Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2174(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0102/2016

Texte depuse :

A8-0102/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.42
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0178

Texte adoptate
PDF 353kWORD 98k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA)
P8_TA(2016)0178A8-0102/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(4), în special articolul 19,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0102/2016),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 216.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 216.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 208, 5.8.2002, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0072/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(4), în special articolul 19,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0102/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 216.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 216.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 208, 5.8.2002, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0102/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 52 403 276 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 9,37 % față de bugetul pentru 2013;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2014 , Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  apreciază faptul că Curtea de Conturi nu a făcut nicio observație cu privire la gestiunea financiară a Agenției în 2014; salută faptul că Agenția a procedat la inventarierea fizică a echipamentului de birou din dotare și invită Agenția să își intensifice eforturile în vederea îmbunătățirii procedurilor contabile și a calității informațiilor privind costurile asociate activelor intangibile create la nivelul Agenției;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  constată că, în decursul exercițiului financiar 2014, eforturile de monitorizare a bugetului au condus la o rată de execuție bugetară de 94,78 %, iar rata de execuție a creditelor de plată a fost de 93,77 %;

Angajamente și reportări

3.  ia act de faptul că, potrivit auditului anual al Curții de Conturi, precum și Raportului anual de activitate al Agenției, nu s-au identificat probleme notabile cu privire la nivelul reportărilor în 2014; observă că suma de 5 178 491 EUR a fost reportată din exercițiul financiar 2013; constată cu satisfacție că doar 3,80 % din reportările din 2013 au fost anulate;

4.  regretă, îndeosebi în contextul noului cadru juridic al Agenției, faptul că execuția angajamentelor în 2014 se situează sub obiectivul de 95 % stabilit de Comisie, având ca rezultat sancționarea aplicată de aceasta proiectului de buget 2016; invită Agenția să explice de ce nu a îndeplinit obiectivul de 95 %; îndeamnă Agenția să își îmbunătățească execuția bugetară și să respecte plafoanele stabilite de Comisie;

Transferuri

5.  constată că, în conformitate cu Raportul anual de activitate al Agenției, nivelul și natura transferurilor în 2014 s-au menținut în limitele normelor financiare ale Agenției; constată că toate transferurile de la un titlu la altul efectuate de Agenție pentru 2014 au reprezentat mai puțin de 10 % din creditele exercițiului financiar de la linia bugetară;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.  ia act de faptul că, în cursul exercițiului financiar 2014, Agenția a lansat 82 de proceduri de achiziții publice, cu 15 proceduri de negociere speciale și 67 de proceduri de negociere deschise și de valoare scăzută; constată, în plus, că suma plătită pentru contractele de achiziții publice semnate în 2014 a fost de 3 432 061 EUR;

7.  constată din raportul Curții de Conturi că, la sfârșitul exercițiului, Agenția avea 210 posturi în schema sa de personal, dintre care 198 de posturi erau ocupate, 30 de posturi erau prevăzute în buget pentru personalul contractual, dintre care 29 de posturi erau, de asemenea, ocupate, precum și 18 posturi pentru experții naționali detașați, dintre care 15 erau ocupate; ia act de faptul că, anticipând reducerile de personal și evoluțiile priorităților în activitate, Agenția a redus cu trei numărul posturilor cu atribuții administrative; înțelege de la Agenție că, pentru a răspunde mai eficace la creșterea volumului de muncă, a identifica expertiza disponibilă în prezent în cadrul Agenției și a sprijini o politică de mobilitate internă, Agenția a creat o bază de date privind capitalul uman, ca instrument de sprijin al gestionării interne;

8.  ia act de rezultatele primului exercițiu de evaluare comparativă privind posturile Agenției, potrivit căruia 20,3 % dintre locurile de muncă au fost dedicate sprijinului administrativ și coordonării, 70,8 % sarcinilor operaționale și 6,6 % sarcinilor de control și celor financiare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

9.  înțelege din informațiile primite de la Agenție că Consiliul său de administrație și-a modificat regulamentul de procedură; constată că acest regulament modificat reflectă necesitatea ca membrii Consiliului de administrație și supleanții acestora să își pună la dispoziție CV-urile pentru a fi publicate pe site-ul Agenției, în plus față de declarațiile de angajament și declarațiile de confidențialitate semnate; observă că CV-urile respective trebuiau publicate înainte de octombrie 2015; remarcă, totodată, că CV-ul directorului executiv și CV-urile personalului de conducere de nivel superior al Agenției sunt deja publicate pe site-ul acesteia;

10.  observă că strategia Agenției privind prevenirea și detectarea fraudei, elaborată în conformitate deplină cu orientările furnizate de Oficiul European de Luptă Antifraudă, a fost adoptată în noiembrie 2015; înțelege că se vor întreprinde în continuare o serie de acțiuni suplimentare în cursul perioadei 2015-2016; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la stadiul punerii în aplicare a acestor măsuri;

11.  salută faptul că, potrivit unui sondaj în rândul părților interesate lansat de Agenție în 2014, Agenția este percepută ca fiind foarte profesionistă și ca dispunând de cunoștințe tehnice de specialitate de nivel înalt pentru realizarea misiunii sale; ia act cu îngrijorare de faptul că transparența este considerată a fi un punct slab potrivit sondajului și invită Agenția să depună eforturi pentru a schimba această percepție în rândul părților interesate;

Performanță

12.  salută faptul că Agenția elaborează obiective și planuri de acțiune pe termen mediu pentru îmbunătățirea performanței sale în ceea ce privește atingerea obiectivelor strategice prevăzute în strategia cincinală adoptată de Consiliul de administrație în 2013; regretă, în acest context, faptul că, în contradicție flagrantă cu noile atribuții statutare ale Agenției stabilite în Regulamentul (UE) nr. 100/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(1), cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020 ar putea impune o adaptare a strategiei Agenției ca urmare a constrângerilor financiare;

Controale interne

13.  constată că unul dintre elementele-cheie ale sistemului de control intern al Agenției îl constituie controlul și înregistrarea excepțiilor de la reglementările, politicile, normele și procedurile stabilite; observă că s-au înregistrat în total 11 excepții de acest fel în cursul anului 2014, din care nouă au fost excepții ex ante, iar două au fost excepții ex post; înțelege din informațiile primite de la Agenție că s-au întreprins acțiuni corective, după caz, ori s-au oferit lămuriri pentru a se evita reproducerea pe viitor a unor situații asemănătoare;

Auditul intern

14.  ia act de faptul că în 2014 Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat un audit privind „elementele de bază ale asigurării” în cadrul Agenției; constată că, potrivit IAS, sistemul de control intern instituit de conducerea Agenției oferă asigurări rezonabile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de activitate stabilite pentru raportul anual și pentru procesul subiacent de consolidare a asigurării;

15.  remarcă faptul că în momentul auditului nu a existat nicio procedură oficială și documentată de elaborare a raportului anual, ceea ce genera riscul ca unii actori implicați în procedură să nu fi fost pe deplin conștienți de responsabilitățile lor; constată că, în urma auditului, Agenția a stabilit un plan de acțiune pentru a aborda toate recomandările care decurg din raportul de audit, care a fost aprobat ulterior de IAS; observă că Agenția a revizuit și a documentat procedura de elaborare a raportului anual, pentru a oferi orientări clare și o definiție a rolurilor și responsabilităților care le revin tuturor actorilor implicați în procedura de elaborare, evaluare și aprobare a raportului anual;

Alte observații

16.  constată cu satisfacție că Agenția a încercat în mod activ să creeze potențiale sinergii cu alte agenții; remarcă, în special, faptul că Agenția își împarte instrumentul de asigurare a continuității activității de la Madrid cu întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune și cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului; constată că Agenția, dată fiind proximitatea geografică, a dezvoltat o strânsă cooperare în domeniul resurselor umane, infrastructurii și TIC cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie;

17.  invită Agenția să își perfecționeze procedurile și practicile menite să apere interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare de gestiune orientat spre rezultate;

18.  subliniază contribuția Agenției la siguranța maritimă și la prevenirea poluării de către nave în Europa, precum și asistența furnizată de aceasta statelor membre și Comisiei în temeiul dreptului internațional și al Uniunii; regretă faptul că în 2014 au fost aplicate reduceri bugetare și de personal, în ciuda lărgirii domeniului de competențe la un nou set de sarcini principale și a introducerii unor sarcini auxiliare noi pentru Agenție, în urma intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 100/2013 în februarie 2013; salută și încurajează colaborarea Agenției cu alte agenții europene în ceea ce privește criza refugiaților și reafirmă faptul că Agenția trebuie să dispună de resursele financiare, materiale și umane necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor sale, inclusiv când este vorba despre sarcini de o importanță fundamentală ce nu intră în domeniul său de competențe, cum ar fi contribuția sa cu personal, sprijin operațional și expertiză la soluționarea crizei refugiaților;

19.  subliniază că expertiza și capacitățile interne ale Agenției îi oferă oportunitatea de a-și extinde activitățile și serviciile furnizate la un nivel global, contribuind astfel la extinderea domeniului de aplicare a cadrelor de reglementare ale UE și a standardelor în materie de siguranță și de mediu;

o
o   o

20.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Regulamentul (UE) nr. 100/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (JO L 39, 9.2.2013, p. 30).
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Notă juridică - Politica de confidențialitate