Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2171(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0114/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0114/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.40
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0176

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 501kWORD 113k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
P8_TA(2016)0176A8-0114/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2171(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0069/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων(4), και ιδίως το άρθρο 68,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0114/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.11.2015, σ. 197.
(2) ΕΕ C 409 της 9.11.2015, σ. 197.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2171(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0069/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων(4), και ιδίως το άρθρο 68,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0114/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.11.2015, σ. 197.
(2) ΕΕ C 409 της 9.11.2015, σ. 197.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2171(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0114/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 282 474 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 12,29 % σε σύγκριση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 12,53 % του προϋπολογισμού του Οργανισμού προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2013

1.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά μία παρατήρηση που περιέχεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012 και η οποία στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013 επισημαίνεται με την ένδειξη «Σε εξέλιξη», ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και η εν λόγω παρατήρηση επισημαίνεται πλέον στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε»·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

2.  σημειώνει με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο κανονισμός του Οργανισμού περί τελών(1) προβλέπει καταληκτικές ημερομηνίες για την είσπραξη τελών από τους αιτούντες και για τις πληρωμές του Οργανισμού στις αρμόδιες εθνικές αρχές· σημειώνει ότι οι εν λόγω καταληκτικές ημερομηνίες δεν τηρήθηκαν στην πλειονότητα των πράξεων που έλεγξε το Ελεγκτικό Συνέδριο· διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι ο Οργανισμός επανασχεδίασε και εκσυγχρόνισε τις κύριες επιχειρησιακές του λειτουργίες, καθώς και τις διαδικασίες οικονομικής έγκρισης και είσπραξης τελών· σημειώνει ότι είχε σχεδιασθεί περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών αυτών, με σκοπό να τεθεί σε εφαρμογή από τον Οργανισμό έως τα τέλη του 2015· καλεί τον Οργανισμό να λάβει κάθε περαιτέρω μέτρα που απαιτείται για να διασφαλίσει ότι φέρει εις πέρας όλες τις ευθύνες του στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης, και να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση που θα δίνει ουσιαστικές πληροφορίες όσον αφορά τα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για το θέμα αυτό·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  υπενθυμίζει ότι, όπως προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός του, τα έσοδα του προϋπολογισμού του Οργανισμού βασίζονται σε μετρητά που εισπράττονται για συνεισφορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τέλη για αιτήσεις αδειών εμπορίας για φαρμακευτικά προϊόντα και για δραστηριότητες μετά τη χορήγηση της άδειας, καθώς και για ποικίλες διοικητικές δραστηριότητες·

4.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 94,32 %· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό συνιστά μείωση κατά 2,44 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 82,30 %· εκφράζει τη λύπη για το γεγονός ότι και στο ποσοστό αυτό υπάρχει μείωση κατά 3,98 %·

5.  σημειώνει ότι οι ακυρωθείσες πιστώσεις το 2014 ανήλθαν σε 16 054 189 EUR (5,68 % των τελικών πιστώσεων)· σημειώνει ακόμη ότι ο Οργανισμός εξαρτάται από τα έσοδα από τέλη και ότι το επίπεδο των ακυρωθεισών πιστώσεων δεν δείχνει καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού· επισημαίνει ότι οι εν λόγω ακυρώσεις συνδέονται με πιστώσεις από μη εισπραχθέντα έσοδα ύψους 10 688 070 EUR στο τέλος του έτους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα συνολικά θετικό υπόλοιπο στον προϋπολογισμό της τάξης του 1,90 % των τελικών πιστώσεων·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

6.  σημειώνει με ικανοποίηση τα ποσοστά που πέτυχε ο Οργανισμός ως προς τη μεταφορά ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο έτος· σημειώνει ειδικότερα ότι οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο οικονομικό έτος 2015 ανήλθαν στο 17,7 % των ανειλημμένων πιστώσεων, καθώς και την απουσία μη αυτόματων μεταφορών πιστώσεων· αναγνωρίζει επιπλέον ότι ο ετήσιος έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαπίστωσε σημαντικά προβλήματα σε σχέση με το επίπεδο των μεταφορών στο 2014 και συγχαίρει τον Οργανισμό για την τήρηση της αρχής της ετήσιας διάρκειας και για την έγκαιρη εκτέλεση του προϋπολογισμού του·

7.  καλεί τον Οργανισμό στο μέλλον να μειώσει κατά το δυνατόν το επίπεδο ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρονται στο επόμενο έτος, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας·

Μεταφορές πιστώσεων

8.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2014 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων· διαπιστώνει, από στοιχεία του Οργανισμού, ότι κατά τη διάρκεια του 2014 πραγματοποιήθηκαν εννέα μεταφορές συνολικού ύψους 29 811 800 EUR, ήτοι 11,85 % των τελικών πιστώσεων· σημειώνει ειδικότερα ότι οι μεταφερθείσες πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για δαπάνες ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ΤΠ, πληρωμές εισηγητών και λοιπές προσαρμογές σε θέσεις του διοικητικού προϋπολογισμού·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

9.  σημειώνει, με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού, ότι, προκειμένου να αυξήσει το επίπεδο των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται σε επιχειρησιακά καθήκοντα, ο Οργανισμός βελτιώνει περαιτέρω τις διαδικασίες πρόσληψης και σχεδιασμού των πόρων· διαπιστώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το 2014 ο Οργανισμός συνήψε σύμβαση πλαίσιο ύψους 15 εκατομμυρίων EUR για υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης, η οποία καλύπτει το διάστημα 2014 έως 2017· σημειώνει ότι οι στόχοι και οι προς υλοποίηση δραστηριότητες δεν είχαν αρκούντως ειδικό χαρακτήρα ώστε να δικαιολογείται η απόφαση για τη σύναψη σύμβασης ή το μέγεθός της· καλεί τον Οργανισμό, ως εκ τούτου, να διασφαλίσει, προς το συμφέρον της διαφάνειας και της λογοδοσίας, τον ουσιαστικό προσδιορισμό των στόχων και των προς υλοποίηση δραστηριοτήτων· σημειώνει ακόμη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι δεν είχε ζητηθεί η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου για την απόφαση σχετικά με τη σύμβαση· σημειώνει, με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού, ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες δεν προβλέπουν διαβούλευση με το διοικητικό του συμβούλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση·

10.  ζητεί από τον Οργανισμό να εφαρμόσει αυστηρά τα μέτρα που αφορούν τη διακριτική ευχέρεια και τον αποκλεισμό όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων, διενεργώντας σε όλες τις περιπτώσεις κατάλληλους ελέγχους ιστορικού, και να εφαρμόσει τα κριτήρια αποκλεισμού προκειμένου να αποκλείονται εταιρίες σε περίπτωση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, πράγμα ουσιώδες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

11.  διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός αύξησε τη διαφάνεια σε σχέση με τις διαδικασίες προσλήψεων δημοσιεύοντας στον εξωτερικό ιστότοπό του την κατάσταση προόδου των διεξαγόμενων εξωτερικών διαδικασιών και την κατάσταση των πινάκων προσλήψεων, και ότι βελτίωσε επίσης την τεκμηρίωση σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης·

12.  σημειώνει ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή Αγορών και Συμβάσεων (ΣΕΑΣ), η οποία συστάθηκε το 2012 με σκοπό να εξετάζει τις δημόσιες προμήθειες πριν από την υπογραφή εξ ονόματος του Οργανισμού, κατά τη διάρκεια του έτους 2014 εξέτασε 73 φακέλους· σημειώνει ότι το 2014 συνήφθησαν από τον Οργανισμό 28 νέες δημόσιες συμβάσεις συνολικού ύψους 25 000 EUR μετά από διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, έναντι 30 το 2013 και 43 το 2012·

13.  διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Επιτροπής και έχει πρόσβαση σε βάση δεδομένων η οποία του επιτρέπει να ελέγχει την οικονομική κατάσταση των δυνητικών αναδόχων· επισημαίνει ότι η ΣΕΑΣ και ο αρμόδιος διατάκτης λαμβάνουν προειδοποίηση για τους κινδύνους που εντοπίζονται· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της κεντρικής υπηρεσίας προμήθειας, τον Δεκέμβριο 2014, η οποία έχει στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων προμηθειών και των συμβάσεων και, παράλληλα, την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του συναφούς κανονισμού·

14.  επικροτεί το γεγονός ότι 580 από τις 599 διαθέσιμες θέσεις είχαν πληρωθεί έως τα τέλη του 2014 και ότι ο Οργανισμός απασχολούσε 210 συμβασιούχους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και προσωρινά απασχολούμενους υπαλλήλους· επικροτεί το γεγονός ότι το ποσοστό κάλυψης των θέσεων αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2013· σημειώνει ότι η αναλογία συμβασιούχων υπαλλήλων, αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων και προσωρινά απασχολούμενων υπαλλήλων αυξήθηκε σε σχέση με το 2013· συγχαίρει τον Οργανισμό για το γεγονός ότι διαθέτει το 79 % των ανθρωπίνων πόρων του σε επιχειρησιακά καθήκοντα και σημειώνει ότι το ποσοστό αυτό συνιστά ελαφρά μείωση σε σύγκριση με το 2013·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

15.  σημειώνει, με βάση πληροφορίες του Οργανισμού, τη δημοσίευση της αναθεωρημένης πολιτικής του για τη διαχείριση των δηλώσεων συμφερόντων των μελών της επιστημονικής επιτροπής και των εμπειρογνωμόνων, τον Νοέμβριο 2014, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 2015· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός έχει καθορίσει ποια είναι άμεσα και ποια έμμεσα συμφέροντα και έχει δώσει εντολή σε όλους τους εμπειρογνώμονες να δηλώνουν κάθε άμεσο και έμμεσο συμφέρον στην ετήσια δήλωση συμφερόντων τους· σημειώνει, επιπλέον, ότι εφαρμόζονται περιορισμοί σε εμπειρογνώμονες που δηλώνουν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητάς τους, έτσι ώστε η διακριτή πολιτική για τα δύο αυτά είδη συμφερόντων να υπακούει στη σχετική νομοθεσία·

16.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να μεριμνήσει περαιτέρω ώστε να συνειδητοποιήσει καλύτερα το προσωπικό του την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στην αξιολόγηση των επιδόσεων·

17.  ζητεί συνολική βελτίωση στο θέμα της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με αφετηρία τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα και αυστηρότερους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, την καθιέρωση ή την ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και την πρόβλεψη επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με τις σχετικές τρίτες χώρες·

18.  καλεί τον Οργανισμό να ενισχύσει τις διαδικασίες και πρακτικές του που αποσκοπούν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συμβάλει ενεργά σε μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα διαδικασία απαλλαγής·

19.  σημειώνει ότι, τον Δεκέμβριο 2014, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία αναπτύχθηκε εντός του πλαισίου της κοινής προσέγγισης σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή τον Ιούλιο 2012· σημειώνει ακόμη ότι το πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης δεν συμπεριλαμβάνει την «κανονιστική απάτη», η οποία αντιμετωπίζεται μέσω άλλων μηχανισμών, όπως επιθεωρήσεις· διαπιστώνει, από πληροφορίες του Οργανισμού, ότι θα επανεξεταστεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της στρατηγικής ώστε να συμπεριληφθεί αυτό το είδος απάτης·

20.  ζητεί από τον Οργανισμό να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στο πλαίσιο της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίας και των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους, η έγκριση της οποίας επίκειται·

21.  τονίζει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να εγγυάται τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά την πρόσβαση σε κλινικές εκθέσεις και επικροτεί την απόφαση του Οργανισμού για την προδραστική δημοσίευση στοιχείων σχετικά με τις κλινικές δοκιμές·

Εσωτερικές δικλίδες ελέγχου

22.  σημειώνει ότι το 2014 ο Οργανισμός κίνησε διοικητική διαδικασία κατά του τμήματος πληροφοριών, επικοινωνίας και τεχνολογίας (ICT) του Οργανισμού· σημειώνει ότι αναφέρθηκαν ουσιαστικές αδυναμίες στον έλεγχο διαχείρισης, οι οποίες συνεπάγονταν σημαντικούς επιχειρησιακούς και οικονομικούς κινδύνους για τον Οργανισμό· σημειώνει, με βάση πληροφορίες του Οργανισμού, ότι, στην έκθεση διοικητικής έρευνας που υποβλήθηκε στον εκτελεστικό διευθυντή, δεν αναφέρονται σημαντικοί οικονομικοί κίνδυνοι· επισημαίνει ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος καταρτίστηκε και εφαρμόστηκε σχέδιο δράσης· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε, αφού πρώτα τα αξιολογήσει·

23.  παρατηρεί ότι ο Οργανισμός αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των βασικών συστημάτων του εσωτερικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του 2014· επισημαίνει ότι από τα πορίσματα της επισκόπησης προκύπτει ότι ο Οργανισμός είχε καλές επιδόσεις στους εσωτερικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και ότι σε επίπεδο ελέγχου δεν υπήρξε ανεπάρκεια που να εκθέτει τον Οργανισμό στους εντοπισθέντες κινδύνους·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

24.  αναγνωρίζει ότι το 2013 η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διενήργησε έλεγχο για τη διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών και την επικοινωνία στον Οργανισμό, ο οποίος κατέδειξε την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης στα πεδία αυτά· σημειώνει, επιπλέον, ότι η IAS υπέβαλε την έκθεσή της σχετικά με την αποστολή παροχής συμβουλών σε σχέση με τη διαχείριση έργων ΤΠ, που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2013· παρατηρεί ότι η εν λόγω έκθεση κατέδειξε αρκετές αδυναμίες, τις οποίες ο Οργανισμός ανέλαβε να επιλύσει εισάγοντας αλλαγές στη δομή και στην εσωτερική λογοδοσία του· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρχαν κρίσιμης σημασίας συστάσεις σε εκκρεμότητα στο τέλος του έτους και ότι οι δράσεις σχετικά με τις πολύ σημαντικές συστάσεις κινούνταν εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται στα σχέδια δράσης του Οργανισμού·

25.  σημειώνει ότι το 2014, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού διενήργησε ελέγχους σε πολλούς τομείς και ότι καμία σύσταση κρίσιμης σημασίας δεν εκκρεμούσε στο τέλος του έτους·

Άλλες παρατηρήσεις

26.  επιδοκιμάζει την ετήσια περιβαλλοντική έκθεση του Οργανισμού·

27.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός για τα τέλη φαρμακοεπαγρύπνησης(2) δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27 Ιουνίου 2014 και έχει εφαρμοστεί σε διαδικασίες που ξεκίνησαν στις 26 Αυγούστου 2014, μολονότι έως το 2015 δεν θα επιβληθούν ετήσια τέλη συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και δραστηριοτήτων παρακολούθησης βιβλιογραφίας· επιθυμεί να τονίσει ότι ο κανονισμός επιτρέπει τώρα στον Οργανισμό να εισπράττει τέλη από τους κατόχους αδειών εμπορίας για να χρηματοδοτεί αυτές τις δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης που διεξάγονται σε ενωσιακό επίπεδο και αφορούν φάρμακα για ανθρώπινη χρήση· επισημαίνει ότι τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την αμοιβή εθνικών αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιστημονική αξιολόγηση που διενεργείται από τους εισηγητές της επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης - αξιολόγησης κινδύνου του EMA και συμβάλλουν στο κόστος φαρμακοεπαγρύπνησης του Οργανισμού·

o
o   o

28.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Άρθρο 10 παράγραφος 1 και άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 297/95 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμάκων.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 658/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 112).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0159.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου