Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2176(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0086/2016

Texte depuse :

A8-0086/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.36
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0172

Texte adoptate
PDF 358kWORD 119k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA)
P8_TA(2016)0172A8-0086/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2176(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimenta și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare(4), în special articolul 44,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0086/2016),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 160.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 160.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2176(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimenta și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare(4), în special articolul 44,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0086/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 160.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 160.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2176(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0086/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 79 701 222 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 2,11 % față de bugetul pe 2013; întrucât bugetul Autorității provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,69 %, reprezentând o creștere de 0,86 % față de 2013; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 89,31 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,48 % în comparație cu 2013;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

2.  constată că, la sfârșitul anului 2014, erau ocupate 449 din cele 474 de posturi disponibile, incluzând funcționarii, agenții temporari și agenții contractuali, precum și experții naționali detașați; constată că rata medie anuală de ocupare a posturilor pentru schema de personal aferentă anului 2014 (agenți temporari și funcționari) a fost de 95,1 %, în timp ce rata pentru agenți contractuali a fost de 92,4 %;

3.  solicită Autorității să aplice cu strictețe măsurile referitoare la discreție și excludere în ceea ce privește achizițiile publice, realizând verificări adecvate de fond în toate cazurile, și să aplice criteriile de excludere pentru a elimina companiile în cazul oricărui conflict de interese, acest lucru fiind esențial pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii;

4.  îi reamintește Autorității că primul obiectiv al politicii sale de independență ar trebui să fie apărarea reputației și, de aceea Autoritatea ar trebui să se asigure că nu face obiectul unor conflicte de interese reale sau presupuse, în special în relația cu sectoarele economice pe care le reglementează de facto;

5.  constată că Autoritatea a instituit un proiect pentru îmbunătățirea eficienței și conformității în procesarea tranzacțională printr-o strategie centralizată, introducerea unor procese și a unei structuri de planificare, monitorizare și raportare, precum și prin proceduri și structuri financiare și de achiziții centralizate; constată cu satisfacție că acest proiect va permite Autorității să își îndeplinească mai eficient mandatul, reducând timpul necesar pentru a produce rezultate și numărul persoanelor implicate, generând o reducere a personalului în 2015 echivalentă cu 14 posturi cu normă întreagă;

6.  salută faptul că, în 2014, Autoritatea a introdus un program de gestionare a performanțelor pentru a optimiza modul în care sunt folosite resursele sale umane (personalul și experții);

7.  constată, în mod special, existența unui interes public față de procesul decizional din cadrul Autorității, proces care se desfășoară în limitele rolului și responsabilităților sale legale; subliniază că, în acest sens, existența unor norme de integritate credibile este esențială și că, de asemenea, comunicarea și disponibilitatea pentru media sunt indispensabile; constată că Autoritatea consacră 74 % din resursele sale umane activităților științifice, evaluării și colectării datelor, precum și comunicării; încurajează Autoritatea să își continue progresele în acest sens;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

8.  ia act de faptul că Autoritatea a lansat un proiect pentru a modifica modul în care examinează și prelucrează declarațiile de interese anuale, în scopul de a asigura o mai bună coerență și conformitate per ansamblu cu normele sale privind declarațiile de interese; constată, de asemenea, că acest sistem nou, prevăzut a fi finalizat în cursul anului 2016, are în vedere examinarea centralizată a declarațiilor de interese anuale și transferul de responsabilitate de la departamentele științifice ale Autorității către departamentul său juridic și normativ;

9.  constată că, pentru a putea colabora cu cele mai prestigioase cadre universitare din domeniu și pentru a dispune de cea mai eficace politică privind conflictele de interese cu putință, Autoritatea folosește un sistem de evaluare a intereselor experților, care ține cont de rolul experților și de mandatul grupului de lucru sau al grupului științific din care urmează să facă parte experții în cauză, comparându-le cu o serie de criterii diferite; constată, de asemenea, că Autoritatea va examina, în 2016, sistemele în vigoare, pentru a depista conflictele de interese, ca parte a ciclului regulat de reexaminare a politicii sale de independență; solicită Autorității să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele evaluării și la ajustările care vor trebui aduse procedurilor de selectare a experților și verificare a recomandărilor acestora;

10.  invită instituțiile și agențiile Uniunii care au introdus coduri de conduită, inclusiv Parlamentul, să accelereze măsurile de punere în aplicare a codurilor, cum ar fi verificarea declarațiilor de interese financiare;

11.  își reiterează apelul adresat Autorității de a aplica o perioadă de incompatibilitate de doi ani; nu acceptă justificarea dată de Autoritate refuzului de a pune în practică cererile repetate din partea autorității care acordă descărcarea de gestiune de a introduce o perioadă de incompatibilitate de doi ani în privința tuturor intereselor materiale legate de societățile pe care le reglementează;

12.  apreciază faptul că, pentru a-și îmbunătăți politica de independență și politica privind conflictele de interese în ceea ce privește grupurile de experți, Autoritatea a efectuat în 2014 o analiză ex post a normelor sale privind declarațiile de interese; constată că această analiză a dus la o revizuire și la adoptarea unei noi versiuni, mai simple și mai sofisticate, a acestor norme; îi solicită Autorității să își analizeze periodic propriile politici pentru a garanta afirmarea constantă a independenței sale;

13.  reamintește Autorității de hotărârea Ombudsmanului European în care se afirmă că Autoritatea „ar trebui să își revizuiască normele privind conflictele de interese” pentru a fi siguri că acei experți care lucrează în mediul academic declară autorității toate informațiile relevante; este de părere că dacă acest lucru ar afecta circa o treime din experți, conform declarațiilor Autorității, atunci Autoritatea ar trebui să acorde o atenție deosebită acestei chestiuni și să elaboreze împreună cu instituțiile academice vizate măsuri specifice care să garanteze integritatea ambelor instituții;

14.  ia act de faptul că în 2015 a fost dezvoltat un proiect-pilot menit să examineze cel mai bun mod de transpunere în practică a recomandării autorității care acordă descărcarea de gestiune privind centralizarea procesului de validare a declarațiilor de interese; observă că acest proiect-pilot a fost finalizat cu succes în același an și că se preconizează că centralizarea integrală va fi implementată până la sfârșitul primului semestru al anului 2016; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea cu succes a acestei centralizări;

15.  observă că, în cursul anului 2014, Autoritatea a primit din partea unor părți interesate și a unor organizații neguvernamentale un număr de contribuții privind chestiuni legate de independență; observă, de asemenea, că acestea au contribuit la reexaminarea normelor de aplicare a politicii de independență;

16.  cere să se facă progrese la nivel general în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, printr-o abordare holistică, începând cu îmbunătățirea accesului public la documente și înăsprirea normelor privind conflictele de interese, introducerea sau consolidarea registrelor de transparență și furnizarea unor resurse suficiente pentru măsurile de asigurare a respectării legii, precum și prin îmbunătățirea cooperării între statele membre și cu țările terțe relevante;

17.  încurajează Autoritatea să sensibilizeze într-o măsură mai mare personalul propriu cu privire la politica în materie de conflicte de interese, în paralel cu activitățile de sensibilizare aflate în curs și cu includerea integrității și transparenței printre punctele obligatorii de luat în discuție în cadrul procedurilor de recrutare și de evaluare a performanțelor;

18.  subliniază că mai multe normative ale UE, printre care Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, le conferă cetățenilor dreptul de acces la documente publice; reamintește Autorității că rigoarea științifică este asigurată cel mai bine prin transparența rezultatelor și asumarea răspunderii pentru ele; evidențiază că Autoritatea ar trebui să dea publicității toate datele folosite pentru a se ajunge la o concluzie științifică într-un format digital, pentru a permite supravegherea științifică și progresul constant;

19.  recunoaște eforturile depuse de Autoritate pentru a mări transparența activității sale și a datelor utilizate; recunoaște limitările juridice existente în calea creșterii transparenței datelor; subliniază că scopul dezvăluirii datelor este de a asigura reproductibilitatea muncii Autorității și că de aceea pașii făcuți în direcția transparenței procesului de evaluare a riscurilor sunt de apreciat ca o primă etapă, care însă ar trebui, de asemenea, urmată de măsuri vizând transparența datelor; salută, în această privință, lansarea, în ianuarie 2013, a inițiativei privind transparența; salută, în acest context, prezentarea mai clară a informațiilor și documentelor de pe site-ul Autorității și accesul îmbunătățit la acestea, precum și alte măsuri luate, precum rapoartele de evaluare a riscurilor și a impactului acestora asupra cetățenilor Uniunii, în vederea creșterii gradului de deschidere a EFSA; încurajează Autoritatea să își continue progresele în acest sens;

20.  ia act de faptul că personalul Autorității are obligația legală de a respecta Statutul funcționarilor în ceea ce privește încadrarea viitoare în muncă; constată, de asemenea, că înainte de angajarea viitoare a membrilor personalului se face o evaluare sistematică și în cazul în care se consideră că ar implica un potențial conflict de interese angajarea nu ar trebui să aibă loc înainte de rezolvarea potențialului conflict pe baza unor criterii clare, transparente și verificabile; arată că, în 2013, din cei 29 de angajați statutari care și-au părăsit locul de muncă din cadrul Autorității, trei s-au îndreptat către sectorul chimic/farmaceutic, iar în cazul lor au fost impuse o serie de restricții; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, de faptul că aceasta consideră că un cadru legal și de guvernanță clar privind „ușile turnante” este deja pus în practică;

21.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, de faptul că aceasta a efectuat un exercițiu intern pentru a evalua impactul eliminării posibilității de care dispun experții de a trece sub anonimat anumite interese din declarațiile lor de interese; constată, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, că practica anonimizării intereselor a fost utilizată în foarte puține ocazii în trecut; constată, de asemenea, că, în cadrul celei mai recente schimbări a membrilor grupului științific, survenite în 2015, niciun expert științific nu a ales să își treacă sub anonimat interesele; constată cu satisfacție că Autoritatea nu mai acceptă interesele anonimizate și că a retras această opțiune în cazul experților care își completează declarația de interese; solicită Autorității să verifice declarațiile transmise de experții numiți înainte de 2015 și care au profitat de opțiunea anonimizării propriilor interese;

22.  solicită Autorității să implementeze articolul 16 din Statutul funcționarilor, publicând anual informații privind înalții funcționari care și-au părăsit postul, precum și o listă a conflictelor de interese;

23.  așteaptă cu interes rezultatele revizuirii sistemice efectuate de Autoritate în 2016 asupra propriei politici privind independența și procesul decizional științific; salută angajamentul Autorității de a lua în considerare publicarea remunerațiilor aferente activităților declarate ale experților;

24.  solicită Autorității să se folosească mai mult de noul statut al „experților invitați pentru audieri” după modelul Agenției internaționale a Organizației Mondiale a Sănătății de cercetare împotriva cancerului; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la utilizarea experților invitați pentru audieri;

25.  subliniază că experții agențiilor de reglementare trebuie plătiți pentru munca depusă pentru a le permite să fie independenți față de sectorul pe care îl reglementează; invită Comisia să asigure mijloace financiare Autorității pentru a plăti experții externi și a dezvolta propriile structuri de cercetare pentru a garanta independența;

26.  solicită organismului responsabil al Autorității să implementeze o strategie antifraudă cât mai curând posibil;

Auditul intern

27.  constată că șase recomandări formulate de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) și catalogate drept „Foarte importante” erau deschise la începutul anului 2014; ia act de faptul că, potrivit raportărilor Autorității, patru dintre recomandările foarte importante au fost transpuse în practică și așteaptă în prezent o evaluare din partea IAS; observă că celelalte două recomandări au fost închise de IAS în urma introducerii noului Statut al funcționarilor în exercițiul financiar 2014; așteaptă cu interes următoarea reexaminare de către IAS a statutului recomandărilor transpuse în practică;

28.  ia act de faptul că Autoritatea a realizat o simulare pentru a evalua impactul aplicării unei perioade de incompatibilitate de doi ani pentru anumite interese ale experților care activează în cadrul grupurilor științifice ale Autorității; constată cu satisfacție că Autoritatea urmează să introducă perioade de incompatibilitate de doi ani în legătură cu interesele menționate anterior în timp util pentru următoarea reînnoire a grupurilor științifice; ia act de faptul că, în ceea ce privește perioadele de incompatibilitate pentru finanțarea cercetării, Autoritatea dispune deja de un sistem care limitează finanțarea privată a cercetării la maximum 25 % din bugetul total alocat cercetării, sub controlul unui expert al Autorității;

Controale interne

29.  constată că reexaminarea standardelor de control intern ale Autorității, efectuată în 2014, a concluzionat că sistemul său de control intern respectă standardele respective; constată, cu toate acestea, că există zone unde s-ar putea aduce îmbunătățiri, pentru a consolida calitatea sistemului de control intern, în special în ceea ce privește evaluarea și dezvoltarea personalului, structura operațională și evaluarea activităților; invită Autoritatea să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport privind acțiunile avute în vedere pentru a soluționa această chestiune și progresele înregistrate în acest sens;

30.  constată că structura de audit intern a Autorității consideră că sistemul de control intern în vigoare oferă asigurări rezonabile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de activitate stabilite pentru procesele auditate, mai puțin în cazul monitorizării drepturilor de acces ale utilizatorilor acordate în sistemul de contabilitate ABAC și în cazul desemnării oficiale a actorilor financiari; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

31.  constată că structura de audit intern a dat curs tuturor acțiunilor corective restante în domeniul managementului datelor, al continuității activității și al securității informatice; constată, în special, că acțiunile privind managementul datelor și securitatea informatică au fost pe deplin implementate; ia act de faptul că, în ceea ce privește continuitatea activității, majoritatea acțiunilor au fost implementate, iar acțiunile rămase se preconizează a fi implementate până la sfârșitul anului 2016;

Alte observații

32.  constată, din raportul Curții, că Statutul funcționarilor, modificat în 2004 prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004(1), cuprinde dispoziții potrivit cărora remunerațiile viitoare ale funcționarilor recrutați anterior datei de 1 mai 2004 nu ar trebui să fie inferioare celor stabilite prin Statutul precedent al funcționarilor; constată că auditul Curții a arătat faptul că această prevedere nu a fost respectată și că, în cazul a opt din cei 71 de funcționari angajați la acea dată, s-a înregistrat o remunerație mai mică cu 87 000 EUR pentru perioada 2005-2014; constată că Autoritatea va lua măsurile necesare pentru a remedia această problemă în timp util;

33.  constată cu satisfacție că Autoritatea a elaborat o serie de măsuri pentru a sprijini obiectivele de deschidere și transparență, precum și dialogul cu părțile interesate, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile; ia act de faptul că Autoritatea a lansat noi inițiative pentru a implica în continuare societatea în procesul său de evaluare a riscului, prin reuniuni plenare la Bruxelles, cu o ședință dedicată dialogului cu observatorii și cu părțile interesate, consultarea de către public a documentelor pregătitoare pentru orientări, consultări publice privind proiectele de aviz urmate de ședințe specifice cu părțile interesate și prezența pe platformele de comunicare socială;

34.  recunoaște că o mare parte a greutăților de care se lovește Autoritatea pentru a-și garanta independența se datorează refuzului constant din partea Comisiei de a-i aloca suficiente mijloace de operare care să-i permită să lucreze pentru apărarea siguranței alimentare a cetățenilor Uniunii la adăpost de influența sectorului reglementat;

35.  salută eforturile depuse de Autoritate în vederea punerii în aplicare a măsurilor corective în urma observațiilor anterioare ale Curții, în special îmbunătățirile aduse programului său de lucru anual, astfel încât acesta să includă mai multe detalii privind achizițiile și subvențiile planificate;

o
o   o

36.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene (JO L 124, 27.4.2004, p. 1).
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate