Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2189(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0091/2016

Predkladané texty :

A8-0091/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.38
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0174

Prijaté texty
PDF 368kWORD 103k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
P8_TA(2016)0174A8-0091/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 (2015/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0091/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 175.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 175.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 (2015/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0091/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 175.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 175.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 (2015/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0091/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „orgán“) na rozpočtový rok 2014 sumu 21 582 772 EUR, čo predstavuje nárast o 15 % v porovnaní s rokom 2013, čo možno vysvetliť tým, že tento orgán vznikol nedávno; keďže 40 % rozpočtu orgánu vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka orgánu za rok 2014 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

1.  pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovou hybnou silou v úsilí o vytvorenie nového a komplexného európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) v období po finančnej kríze a pri vytváraní orgánu v roku 2011 ako súčasti ESFS;

2.  zdôrazňuje, že úloha orgánu pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci celého jednotného trhu je kľúčová pre zabezpečenie finančnej stability, lepšie integrovaného, transparentnejšieho, účinnejšieho a bezpečnejšieho finančného trhu, ako aj vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov v Únii;

3.  zdôrazňuje, že činnosť orgánu je čisto technickej povahy a kľúčové politické rozhodnutia sú výsadou zákonodarcu Únie;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

4.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že jedna pripomienka uvedená v správe Dvora audítorov za rok 2012 a označená v správe Dvora audítorov za rok 2013 ako „prebiehajúca“ je teraz v správe Dvora audítorov označená ako „nevzťahuje sa“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2013, boli prijaté nápravné opatrenia a tieto dve pripomienky sú teraz označené ako „ukončené“, zatiaľ čo ďalšia je označená ako „nevzťahuje sa“;

5.  berie na vedomie informáciu orgánu o tom, že zaviedol dodatočné mechanizmy schvaľovania s cieľom vyhnúť sa nejasnostiam pri schvaľovaní právnych záväzkov; poukazuje najmä na pravidelné preskúmanie finančných postupov orgánu, zavedenie osobitnej odbornej prípravy v oblasti financovania a verejného obstarávania pre všetkých zamestnancov orgánu zapojených do finančných postupov, ako aj posilnenie finančných a rozpočtových procesov so zameraním na dodržiavanie finančných postupov;

Záväzky a prenosy

6.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že celkový objem prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bol na úrovni 26 %, a konkrétne v hlave III na úrovni 66 %; poukazuje na to, že tieto prenosy súviseli predovšetkým s viacročnými IT investíciami zameranými na budovanie informačnej spôsobilosti orgánu a umožňujúcimi orgánu riadne vykonávanie náročného časového rámca smernice Solventnosť II(1);

7.  konštatuje, že výrazný schodok v rozpočte orgánu na rok 2015 si vyžiadal racionalizáciu rozpočtu na rok 2014, aby sa dostupné prostriedky využívali účinne a efektívne a aby sa minimalizoval vplyv na prebiehajúce IT projekty;

8.  na základe informácií orgánu berie na vedomie, že väčšina otázok týkajúcich sa prenosov sa v roku 2016, v ktorom sa očakáva pokročilá úroveň kapacity orgánu v oblasti IT, obmedzí; konštatuje najmä, že väčšina prenosov sa týka zmluvných záväzkov, ktoré orgán prijal v roku 2014, ale pre ktoré sa poskytovanie služieb čiastočne uskutočnilo v roku 2015; ďalej konštatuje, že okrem IT projektov prenesené rozpočtové prostriedky pokrývali úhrady pre odborníkov v rámci projektu „spoločnej kultúry dohľadu“, ako aj stretnutia, služobné cesty a preklady s operačným účelom; vyzýva orgán, aby v budúcnosti zlepšil riadenie externých zmlúv a zosúladil ho s udržateľným a stabilným finančným hospodárením;

9.  naliehavo žiada orgán, aby v budúcnosti zachoval objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenášaných do nasledujúceho roka na čo najnižšej úrovni;

Presuny

10.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že časť prenesených záväzkov sa týkala rozpočtových presunov uskutočnených v novembri a decembri 2014; poukazuje na to, že tieto prenosy sa týkajú zvýšenia prevádzkového rozpočtu o 1 100 000 EUR (19 %), prostredníctvom prevodov sumy 858 828 EUR z rozpočtu na zamestnancov a 266 360 EUR z administratívnych výdavkov; berie na vedomie, že tieto presuny boli určené na kompenzáciu schodkov v rozpočte orgánu na rok 2015 v nadväznosti na rozsiahle rozpočtové škrty;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

11.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %, čím sa dosiahol plánovaný cieľ orgánu a čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 3,26 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 74,1 %, čím sa nedosiahol plánovaný cieľ (menej o 6 %) a čo predstavuje nárast o 5,21 % v porovnaní s rokom 2013;

12.  berie na vedomie, že rozpočtové postupy orgánu a jeho postupy verejného obstarávania boli zrevidované, aby sa zabezpečilo úplné začlenenie do celkových procesov plánovania a koordinácie, čo by malo lepšie zosúladiť dostupné rozpočtové prostriedky na daný rok;

13.  konštatuje, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu, ktorý je z veľkej časti založený na príspevkoch od príslušných vnútroštátnych orgánov, je nedostatočný, nepružný a zložitý a predstavuje potenciálnu hrozbu pre jeho nezávislosť, najmä keď 60 % rozpočtu financujú príslušné vnútroštátne orgány dohľadu; vyzýva preto Komisiu, aby v bielej knihe plánovanej na druhý štvrťrok 2016 a v legislatívnom návrhu, ktorý má byť predložený do roku 2017, uviedla rôzne finančné mechanizmy založené na osobitnom rozpočtovom riadku v rozpočte Únie a na úplnom nahradení príspevkov vnútroštátnych orgánov poplatkami uhrádzanými účastníkmi trhu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

14.  berie na vedomie, že orgán dosiahol 100 % naplnenie svojho plánu pracovných miest; poznamenáva, že sa začalo celkovo 49 náborových kampaní a do orgánu prišlo 27 nových zamestnancov, čím sa ich celkový počet zvýšil na 129 zamestnancov z 26 rôznych národností;

15.  konštatuje, že cieľ pre kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) pre odbornú prípravu pracovníkov dosahoval 100 %, hoci len 80 % zamestnancov sa mohlo zúčastňovať na pracovnom školení; vyjadruje poľutovanie nad tým, že KPI pre odbornú prípravu pracovníkov sa v roku 2015 už neuplatňovali v dôsledku rozpočtových škrtov, ktoré ovplyvnili rozpočet orgánu na odbornú prípravu a jeho schopnosť prijať takýto záväzok v budúcnosti;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

16.  konštatuje, že orgán uverejnil na svojej webovej stránke životopisy, vyhlásenia o zámeroch a vyhlásenia o konflikte záujmov členov svojej správnej rady, ako aj členov svojej dozornej rady;

17.  vyzýva orgán, aby venoval osobitnú pozornosť ochrane oznamovateľov v kontexte smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorá má byť čoskoro prijatá, o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením;

18.  vyzýva orgán, aby posilnil svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispieval k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

19.  nabáda orgán, aby ďalej zvyšoval informovanosť úradníkov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne rokovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti;

20.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že orgán nedokázal dostatočne a komplexne informovať zákonodarcu Únie o všetkých detailoch svojej aktuálnej činnosti;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých prípadoch boli dokumenty predložené zákonodarcovi Únie až po tom, ako informácie prenikli na širokú verejnosť, čo považuje za neprijateľné;

22.  vyzýva orgán, aby nasledoval príklad Európskeho orgánu pre bankovníctvo a v záujme väčšej transparentnosti zverejňoval všetky svoje stretnutia s tretími zainteresovanými stranami;

Vnútorné kontroly

23.  konštatuje, že orgán nevykonal všetky relevantné odporúčania, ktoré vydal Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) v rámci svojho obmedzeného preskúmania týkajúceho sa vykonávania noriem vnútornej kontroly orgánu; berie na vedomie pokrok, ktorý orgán dosiahol v oblasti vnútornej kontroly, najmä posilnenie procesov plánovania, hodnotenia a podávania správ, dodatočné bezpečnostné opatrenia a rozvoj stratégie boja proti podvodom na obdobie 2015 – 2017; konštatuje však, že zavedenie systému správy dokumentov so sprievodnými postupmi, ako aj realizácia zostávajúcich prvkov kapacity orgánu týkajúcej sa kontinuity činností mali byť dokončené v roku 2015; vyzýva orgán, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom vo vykonávaní týchto opatrení;

Vnútorný audit

24.  konštatuje, že IAS vykonal v roku 2014 audit plánovacích a rozpočtových postupov orgánu a vydal šesť odporúčaní, z ktorých jedno bolo označené ako „veľmi dôležité“; berie na vedomie, že orgán vypracoval akčný plán zameraný na riešenie všetkých odporúčaní IAS;

25.  s uspokojením konštatuje, že ku koncu roka 2014 neboli nedoriešené žiadne opatrenia z predchádzajúcich auditov IAS označené ako kritické alebo veľmi dôležité;

Ďalšie pripomienky

26.  zdôrazňuje, že orgán pri vykonávaní svojej činnosti musí venovať osobitnú pozornosť presadzovaniu bezpečnosti a stability finančného sektora, čím sa zabezpečí súlad s právnymi predpismi Únie, a to v súlade so zásadou proporcionality a základnými princípmi vnútorného trhu s finančnými službami; zdôrazňuje, že na základe tejto skutočnosti sa musí orgán snažiť dosiahnuť výstupy, ktoré sú jednoznačné a súdržné a nie sú zbytočne zložité;

27.  poukazuje na to, že je mimoriadne dôležité, aby ustanovenia, ktoré orgán vypracúva, boli navrhnuté tak, aby ich mohli uplatňovať aj menšie subjekty;

28.  zdôrazňuje, že v súvislosti so všetkými otázkami, ktoré súvisia so zdrojmi orgánu, sa musí zabezpečiť možnosť dôsledného plnenia mandátu a tiež to, aby rozpočtové obmedzenia v praxi nebránili nezávislému, spoľahlivému a účinnému dohľadu;

29.  uznáva, že fáza vytvárania ESFS sa ešte stále neskončila, a preto upozorňuje, že úlohy, ktoré už boli orgánu zverené, ako aj dodatočné úlohy plánované v prebiehajúcich legislatívnych činnostiach, si vyžadujú primeraný počet zamestnancov, a to tak z hľadiska počtu, ako aj kvalifikácií, a financie, aby sa umožnil uspokojivý dohľad; zdôrazňuje, že v záujme zachovania kvality činností dohľadu sa často stáva, že rozšíreniu úloh musí zodpovedať aj zvýšenie zdrojov; zdôrazňuje však, že akýkoľvek možný nárast prostriedkov orgánu musí byť podrobne vysvetlený a sprevádzaný racionalizačnými opatreniami vždy, keď je to možné;

30.  zdôrazňuje, že orgán musí zabezpečiť úplné vykonávanie všetkých svojich úloh, ale zároveň sa musí dôsledne držať úloh, ktoré mu boli pridelené zákonodarcom Únie, a nesmie sa snažiť de facto rozšíriť svoj mandát nad rámec týchto úloh; zdôrazňuje, že orgán musí pri vykonávaní svojej práce a najmä pri vypracúvaní technických štandardov a technického poradenstva včas, pravidelne a komplexne informovať o svojich činnostiach Európsky parlament; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to v minulosti nie vždy urobil;

31.  zdôrazňuje, že pri vypracúvaní vykonávacích predpisov, usmernení, otázok a odpovedí alebo podobných opatrení musí orgán vždy rešpektovať mandát udelený zákonodarcom Únie a nesmie sa snažiť stanoviť normy v oblastiach, kde legislatívny proces ešte stále prebieha;

32.  vyzýva orgán, aby doplnil komunikáciu s Európskym parlamentom o návrhu odporúčania alebo technických normách týkajúcich sa kalibrácie prudenciálnych vzorcov o úplný opis údajov a metodiky, ktoré sa pri takejto kalibrácii používajú;

o
o   o

33.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 1.
(2) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia