Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2174(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0102/2016

Předložené texty :

A8-0102/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.42
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0178

Přijaté texty
PDF 503kWORD 97k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
P8_TA(2016)0178A8-0102/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2014 (2015/2174(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(4), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0102/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 216.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 216.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014 (2015/2174(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(4), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0102/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro námořní bezpečnost odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 216.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 216.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2014 (2015/2174(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0102/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 výše 52 403 276 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje pokles o 9,37 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2014 prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  oceňuje skutečnost, že Účetní dvůr neměl žádné připomínky k finančnímu řízení agentury v roce 2014; vítá skutečnost, že agentura provedla fyzickou inventuru administrativního vybavení, a vyzývá ji, aby uspíšila svou práci na zdokonalení účetních postupů a informací týkajících se nákladů na vnitřně vytvořená nehmotná aktiva;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu dosahující 94,78 % a že míra plnění prostředků na platby činila 93,77 %;

Závazky a přenesené prostředky

3.  bere na vědomí, že podle výročního auditu Účetního dvora, jakož i výroční zprávy agentury o činnosti nebyly zjištěny žádné závažné problémy, pokud jde o míru přenesených prostředků v roce 2014; bere na vědomí, že z rozpočtového roku 2013 byla přenesena částka ve výši 5 178 491 EUR; s uspokojením konstatuje, že míra zrušených přenosů z roku 2013 činila pouze 3,80 %;

4.  vyjadřuje politování nad skutečností, že – zejména v kontextu nového právního rámce agentury – míra čerpání prostředků na závazky v roce 2014 nedosáhla 95 %, což je cíl stanovený Komisí, takže Komise přistoupila k penalizaci návrhu rozpočtu na rok 2016; vyzývá agenturu, aby uvedla důvody nesplnění 95% cíle; naléhavě vyzývá agenturu, aby zlepšila plnění rozpočtu a dosáhla úrovně stanovené Komisí;

Převody

5.  konstatuje, že podle výroční zprávy agentury o činnosti zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2014 v mezích finančních pravidel agentury; konstatuje, že všechny převody agentury v roce 2014 byly při převodu z jedné hlavy do druhé pod hranicí 10 % prostředků přidělených dané rozpočtové položce na daný rozpočtový rok;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

6.  bere na vědomí skutečnost, že agentura zahájila v rozpočtovém roce 2014 82 zadávacích řízení, u 15 z nichž se jednalo o zvláštní jednací řízení a u 67 o otevřená řízení a o jednací řízení s nízkou hodnotou; dále konstatuje, že částka vyplacená za zakázky podepsané v roce 2014 činila 3 432 061 EUR;

7.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že v plánu pracovních míst agentury bylo na konci roku 210 pozic, z nichž bylo obsazeno 198, dále 30 pozic, jež byly v rozpočtu plánovány pro smluvní zaměstnance, z nichž bylo obsazeno 29, a 18 pozic pro vyslané národní odborníky, z nichž bylo obsazeno 15; potvrzuje, že vzhledem k očekávanému snižování počtu zaměstnanců a měnícím se pracovním prioritám snížila agentura počet pracovních míst zabývajících se režijními úkoly o tři; na základě informací poskytnutých agenturou konstatuje, že agentura za účelem efektivnější reakce na rostoucí pracovní zatížení, identifikace odborných znalostí, které má aktuálně k dispozici, a podpory politiky interní mobility vytvořila databázi lidského kapitálu coby interní nástroj podpory řízení;

8.  bere na vědomí výsledek první srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, která ukázala, že 20,3 % pracovních míst je vyhrazeno na administrativní podporu a koordinaci, 70,8 % na operační úkoly a 6,6 % na kontrolní a finanční úkoly;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.  na základě informací poskytnutých agenturou konstatuje, že její správní rada změnila svůj jednací řád; konstatuje, že tento pozměněný jednací řád odráží potřebu, aby členové správní rady a jejich náhradníci poskytovali kromě prohlášení o závazku a prohlášení o zachování mlčenlivosti rovněž své životopisy, které mají být zveřejněny na internetových stránkách agentury; konstatuje, že zveřejnění těchto životopisů se očekávalo do října 2015; konstatuje dále, že životopisy výkonného ředitele agentury a jejího nejvyššího vedení již na internetových stránkách zveřejněny jsou;

10.  bere na vědomí, že strategie agentury pro prevenci a odhalování podvodů, která byla vytvořena v plném souladu s pokyny poskytnutými Evropským úřadem pro boj proti podvodům, byla přijata v listopadu 2015; konstatuje, že v období 2015–2016 má být provedena řada doplňujících opatření; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o stavu provádění těchto opatření;

11.  vítá skutečnost, že podle průzkumu mezi zúčastněnými stranami, který agentura provedla v roce 2014, je agentura považována za velmi profesionální a vybavenou k plnění svých úkolů vysoce odbornými znalostmi; se znepokojením konstatuje, že transparentnost vychází z tohoto průzkumu jako slabá stránka, a vyzývá agenturu, aby usilovala o zlepšení svého obrazu v očích zúčastněných stran;

Výkonnost

12.  vítá skutečnost, že agentura rozvíjí své střednědobé cíle a akční plány ke zlepšení své výkonnosti tak, aby splnila strategické cíle vymezené v pětileté strategii, kterou přijala správní rada v roce 2013; v této souvislosti lituje, že víceletý finanční rámec Unie na období 2014–2020 si může v jasném rozporu s novou oblastí působnosti agentury, která je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 100/2013(1), vynutit úpravu této strategie v důsledku finančních omezení;

Vnitřní kontroly

13.  bere na vědomí, že jedním z klíčových prvků systému vnitřní kontroly agentury je kontrola a registrace výjimek ze zavedených nařízení, politik, pravidel a postupů; konstatuje, že v průběhu roku 2014 bylo zaregistrováno celkem 11 takových výjimek, z nichž devět byly výjimky ex ante a dvě výjimky ex post; na základě informací poskytnutých agenturou konstatuje, že v nutných případech byla provedena nápravná opatření nebo poskytnuta vyjasnění, aby se zabránilo opakování podobných situací v budoucnu;

Interní audit

14.  konstatuje, že Útvar interního auditu (IAS) Komise provedl v agentuře v roce 2014 audit týkající „hlavních částí prohlášení o věrohodnosti“; konstatuje, že podle útvaru IAS poskytuje systém vnitřní kontroly, který zřídilo vedení agentury, přiměřenou jistotu, pokud jde o dosahování cílů stanovených ve výroční zprávě a související proces budování důvěry;

15.  konstatuje, že v době konání auditu neexistoval žádný formalizovaný a zdokumentovaný postup pro vypracovávání výroční zprávy, což vedlo k nebezpečí, že někteří z aktérů zapojených do tohoto postupu si nemuseli být plně vědomi svých povinností; bere na vědomí, že po provedení auditu vypracovala agentura akční plán pro řešení všech doporučení plynoucích ze zprávy o auditu, který byl posléze schválen útvarem IAS; bere na vědomí, že agentura postup pro vypracovávání výroční zprávy přezkoumala a zdokumentovala za účelem vytvoření jasných pokynů a definování úkolů a povinností všech aktérů, kteří jsou do postupu vypracovávání, posuzování a schvalování výroční zprávy zapojeni;

Další připomínky

16.  s uspokojením konstatuje, že agentura aktivně usilovala o potenciální součinnost s jinými agenturami; bere zejména na vědomí, že agentura sdílí své zařízení pro kontinuitu provozu v Madridu se společným evropským podnikem pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu; konstatuje, že agentura rozvinula vzhledem k zeměpisné blízkosti úzkou spolupráci s Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost, pokud jde o lidské zdroje, infrastrukturu a informační a komunikační technologie;

17.  vyzývá agenturu, aby zlepšila své postupy a metody, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívala k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

18.  zdůrazňuje příspěvek agentury k námořní bezpečnosti a prevenci znečištění z lodí v Evropě a pomoc poskytovanou členským státům a Komisi v rámci mezinárodního i unijního práva; vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že ačkoli v únoru 2013 vstoupilo v platnost nařízení (EU) č. 100/2013,jež rozšířilo pravomoci agentury o nový soubor klíčových úkolů a zavedlo nové doplňkové úkoly, došlo v roce 2014 ke snížení stavu zaměstnanců a k rozpočtovým škrtům; vítá a podporuje spolupráci agentury s dalšími evropskými agenturami v souvislosti s uprchlickou krizí a znovu potvrzuje, že agentuře musí být poskytnuty finanční, materiální a lidské zdroje, které potřebuje k úspěšnému výkonu svých úkolů, a to i v případech, kdy se zabývá kriticky významnými činnostmi mimo své pravomoci, tj. kdy prostřednictvím svých zaměstnanců napomáhá řízení uprchlické krize pomocí svého know-how a operační podpory;

19.  zdůrazňuje, že know-how agentury a její interní kapacity poskytují příležitost, aby rozšířila svou činnost a služby a poskytovala je v globálnějším rozměru, což přispěje ke zvýšení dosahu regulačních rámců i bezpečnostních a environmentálních norem Unie;

o
o   o

20.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 100/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 30).
(2) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí