Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2171(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0114/2016

Predložena besedila :

A8-0114/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.40
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0176

Sprejeta besedila
PDF 352kWORD 103k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj
Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za zdravila (EMA)
P8_TA(2016)0176A8-0114/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014 (2015/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0069/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila(4), zlasti člena 68,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0114/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.11.2015, str. 197.
(2) UL C 409, 9.11.2015, str. 197.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 136, 30.4.2004, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014 (2015/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8 - 0069/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila(4), zlasti člena 68,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0114/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za zdravila takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.11.2015, str. 197.
(2) UL C 409, 9.11.2015, str. 197.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 136, 30.4.2004, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014 (2015/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0114/2016),

A.  ker je končni proračun Evropske agencije za zdravila (v nadaljnjem besedilu: agencija) glede na njene računovodske izkaze v proračunskem letu 2014 znašal 282 474 000 EUR, kar je 12,29 % več kot leta 2013; ker 12,53 % proračuna agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije za leto 2014 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bil v zvezi z eno pripombo iz poročila Računskega sodišča za leto 2012, ki je bila v poročilu za leto 2013 označena kot „se izvaja“, sprejet popravljalni ukrep in je ta pripomba v poročilu za leto 2014 označena kot „zaključena“;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

2.  na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da uredba agencije o pristojbinah(1) določa roke za plačilo pristojbin kandidatov in plačila pristojnim nacionalnim organom, povezana z agencijo; ugotavlja, da ti roki pri večini transakcij, ki jih je revidiralo Računsko sodišče, niso bili upoštevani; na osnovi pojasnil agencije ugotavlja, da je preuredila in racionalizirala svoje glavne operativne postopke, vključno s finančnimi odobritvami in pobiranjem pristojbin; je seznanjen, da naj bi te procese do konca leta 2015 še nadalje avtomatizirala; poziva jo, naj sprejme vse nadaljnje ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje celovitega izvajanja njenih pristojnosti v zvezi s farmakovigilanco, in organu za podelitev razrešnice učinkovito poroča o ukrepih, ki jih je sprejela, da bi te težave odpravila;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  spominja, da proračunski prihodki agencije v skladu s finančno uredbo temeljijo na gotovini, prejeti za prispevke Unije, pristojbinah za vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravili in dejavnostih po pridobitvi dovoljenja, pa tudi za različne upravne dejavnosti;

4.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 94,32 %; obžaluje, da je to vseeno 2,44 % manj kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 82,30 %; obžaluje, da je tudi to 3,98 % manj kot leta 2013;

5.  ugotavlja, da so bila v letu 2014 stornirana odobrena sredstva v znesku 16 054 189 EUR (5,68 % končnih odobrenih sredstev); ugotavlja tudi, da je agencija odvisna od pristojbin in da raven storniranih sredstev ne pomeni, da je prihajalo do zamud pri izvajanju njenega delovnega programa; poudarja, da so stornirana sredstva posledica nenačrtovanih („nepobranih“) prihodkov v znesku 10 688 070 EUR ob koncu leta, zaradi česar je nastal pozitivni bilančni saldo, ki je znašal 1,90 % končnih proračunskih sredstev;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

6.  se z zadovoljstvom seznanja s stopnjo odobrenih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki jih je agencija prenesla v naslednje leto; zlasti ugotavlja, da so samodejno prenesena sredstva v proračunsko leto 2015 predstavljala 17,7 % vseh odobrenih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, nesamodejnih prenosov pa ni bilo; ugotavlja še, da Računsko sodišče pri letni reviziji poslovanja v letu 2014 ni naletelo na večje težave v zvezi z zneski, prenesenimi v naslednje proračunsko leto, in izreka pohvalo agenciji za upoštevanje načela enoletnosti in pravočasno izvrševanje proračuna;

7.  poziva agencijo, naj znesek v naslednje leto prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v prihodnje ohranja na najnižji možni ravni, da bi tako zagotovila preglednost in večjo odgovornost;

Prerazporeditve

8.  ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih in ugotovitev Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2014 skladni s finančnimi pravili; iz podatkov agencije ugotavlja, da je slednja v letu 2014 izvedla devet prerazporeditev v skupnem znesku 29 811 800 EUR oziroma 11,85 % končnih odobrenih sredstev; ugotavlja, da so bila prerazporejena sredstva uporabljena zlasti za odhodke za razvoj poslovne informacijske tehnologije, plačila poročevalcem in druge popravke upravnih proračunskih postavk;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

9.  je seznanjen z informacijo agencije, da nadalje izboljšuje svoje postopke zaposlovanja in načrtovanja virov, da bi povečala število ljudi, dodeljenih posameznim operativnim nalogam; iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija leta 2014 sklenila okvirno pogodbo (za obdobje 2014–2017) v znesku 15 000 000 EUR za svetovanje na področju upravljanja na visoki ravni; ugotavlja, da cilji in dejavnosti, ki jih je treba izvesti, niso bili dovolj podrobno opredeljeni, da bi upravičili odločitev za javno naročilo oziroma obseg pogodbe; zato poziva agencijo, naj v sklopu zahtev za preglednost in odgovornost opredeli cilje in dejavnosti, ki jih je treba izvesti; prav tako ugotavlja, da Računsko sodišče ni našlo dokazov, da je bil upravni odbor agencije zaprošen za mnenje glede odločitve za javno naročilo; je seznanjen s pojasnilom agencije, da finančna pravila v tem primeru niso zahtevala posvetovanja z upravnim odborom;

10.  poziva agencijo, naj dosledno uporablja ukrepe, ki se nanašajo na diskrecijo in izključitev pri javnih naročilih, tako da preveri ozadje vsakega posameznega primera, poleg tega pa naj uporablja merila za izključitev in tako izloči podjetja, ki so v kakršnem koli nasprotju interesov, kar je bistvenega pomena za zaščito finančnih interesov Unije;

11.  potrjuje, da je agencija povečala preglednost postopkov zaposlovanja, tako da je objavila stanje potekajočih zunanjih postopkov in rezervnih seznamov na javnem spletnem mestu, prav tako pa je izpopolnila dokumentacijo, povezano s postopki zaposlovanja;

12.  ugotavlja, da je svetovalni odbor za javna naročila in pogodbe, ki je bil ustanovljen leta 2012, da bi v imenu agencije preučil pogodbe o javnih naročilih pred njihovim podpisom, v letu 2014 pregledal 73 dosjejev; je seznanjen, da je agencija v letu 2014 z javnimi razpisi sklenila 28 novih pogodb o javnih naročilih, ki presegajo vrednost 25 000 EUR, v primerjavi s 30 v letu 2013 in 43 v letu 2012;

13.  ugotavlja, da agencija uporablja sistem zgodnjega opozarjanja Komisije in ima dostop do podatkovne zbirke, v kateri lahko preverja finančno stanje morebitnih pogodbenih izvajalcev; ugotavlja, da sta z vsemi morebitnimi tveganji seznanjena svetovalni odbor za javna naročila in pogodbe ter ustrezni odredbodajalec; pozdravlja ustanovitev osrednje dobavne službe decembra 2014, ki naj bi povečala učinkovitost in uspešnost javnega naročanja in upravljanja pogodb, hkrati pa skrbela za skladnost z ustrezno uredbo;

14.  pozdravlja dejstvo, da je bilo do izteka leta 2014 zasedenih 580 od 599 delovnih mest in da je agencija zaposlovala 210 pogodbenih uslužbencev, napotenih nacionalnih strokovnjakov in uslužbencev, zaposlenih prek agencij za zaposlovanje; je zadovoljen, da se je stopnja zasedenosti delovnih mest v primerjavi z letom 2013 povečala; ugotavlja, da se je delež pogodbenih uslužbencev, napotenih nacionalnih strokovnjakov in uslužbencev, zaposlenih prek agencij za zaposlovanje, v primerjavi z letom 2013 povečal; čestita agenciji, da približno 79 % vseh človeških virov izvaja operativne naloge, in ugotavlja, da se je ta delež v primerjavi z letom 2013 nekoliko zmanjšal;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

15.  je seznanjen z odgovorom agencije, da je novembra 2014 objavila spremenjeno politiko o obravnavi izjav o nasprotju interesov članov znanstvenega odbora in strokovnjakov, ki je začela veljati januarja 2015; potrjuje, da je agencija opredelila posredne in neposredne interese ter od vseh strokovnjakov zahtevala, naj jih razkrijejo v letnih izjavah o interesih; poleg tega ugotavlja, da za strokovnjake, ki razkrivajo posredne ali neposredne interese, veljajo omejitve, odvisne od dejavnosti, ki jo opravljajo, pri čemer se v skladu z veljavno zakonodajo upošteva razlika med temi interesi, opredeljena v politiki;

16.  spodbuja agencijo k nadaljnjemu ozaveščanju svojih zaposlenih o politiki v zvezi z nasprotji interesov, skupaj z obstoječimi dejavnostmi ozaveščanja ter vključevanjem integritete in preglednosti kot obveznih točk v postopke zaposlovanja in preglede uspešnosti;

17.  poziva, naj se s celostnim pristopom na splošno izboljšata preprečevanje korupcije in boj proti njej, za kar je najprej treba olajšati dostop javnosti do dokumentov in uvesti strožja pravila glede nasprotij interesov, uvesti ali izboljšati registre za preglednost in zagotoviti zadostne vire za kazenski pregon, tudi s poglobitvijo sodelovanja med državami članicami in z ustreznimi tretjimi državami;

18.  poziva agencijo, naj izboljša postopke in prakse za zaščito finančnih interesov Unije ter naj dejavno prispeva k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice;

19.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije decembra 2014 sprejel strategijo proti goljufijam, oblikovano v okviru skupnega pristopa za decentralizirane agencije, ki so ga julija 2012 sprejeli Parlament, Svet in Komisija; prav tako ugotavlja, da strategija proti goljufijam ne zajema „regulativne goljufije“, ki se obravnava prek drugih mehanizmov, kot je inšpekcija; je seznanjen, da bo agencija razmislila o morebitni dopolnitvi te strategije, tako da bi vključevala tudi to obliko goljufij;

20.  poziva agencijo, naj posebno pozornost nameni zaščiti prijaviteljev nepravilnosti, saj naj bi bila kmalu sprejeta direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem;

21.  poudarja, da bi morala agencija zagotoviti popolno preglednost pri dostopu do kliničnih poročil, in pozdravlja njeno odločitev, da proaktivno objavi podatke o spremljevalnih kliničnih preskušanjih;

Notranje kontrole

22.  je seznanjen, da je agencija leta 2014 sprožila upravni postopek v zvezi s svojim oddelkom za informacije, komunikacije in tehnologijo; ugotavlja, da so bile odkrite precejšnje slabosti pri nadzoru upravljanja, kar za agencijo pomeni znatno operativno in finančno tveganje; je seznanjen z odgovorom agencije, da v poročilu izvršnemu direktorju o upravni preiskavi znatna finančna tveganja niso bila omenjena; ugotavlja, da je bil sprejet in uresničen akcijski načrt za odpravo tega problema; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o uspešnosti ukrepov, potem ko jih bo ocenila;

23.  ugotavlja, da je agencija v letu 2014 ocenila učinkovitost svojega osrednjega sistema notranjih kontrol; je seznanjen z zaključki pregleda, ki je pokazal, da so notranje kontrole agencije v tem letu delovale dobro, tako da agencija zaradi njih ni bila izpostavljena tveganjem;

Notranja revizija

24.  je seznanjen, da je služba Komisije za notranjo revizijo v letu 2013 v agenciji opravila revizijo upravljanja deležnikov in komunikacije z njimi, ki je pokazala, da je to področje vodeno učinkovito; ugotavlja še, da je ta služba predložila poročilo o posvetovanju v zvezi z vodenjem projektov IT, ki ga je opravila konec leta 2013; ugotavlja, da so bile v tem poročilu navedene številne pomanjkljivosti, ki naj bi jih agencija odpravila s spremembami v svoji sestavi in interno odgovornostjo; je zadovoljen, da konec leta ni bilo nezaključenih kritičnih priporočil in da so bili ukrepi na osnovi zelo pomembnih priporočil izvedeni v dogovorjenih rokih, kot je določeno v akcijskih načrtih agencije;

25.  je seznanjen, da je skupina za notranjo revizijo pri agenciji v letu 2014 opravila revizije na več področjih in da ob koncu leta ni bilo nezaključenih kritičnih priporočil;

Druge pripombe

26.  pozdravlja letno pripravo okoljskih poročil v agenciji;

27.  opozarja, da je bila uredba o pristojbinah za dejavnosti farmakovigilance(2) 27. junija 2014 objavljena v Uradnem listu Evropske unije in se uporablja za postopke od 26. avgusta 2014, čeprav se bodo letne pristojbine za podporo sistemom informacijske tehnologije in dejavnosti spremljanja publikacij obračunale šele leta 2015; želi poudariti, da lahko agencija na podlagi uredbe zdaj od imetnikov dovoljenj za promet z zdravili pobira pristojbine, z njimi pa financira dejavnosti farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini, ki se izvajajo na ravni EU; poudarja, da se prihodki uporabijo za plačilo pristojnim nacionalnim organom za znanstveno oceno, ki jo izvajajo poročevalci Odbora za ocenjevanje tveganja na področju farmakovigilance v agenciji, zato se prištevajo k stroškom agencije za dejavnosti farmakovigilance;

o
o   o

28.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Člena 10(1) in 11(1) Uredbe Komisije (ES) št. 297/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za vrednotenje zdravil.
(2) Uredba (EU) št. 658/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za zdravila za izvajanje dejavnosti farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini (UL L 189, 27.6.2014, str. 112).
(3) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov