Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2187(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0085/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0085/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.37
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0173

Usvojeni tekstovi
PDF 414kWORD 89k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles
Razrješnica za 2014.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)
P8_TA(2016)0173A8-0085/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014. (2015/2187(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014., s odgovorom Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0085/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova(4), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0085/2016),

1.  daje razrješnicu direktorici Europskog instituta za ravnopravnost spolova za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europskog instituta za ravnopravnost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 9.12.2015., str. 168.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 168.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 403, 30.12.2006., str. 9.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014. (2015/2187(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014., s odgovorom Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0085/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova(4), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0085/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europskog instituta za ravnopravnost spolova odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014.,

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europskog instituta za ravnopravnost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 9.12.2015., str. 168.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 168.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 403, 30.12.2006., str. 9.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014. (2015/2187(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0085/2016),

A.  budući da je, u skladu s financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog instituta za ravnopravnost spolova („Institut”) za financijsku godinu 2014. iznosio 7 340 081 EUR, što je smanjenje od 3,08 % u odnosu na 2013.;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Instituta za financijsku godinu 2014. pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

1.  podsjeća da je Institut osnovan u cilju promicanja i jačanja jednakosti spolova uključujući, prije svega, poticanje rodne osviještenosti u svim politikama Unije i nacionalnim politikama koje iz njih proizlaze i borbe protiv diskriminacije na temelju spola te u cilju podizanja razine osviještenosti građana EU-a o jednakosti spolova; sa zadovoljstvom prima na znanje da je Institut 2014. ostvario 95 % od svojih planiranih rezultata; ističe da ciljevi i zadaće tog Instituta iziskuju očuvanje zasebnog tijela u institucionalnom okviru EU-a specijaliziranog za ta pitanja;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultirali visokom stopom izvršenja proračuna od 99,04 %, što pokazuje da su se obveze izvršavale pravovremeno; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 71,91 %, što je povećanje od 1,75 % u odnosu na prethodnu godinu;

Obveze i prijenosi

3.  pozdravlja dodatno smanjenje ukupne razine prenesenih odobrenih sredstava s 2 500 000 EUR (32 %) u 2012. preko 2 200 000 EUR (29 %) u 2013. na 1 900 000 EUR (27 %) u 2014.; prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je razina prenesenih odobrenih sredstava bila visoka te da je iznosila 1 800 000 EUR (54 %) za glavu III. (operativni rashodi); prima na znanje da su glavni razlozi tomu zakašnjeli postupci nabave za istraživanja i studije te tekuće studije koje su trebale biti završene 2015.; shvaća da su razlozi za kašnjenje pri provedbi studija u okviru operativnih rashoda često posljedica okolnosti izvan kontrole Instituta; međutim, poziva Institut da i dalje ulaže napore radi smanjenja iznosa prijenosa u operativnom proračunu kako bi se poštovalo proračunsko načelo jedne godine;

4.  primjećuje da je iznos od 2 167 128 EUR prenesen iz financijske godine 2013.; sa zadovoljstvom napominje da je otkazano samo 1,76 % prijenosa;

5.  poziva Institut da u budućnosti održava što nižom razinu odobrenih sredstava koja su prenesena u sljedeću godinu;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.  napominje da su natječaji za ugovore za javnu nabavu Instituta organizirani na najširoj mogućoj osnovi, dok je u pregovaračkim postupcima za ugovore male vrijednosti utvrđen broj pozvanih kandidata kojim bi se zajamčila ravnoteža između publiciteta i proporcionalnosti; također napominje da je dovršeno 47 operativnih postupaka javne nabave za iznos od 3 217 653 EUR, dok je ostatak operativnog proračuna potrošen na prijevode, dnevnice isplaćene stručnjacima, službena putovanja i povremene kupovine na temelju računa;

7.  napominje da Revizorski sud u svojem izvješću izjavljuje da je na kraju godine plan radnih mjesta obuhvaćao 29 radnih mjesta te da su sva bila popunjena; potvrđuje da je u očekivanju smanjenja broja osoblja i promjene radnih prioriteta Institut ukinuo jedno radno mjesto u odnosu na prošlu godinu te se za razdoblje 2016. – 2017. planira ukidanje još dvaju privremenih radnih mjesta; primjećuje da će se tim ukidanjem plan radnih mjesta smanjiti za 10 %;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

8.  ističe da Institut mora pomno proučiti izjave o sukobu interesa svojih članova, administrativnog osoblja i stručnjaka te bez odgađanja objaviti relevantno izvješće;

Unutarnja revizija

9.  potvrđuje da je Institut u prosincu 2014. podnio Službi Europske komisije za unutarnju reviziju plan djelovanja u kojem se pristupa visokorizičnim područjima koja je ta služba otkrila tijekom svoje analize rizika 2013.; prima na znanje da su na kraju godine svi procesi pravilno provedeni u predviđenom roku;

10.  napominje da je u ožujku 2014. Služba za unutarnju reviziju sastavila godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji za financijsku godinu 2013.; sa zadovoljstvom napominje da Služba za unutarnju reviziju nije izdala niti jednu preporuku s oznakom „kritično” ili „vrlo važno”; prima na znanje da je, nakon što je provela cjelovitu procjenu rizika, Služba za unutarnju reviziju pripremila Strateški plan unutarnje revizije 2015. – 2017. koji je podržao Upravni odbor Instituta; potvrđuje da je Služba za unutarnju reviziju u svojem izvješću iz travnja 2015. potvrdila da niti jedna neusvojena preporuka nema oznaku „kritično”, dok jedna takva preporuka ima oznaku „vrlo važno”;

Unutarnje kontrole

11.  potvrđuje da se Institut u okviru provedbe svojih standarda unutarnje kontrole usmjerio na usvajanje kvalitetnog okvira upravljanja, provedbe sustava nadzora ex ante, jačanje okruženja u kojem se ne toleriraju ni prevare ni uznemiravanje, kao i na razvijanje plana kontinuiteta poslovanja; napominje da su neke mjere učinkovito provedene 2014., dok je za druge planiran nastavak provedbe tijekom 2015.;

Druge primjedbe

12.  napominje da se Institut o utvrđenim temama redovito savjetuje s Odborom Europskog parlamenta za prava žena i jednakost spolova izravnim kontaktom s njegovim članovima ili preko tijela zaduženih za vezu; nadalje konstatira da Institut sudjeluje u radnim skupinama Komisije (Eurostat) na istraživanju sinergija, ali i pruža savjetovanje u vezi s tehničkim pitanjima i rodnoj perspektivi pri prikupljanju i usklađivanju podataka; prima na znanje da Institut blisko surađuje s Agencijom Europske unije za temeljna prava (FRA) i Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND); primjećuje da se to odražava u indeksu rodne ravnopravnosti i pekinškim izvještajima Instituta za predsjedništvo Vijeća;

13.  poziva sve institucije EU-a da unaprijede postupke i prakse kojima se nastoje zaštititi financijski interesi Unije i da aktivno doprinose postupku davanja razrješnice usmjerenom na rezultate;

14.  sa zadovoljstvom napominje da Institut traži sinergije povezujući postupke izvršavanja određenih zadataka i uvodeći zajedničke usluge s drugim agencijama; posebno prima na znanje uvođenje sporazuma o razini pružanja usluga s Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) u području nadzora ex post;

15.  pozdravlja aktualnu produktivnu suradnju između Instituta i Odbora za prava žena i jednakost spolova; poziva na daljnju povezanost zakonodavnih i nezakonodavnih prioriteta Odbora za prava žena i jednakost spolova te istraživanja koja provodi Institut, uzimajući također u obzir dokaze koje pruža indeks rodne ravnopravnosti što ga je osmislio Institut;

o
o   o

16.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1)Usvojeni tekstovi s tim datumom, P8_TA(2016)0159.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti