Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2189(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0091/2016

Předložené texty :

A8-0091/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.38
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0174

Přijaté texty
PDF 504kWORD 99k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
P8_TA(2016)0174A8-0091/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014 (2015/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0091/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 175.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 175.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2014 (2015/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0091/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 175.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 175.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014 (2015/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0091/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 21 582 772 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje 15% nárůst, a to s ohledem na krátkou dobu existence tohoto orgánu; vzhledem k tomu, že 40 % rozpočtu orgánu pochází z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu za rozpočtový rok 2014 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné.

1.  připomíná, že Evropský parlament byl klíčovou hybnou silou při úsilí o vytvoření nového a komplexního evropského systému finančního dohledu (ESFS) v období po finanční krizi a při zřizování orgánu EIOPA jakožto součásti ESFS v roce 2011;

2.  zdůrazňuje, že úloha orgánu EIOPA při prosazování společného režimu dohledu na celém jednotném trhu je zásadní pro zajištění finanční stability, lépe integrovaného, transparentnějšího, efektivnějšího a bezpečnějšího finančního trhu i vyšší úrovně ochrany spotřebitelů v Unii;

3.  zdůrazňuje, že činnost orgánu EIOPA má ryze technickou povahu a že klíčová politická rozhodnutí jsou výsadou zákonodárného orgánu Unie;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

4.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že jedna z připomínek uvedená ve zprávě za rok 2012, která byla ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označena jako „probíhající“ je nyní ve zprávě Účetního dvora označena jako „není relevantní“; konstatuje dále, že ke dvěma připomínkám ze zprávy Účetního dvora za rok 2013 byla přijata nápravná opatření a tyto dvě připomínky jsou nyní označeny jako „dokončené“ a jedna jako „není relevantní“;

5.  bere na vědomí sdělení orgánu, že zavedl zvláštní schvalovací postupy, aby se zabránilo nejednoznačnosti při povolování právních závazků; zejména bere na vědomí pravidelný přezkum postupů schvalování finančních transakcí orgánu, zavedení specifického školení v oblasti financí a zadávání veřejných zakázek pro všechny zaměstnance orgánu zapojené do postupů schvalování finančních transakcí i posílení finančních a rozpočtových procesů se zaměřením na soulad s postupem schvalování finančních transakcí;

Závazky a přenesené prostředky

6.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že celková míra přenesených prostředků na závazky činila 26 % a v případě hlavy III dosáhla dokonce 66 %; zdůrazňuje, že tyto přenosy souvisely zejména s víceletými investicemi v oblasti IT, jež měly za cíl vybudovat kapacity orgánu v oblasti informatiky a umožnit agentuře řádné provádění náročného časového rámce směrnice Solventnost II(1);

7.  konstatuje, že výrazný deficit rozpočtu orgánu na rok 2015 vyžadoval racionalizaci rozpočtu na rok 2014 s cílem využít dostupné zdroje účinným a účelným způsobem a minimalizovat dopad na probíhající projekty v oblasti IT;

8.  bere na vědomí sdělení orgánu, že většina otázek souvisejících s přenosy se vyřeší během roku 2016, kdy se očekává dosažení pokročilé úrovně vyspělosti kapacity orgánu v oblasti IT; zejména konstatuje, že většina přenosů je spojena se smluvními povinnostmi, jež orgán uzavřel v roce 2014, ale k poskytování souvisejících služeb částečně došlo až v roce 2015; dále konstatuje, že vedle projektů IT souvisely přenosy prostředků s úhradami pro odborníky v rámci projektu „společná kultura dohledu“, jakož i se schůzemi, služebními cestami a překlady z provozních důvodů; vyzývá orgán, aby v budoucnu zlepšil řízení externích smluv a uvedl je v soulad se zásadami udržitelného a stabilního finančního řízení.

9.  naléhavě vyzývá orgán, aby v budoucnu co nejvíce omezil objem prostředků na závazky přenášených do dalšího rozpočtového roku.

Převody

10.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že část přenesených prostředků na závazky souvisely s rozpočtovými převody uskutečněnými v listopadu a prosinci 2014; konstatuje, že tyto převody souvisejí s navýšením provozního rozpočtu o 1 100 000 EUR (19 %) prostřednictvím převodů ve výši 858 828 EUR z rozpočtu na zaměstnance a 266 360 EUR z rozpočtu na správní výdaje; bere na vědomí, že cílem těchto převodů bylo kompenzovat deficity v rozpočtu orgánu na rok 2015 v důsledku zásadních rozpočtových škrtů;

Rozpočtové a finanční řízení

11.  konstatuje, že v důsledku úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2014 bylo dosaženo 100% plnění rozpočtu, čímž byl dosažen plánovaný cíl orgánu a došlo ke zvýšení o 3,26 % oproti roku 2013; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 74,1 %, což představuje 6% odchylku od plánovaného cíle a zvýšení o 5,21 % oproti roku 2013;

12.  bere na vědomí, že rozpočet orgánu a jeho postupy zadávání zakázek byly přezkoumány s cílem zaručit jejich plné začlenění do celkových postupů plánování a koordinace, což by mělo vést k lepší harmonizaci rozpočtových prostředků, které jsou pro daný rok k dispozici;

13.  dospívá k závěru, že smíšený způsob financování orgánu EIOPA, jenž z velké části závisí na příspěvcích vnitrostátních příslušných orgánů, je nepružný, zatěžující a představuje potenciální hrozbu pro jeho nezávislost, zejména v situaci, kdy je jeho rozpočet z 60 % financován příslušnými vnitrostátními orgány dohledu; vyzývá proto Komisi, aby v bílé knize plánované na 2. čtvrtletí roku 2016 a v legislativním návrhu, který má být předložen v roce 2017, navrhla jiný způsob financování založený na samostatné rozpočtové položce v rozpočtu Unie a na úplném nahrazení příspěvků vnitrostátních orgánů poplatky odváděnými účastníky trhu.

Postupy zadávání zakázek a přijímání zaměstnanců

14.  bere na vědomí skutečnost, že orgán dosáhl 100% naplnění svého plánu pracovních míst; konstatuje, že celkem se uskutečnilo 49 výběrových řízení a orgán přijal 27 nových zaměstnanců, takže počet jeho zaměstnanců dosáhl 129 osob z 26 různých zemí;

15.  konstatuje, že cíl klíčového ukazatele výkonnosti v oblasti školení zaměstnanců činil 100 %, ačkoli se školení v souvislosti se zaměstnáním zúčastnilo pouze 80 % zaměstnanců; lituje skutečnosti, že klíčový ukazatel výkonnosti v oblasti školení zaměstnanců nepokračoval v roce 2015 v důsledku rozpočtových škrtů, které měly dopad na rozpočet orgánu určený na školení i na schopnost orgánu přijmout podobný závazek v budoucnu;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  konstatuje, že orgán na svých webových stránkách zveřejnil životopisy, prohlášení o záměru a prohlášení o střetech zájmů členů správní rady i členů rady orgánů dohledu;

17.  vyzývá orgán, aby věnoval zvláštní pozornost ochraně oznamovatelů v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním, jež má být brzy přijata;

18.  vyzývá orgán, aby zlepšil své postupy a praktiky, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispíval k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

19.  vybízí orgán, aby u osob vykonávajících funkce ve veřejné správě dále zvyšoval povědomí o politice předcházení střetům zájmů, souběžně s již probíhajícími činnostmi na zvyšování informovanosti, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

20.  s politováním konstatuje, že orgán neinformuje zákonodárce Unie dostatečně, komplexně a podrobně o své aktuální činnosti;

21.  s politováním konstatuje, že v některých případech byly dokumenty zákonodárci Unie předloženy teprve poté, co unikly na veřejnost, což pokládá za nepřijatelné;

22.  vyzývá orgán, aby následoval příkladu Evropského bankovního orgánu a v zájmu větší transparentnosti zveřejňoval informace o všech svých setkáních se zástupci třetích stran;

Vnitřní kontroly

23.  konstatuje, že orgán provedl všechna relevantní doporučení vydaná útvarem interního auditu (IAS) Komise při jeho omezeném přezkumu uplatňování standardů vnitřní kontroly orgánu; bere na vědomí pokrok, který orgán učinil v oblasti vnitřní kontroly, zejména pokud jde o posílené postupy plánování, hodnocení a podávání zpráv, dodatečná bezpečnostní opatření a rozvoj strategie proti podvodům na období 2015–2017; připomíná však, že zavedení systému pro správu dokumentů s doplňujícími postupy i provedení zbývajících bloků zaměřených na kapacitu orgánu v oblasti kontinuity provozu mělo být dokončeno v roce 2015; vyzývá orgán, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informoval o pokroku při provádění těchto opatření;

Interní audit

24.  konstatuje, že v roce 2014 uskutečnil útvar IAS audit procesů orgánu v oblasti plánování a tvorby rozpočtu a vydal šest doporučení, z nichž jedno bylo označeno jako „velmi důležité“; bere na vědomí, že orgán vytvořil zvláštní akční plán pro řešení všech doporučení vydaných útvarem IAS;

25.  s uspokojením konstatuje, že na konci roku 2014 nezůstala otevřená žádná kritická nebo velmi důležitá opatření z předchozích auditů útvaru IAS;

Další připomínky

26.  zdůrazňuje, že orgán musí při provádění svých činností věnovat zvláštní pozornost zajištění bezpečnosti a stability finančního sektoru, dodržování právních předpisů Unie, zásady proporcionality a základních principů vnitřního trhu s finančními službami; podtrhuje, že orgán musí s ohledem na výše uvedené usilovat o dosahování jednoznačných, konzistentních a soudržných cílů, které nejsou zbytečně komplexní;

27.  zdůrazňuje, že je zvláště důležité, aby pravidla, která orgán připravuje, byla navrhována tak, aby je mohly rovnocenně uplatňovat i menší subjekty;

28.  zdůrazňuje, že u všech záležitostí spojených se zdroji orgánu musí být zajištěno, aby byl důsledně naplňován mandát orgánu a aby v důsledku rozpočtových omezení nebyl po praktické stránce omezován nezávislý, spolehlivý a účinný dohled;

29.  uvědomuje si, že zřizovací fáze systému ESFS stále není dokončena, a připomíná proto, že úkoly již svěřené orgánu stejně jako jeho dodatečné úkoly, s nimiž se počítá v probíhajícím legislativním procesu, vyžadují odpovídající stav zaměstnanců z hlediska počtu i odbornosti a finanční prostředky, které umožní uspokojivý dohled; upozorňuje, že má-li být zajištěna kvalita činností v oblasti dohledu, je velmi často nutné, aby rozšíření povinností doprovázelo navýšení zdrojů; zdůrazňuje však, že veškeré případné zvyšování objemu prostředků orgánu musí být důkladně zdůvodněno a musí jej doprovázet racionalizační opatření všude tam, kde to bude možné;

30.  zdůrazňuje, že se orgán musí důsledně zaměřovat na úkoly, které mu svěřil zákonodárce Unie, přičemž musí zajistit plnění svých pověření v celém rozsahu, avšak nesmí se snažit fakticky rozšiřovat svůj mandát nad rámec těchto činností; zdůrazňuje, že při výkonu své činnosti a zejména při přípravě technických norem a technických pokynů musí orgán včas, pravidelně a souhrnně informovat Evropský parlament o svých krocích; lituje, že tomu tak v minulosti vždycky nebylo;

31.  zdůrazňuje, že při přípravě prováděcích předpisů, pokynů, otázek a odpovědí nebo podobných opatření musí orgán vždy jednat v mezích mandátu uděleného zákonodárcem Unie a nesmí se snažit stanovovat normy v oblastech, kde dosud probíhá legislativní proces;

32.  vyzývá orgán, aby při komunikaci s Parlamentem ohledně návrhů poradenství nebo technických norem týkajících se nastavení obezřetnostních vzorců uváděl rovněž úplný popis údajů a metod, ze kterých toto nastavení vychází.

o
o   o

33.  Pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doplňují jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 1.
(2) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí