Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2176(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0086/2016

Predložena besedila :

A8-0086/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.36
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0172

Sprejeta besedila
PDF 352kWORD 107k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj
Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
P8_TA(2016)0172A8-0086/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014 (2015/2176(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(4), zlasti člena 44,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0086/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 160.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 160.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014 (2015/2176(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(4), zlasti člena 44,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0086/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 160.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 160.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014 (2015/2176(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0086/2016),

A.  ker je iz računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: agencija) razvidno, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2014 znašal 79.701.222 EUR, kar je 2,11 % več kot leta 2013; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 99,69 %, kar je 0,86 % več kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 89,31 %, kar je 1,48 % manj kot leta 2013;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

2.  ugotavlja, da je bilo konec leta 2014 zasedenih 449 delovnih mest od 474, med zaposlenimi pa so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci, pa tudi napoteni nacionalni strokovnjaki; ugotavlja, da je bilo v letu 2014 v povprečju zasedenih 95,1 % delovnih mest v kadrovskem načrtu (začasni uslužbenci in uradniki), medtem ko ta stopnja za pogodbene uslužbence znaša 92,4 %;

3.  poziva agencijo, naj dosledno uporablja ukrepe, ki se nanašajo na diskrecijo in izključitev v zvezi z javnimi naročili, tako da preveri ozadje vsakega posameznega primera, poleg tega pa naj uporablja merila za izključitev in tako izloči podjetja, ki so v kakršnem koli nasprotju interesov, kar je bistvenega pomena za zaščito finančnih interesov Unije;

4.  opozarja agencijo, da bi moral biti prvi cilj njene politike neodvisnosti ugled agencije in torej zagotavljanje, da je ne obremenjujejo dejanska ali domnevna nasprotja interesov, zlasti v povezavi z gospodarskimi sektorji, katere naj bi dejansko regulirala;

5.  ugotavlja, da je agencija začela projekt za povečanje učinkovitosti in skladnosti pri obdelovanju transakcij s pomočjo centralizirane strategije, uvedbe procesov in struktur načrtovanja, spremljanja in poročanja, pa tudi s pomočjo centraliziranih procesov in struktur financiranja in javnih naročil; z zadovoljstvom ugotavlja, da bo lahko agencija zaradi tega projekta učinkoviteje opravljala svojo nalogo, saj bo za pripravo mnenj potrebovala manj časa in manj ljudi, tako da bo lahko v letu 2015 število zaposlenih za polni delovni čas zmanjšala za 14;

6.  pozdravlja dejstvo, da je agencija v letu 2014 uvedla program upravljanja talentov, da bi optimizirala uporabo človeških virov (zaposlenih in strokovnjakov);

7.  se zlasti zaveda zanimanja javnosti za proces odločanja agencije, ki poteka v okviru njene zakonite vloge in pristojnosti; poudarja, da so bistvenega pomena verodostojna pravila o integriteti in da sta poleg tega bistvenega pomena komunikacija in razpoložljivost za medije; ugotavlja, da 74 % človeških virov agencije opravlja znanstvene dejavnosti in ocene, zbira podatke in skrbi za komunikacijo; spodbuja agencijo, naj nadaljuje po tej poti;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

8.  je seznanjen s tem, da je agencija začela projekt, da bi spremenila način, kako pregleduje in obravnava letne izjave o interesih, in zagotovila večjo usklajenost in splošno skladnost s pravili za te izjave; poleg tega ugotavlja, da se v novem sistemu, ki naj bi bil zaključen v letu 2016, predvideva centralizirano pregledovanje letnih izjav o interesih in prenos pristojnosti z znanstvenega oddelka agencije na njen pravni in regulativni oddelek;

9.  ugotavlja, da želi agencija sodelovati z najboljšimi akademiki v industriji in obenem imeti najučinkovitejšo politiko v zvezi z nasprotjem interesov ter da zato uporablja sistem za ocenjevanje interesov strokovnjakov, pri katerem se glede na več različnih meril upoštevajo vloga strokovnjakov in naloge znanstvene delovne skupine ali sveta, katerega član naj bi bil strokovnjak; ugotavlja tudi, da bo agencija leta 2016 v okviru rednega pregledovanja svoje politike o neodvisnosti preskusila svoj sistem za odkrivanje nasprotja interesov; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih tega pregleda in potrebnih prilagoditvah postopkov za izbiro in preverjanje strokovnjakov;

10.  poziva tiste institucije in agencije Unije, ki so sprejele kodeks ravnanja, vključno s Parlamentom, naj pospešijo svoje izvedbene ukrepe, kot je preverjanje izjav o finančnih interesih;

11.  ponovno poziva agencijo, naj izvaja dvoletno obdobje mirovanja; ne sprejema utemeljitve, na podlagi katere agencija zavrača izvajanje večkratnih zahtev organa za podelitev razrešnice po uveljavljanju takšnega dvoletnega obdobja mirovanja kar zadeva vse materialne interese, povezane s podjetji, ki jih regulira;

12.  pozdravlja dejstvo, da je agencija leta 2014 izvedla naknadno analizo svojih pravil, ki urejajo izjave o interesih, da bi izboljšala svojo politiko o neodvisnosti in nasprotju interesov strokovnih skupin; ugotavlja, da je na podlagi te analize revidirala ta pravila in sprejela nova, ki so enostavnejša in bolj izpopolnjena; poziva agencijo, naj redno opravlja analize svojih politik, da bi zagotavljala stalen razvoj svoje neodvisnosti;

13.  opozarja agencijo na sklep Evropskega varuha človekovih pravic, v katerem je navedeno, da bi morala agencija „pregledati svoja pravila o nasprotju interesov“, da bi zagotovila, da ji bodo strokovnjaki iz akademske sfere razkrili vse bistvene informacije; meni, da bi morala agencija v primeru, da bi to – kot trdi sama – zadevalo približno tretjino strokovnjakov, temu vprašanju nameniti posebno pozornost in skupaj z zadevnimi akademskimi ustanovami pripraviti posebne ukrepe za zaščito integritete obeh institucij;

14.  je seznanjen, da je bil leta 2015 pripravljen pilotni projekt, da se preuči, kako je mogoče na najboljši način upoštevati priporočilo organa za podelitev razrešnice o centralizaciji postopka vrednotenja izjav o interesih; ugotavlja, da je bil pilotni projekt v istem letu uspešno zaključen in da naj bi bila popolna centralizacija uvedena do konca prvega semestra leta 2016; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o uspešni uvedbi te centralizacije;

15.  ugotavlja, da je agencija leta 2014 od deležnikov in nevladnih organizacij prejela več prispevkov o vprašanjih v zvezi z neodvisnostjo; ugotavlja tudi, da je to prispevalo k pregledu izvedbenih pravil za politiko o neodvisnosti;

16.  poziva, naj se s celostnim pristopom na splošno izboljšata preprečevanje korupcije in boj proti njej, za kar je najprej treba izboljšati dostop javnosti do dokumentov in uvesti strožja pravila glede nasprotja interesov, uvesti ali okrepiti registre za preglednost in zagotoviti zadostne vire za ukrepe kazenskega pregona, tudi z izboljšanjem sodelovanja med državami članicami in z ustreznimi tretjimi državami;

17.  spodbuja agencijo k nadaljnjemu ozaveščanju svojih zaposlenih o politiki v zvezi z nasprotjem interesov, skupaj z obstoječimi dejavnostmi ozaveščanja ter vključevanjem integritete in preglednosti kot obveznih točk razprave v postopke zaposlovanja in preglede uspešnosti;

18.  poudarja, da imajo posamezniki na podlagi različnih predpisov Unije, med drugim tudi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, pravico dostopa do javnih dokumentov; opozarja agencijo, da se za znanstveno doslednost najbolje poskrbi s preglednostjo in odgovornostjo rezultatov; poudarja, da bi morala agencija zato dati javnosti na voljo vse podatke, uporabljene za dosego kakršne koli znanstvene ugotovitve, in sicer v strojno berljivi obliki, da se omogoči znanstveni nadzor in stalen napredek;

19.  priznava prizadevanja agencije za povečanje preglednosti svojega dela in podatkov, ki jih pri tem uporablja; je seznanjen z obstoječimi pravnimi omejitvami, s katerimi se sooča, ko poskuša povečati preglednosti podatkov; poudarja, da je namen razkrivanja v omogočanju ponovljivosti dela agencije in da so zato ukrepi v smeri preglednosti postopkov pri ocenjevanju tveganja dobrodošel prvi korak, a bi bilo treba vseeno zagotoviti tudi preglednost podatkov; v zvezi s tem pozdravlja sprožitev pobude za preglednost v januarju 2013; v tem kontekstu pozdravlja boljšo predstavitev in dostopnost informacij in dokumentov na domači spletni strani agencije ter druge ukrepe, ki jih je sprejela za „odprto EFSA“, kot so mnenja glede ocene tveganja in vpliv, ki ga imajo na državljane Unije; spodbuja agencijo, naj nadaljuje po tej poti;

20.  se zaveda, da so uslužbenci agencije v zvezi s prihodnjo zaposlitvijo pravno zavezani k spoštovanju Kadrovskih predpisov; poleg tega ugotavlja, da se prihodnja zaposlitev uslužbencev ocenjuje sistematično in da je mogoče zaposlitev, če bi vključevala morebitno nasprotje interesov, preklicati, dokler se to nasprotje ne reši v skladu z jasnimi, preglednimi in preverljivimi merili; poudarja, da so se trije od 29 nekdanjih uslužbencev agencije leta 2013 zaposlili v kemijskem/farmacevtskem sektorju, zanje pa je veljala vrsta omejitev; je seznanjen z mnenjem agencije, da je za izmenično zaposlovanje v javnem in zasebnem sektorju že uveden jasen pravni okvir;

21.  je seznanjen s tem, da je agencija izvedla notranjo oceno učinka odprave možnosti, da strokovnjaki v svojih izjavah o interesih anonimizirajo nekatere interese; je seznanjen z ugotovitvami agencije, da se je v preteklosti praksa anonimiziranja interesov uporabila le zelo redko; poleg tega ugotavlja, da se pri zadnji zamenjavi članov sveta leta 2015 noben znanstveni strokovnjak ni odločil anonimizirati svojih interesov; z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija ne sprejema več anonimiziranih interesov in te možnosti pri izpolnjevanju izjave o interesih strokovnjakom ne daje več; poziva agencijo, naj preveri izjave strokovnjakov, ki so bili zaposleni pred letom 2015 in so izkoristili možnost anonimiziranja interesov;

22.  zahteva, naj agencija ravna v skladu s členom 16 kadrovskih predpisov EU in da enkrat na leto objavi podatke o višjih uradnikih, ki niso več zaposleni pri njej, pa tudi seznam nasprotij interesov;

23.  z zanimanjem pričakuje rezultate sistemskega pregleda agencije, kar zadeva njeno politiko neodvisnosti in postopek znanstvenega odločanja v letu 2016; pozdravlja zavezo agencije, da bo preučila možnost objave osebnih prejemkov strokovnjakov za njihove prijavljene dejavnosti;

24.  poziva agencijo, naj v večjem obsegu uporablja novi status za zaslišanja strokovnjakov po zgledu povabljenih strokovnjakov Mednarodne agencije za raziskave raka, ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o uporabi zaslišanj strokovnjakov;

25.  poudarja, da morajo biti strokovnjaki v regulativnih agencijah plačani za svoje delo, da so lahko neodvisni od sektorja, ki ga regulirajo; poziva Komisijo, naj agenciji zagotovi finančna sredstva, da bo ta lahko plačevala zunanje strokovnjake in razvijala notranje raziskave ter si tako zagotavljala neodvisnost;

26.  poziva pristojni organ agencije, naj začne čim prej izvajati strategijo za boj proti goljufijam;

Notranja revizija

27.  ugotavlja, da je bilo šest priporočil službe Komisije za notranjo revizijo, ki so bila označena kot zelo pomembna, na začetku leta 2014 nerešenih; ugotavlja, da so bila v skladu z dokumentacijo agencije štiri od teh priporočil izvedena in se zanje čaka nadaljnje ukrepanje službe Komisije za notranjo revizijo; ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo ostali dve priporočili po uvedbi novih kadrovskih predpisov v proračunskem letu 2014 zaključila; z zanimanjem pričakuje naslednji pregled službe Komisije za notranjo revizijo o stanju izvedenih priporočil;

28.  je seznanjen s tem, da je agencija s simulacijo ocenila učinek uvedbe dvoletnega obdobja mirovanja za nekatere interese strokovnjakov, ki delajo v njenih svetih; z zadovoljstvom ugotavlja, da namerava do naslednje zamenjave sveta uvesti dvoletno obdobje mirovanja za te interese; ugotavlja, da ima agencija za obdobja mirovanja za financiranje raziskav že na voljo sistem, v skladu s katerim je to financiranje z zasebnimi sredstvi omejeno na največ 25 % vsega proračuna za raziskave pod nadzorom strokovnjaka agencije;

Notranje kontrole

29.  je seznanjen s tem, da je bilo pri pregledu standardov agencije za notranje kontrole, opravljenem leta 2014, ugotovljeno, da je sistem notranjih kontrol skladen s temi standardi; vseeno ugotavlja, da so na nekaterih področjih možne izboljšave, da se poveča kakovost sistema notranjih kontrol, zlasti kar zadeva ocenjevanje in napredovanje uslužbencev, operativno strukturo in ocenjevanje dejavnosti; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice predloži poročilo o ukrepih, ki jih namerava sprejeti za reševanje tega vprašanja, in o napredku, doseženem v zvezi s tem;

30.  ugotavlja, da skupina za notranjo revizijo pri agenciji meni, da obstoječi sistem notranjih kontrol zagotavlja razumno zagotovilo v zvezi z doseganjem poslovnih ciljev, določenih za procese, ki so predmet revizije, razen za spremljanje pravic do uporabniškega dostopa v računovodskem sistemu ABAC in za uradno imenovanje finančnih udeležencev; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

31.  ugotavlja, da je skupina za notranjo revizijo spremljala vse odprte popravljalne ukrepe na področju upravljanja podatkov, neprekinjenosti poslovanja in informacijske varnosti; zlasti ugotavlja, da so bili ukrepi v zvezi z upravljanjem podatkov in informacijsko varnostjo v celoti izvedeni; je seznanjen s tem, da je bila večina ukrepov, ki se nanašajo na neprekinjenost poslovanja, izvedena, preostali ukrepi pa se bodo predvidoma izvedli do konca leta 2016;

Druge pripombe

32.  je seznanjen, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da Kadrovski predpisi po spremembi leta 2004 z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004(1) vključujejo določbe, po kateri prihodnji prejemki uradnikov, ki so bili zaposleni pred 1. majem 2004, ne smejo biti nižji, kot so bili po prejšnjih kadrovskih predpisih; ugotavlja, da je Računsko sodišče med revizijo ugotovilo, da to ni bilo upoštevano in je bilo zaradi tega osmim od 71 takrat zaposlenih uradnikov v obdobju 2005–2014 izplačanih 87 000 EUR premalo; je seznanjen, da bo agencija za rešitev tega vprašanja sprejela ustrezne ukrepe;

33.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija razvila več ukrepov v podporo ciljem glede odprtosti in preglednosti ter dialogu z deležniki, vključno s predstavniki civilne družbe; ugotavlja, da je agencija začela nove pobude, da bi družbo še bolj vključila v svoj postopek ocene učinka, kot so plenarna zasedanja v Bruslju z namenskimi sejami za stike z opazovalci in deležniki, javni posveti v zvezi s predhodnimi študijami smernic, javni posveti v zvezi z osnutki mnenj, ki jim sledijo namenske seje deležnikov, in navzočnost v družbenih medijih;

34.  priznava, da je velik del težav, s katerimi se agencija sooča pri zagotavljanju svoje neodvisnosti, posledica doslednega zavračanja Komisije, da bi ji dodelila zadostna sredstva za delovanje, s katerimi bi si lahko neodvisno od vplivov zadevne panoge prizadevala za varnost hrane za državljane Unije;

35.  pozdravlja prizadevanja agencije, da bi uvedla popravljalne ukrepe na osnovi prejšnjih pripomb Računskega sodišča, zlasti izboljšanje njenega letnega delovnega programa z vključitvijo več podrobnosti o načrtovanih javnih naročilih in dodelitvah nepovratnih sredstev;

o
o   o

36.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 124, 27.4.2004, str. 1).
(2) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov