Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2167(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0105/2016

Předložené texty :

A8-0105/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.41
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0177

Přijaté texty
PDF 496kWORD 88k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
P8_TA(2016)0177A8-0105/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2014 (2015/2167(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí centra(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (4), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0105/2016),

1.  uděluje řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost absolutorium za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 206.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 206.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2014 (2015/2167(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí centra(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (4), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0105/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 206.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 206.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2014 (2015/2167(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0105/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum“) jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 činil 15 675 036 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje snížení o 3,88 %, vzhledem k tomu, že 93,4 % rozpočtu centra se odvíjí od rozpočtu Unie,

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka centra za rozpočtový rok 2014 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  bere na vědomí, že centrum přijalo opatření k dalšímu omezení potřeby úprav technických specifikací veřejných zakázek a k zajištění toho, aby byly veškeré dotčené strany účinně informovány vždy, pokud jsou takovéto úpravy zapotřebí, především zveřejňováním jasnějších oznámení na svých internetových stránkách;

2.  vítá skutečnost, že zpráva centra o konečné roční účetní závěrce za rok 2014 obsahuje podrobné informace o nápravných opatřeních, jež centrum přijalo v souvislosti s připomínkami a doporučeními Evropského účetního dvora, rozpočtového orgánu EU a útvaru interního auditu Komise (IAS); bere na vědomí úsilí centra o naplnění doporučení z auditu Účetního dvora a IAS, aby zlepšilo své řízení a systémy vnitřní kontroly;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2014 byla míra plnění rozpočtu dosahující 99,62 % a že míra využití prostředků na platby činila 94,93 %, což představuje mírný pokles (o 2,78 %) oproti roku 2013; s uspokojením konstatuje, že z vysoké obecné míry čerpání prostředků na závazky vyplývalo, že závazky byly přijímány včas;

Závazky a přenosy

4.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že objem prostředků přidělených na závazky, které byly přeneseny do roku 2015, činil v hlavě II (správní výdaje) 26 % (673 534 EUR); konstatuje, že tyto přenosy souvisely především s rychlejším plněním víceleté strategie centra v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) a s tím, že zdroje, s nimiž se původně počítalo na zvýšení mezd, nebyly v důsledku rozhodnutí Evropského soudního dvora zapotřebí;

5.  vítá rychlejší tempo provádění strategie v oblasti IKT, nicméně centrum vyzývá, aby v budoucnu udržovalo objem prostředků na závazky přenášených do dalšího roku na co nejnižší možné míře;

Prevence a řešení střetů zájmu a transparentnost

6.  konstatuje, že v souladu s revidovanou politikou centra v oblasti prevence a řešení střetu zájmů schválila v roce 2015 správní rada centra vzor pro zveřejňování prohlášení o střetu zájmů;

7.  bere na vědomí, že centrum zveřejnilo prohlášení o zájmech své správní rady; konstatuje nicméně, že prohlášení ředitele centra a jeho řídících pracovníků nejsou veřejně dostupná, a vyzývá centrum, aby bezodkladně tato prohlášení zveřejnilo;

8.  připomíná centru, že podle článku 22c služebního řádu, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014, musí přijmout závazná vnitřní pravidla týkající se oznamovatelů (whistleblowers); dále vyzývá centrum, aby stanovilo jasná pravidla proti tzv. efektu otáčivých dveří;

Vnitřní kontroly

9.  zjišťuje, že v roce 2013 byl vypracován souhrnný dokument týkající se přezkumu a stanovení stavu provádění standardů vnitřní kontroly centra a v průběhu roku 2014 byl tento dokument podroben přezkumu; poznamenává, že mezi tři oblasti, v nichž je třeba zlepšit provádění standardů vnitřní kontroly, patří: kontinuita provozu, správa v oblasti IT, pokud jde o řízení projektů, a monitorování výkonnosti za podpory klíčových ukazatelů výkonnosti; uznává, že centrum i nadále pokračovalo v přijímání opatření ke snížení rizik s cílem tato rizika řešit;

10.  konstatuje, že centrum věnovalo zvláštní pozornost řízení rizik spadajících do oddílu rejstříku rizik centra věnovaného IKT, především pokud jde o oblast bezpečnosti, řízení projektů a správu;

Interní audit

11.  na základě informací poskytnutých centrem zjišťuje, že veškerá doporučení související s auditem, který v roce 2008 provedl útvar IAS, byla uzavřena; konstatuje, že dvě doporučení vyplývající z auditu útvaru interního auditu z roku 2011 nebyla dosud oficiálně uzavřena, přičemž jejich provádění je v pokročilé fázi; dále konstatuje, že výsledkem auditu útvaru interního auditu z roku 2013, který se týkal monitorování rozpočtu, byla tři hlavní doporučení, přičemž dvě již byla provedena a doporučení týkající se přípravy rozpočtového procesu mělo být podle plánu dokončeno v roce 2015;

Další připomínky

12.  konstatuje, že centrum nadále usilovalo o nalezení vhodného řešení, jak naložit s některými částmi své budovy „Cais do Sodré Relógio“, které jsou stále nevyužity; bere na vědomí, že dva subjekty nedávno vyjádřily zájem o podnájem těchto prostor; bere dále na vědomí, že probíhají jednání s řídícím orgánem lisabonského přístavu, který je vlastníkem budovy, o snížení nájmu; vyzývá centrum, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o dalším vývoji této záležitosti;

13.  vyzývá centrum, aby zlepšilo své postupy a metody, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívalo k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

o
o   o

14.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí