Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2176(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0086/2016

Ingivna texter :

A8-0086/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.36
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0172

Antagna texter
PDF 191kWORD 324k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel
Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
P8_TA(2016)0172A8-0086/2016
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014 (2015/2176(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(4), särskilt artikel 44,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0086/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 160.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 160.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014 (2015/2176(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(4), särskilt artikel 44,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0086/2016),

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 160.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 160.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014 (2015/2176(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0086/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt dess redovisning uppgick den slutliga budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) för räkenskapsåret 2014 till 79 701 222 EUR, vilket utgör en ökning med 2,11 % jämfört med 2013. Myndighetens budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för myndigheten för budgetåret 2014 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att budgetövervakningsinsatserna under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,69 %, vilket innebar en ökning med 0,86 % jämfört med 2013. Parlamentet noterar vidare att genomförandenivån för betalningsbemyndigandena var 89,31 %, vilket innebar en minskning med 1,48 % jämfört med 2013.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

2.  Europaparlamentet noterar att i slutet av 2014 var 449 tjänster tillsatta av de tillgängliga 474, vilka inbegriper tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utsända nationella experter. Parlamentet noterar att den årliga genomsnittliga andelen tillsatta tjänster för 2014 års tjänsteförteckning (tillfälligt anställda och tjänstemän) är 95,1 %, medan andelen för kontraktsanställda är 92,4 %.

3.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att strikt tillämpa de åtgärder som rör skönsmässiga bedömningar och uteslutning i samband med offentliga upphandlingar, med lämpliga bakgrundskontroller som ska utföras i varje enskilt fall, och att tillämpa uteslutningskriterier så att företag utestängs om det föreligger någon intressekonflikt, vilket är ytterst viktigt för att skydda unionens ekonomiska intressen.

4.  Europaparlamentet påminner myndigheten om att det främsta målet med dess oberoendepolicy bör vara dess rykte och att myndigheten därför bör se till att myndigheten inte berörs av några faktiska eller upplevda intressekonflikter, särskilt inte med de ekonomiska sektorer som den i praktiken reglerar.

5.  Europaparlamentet noterar att myndigheten inrättat ett projekt för att öka effektiviteten och efterlevnaden av transaktionsbehandling genom en centraliserad strategi, införande av förfaranden och strukturer för planering, övervakning och rapportering, samt genom centraliserade förfaranden och strukturer för finans och upphandling. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att detta projekt kommer att göra det möjligt för myndigheten att genomföra sitt uppdrag på ett mer effektivt sätt, och minska den tid som krävs för att producera resultat och minska antalet personer som deltar, vilket leder till en minskning med 14 heltidsekvivalenter under 2015.

6.  Europaparlamentet gläder sig över att myndigheten under 2014 införde ett program för att ta till vara talanger i syfte att optimera utnyttjandet av de mänskliga resurserna (personal och experter).

7.  Europaparlamentet är fullt medvetet om allmänhetens intresse för den beslutsprocess inom myndigheten som förs inom ramen för dess rättsliga roll och ansvarsområden. Parlamentet betonar att trovärdiga integritetsregler är väsentliga och att kommunikation och tillgänglighet för media dessutom är av största vikt. Parlamentet konstaterar att myndigheten avsätter 74 % av sina personalresurser till vetenskaplig verksamhet, utvärdering och datainsamling och kommunikation. Parlamentet uppmuntrar myndigheten till nya framsteg i denna riktning.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

8.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har inlett ett projekt för att ändra det sätt på vilket den undersöker och behandlar de årliga intresseförklaringarna i syfte att säkerställa bättre samstämmighet och övergripande efterlevnad med dess regler för intresseförklaringar. Parlamentet noterar vidare att detta nya system, som planeras vara färdigt under 2016, förutser centraliserade undersökningar av de årliga intresseförklaringarna och överförande av ansvar från myndighetens vetenskapliga avdelningar till dess rätts- och regleringsavdelning.

9.  Europaparlamentet noterar att myndigheten, för att både uppnå samarbete med toppakademiker inom branschen och ha den mest effektiva policyn för intressekonflikter, använder ett system för att bedöma experternas intressen, vilket beaktar experternas roll och uppdraget för den vetenskapliga arbetsgrupp eller panel som experten skulle delta i gentemot ett antal olika kriterier. Parlamentet noterar vidare att myndigheten under 2016 kommer att genomföra en undersökning av sitt befintliga system för att upptäcka intressekonflikter som en del av den regelbundna kontrollen av myndighetens oberoendepolicy. Parlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av kontrollen och om de anpassningar som är nödvändiga att göra av förfarandena för att välja ut experter och kontrollera deras kvalifikationer.

10.  Europaparlamentet uppmanar de unionsinstitutioner och byråer som har infört uppförandekoder, däribland Europaparlamentet, stärker sina genomförandeåtgärder, som t.ex. kontroller av förklaringar om ekonomiska intressen.

11.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till myndigheten att tillämpa en karensperiod på två år. Parlamentet accepterar inte myndighetens motivering av sin vägran att genomföra den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens upprepade begäran att myndigheten bör tillämpa en sådan karensperiod på två år för alla väsentliga intressen som avser de företag som myndigheten reglerar.

12.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten, för att stärka sitt oberoende och sin policy för intressekonflikter rörande expertgrupper, under 2014 genomförde en efterhandsanalys av sina regler för intresseförklaringar. Parlamentet noterar att denna analys ledde till en granskning och antagandet av en ny, enklare och mer sofistikerad version av dessa regler. Parlamentet uppmanar myndigheten att regelbundet genomföra analyser av sina policyer för att se till att myndighetens oberoende ständigt utvecklas.

13.  Europaparlamentet påminner myndigheten om Europeiska ombudsmannens avgörande enligt vilket myndigheten bör se över sina bestämmelser om intressekonflikter för att säkerställa att de experter som arbetar inom den akademiska världen deklarerar alla relevanta uppgifter till myndigheten. Parlamentet anser att om detta skulle påverka cirka en tredjedel av experterna, som myndigheten förklarade, då bör myndigheten särskilt uppmärksamma frågan och arbeta för specifika åtgärder tillsammans med de berörda akademiska institutionerna för att skydda båda institutionernas integritet.

14.  Europaparlamentet noterar att ett pilotprojekt utarbetades under 2015 som syftade till att utforska det bästa sättet att genomföra den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendation att centralisera kontrollförfarandet för intresseförklaringarna. Parlamentet noterar att detta pilotprojekt slutfördes samma år med gott resultat och att fullständig centralisering förväntades genomföras i slutet av det första halvåret 2016. Parlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om det framgångsrika genomförandet av denna centralisering.

15.  Europaparlamentet observerar att myndigheten under 2014 mottog ett antal bidrag rörande oberoenderelaterade frågor från intressenter och icke-statliga organisationer. Parlamentet noterar vidare att dessa bidrog till granskningen av genomförandebestämmelserna för oberoendepolicyn.

16.  Europaparlamentet efterlyser en övergripande förbättring av arbetet med att förebygga och bekämpa korruption. För att åstadkomma detta bör man anta ett helhetsgrepp som inleds med att man förbättrar allmänhetens tillgång till handlingar och inför mer strikta bestämmelser vad gäller intressekonflikter, upprättande eller stärkande av öppenhetsregister och tillhandahållande av tillräckliga resurser för brottsbekämpande åtgärder, och även genom ett bättre samarbete mellan medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer.

17.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att ytterligare öka uppmärksamheten om policyer som rör intressekonflikter bland sin personal, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten, och att inkludera integritet och transparens som en obligatorisk fråga som ska diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

18.  Europaparlamentet påpekar att flera unionsbestämmelser, bland annat Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ger enskilda personer rätt att få tillgång till offentliga dokument. Parlamentet påminner myndigheten om att vetenskaplig stringens garanteras genom transparens och skyldighet att redovisa resultat. Parlamentet understryker att myndigheten därför bör offentliggöra alla de uppgifter som används för att komma fram till en viss vetenskaplig slutsats i ett maskinläsbart format för att möjliggöra vetenskaplig granskning och konstanta framsteg.

19.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten ansträngt sig för att förbättra transparensen både när det gäller dess verksamhet och de uppgifter den använder sig av i den verksamheten. Parlamentet konstaterar de nuvarande rättsliga begränsningar som myndigheten ställs inför i arbetet med att öka insynen i uppgifter. Parlamentet betonar att syftet med offentliggörandet är att möjliggöra reproducerbarhet av myndighetens arbete, och de framsteg som gjorts för att säkra transparens i riskbedömningen är därför ett första positivt steg, men att det också är viktigt att säkra insyn i uppgifter. Parlamentet välkomnar i detta avseende inledandet i januari 2013 av transparensinitiativet. Parlamentet gläder sig samtidigt över att information och dokumentation presenteras på ett bättre sätt och har blivit mer lättillgängligt på myndighetens hemsida och välkomnar andra åtgärder som vidtagits för en mer transparent myndighet, t.ex. yttranden om riskbedömning och hur de påverkar unionens medborgare. Parlamentet uppmuntrar myndigheten till nya framsteg i denna riktning.

20.  Europaparlamentet noterar att myndighetens personal är rättsligt bunden att följa tjänsteföreskrifterna vad gäller framtida anställning. Parlamentet noterar dessutom att bedömningen av personalens framtida anställning sker på systematisk basis och att i händelse av att anställningen anses utgöra en potentiell intressekonflikt får ingen utnämning göras tills denna potentiella konflikt har lösts på basis av tydliga, transparenta och kontrollerbara kriterier. Parlamentet påpekar att under 2013 gick tre av de 29 anställda som omfattades av tjänsteföreskrifterna som lämnat sin anställning vid myndigheten till kemi-/läkemedelssektorn och att dessa personer belagts med en mängd restriktioner. Parlamentet konstaterar att myndigheten anser att det redan finns en tydlig rättslig ram och förvaltningsram för svängdörrar.

21.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har genomfört en intern övning för att bedöma konsekvenserna av att ta ifrån experter möjligheten att anonymisera vissa intressen i sina intresseförklaringar. Parlamentet noterar att myndigheten menar att förfarandet med anonymisering av intressen har använts vid väldigt få tillfällen tidigare. Parlamentet noterar vidare att inga vetenskapliga experter valde att anonymisera sina intressen vid den senaste förnyelsen av panelmedlemmar 2015. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten inte längre godkänner anonymiserade intressen och har tagit bort denna möjlighet för experter när de fyller i sina intresseförklaringar. Parlamentet uppmanar myndigheten att kontrollera intresseförklaringarna från experter som utnämnts före 2015 och som utnyttjade möjligheten att anonymisera sina intressen.

22.  Europaparlamentet begär att myndigheten genomför artikel 16 i tjänsteföreskrifterna genom att offentliggöra uppgifter om vilka höga tjänstemän som har lämnat sin tjänst och en förteckning över intressekonflikter årligen.

23.  Europaparlamentet ser fram emot resultatet av myndighetens systematiska översyn av sin policy om oberoende och den vetenskapliga beslutsprocessen under 2016. Parlamentet välkomnar myndighetens åtagande att överväga att offentliggöra ersättningarna för experternas deklarerade verksamheter.

24.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att i större utsträckning utnyttja möjligheten att fastställa en ny status för rådgivande experter i linje med vad som gjorts med inbjudna experter inom WHO:s internationella cancerforskningsinstitut. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om användningen av rådgivande experter.

25.  Europaparlamentet betonar att experter i lagstiftande byråer måste få betalt för sitt arbete så att deras oberoende i förhållande till den sektor de reglerar kan garanteras. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla myndigheten de medel som behövs för att betala externa experter och utveckla intern forskning för att därmed säkra oberoende.

26.  Europaparlamentet uppmanar myndighetens ansvariga organ att snarast möjligt genomföra bedrägeribekämpningsstrategin.

Internrevision

27.  Europaparlamentet noterar att sex rekommendationer som utfärdats av tjänsten för internrevision vid kommissionen (IAS) och som märkts som ”Mycket viktiga” var oåtgärdade i början av 2014. Parlamentet konstaterar att fyra av de mycket viktiga rekommendationerna rapporterades av myndigheten som genomförda och väntar för närvarande på uppföljning av IAS. Parlamentet observerar att de återstående två avslutades av IAS efter införandet av de nya tjänsteföreskrifterna budgetåret 2014. Parlamentet ser fram emot nästa IAS-granskning av läget för genomförda rekommendationer.

28.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten genomfört en simulering för att bedöma konsekvenserna av att tillämpa tvååriga karensperioder för vissa intressen för experter som arbetar i myndighetens paneler. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten kommer att införa tvååriga karensperioder med avseende på ovannämnda intressen i tid för nästa panelförnyelse. Parlamentet noterar att myndigheten, med avseende på karensperioder för forskningsfinansiering, redan har ett upprättat system som begränsar forskningsfinansiering från privata källor till högst 25 % av den totala forskningsbudget som står under en myndighetsexperts kontroll.

Internkontroller

29.  Europaparlamentet konstaterar att den granskning av myndighetens interna kontrollstandarder som genomfördes 2014 fastslog att dess interna kontrollsystem uppfyller dessa standarder. Parlamentet noterar dock att det finns områden där förbättringar skulle kunna uppnås för att förbättra kvaliteten på det interna kontrollsystemet, i synnerhet avseende utvärdering och utveckling av personalen, den operativa strukturen och utvärdering av verksamheter. Parlamentet uppmanar myndigheten att till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten lämna en rapport om de åtgärder som planeras för att ta itu med detta problem och de framsteg som gjorts i detta avseende.

30.  Europaparlamentet är förvissat om att myndighetens internrevisionsfunktion anser att det befintliga interna kontrollsystemet lämnar rimliga garantier gällande uppnåendet av de affärsmål som satts upp för de förfaranden som revideras, förutom för övervakning av användarrättigheter som beviljas i systemet för periodiserad redovisning och den formella nomineringen av finansiella aktörer. Parlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsbefrielsebeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts i detta avseende.

31.  Europaparlamentet noterar att internrevisionsfunktionen gjort uppföljningar av alla ej genomförda avhjälpande åtgärder inom områdena datahantering, driftskontinuitet och it‑säkerhet. Parlamentet noterar i synnerhet att åtgärder avseende datahantering och it‑säkerhet har genomförts till fullo. Parlamentet noterar att de flesta åtgärderna gällande driftskontinuitet har genomförts och att de kvarvarande åtgärderna planeras genomföras senast i slutet av 2016.

Övriga kommentarer

32.  Europaparlamentet noterar att det i revisionsrättens rapport framgår att tjänsteföreskrifterna, efter ändringen av tjänsteföreskrifterna år 2004 genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004(1), inkluderade bestämmelser om att framtida ersättning till tjänstemän som rekryterats före den 1 maj 2004 inte ska vara lägre än ersättningen inom ramen för tidigare tjänsteföreskrifter. Parlamentet observerar att revisionsrättens granskning visade att man inte följde detta, vilket ledde till en för låg betalning på 87 000 EUR under perioden 2005–2014 när det gällde åtta av de 71 tjänstemän som var anställda vid den tiden. Parlamentet noterar att myndigheten kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att lösa detta problem i rätt tid.

33.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten har utarbetat ett antal åtgärder till stöd för mål gällande öppenhet och insyn, samt dialog med intressenter, däribland företrädare för det civila samhället. Parlamentet noterar att myndigheten har inlett nya initiativ för att ytterligare engagera samhället i myndighetens riskbedömningsförfarande såsom plenarsammanträden i Bryssel med ett särskilt sammanträde ägnat åt att samspela med observatörer och intressenter, samråd med allmänheten avseende rapporter om omfattningen av vägledningar, offentliga samråd om förslag till yttranden följda av särskilda möten med intressenter samt närvaro på sociala medier.

34.  Europaparlamentet konstaterar att en stor del av de problem som myndigheten ställs inför när den försöker säkerställa sitt oberoende är en följd av att kommissionen konsekvent vägrar att förse myndigheten med tillräckliga medel för att den ska kunna arbeta för att försvara livsmedelssäkerheten för unionens medborgare, oberoende av den reglerade branschens inflytande.

35.  Europaparlamentet välkomnar myndighetens ansträngningar för att vidta korrigerande åtgärder som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år, i synnerhet förbättringarna av dess årliga arbetsprogram genom att inkludera fler uppgifter om planerade upphandlingar och bidrag.

o
o   o

36.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 28 april 2016(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1). Rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1).
(2) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2016)0159.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy