Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2167(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0105/2016

Predkladané texty :

A8-0105/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.41
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0177

Prijaté texty
PDF 354kWORD 87k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
P8_TA(2016)0177A8-0105/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014 (2015/2167(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(4), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0105/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 206.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 206.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014 (2015/2167(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(4), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0105/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 206.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 206.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014 (2015/2167(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0105/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „centrum“) za rozpočtový rok 2014 sumu 15 675 036 EUR, čo predstavuje zníženie o 3,88 % v porovnaní s rokom 2013; keďže 93,4 % rozpočtu centra pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra za rozpočtový rok 2014 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  berie na vedomie, že centrum prijalo opatrenia s cieľom ešte viac znížiť potrebu úpravy technických špecifikácií postupov verejného obstarávania a zároveň zabezpečiť, aby boli všetky zainteresované strany účinnejšie informované v prípade, ak sú takéto úpravy potrebné, a to najmä zverejňovaním informatívnejších oznámení na svojom webovom sídle;

2.  víta skutočnosť, že správa o overení konečnej ročnej účtovnej závierky centra za rok 2014 obsahuje podrobné informácie o nápravných opatreniach prijatých centrom v odozve na pripomienky a odporúčania Dvora audítorov, rozpočtového orgánu a Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS); berie na vedomie úsilie centra o vykonanie audítorských odporúčaní Dvora audítorov a IAS s cieľom zlepšiť systémy riadenia a vnútornej kontroly;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,62 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 94,93 %, čo predstavuje mierne zníženie o 2,78 % v porovnaní s rokom 2013; s uspokojením konštatuje, že z vysokej celkovej miery viazaných rozpočtových prostriedkov vyplýva, že záväzky sa prijímali včas;

Záväzky a prenosy

4.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2015 v rámci hlavy II (administratívne výdavky) dosiahla 26 % (673 534 EUR); berie na vedomie, že tieto prenosy súvisia najmä s urýchleným plnením viacročnej stratégie centra v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), ako aj s prostriedkami, ktoré boli pôvodne plánované na zvýšenie miezd, ale po rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie neboli potrebné;

5.  víta urýchlené vykonanie stratégie IKT, ale vyzýva centrum, aby v budúcnosti udržiavalo objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenášaných do ďalšieho roka na čo najnižšej úrovni;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

6.  berie na vedomie, že v súlade s revidovanou politikou centra v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov prijala riadiaca rada centra v roku 2015 vzory, ktoré sa majú používať na zverejňovanie vyhlásení o záujmoch;

7.  berie na vedomie, že centrum zverejnilo vyhlásenia o záujmoch členov riadiacej rady; konštatuje však, že vyhlásenia o záujmoch riaditeľa a vyššieho manažmentu centra nie sú verejne dostupné, a vyzýva centrum, aby tieto vyhlásenia bezodkladne zverejnilo;

8.  pripomína centru, že podľa článku 22c služobného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014, musí prijať záväzné vnútorné pravidlá týkajúce sa interných oznamovateľov; ďalej centrum vyzýva, aby zaviedlo jasné pravidlá proti tzv. javu otáčavých dverí;

Vnútorná kontrola

9.  konštatuje, že súhrnný dokument, v ktorom bol preskúmaný a objasnený stav uplatňovania noriem vnútornej kontroly centra, bol vypracovaný v roku 2013 a revidovaný v priebehu roka 2014; poznamenáva, že uplatňovanie noriem vnútornej kontroly by sa malo zlepšiť v týchto troch oblastiach: kontinuita činností, správa v oblasti IT v súvislosti s riadením projektov a monitorovanie výkonnosti pomocou kľúčových ukazovateľov výkonnosti; uznáva, že centrum naďalej prijíma opatrenia zamerané na zmierňovanie rizík s cieľom vyrovnať sa s týmito rizikami;

10.  berie na vedomie, že centrum kládlo osobitný dôraz na riadenie rizík uvedených v časti IKT v registri rizík centra, najmä rizík v oblasti bezpečnosti, riadenia projektov a správy;

Vnútorný audit

11.  na základe informácií centra konštatuje, že všetky odporúčania týkajúce sa auditu IAS z roku 2008 boli uzavreté; konštatuje, že dve odporúčania vyplývajúce z auditu IAS z roku 2011 neboli formálne uzavreté, ale ich vykonávanie v centre je v pokročilom štádiu; okrem toho konštatuje, že výsledkom auditu IAS z roku 2013 v oblasti monitorovania rozpočtu boli tri hlavné odporúčania, z ktorých dve už boli vykonané a odporúčanie týkajúce sa procesu prípravy rozpočtu sa malo vykonať v roku 2015;

Ďalšie pripomienky

12.  berie na vedomie, že centrum pokračovalo v úsilí nájsť vhodné riešenie pre niektoré priestory svojej budovy Cais do Sodré Relógio, ktorá je aj naďalej sčasti nevyužitá; berie na vedomie, že dva subjekty nedávno vyjadrili záujem o prenájom týchto priestorov; berie ďalej na vedomie, že pokračujú rokovania s majiteľom týchto priestorov, ktorým je lisabonský prístavný orgán, s cieľom dosiahnuť zníženie nájomného; vyzýva centrum, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o ďalšom vývoji v tejto veci;

13.  vyzýva centrum, aby posilnilo svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispievalo k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

o
o   o

14.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia