Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2171(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0114/2016

Внесени текстове :

A8-0114/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.40
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0176

Приети текстове
PDF 659kWORD 115k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по лекарствата
P8_TA(2016)0176A8-0114/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година (2015/2171(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0069/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата(4), и по-специално член 68 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0114/2016),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 409, 9.11.2015 г., стр. 197.
(2) ОВ C 409, 9.11.2015 г., стр. 197.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година (2015/2171(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0069/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата(4), и по-специално член 68 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0114/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция по лекарствата са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 409, 9.11.2015 г., стр. 197.
(2) ОВ C 409, 9.11.2015 г., стр. 197.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година (2015/2171(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0114/2016),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция по лекарствата („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 282 474 000 EUR, което представлява увеличение с 12,29% спрямо 2013 г.; като има предвид, че 12,53% от бюджета на Агенцията се осигуряват от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на един коментар, направен в доклада на Сметната палата за 2012 г. и отбелязан като „текущ“ в доклада на Сметната палата за 2013 г., са предприети коригиращи действия и че сега той е отбелязан като „завършен“ в доклада на Сметната палата;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

2.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че Регламентът относно определянето на таксите на Агенцията(1) предвижда определени крайни срокове за събирането на такси от заявителите и за съответните плащания от Агенцията за националните компетентни органи; отбелязва, че тези срокове не са били спазени при по-голямата част от операциите, проверени от Сметната палата; констатира въз основа на информация от Агенцията, че тя е преработила и рационализирала основните си оперативни процедури, включително процедурите за одобряване на финансиране и събиране на такси; отбелязва, че по-нататъшното автоматизиране на тези процедури беше планирано да бъде извършено от Агенцията до края на 2015 г.; призовава Агенцията да предприеме всички допълнителни стъпки, които са необходими, за да гарантира цялостното изпълнение на своите отговорности в областта на фармакологичната бдителност и ефективното докладване пред органа по освобождаване от отговорност за предприетите коригиращи мерки по този въпрос;

Бюджет и финансово управление

3.  Припомня, че, както е посочено във финансовия ѝ регламент, бюджетните приходи на Агенцията се основават на парични средства, получени под формата на финансов принос от Съюза, на такси за заявленията за разрешителни за пускане на пазара на фармацевтични продукти и за дейности, последващи разрешението, както и за различни административни дейности;

4.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 94,32%; изразява съжаление обаче, че това представлява намаление с 2,44% в сравнение с предходната година; отбелязва също така, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 82,30%; изразява съжаление съответно и тук, че това представлява намаление с 3,98% спрямо 2013 г.;

5.  Отбелязва, че анулираните бюджетни кредити през 2014 г. са в размер на 16 054 189 EUR (5,68% от окончателните бюджетни кредити); освен това отбелязва, че Агенцията е зависима от приходите от такси и че размерът на анулираните бюджетни кредити не показва забавяния в изпълнението на работната програма на Агенцията; посочва, че тези анулирани бюджетни кредити съответстват на бюджетните кредити от несъбрани приходи в размер на 10 688 070 EUR в края на годината, което създава общ положителен резултат от 1,90% от окончателните бюджетни кредити;

Поети задължения и преноси

6.  Отбелязва със задоволство равнището на пренесените от Агенцията бюджетни кредити за поети задължения; отбелязва по-конкретно, че автоматичните преноси към финансовата 2015 година представляват 17,7% от пренесените бюджетни кредити за поети задължения и че няма неавтоматични преноси; отбелязва освен това, че при годишния одит на Сметната палата не са констатирани съществени проблеми по отношение на равнището на преносите през 2014 г., и приветства Агенцията за спазването на принципа на ежегодност и за своевременното изпълнение на нейния бюджет;

7.  Призовава Агенцията да намали във възможно най-голяма степен равнището на бюджетните кредити за поети задължения, пренасяни за бъдещи периоди, за да засили прозрачността и отчетността;

Трансфери

8.  Отбелязва, че според годишния отчет за дейността, както и според констатациите на Сметната палата равнището и естеството на трансферите през 2014 г. са останали в границите на финансовите правила; констатира въз основа на информация от Агенцията, че през 2014 г. тя е извършила девет трансфера в размер на общо 29 811 800 EUR или 11,85% от окончателните бюджетни кредити; отбелязва по-конкретно, че прехвърлените бюджетни кредити са били използвани предимно за разходи за бизнес развитие на информационните технологии, плащания за докладчици и други корекции на административните бюджетни позиции;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

9.  Отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че тя продължава да подобрява процедурите за набиране на персонал и планиране на ресурсите, за да увеличи броя на заделените за изпълнение на оперативни задачи човешки ресурси; установява въз основа на доклада на Сметната палата, че през 2014 г. Агенцията е сключила рамков договор на стойност 15 000 000 EUR за консултантски услуги по управление на високо равнище, който обхваща периода 2014—2017 г.; отбелязва, че целите и предвидените дейности не са достатъчно конкретно посочени, за да се оправдае решението за обществена поръчка или обема на поръчката; поради това призовава Агенцията, в интерес на прозрачността и отчетността, да уточни целите и дейностите, които трябва да бъдат изпълнени; отбелязва също така, че Сметната палата не е открила доказателства, че управителният съвет на Агенцията е бил консултиран относно решението за възлагане на поръчката; установява въз основа на информация от Агенцията, че в този случай консултирането на управителния ѝ съвет не се е изисквало съгласно финансовите правила;

10.  Изисква Агенцията да прилага стриктно мерките, отнасящи се до преценката и изключването по отношение на обществените поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, за да не се допускат дружества в случай на конфликт на интереси, което е от съществено значение за защитата на финансовите интереси на Съюза;

11.  Констатира, че Агенцията е повишила прозрачността на своите процедури за набиране на персонал, като е публикувала статуса на текущите външни процедури и статуса на списъците с одобрени кандидати на външния си уебсайт, и че освен това е подобрила документацията, свързана с процедурите за набиране на персонал;

12.  Отбелязва, че консултативният комитет по обществените поръчки и договорите (ККОПД), който беше създаден през 2012 г. с цел да разглежда обществените поръчки преди подписването им от името на Агенцията, е извършил преглед на 73 досиета през 2014 г.; отбелязва, че през 2014 г. съгласно процедури за възлагане на обществени поръчки са сключени 28 нови договора за възлагане на обществени поръчки на стойност над 25 000 EUR, докато през 2013 г. са сключени 30 договора, а през 2012 г. — 43;

13.  Констатира, че Агенцията използва системата за ранно предупреждение на Комисията и има достъп до база данни, която ѝ позволява да проверява финансовото състояние на потенциалните изпълнители; отбелязва, че ККОПД и съответният разпоредител с бюджетни кредити са предупредени за всички установени рискове; приветства създаването на централната служба за снабдяване през декември 2014 г., която цели да подобри ефикасността и ефективността на управлението на обществените поръчки и договорите на Агенцията, като същевременно гарантира спазването на приложимия регламент;

14.  Приветства факта, че 580 от 599-те налични длъжности са били заети към края на 2014 г. и че 210 договорно наети лица, командировани национални експерти и служители от агенциите за трудова заетост са били наети от Агенцията; приветства факта, че процентът на заетите длъжности е нараснал в сравнение с 2013 г.; отбелязва, че делът на договорно наетите служители, командированите национални експерти и служителите от агенциите за трудова заетост е нараснал в сравнение с 2013 г.; приветства Агенцията за това, че заделя 79% от човешките си ресурси за изпълнение на оперативни задачи, и отбелязва, че това представлява леко намаление в сравнение с положението през 2013 г.;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

15.  Отбелязва, въз основа на информация от Агенцията, публикуването на нейната преразгледана политика за разглеждане на декларациите за интереси на членовете на научния комитет и експертите през ноември 2014 г., която влезе в сила през януари 2015 г.; констатира, че Агенцията е определила кои са преките и косвените интереси и е наредила на всички експерти да декларират всички преки и косвени интереси в годишните си декларации за интереси; отбелязва освен това, че се прилагат ограничения за експертите, които са декларирали преки или косвени интереси, които зависят от дейността, в която участват, като се запазва политическото разграничение между тези интереси в съответствие с приложимото законодателство;

16.  Насърчава Агенцията да подобри повишаването на осведомеността във връзка с политиката относно конфликтите на интереси сред своите служители, успоредно с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка в разискванията по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

17.  Призовава за общо подобряване на предотвратяването и борбата с корупцията чрез възприемане на цялостен подход, като се започне с по-добър публичен достъп до документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждането или подобряването на регистрите за прозрачност и предоставянето на достатъчно средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между държавите членки, а също и със съответни трети държави;

18.  Призовава Агенцията да подобри своите процедури и практики, които имат за цел да гарантират финансовите интереси на Съюза, и да допринася активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

19.  Отбелязва, че през декември 2014 г. управителният съвет на Агенцията е приел стратегия за борба с измамите, разработена в рамките на общия подход към децентрализираните агенции, който беше приет през юли 2012 г. от Парламента, Съвета и Комисията; освен това отбелязва, че обхватът на стратегията за борба с измамите не обхваща „регулаторните измами“, които се разглеждат чрез други механизми, като например инспекциите; констатира въз основа на информация от Агенцията, че евентуалното разширяване на обхвата на стратегията с цел включване на този вид измами ще бъде преразгледано;

20.  Изразява дълбока загриженост, че въпреки установените слабости във функционирането на фармакологичната бдителност, през март 2014 г. Агенцията е стартирала пилотен проект за адаптивно лицензиране – без подкрепата нито на Парламента, нито на Съвета, като прилагането на адаптивни методи ще измести задължението за предоставяне на доказателства от периода преди пускане на пазара към периода след това, което ще доведе до положение, при което прибързаното разрешаване за пускане на пазара може да се превърне в норма;

21.  Призовава Агенцията да обърне специално внимание на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в контекста на Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване, която предстои скоро да бъде приета; подчертава, че Агенцията би следвало да осигури максимална прозрачност на достъпа до клиничните доклади, и одобрява решението на Агенцията да публикува активно данните относно съответните клинични изследвания;

Вътрешен контрол

22.  Отбелязва, че през 2014 г. Агенцията е провела административна процедура по отношение на своя отдел за информация, комуникация и технологии (ИКТ); отбелязва, че са докладвани съществени слабости в управленския контрол, които крият значителни оперативни и финансови рискове за Агенцията; отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че в административния разследващ доклад до изпълнителния директор на Агенцията не са докладвани значителни финансови рискове; отбелязва, че е съставен и изпълнен план за действия за преодоляването на тези проблеми; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за ефективността на предприетите мерки след тяхната оценка;

23.  Отбелязва, че Агенцията е извършила оценка на ефективността на ключовите си системи за вътрешен контрол през 2014 г.; отбелязва, че констатациите от оценката показват, че вътрешният контрол на Агенцията е функционирал добре през годината, като не са отчетени пропуски, които излагат Агенцията на установените рискове;

Вътрешен одит

24.  Отбелязва, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на управлението на отношенията със заинтересованите страни и комуникацията в Агенцията, който показва, че тези области се управляват ефективно; отбелязва освен това, че IAS е представила своя доклад относно ангажиментите за консултантска дейност във връзка с управлението на проекти в областта на информационните технологии, извършено в края на 2013 г.; отбелязва, че този доклад констатира няколко слабости, които Агенцията се е ангажирала да преодолее, като направи промени в своята структура и вътрешна отчетност; отбелязва със задоволство, че към края на годината няма неизпълнени критични препоръки и че действията във връзка с две много важни препоръки са били в рамките на договорения срок, посочен в плановете за действие на Агенцията;

25.  Отбелязва, че през 2014 г. структурата за вътрешен одит на Агенцията е извършила одити в няколко области, като към края на годината няма неизпълнени критични препоръки;

Други коментари

26.  Приветства Агенцията за годишното докладване по въпросите на околната среда;

27.  Припомня, че Регламентът относно таксите за фармакологична бдителност(2) беше публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 27 юни 2014 г. и се прилага по отношение на процедури, считано от 26 август 2014 г., въпреки че годишните такси за подпомагане на системите за информационни технологии и дейностите за наблюдение на литературата няма да се събират до 2015 г.; би желал да подчертае, че този регламент вече позволява на Агенцията да събира такси от титулярите на разрешения за търговия за финансиране на дейностите по фармакологична бдителност, извършвани на ниво ЕС, по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба; изтъква, че посоченият доход служи за изплащането на възнаграждения на националните компетентни органи за научни оценки, извършени от докладчиците от Комитета на EMA за оценка на риска в областта на фармакологичната бдителност, и допринася за покриване на разходите за дейности по фармакологична бдителност на Агенцията;

o
o   o

28.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(3) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

(1) Член 10, параграф 1 и член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 297/95 относно дължимите такси на Европейската агенция за оценка на лекарствените продукти.
(2) Регламент (EС) № 658/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба (OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 112).
(3) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2016)0159.

Правна информация - Политика за поверителност