost pracovních míst podle plánu pracovních míst na rok 2014 (u dočasných zaměstnanců a úředníků) dosahuje 95,1 %, zatímco u smluvních zaměstnanců činí 92,4 %;

3.  žádá orgán, aby důsledně uplatňoval opatření týkající se diskrece a vyloučení u zadávání veřejných zakázek, přičemž musí být v každém z takových případů prováděny náležité kontroly správnosti daného rozhodnutí, a aby uplatňoval kritéria vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což má zásadní význam pro ochranu finančních zájmů Unie;

4.  připomíná úřadu, že prvořadým cílem jeho politiky nezávislosti by měla být jeho dobrá pověst a tedy zajištění takové situace, kdy nebude zatížen žádnými skutečnými nebo domnělými střety zájmů, zejména střety zájmů s těmi odvětvími hospodářství, které úřad de facto reguluje;

5.  konstatuje, že úřad zahájil projekt zaměřený na zlepšení účinnosti a souladu při provádění transakcí, a to prostřednictvím centralizované strategie, zavedení postupů a struktury pro plánování, monitorování a podávání zpráv a prostřednictvím centralizovaných postupů financování a zadávání zakázek a příslušné struktury; s uspokojením konstatuje, že tento projekt úřadu umožní, aby svou úlohu plnil účinněji, přičemž bude k dosažení výsledků potřebovat méně času a méně zaměstnanců, a dosáhne tak v roce 2015 snížení odpovídajícího 14 plným úvazkům;

6.  vítá skutečnost, že v roce 2014 úřad zavedl program pro řízení talentů s cílem co nejlépe využívat své lidské zdroje (zaměstnance a odborníky);

7.  je si zvláště dobře vědom zájmu veřejnosti o rozhodovací postupy v úřadu, které jsou uplatňovány v rámci jeho úlohy a úkolů stanovených právními předpisy; zdůrazňuje skutečnost, že přesvědčivá pravidla v oblasti integrity mají zásadní význam; mimořádný význam pak má mimoto komunikace a otevřenost vůči sdělovacím prostředkům; bere na vědomí skutečnost, že úřad vyčleňuje 74 % svých lidských zdrojů na vědecké činnosti, hodnocení a shromažďování údajů a na komunikaci; povzbuzuje úřad, aby v tomto přístupu pokračoval;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

8.  uznává skutečnost, že úřad zahájil projekt s cílem změnit způsob, jakým kontroluje a zpracovává roční prohlášení o zájmech, aby tak zajistil lepší konzistentnost a celkové dodržování svých pravidel týkajících se prohlášení o zájmech; dále bere na vědomí, že součástí tohoto nového systému, který by měl být dokončen v průběhu roku 2016, je centralizované prověřování ročních prohlášení o zájmech a přenesení odpovědnosti z vědeckých oddělení úřadu na jeho právní a regulační oddělení;

9.  konstatuje, že s cílem dosáhnout spolupráce se špičkovými akademickými pracovníky v odvětví a zároveň uplatňovat co nejúčinnější politiku v oblasti střetu zájmů úřad používá systém pro hodnocení zájmů odborníků, který posuzuje úlohu odborníků a mandát vědecké pracovní skupiny nebo panelu, jichž by byl daný odborník členem, na základě řady různých kritérií; dále bere na vědomí, že úřad v roce 2016 provede v rámci pravidelného přezkumu své politiky nezávislosti prověrku systémů, které má k dispozici za účelem odhalování střetů zájmů; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o výsledku této prověrky a aby při výběru a prověřování odborníků uplatňoval nezbytná adaptační opatření;

10.  vyzývá orgány a agentury Unie, které zavedly kodexy chování, a to i Parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

11.  opakovaně úřad vyzývá, aby uplatňoval dvouletou čekací lhůtu; nepřijímá zdůvodnění, které úřad poskytl ke svému odmítnutí uposlechnout opakovaných požadavků orgánu příslušného pro udělení absolutoria na zavedení takové dvouleté čekací lhůty v souvislosti se všemi podstatnými zájmy spojenými s podniky, které úřad reguluje;

12.  vítá skutečnost, že úřad provedl v roce 2014 následnou analýzu svých pravidel týkajících se prohlášení o zájmech, aby tak zvýšil svou nezávislost a zlepšil politiku v oblasti střetů zájmů v souvislosti se skupinami odborníků; bere na vědomí, že tato analýza vedla k revizi a přijetí nové, zjednodušené a propracovanější verze těchto pravidel; vyzývá úřad, aby svou politiku a svá pravidla pravidelně analyzoval, a zajistil tak neustálý pokrok ve své nezávislosti;

13.  připomíná úřadu, že evropská veřejná ochránkyně práv ve svém rozhodnutí uvedla, že by úřad „by měl provést revizi pravidel pro řízení střetů zájmů“ s cílem zajistit, aby tito odborníci z akademické sféry sdělovali úřadu všechny relevantní informace; je toho názoru, že pokud by se to týkalo přibližně jedné třetiny odborníků, jak uvádí úřad, pak by měl úřad věnovat této otázce zvláštní pozornost a společně s příslušnými akademickými institucemi pracovat na zvláštních opatřeních, která by umožnila zachování bezúhonnosti úřadu i akademických institucí;

14.  bere na vědomí, že v roce 2015 byl vytvořen pilotní projekt, jehož účelem bylo prozkoumat, jak nejlépe zrealizovat doporučení orgánu příslušného k udělení absolutoria, aby bylo ověřování prohlášení o zájmech prováděno centrálně; poznamenává, že tento pilotní projekt byl ve stejném roce úspěšně dokončen a že se provedení plné centralizace očekává nejpozději do konce prvního pololetí roku 2016; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria o úspěšném provedení této centralizace informoval;

15.  poznamenává, že úřad v roce 2014 obdržel od zainteresovaných subjektů a nevládních organizací řadu příspěvků ohledně záležitostí spojených s nezávislostí; dále konstatuje, že tyto ohlasy přispěly k přezkumu prováděcích pravidel k politice nezávislosti;

16.  požaduje celkové zlepšení systému pro prevenci a potírání korupce ve veřejném sektoru na základě komplexního přístupu, a to lepším přístupem veřejnosti k dokumentům a přísnějšími pravidly pro střety zájmů, zavedením nebo posílením rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření pro vymáhání práva a rovněž lepší spoluprací mezi členskými státy a s příslušnými třetími zeměmi;

17.  vybízí úřad, aby u svých zaměstnanců účinněji zvyšoval povědomí o politice předcházení střetům zájmů, souběžně s již probíhajícími činnostmi zvyšování informovanosti, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

18.  upozorňuje, že některé předpisy Unie, mimo jiné i Listina základních práv Evropské unie, udělují jednotlivcům právo na přístup k veřejným dokumentům; připomíná úřadu, že vědeckou relevanci nejlépe zajišťuje transparentnost výsledků a odpovědnost za ně; zdůrazňuje, že úřad by měl tedy veškeré údaje, na jejichž základě se přijímá jakýkoli vědecký závěr, zveřejňovat ve strojově čitelném formátu, a umožnit tak vědeckou kontrolu a neustálý pokrok;

19.  oceňuje úsilí úřadu o zvýšení transparentnosti jeho činnosti i údajů, které ke své činnosti používá; uznává, že v současné době existují určitá právní omezení, jež úřadu brání ve zvyšování transparentnosti údajů; zdůrazňuje, že účelem zveřejňování je umožnit reprodukovatelnost práce úřadu a kroky směřující k transparentnosti procesů při posuzování rizik jsou tudíž vítanými prvními kroky; měla by být nicméně zajištěna i transparentnost údajů; v tomto ohledu vítá, že úřad v prosinci 2013 zahájil iniciativu zaměřenou na transparentnost; v této souvislosti vítá lepší prezentaci a přístupnost informací a dokumentů na internetové stránce úřadu a další opatření přijatá za účelem vytvoření „otevřeného úřadu EFSA“ , jako jsou stanoviska k hodnocení rizik a jejich dopadu na občany Unie ; povzbuzuje úřad, aby v tomto přístupu pokračoval;

20.  konstatuje, že zaměstnanci úřadu jsou, pokud jde o budoucí zaměstnání, právně zavázáni dodržovat služební řád; dále poznamenává, že posuzování budoucích zaměstnání zaměstnanců se provádí systematicky a že pokud dané zaměstnání může vést ke střetu zájmů, pak je třeba od jmenování na takovou pozici upustit do doby, než tento střet zájmů bude na základě jasných, transparentních a ověřitelných kritérií vyřešen; zdůrazňuje, že z 29 zaměstnanců, kteří v roce 2013 opustili své zaměstnání v úřadu, tři odešli do chemického/farmaceutického odvětví, přičemž se na ně vztahovala řada omezení; bere na vědomí, že podle názoru úřadu již existuje jasný právní a správní rámec proti efektu tzv. otáčivých dveří;

21.  bere na vědomí, že úřad provedl interní analýzu s cílem zjistit, jaký dopad by mělo zrušení možnosti odborníků anonymizovat určité zájmy ve svých prohlášeních o zájmech; bere na vědomí informaci úřadu, že postup anonymizace zájmů byl v minulosti použit ve velmi malém počtu případů; dále bere na vědomí, že při poslední obměně členů panelu v roce 2015 si žádný z vědeckých odborníků nezvolil možnost anonymizovat své zájmy; s uspokojením konstatuje, že úřad již anonymizované zájmy neakceptuje a že tuto možnost pro odborníky při vyplňování prohlášení o zájmech zrušil; žádá úřad, aby prověřil prohlášení předložená odborníky, kteří v úřadu již působí a kteří ještě před rokem 2015 využili možnosti anonymizovat své zájmy.

22.  požaduje, aby úřad naplňoval článek 16 služebního řádu úředníků EU každoročním zveřejňováním informací o vysokých úřednících, kteří z orgánu odešli, a také seznamu případů střetu zájmů;

23.  se zájmem očekává výsledky systémového přezkumu úřadu z roku 2016, který je zaměřen na jeho politiku nezávislosti a vědeckých rozhodovacích procesů; vítá závazek úřadu zvážit zveřejnění odměn, které odborníci pobírají za deklarované činnosti;

24.  vyzývá úřad, aby více využíval nového statutu pro odborníky zvané k účasti na slyšeních po vzoru pozvání odborníků z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, která je součástí Světové zdravotnické organizace; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o využívání slyšení těchto odborníků;

25.  zdůrazňuje, že odborníci v regulačních agenturách musí být za svou práci placeni, aby tak byla zajištěna jejich nezávislost na odvětví, které regulují; vyzývá Komisi, aby úřadu poskytla finanční prostředky, z nichž by v zájmu zajištění nezávislosti mohla hradit externí odborníky a výzkumnou činnost vyvíjenou v rámci úřadu;

26.  žádá odpovědný orgán úřadu, aby co nejdříve začal uplatňovat strategii proti podvodům;

Interní audit

27.  konstatuje, že šest doporučení vydaných útvarem interního auditu Komise (IAS) označených jako „velmi důležitá“ nebylo na začátku roku 2014 ještě uskutečněno; bere na vědomí, že čtyři z těchto velmi důležitých doporučení byla vykázána úřadem jako uskutečněná a v současnosti se očekává jejich posouzení útvarem IAS; poznamenává, že zbývající dvě doporučení byla útvarem IAS uzavřena poté, co v rozpočtovém roce 2014 vstoupil v platnost nový služební řád; se zájmem očekává další ověření stavu prováděných doporučení ze strany útvaru IAS;

28.  uznává skutečnost, že úřad provedl simulaci k posouzení dopadu zavedení dvouleté čekací lhůty v případě některých zájmů odborníků, kteří působí v jeho panelech; s uspokojením konstatuje, že úřad zavede dvouleté čekací lhůty v souvislosti s výše uvedenými zájmy v dostatečném časovém předstihu před příští obměnou členů panelu; bere na vědomí, že co se týče čekacích lhůt v případě financování výzkumu, úřad již zavedl systém, který omezuje financování výzkumu ze soukromých zdrojů na maximálně 25 % z celkového rozpočtu na výzkum, který má pod kontrolou odborník úřadu;

Vnitřní kontroly

29.  bere na vědomí, že přezkum standardů vnitřní kontroly úřadu v roce 2014 dospěl k závěru, že jeho systém vnitřní kontroly je v souladu s těmito standardy; poznamenává však, že v některých oblastech lze dosáhnout zlepšení, jejichž prostřednictvím by se zkvalitnil systém vnitřní kontroly, zejména co se týče hodnocení a rozvoje zaměstnanců, provozní struktury a hodnocení činností; žádá úřad, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytl zprávu o opatřeních, která plánuje přijmout k vyřešení této záležitosti, a o pokroku, kterého bylo v této věci dosaženo;

30.  konstatuje, že oddělení interního auditu (IAC) úřadu shledal, že zavedený systém vnitřní kontroly poskytuje přiměřenou jistotu, pokud jde o dosažení cílů úřadu stanovených pro auditované procesy, s výjimkou monitorování přístupových práv uživatelů do účetního systému ABAC a formálního jmenování účastníků finančních operací; vyzývá úřad, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informoval o pokroku, jehož bylo v tomto ohledu dosaženo;

31.  bere na vědomí, že oddělení IAC sledovalo všechna nedokončená nápravná opatření v oblastech správy údajů, kontinuity činnosti a bezpečnosti IT; konstatuje zejména, že byla v plné míře provedena opatření týkající se správy údajů a bezpečnosti IT; bere na vědomí, že co se týče kontinuity činnosti, většina opatření byla provedena a zbývající opatření by měla být podle plánu provedena do konce roku 2016;

Další připomínky

32.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že služební řád změněný v roce 2004 nařízením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004(1) zahrnoval ustanovení o tom, že budoucí odměny úředníků, kteří nastoupili do služby před 1. květnem 2004, by neměly být nižší než odměny podle předchozího služebního řádu; bere na vědomí, že audit Účetního dvora odhalil, že toto ustanovení nebylo dodrženo a že v případě osmi ze 71 úředníků, kteří byli v té době zaměstnáni, to vedlo k nedoplatku za období 2005–2014 ve výši 87 000 EUR; konstatuje, že úřad přijme nezbytná opatření ke včasné nápravě této situace;

33.  s uspokojením konstatuje, že úřad vypracoval řadu opatření k podpoře cílů otevřenosti a transparentnosti, ale i dialogu se zainteresovanými stranami, včetně zástupců občanské společnosti; bere na vědomí, že úřad zahájil nové iniciativy s cílem úžeji zapojit společnost do jeho postupu pro posuzování rizik, například plenární zasedání v Bruselu, jejichž součástí jsou zvláštní schůze pro interakci s pozorovateli a zainteresovanými stranami, veřejné konzultace o rámcových dokumentech týkajících se pokynů, veřejné konzultace o návrzích stanovisek, po nichž následují zvláštní schůze zainteresovaných stran, a přítomnost v sociálních médiích;

34.  uznává, že potíže, jimž úřad čelí při zajišťování nezávislosti, pramení z velké části ze skutečnosti, že Komise vytrvale odmítá vyčlenit pro úřad dostatečné provozní prostředky k práci na prosazování bezpečnosti potravin občanů EU nezávisle na vlivu regulovaného odvětví;

35.  vítá úsilí úřadu o provedení nápravných opatření v návaznosti na předchozí připomínky Účetního dvora, především pak zlepšení jeho ročního pracovního programu s cílem zahrnout podrobnější informace o plánovaných veřejných zakázkách a grantech;

o
o   o

36.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1).
(2) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí